Ένωση Αγρινίου

Παρασκευή, 19 Ιουνίου 2020 — Κατηγορίες: Επικαιρότητα

Τροποποίηση στο πρόγραμμα νέων αγροτών

Σημαντικές αλλαγές προβλέπει η υπουργική απόφαση με την οποία τροποποιείται εκ νέου το πρόγραμμα εγκατάστασης νέων γεωργών.

Αναλυτικά η Απόφαση:

Άρθρο 1

Το στοιχείο β. της παραγράφου (ιδ) του άρθρου 3 αντικαθίσταται ως εξής: «β. Κατέχει ή αποκτά βεβαίωση - πιστοποιητικό παρακολούθησης πιστοποιημένου προγράμματος, διάρκειας τουλάχιστον 150 ωρών, από τον ΕΛΓΟ "ΔΗΜΗΤΡΑ".».

Άρθρο 2

Η περίπτωση 5.2 της παραγράφου 5 του άρθρου 4 αντικαθίσταται ως εξής: «5.2 Οι Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων, εκτός και αν διαφορετικά ορίζεται στην παρούσα, υποδέχονται και εξετάζουν τα αιτήματα των δικαιούχων τηρώντας σχετικό αρχείο. Πραγματοποιούν τους απαραίτητους διοικητικούς ελέγχους συμπεριλαμβανομένων και των σχετικών, με αυτούς, επιτόπιων επισκέψεων.».

Άρθρο 3

Το άρθρο 9 τροποποιείται ως εξής:

1. Η παράγραφος 3 αντικαθίσταται ως εξής: «3. Το επιχειρηματικό σχέδιο δεν γίνεται αποδεκτό εφόσον κατά την υποβολή της αίτησης για την τελευταία δόση της οικονομικής στήριξης δεν επιτυγχάνεται τουλάχιστον ένας στόχος από αυτούς που έχουν δηλωθεί στο επιχειρηματικό σχέδιο. Σε αυτήν την περίπτωση οι δικαιούχοι απεντάσσονται και η στήριξη που έχει καταβληθεί ανακτάται σύμφωνα με τα οριζόμενες κυρώσεις στο άρθρο 31 της παρούσας. Η μη ένταξη σε συναφή με τους στόχους μέτρα του ΠΑΑ δεν μπορεί να αιτιολογήσει ενδεχόμενη μη επίτευξή τους.».

2. Η παράγραφος 4 αντικαθίσταται ως εξής: «Οι στόχοι δύναται να τροποποιούνται ή να μεταβάλλονται σύμφωνα με τις μεταβαλλόμενες συνθήκες υλοποίησης, μετά από αιτιολόγηση και μετά από έγκριση της αρμόδιας αρχής και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 21 της παρούσας.».

Άρθρο 4

Το άρθρο 10 τροποποιείται ως εξής:

1. Η περίπτωση 1.9 της παραγράφου 1 αντικαθίσταται ως εξής: «1.9 Να διατηρεί τουλάχιστον το 95% της αρχικής παραγωγικής δυναμικότητας (εκφρασμένη ως τυπική απόδοση) της εκμετάλλευσης με την οποία εγκρίθηκε για το Υπομέτρο 6.1 έως την ολοκλήρωση και την ορθή υλοποίηση του επιχειρηματικού σχεδίου.».

2. Η παράγραφος 4 αντικαθίσταται ως εξής: «4. Ειδικά στην περίπτωση της μη τήρησης της δέσμευσης των υποπαραγράφων 1.2, 1.15 και 1.16 ανωτέρω, η ΔΑΟΚ της οικείας Περιφερειακής Ενότητας απευθύνει σύσταση στον δικαιούχο να συμμορφωθεί εντός δύο μηνών από την ημερομηνία του εγγράφου της σύστασης. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης θα εφαρμόζονται οι κυρώσεις του άρθρου 31.».

