Ένωση Αγρινίου

Παρασκευή, 17 Ιουλίου 2020 — Κατηγορίες: Ανακοινώσεις

Το έργο BALKANET

Βαλκανικό δίκτυο ιδεών αειφόρου καινοτομίας στον αγροδιατροφικό τομέα.

To έργο υλοποιείται από κοινού από έξι εταίρους, ανάμεσα στους οποίους και η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος, οι οποίοι προέρχονται από τρεις χώρες της περιοχής της Βαλκανικής-Μεσογείου (Ελλάδα, Αλβανία, Βουλγαρία) και εστιάζει στην βελτίωση του δυναμικού καινοτομίας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων του αγροδιατροφικού τομέα, αντιμετωπίζοντας κάποιες από τις κοινές προκλήσεις της περιοχής.

Οι απώτεροι στόχοι του BALKANET είναι να δημιουργήσει ένα πιλοτικό διακρατικό δίκτυο προκειμένου να υποστηρίξει τις μεταβαλλόμενες καινοτομικές διεργασίες, να προωθήσει την εφαρμοσμένη έρευνα και να υποστηρίξει την διαδικασία προσαρμογής των μικρομεσαίων επιχειρήσεων του αγροδιατροφικού τομέα, να διευκολύνει την δημόσια/ιδιωτική προσφορά και ζήτηση ερευνητικών αποτελεσμάτων και καινοτόμων επιχειρηματικών μοντέλων, προς την κατεύθυνση βιώσιμης ανάπτυξης του αγροδιατροφικού τομέα στις περιοχές της Βαλκανικής-Μεσογείου από τις οποίες προέρχονται οι εταίροι.

Ειδικότερα το έργο αποσκοπεί:

• Στην διερεύνηση, ανάλυση, ανταλλαγή των υφιστάμενων καλών πρακτικών στον αγροδιατροφικό τομέα και αξιοποίηση των καινοτόμων επιχειρηματικών μοντέλων της περιοχής της Βαλκανικής-Μεσογείου.
• Στην δημιουργία ενός διακρατικού δικτύου συνεργασίας μεταξύ δημόσιων / ιδιωτικών ερευνητικών κέντρων και τοπικών επιχειρήσεων, προκειμένου να βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα και η ικανότητα προσαρμογής των επιχειρήσεων του αγροδιατροφικού τομέα, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στη βελτίωση των δεξιοτήτων και επιχειρηματικών ικανοτήτων των νέων που καινοτομούν .
• Στην ευαισθητοποίηση, μεταφορά γνώσεων και ενίσχυση της κοινής αντίληψης σχετικά με τη σημασία των βιώσιμων επιχειρηματικών καινοτομιών στον αγροδιατροφικό τομέα στην περιοχή της Βαλκανικής-Μεσογείου.

Περιγραφή των αποτελεσμάτων του έργου

• Μελέτη ανάλυσης περιεχομένου και συγκριτικής αξιολόγησης του αγροδιατροφικού τομέα της περιοχής της Βαλκανικής-Μεσογείου, η οποία θα συγκεντρώνει τις προκλήσεις και τις θετικές πτυχές του κοινωνικοοικονομικού περιβάλλοντος της περιοχής της Βαλκανικής-Μεσογείου
• Συλλογή καινοτόμων καλών πρακτικών στον αγροδιατροφικό τομέα και δημιουργία μιας βάσης δεδομένων διαδικασιών παραγωγής
• Δημιουργία μιας κοινής βάσης δεδομένων με τοπικούς ενδιαφερόμενους φορείς
• Πλατφόρμα δικτύωσης του έργου – επίσημη ιστοσελίδα
• Ψηφιακό διαδικτυακό σύστημα υπηρεσιών διαθέσιμο σε όλους τους ενδιαφερόμενους που εμπλέκονται στο έργο
• Έντυπο οδηγιών για την υποστήριξη της δημιουργίας καινοτόμων επιχειρηματικών μοντέλων
• Εργαλείο διαμόρφωσης σχεδίων στρατηγικής επικοινωνίας και marketing για την υποστήριξη νέων καινοτόμων επιχειρήσεων
• Επισκέψεις πεδίου με στόχο την διευκόλυνση μεταφοράς γνώσης και συνεργατικών δράσεων μεταξύ των τοπικών φορέων
• Συναντήσεις ανταλλαγής καλών πρακτικών για την βελτίωση των διακρατικών συνεργασιών μεταξύ μικρομεσαίων επιχειρήσεων, νέων που καινοτομούν και ερευνητών
• Διακρατικά αγροδιατροφικά φεστιβάλ για την παρουσίαση των αποτελεσμάτων του έργου

Το πρόγραμμα BALKANET υποστηρίζεται από το Πρόγραμμα συνεργασίας “Interreg Balkan-Mediterranean 2014-2020” και έχει συνολική διάρκεια 24 μηνών (14/9/2017 – 13/9/2019) και συνολικό προϋπολογισμό 866.674.18€ (συνεισφορά ευρωπαϊκού ταμείου περιφερειακής ανάπτυξης: 627.200.64€ και συνεισφορά του μηχανισμού προενταξιακής βοήθειας: 239.473.54€).

Ο προϋπολογισμός της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας ανέρχεται σε 156.775,00€, και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση κατά 85% (133.258,75 €) και κατά 15% από εθνικούς πόρους (Πρόγραμμα Δημοσίων επενδύσεων, 23.516,25 €).