Ένωση Αγρινίου

Πέμπτη, 30 Ιούλιος 2020 — Κατηγορίες: Επικαιρότητα

Ετήσια εκκαθάριση αντιστάθμισης

Σε εφαρμογή της ΚΥΑ με Α.Π. ΑΠΕΗΛ/οικ. 21906, ΦΕΚ Β΄3304/09.12.2014, η ΔΑΠΕΕΠ ΑΕ (πρώην ΛΑΓΗΕ ΑΕ) δημοσιοποιεί το σχετικό Μητρώο Επιχείρηση/Εγκατάσταση/Προϊόν όπως αυτό έχει διαμορφωθεί από την 01/07/2020, μετά την ολοκλήρωση της Ετήσιας Εκκαθάρισης Αντιστάθμισης για το έτος 2019.

Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με το Σύστημα Αντιστάθμισης Εμμέσου Κόστους Εκπομπών μπορείτε να ανατρέξετε εδώ.
Για να βρείτε το «Μητρώο Φορέων Επαλήθευσης της ΔΑΠΕΕΠ Α.Ε.», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει από 23/11/2016, μπορείτε να ανατρέξετε εδώ.
Σε εφαρμογή του άρθρου 10a(6) της «Οδηγίας (ΕΕ) 2018/410 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14ης Μαρτίου 2018 για την τροποποίηση της οδηγίας 2003/87/ΕΚ με σκοπό την ενίσχυση οικονομικά αποδοτικών μειώσεων των εκπομπών και την προώθηση επενδύσεων χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών και της απόφασης (ΕΕ) 2015/1814», παραθέτουμε στον ακόλουθο πίνακα, στοιχεία αναφορικά με την κατανομή εσόδων από τους πλειστηριασμούς δικαιωμάτων εκπομπών αερίων θερμοκηπίου του έτους 2019 που διατέθηκαν για τις ανάγκες της ενίσχυσης για επιχειρήσεις τομέων και υποτομέων που εκτίθενται σε σημαντικό κίνδυνο διαρροής άνθρακα, όπως προβλέπεται στην ΚΥΑ με Α.Π. ΑΠΕΗΛ/οικ.21906/ ΦΕΚ Β’3304/09.12.2014:
1.
Συνολικά έσοδα από πλειστηριασμούς δικαιωμάτων εκπομπών αερίων θερμοκηπίου για το έτος 2019
509.450.305,00
2.
Ποσό διαθέσιμο το έτος 2019 για τις ανάγκες της ενίσχυσης για επιχειρήσεις τομέων και υποτομέων που εκτίθενται σε σημαντικό κίνδυνο διαρροής άνθρακα, σύμφωνα με την ΥΑ Αρ.Οικ.339 (ΦΕΚ Β’ 584/24.02.2020) .
65.209.639,04
3.
Ποσό δαπάνης κρατικής ενίσχυσης το έτος 2019 για επιχειρήσεις τομέων και υποτομέων που εκτίθενται σε σημαντικό κίνδυνο διαρροής άνθρακα, μετά την ολοκλήρωση της Ετήσιας Εκκαθάρισης Αντιστάθμισης 2019
42.220.946,23
Επισημαίνουμε ότι, σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 50 του Ν.4369/2016, το συνολικά διαθέσιμο ποσό για την ενίσχυση της ΚΥΑ με Α.Π. ΑΠΕΗΛ/οικ.21906/ ΦΕΚ Β’3304/09.12.2014, καθορίστηκε από την ΥΑ Αρ.Οικ.339 (ΦΕΚ Β’ 584/24.02.2020) , σε ποσοστό 12,8% επί των εσόδων από τους πλειστηριασμούς των αδιάθετων δικαιωμάτων εκπομπών αερίων θερμοκηπίου για το έτος 2019.