Άρθρο 5

Στις περιπτώσεις 3.7 και 3.8 της παραγράφου 3 του άρθρου 14 «Αίτηση Στήριξης - Φάκελος υποψηφιότητας και Δικαιολογητικά» το αρκτικόλεξο «ΟΓΑ» αντικαθίσταται

από το αρκτικόλεξο «ΕΦΚΑ». Ομοίως, στο εδάφιο 3.12β της παραγράφου 3 και στο εδάφιο 4.13β της παραγράφου 4 του άρθρου 14, το αρκτικόλεξο «ΙΚΑ» αντικαθίσταται από το αρκτικόλεξο «ΕΦΚΑ».

Άρθρο 6

Η παράγραφος 3 του άρθρου 17 «Αποφάσεις Ένταξης Πράξεων» αντικαθίσταται ως εξής:

«3. Η απόφαση ένταξης υπογράφεται μετά τη δημοσιοποίηση των Πινάκων Αποτελεσμάτων Αξιολόγησης της παραγράφου 16 του άρθρου 16 και περιλαμβάνει τους δικαιούχους για τους οποίους δεν απαιτείται η προσκόμιση δικαιολογητικών. Η απόφαση ένταξης τροποποιείται μετά το πέρας των ενστάσεων ή όποτε προκύπτουν νέοι δικαιούχοι κατά την εξέλιξη της διαδικασίας αξιολόγησης των εν δυνάμει δικαιούχων και την προσκόμιση επιπλέον δικαιολογητικών. Μετά το πέρας της αξιολόγησης και της εξέτασης ενστάσεων η απόφαση τροποποιείται τουλάχιστον κάθε έξι μήνες με σκοπό να καλύψει οποιεσδήποτε μεταβολές έχουν συμβεί.».

Άρθρο 7

Στο άρθρο 21 «Τροποποίηση - Μεταβολή πράξης » τροποποιείται ως εξής:

1. Το τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης 1.1 της παραγράφου 1 «Το αίτημα τροποποίησης/μεταβολής μπορεί να αποτελεί και τμήμα του αιτήματος πληρωμής» διαγράφεται.

2. Η παράγραφος 3 αντικαθίσταται ως εξής: «3. Υποβολή αιτήματος τροποποίησης απαιτείται στις εξής περιπτώσεις:

3.1 Αλλαγή του/των στόχου/ων του επιχειρηματικού σχεδίου (είδους ή αριθμού αυτών). Ωστόσο δεν απαιτείται τροποποίηση στην περίπτωση που παραμένει και επιτυγχάνεται τουλάχιστον ένας από τους στόχους που περιλαμβάνονταν στην αρχική αίτηση στήριξης.

3.2 Αλλαγή της παραγωγικής κατεύθυνσης της εκμετάλλευσης.

3.3 Αλλαγή στα στοιχεία του δικαιούχου που αποτυπώνονται στην απόφαση ένταξης (εκτός της βαθμολογίας).

3.4 Αλλαγή του τόπου της μόνιμης κατοικίας του αρχηγού της εκμετάλλευσης ή της έδρας του νομικού προσώπου εφόσον επηρεάζεται το ποσό στήριξης ή η βαθμολογία.

3.5 Αλλαγή της νομικής μορφής της εκμετάλλευσης από φυσικό σε νομικό πρόσωπο.»

3. Η παράγραφος 4 αντικαθίσταται ως εξής: «4. Αίτημα μεταβολής υποβάλλεται στις εξής περιπτώσεις: 4.1. Μείωση της τιμής του/των στόχου/ων του επιχειρηματικού σχεδίου. 4.2. Αλλαγές ως προς στοιχεία που επηρεάζουν τα βαθμολογικά κριτήρια της 6ης αρχής κριτηρίων αξιολόγησης: «Προσέγγιση επιχειρηματικού σχεδίου (μελλοντική κατάσταση)» με την προϋπόθεση ότι είναι παραδεκτές σύμφωνα με την παράγραφο 5 του παρόντος άρθρου.

4.3. Αλλαγή στον τόπο μόνιμης κατοικίας του φυσικού προσώπου ή στην έδρα του νομικού προσώπου που δεν εμπίπτει στην ανωτέρω περίπτωση 3.4 της παραγράφου 3.

4.4 Αλλαγές στα λοιπά στοιχεία του επιχειρηματικού σχεδίου δεν θεωρούνται μεταβολές και αυτές κοινοποιούνται απολογιστικά με την υποβολή της αίτησης πληρωμής β ́ δόσης.».

4. Η παράγραφος 10 διαγράφεται. 5. Η παράγραφος 12 διαγράφεται. 6. Η παράγραφος 13, αντικαθίσταται ως εξής: «Η εξέταση της τροποποίησης και η λήψη της απόφασης περί αποδοχής ή απόρριψης της, συμπεριλαμβανομένης τυχόν έκδοσης νέας απόφασης ένταξης που θα τροποποιεί την υφιστάμενη, πρέπει να ολοκληρώνεται το αργότερο εντός ενός μήνα από την ηλεκτρονική υποβολή του σχετικού αιτήματος ή ανάκυψης της σχετικής ανάγκης.

Το αίτημα τροποποίησης ή μεταβολής πρέπει να υποβάλλεται τουλάχιστον ένα μήνα πριν την εκπνοή της προθεσμίας υποβολής αιτήματος για την πληρωμή της β ́ δόσης προκειμένου να εξεταστεί από τις ΔΑΟΚ και να είναι δυνατή στη συνέχεια η εμπρόθεσμη υποβολή αιτήματος καταβολής της τελικής πληρωμής.».

Άρθρο 8

Το άρθρο 22 «Παρακολούθηση και Επίβλεψη της υλοποίησης» τροποποιείται ως εξής:

1. Η περίπτωση 1.2.δ της παραγράφου 1 αντικαθίσταται ως εξής: «δ) Ως προς τις αποκλειόμενες κατηγορίες του άρθρου 7, οι όροι της παραγράφου 1.2 του άρθρου 7 ελέγχονται με την κατ ́ έτος διασταύρωση των στοιχείων του ΜΑΑΕ. Κατά την υλοποίηση και ορθή εκτέλεση του επιχειρηματικού σχεδίου δεν ελέγχονται οι παράγραφοι 1.5 και 1.7 του άρθρου 7.».

2. Η περίπτωση 1.5 της παραγράφου 1 αντικαθίσταται ως εξής: «1.5. Στην κατ ́ έτος διασταύρωση των στοιχείων της Ενιαίας Αίτησης Στήριξης με εκείνα που αφορούν την παραγωγική δυναμικότητα σε όρους τυπικής απόδοσης (όπως ενδεικτικά εξακρίβωση της διατήρησης τουλάχιστον του 95% της αρχικής παραγωγικής δυναμικότητας της εκμετάλλευσης) για το σύνολο των δικαιούχων και μέχρι την ορθή ολοκλήρωση του επιχειρηματικού τους σχεδίου.».

Άρθρο 9

Το άρθρο 23 τροποποιείται ως εξής:

1. Η παράγραφος 15 αντικαθίσταται ως εξής: «15. Υπάρχει δυνατότητα υποβολής τελικού αιτήματος πληρωμής και ολοκλήρωσης μιας πράξης με μικρότερο φυσικό και οικονομικό αντικείμενο (όπως ενδεικτικά αλλαγή της μελλοντικής παραγωγικής κατεύθυνσης από ζωική σε φυτική) ή με μικρότερη βαθμολογία υπό τις εξής προϋποθέσεις: α) να τηρούνται τουλάχιστον τα ελάχιστα όρια ως προς τις δεσμεύσεις, τους συμβατικούς όρους και τις λοιπές προϋποθέσεις της παρούσας, όπως π.χ. η διατήρηση της βαθμολογίας πάνω από την ελάχιστη επιλέξιμη βαθμολογία και β) να έχει προηγηθεί τροποποίηση του επιχειρηματικού σχεδίου αν κάτι τέτοιο απαιτείται από τις διατάξεις του άρθρου 21.».

2. Η υποπερίπτωση 16.4 της παραγράφου 16 αντικαθίσταται ως εξής: «16.4. Φορολογικά στοιχεία:

16.4.1. Τα εκκαθαριστικά δήλωσης φορολογίας εισοδήματος Ε1 που έχουν υποβληθεί από το έτος ένταξης μέχρι και το έτος υποβολής της τελικής αίτησης πληρωμής.

16.4.2. Τα αντίγραφα της Κατάστασης Οικονομικών Στοιχείων από Επιχειρηματική Δραστηριότητα (έντυπο Ε3) που έχουν υποβληθεί από το έτος ένταξης μέχρι και το έτος υποβολής της τελικής αίτησης πληρωμής.

16.4.3. Στις περιπτώσεις που δεν έχουν υποβληθεί φορολογικές δηλώσεις Ε1 και Ε3, υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση ότι ο υποψήφιος δεν ήταν υπόχρεος σε υποβολή δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος ή αντίγραφο βεβαίωσης απόδοσης ΑΦΜ.».

3. Η περίπτωση 16.7 της παραγράφου 16 και η περίπτωση 17.10 της παραγράφου 17 αντικαθίστανται ως εξής: «Εφόσον πρόκειται για πτηνοκτηνοτροφική εκμετάλλευση, άδεια εγκατάστασης ή άδεια διατήρησης αυτής η οποία να καλύπτει τη δυναμικότητά της.».

4. Το εδάφιο 16.10.4 της παραγράφου 16 αντικαθίσταται ως εξής: «Δεν έχει εκτίσει ποινή φυλάκισης κατά τη διάρκεια υλοποίησης του επιχειρηματικού του σχεδίου.».

5. Η υποπερίπτωση 17.6 της παραγράφου 17, τροποποιείται ως εξής: «17.6. Φορολογικά στοιχεία:

17.6.1. Για τον νόμιμο εκπρόσωπο, τα εκκαθαριστικά δήλωσης φορολογίας εισοδήματος Ε1 και αντίγραφο της Κατάστασης Οικονομικών Στοιχείων από Επιχειρηματική Δραστηριότητα (έντυπο Ε3) που έχουν υποβληθεί από το έτος ένταξης μέχρι και το έτος υποβολής της τελικής αίτησης πληρωμής.

17.6.2. Για το νομικό πρόσωπο, αντίγραφο των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος για όλα τα έτη από το έτος ένταξης μέχρι και το έτος υποβολής της τελικής αίτησης πληρωμής.».

6. Το εδάφιο 17.13.4 της παραγράφου 17 αντικαθίσταται ως εξής: «Ο νόμιμος εκπρόσωπος δεν έχει εκτίσει ποινή φυλάκισης κατά τη διάρκεια υλοποίησης του επιχειρηματικού σχεδίου.».

Άρθρο 10

Το άρθρο 24 τροποποιείται ως εξής:

1. Το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 4, «Χρησιμοποιείται τυποποιημένο Φύλλο Πορίσματος Διοικητικού Ελέγχου Επαλήθευσης/Πιστοποίησης Πράξης και Εκκαθάρισης Πληρωμής (Πόρισμα Ελέγχου)» αντικαθίσταται από το εξής εδάφιο: «Χρησιμοποιείται τυποποιημένο έντυπο αξιολόγησης της αίτησης πληρωμής του δικαιούχου, όπως το έντυπο αυτό παράγεται από το ΠΣΚΕ.».

2. Η περίπτωση 7.1 της παραγράφου 7 αντικαθίσταται ως εξής: «7.1 7.1. Η επιτόπια επίσκεψη διενεργείται από υπάλληλο της οικείας ΔΑΟΚ, ΠΕ γεωτεχνικό ή TE τεχνολόγο γεωπόνο.».

3. Η παράγραφος 9 αντικαθίσταται ως εξής: «Με ευθύνη των ΔΑΟΚ οι διοικητικοί έλεγχοι των αιτημάτων πληρωμής καταχωρίζονται στο ΠΣΚΕ και μεταφέρονται στο ΟΠΣΑΑ μέσω κατάλληλης διαδικτυακής υπηρεσίας που παρέχεται από το ΟΠΣΑΑ.».

4. Η παράγραφος 12 αντικαθίσταται ως εξής: «12. α) Για την πρώτη πληρωμή η ΔΑΟ της οικείας Περιφέρειας συντάσσει φάκελο πληρωμής σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο τον οποίο διαβιβάζει στον ΟΠΕΚΕΠΕ με ένδειξη "Μερική (αρχική) Πληρωμή", β) Για τη δεύτερη πληρωμή η ΔΑΟΚ της οικείας Περιφερειακής Ενότητας συντάσσει φάκελο πληρωμής σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο τον οποίο διαβιβάζει στον ΟΠΕΚΕΠΕ με ένδειξη "Τελική Πληρωμή".».

5. Η περίπτωση 14.1 της παραγράφου 14 αντικαθίσταται ως εξής: «14.1. Με ευθύνη της οικείας ΔΑΟΚ εκδίδεται και καταχωρείται μέσω ΟΠΣΑΑ απόφαση ολοκλήρωσης της πράξης.».

Άρθρο 11

Η παράγραφος Ι του άρθρου 25 αντικαθίσταται ως εξής: «1. Η οικονομική στήριξη καταβάλλεται από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στον τραπεζικό λογαριασμό του δικαιούχου σε 2 δόσεις σε συνάρτηση με την πρόοδο του επιχειρηματικού σχεδίου.».

Άρθρο 12

Το άρθρο 26 αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο 26 Ανάκληση της αίτησης πληρωμής 1. Οι δικαιούχοι μπορούν να ανακαλέσουν την αίτηση πληρωμής οποιαδήποτε στιγμή μετά την υποβολή της και μέχρι την ολοκλήρωση της πράξης. Δεν μπορεί να υποβληθεί αίτημα ανάκλησης ως προς τα μέρη που έχουν ελεγχθεί και για τα οποία έχουν διαπιστωθεί ευ- ρήματα ή εφόσον έχει αναγγελθεί επιτόπια επίσκεψη στο δικαιούχο.

2. Το αίτημα ανάκλησης της αίτησης πληρωμής υποβάλλεται εγγράφως στην οικεία ΔΑΟΚ, υπογεγραμμένο από το δικαιούχο ή το νόμιμο εκπρόσωπο του συνοδευόμενο από όλα τα κατά περίπτωση δικαιολογητικά.

3. Αν το αίτημα ανάκλησης υποβληθεί πριν την έντυπη υποβολή του αιτήματος πληρωμής τότε εκκινείται η διαδικασία άρσης της ηλεκτρονικής οριστικοποίησης του αιτήματος πληρωμής.

4. Αν το αίτημα ανάκλησης υποβληθεί μετά την έντυπη υποβολή του αιτήματος πληρωμής, εφόσον δεν έχει υπάρξει εύρημα, η ΔΑΟΚ, προκειμένου να αποδεσμευτεί το αίτημα πληρωμής, σημαίνει τον έλεγχο ως περαιωμένο στο ΠΣΚΕ και ο επενδυτής μπορεί να υποβάλει νέο αίτημα πληρωμής.

5. Αν το αίτημα ανάκλησης υποβληθεί μετά την ηλεκτρονική οριστικοποίηση του διοικητικού ελέγχου από τη ΔΑΟΚ και πριν την έκδοση της εντολής πληρωμής προς το χρηματοπιστωτικό ίδρυμα τότε, εφόσον δεν έχει υπάρξει εύρημα, η διαδικασία επιστρέφει στο αμέσως προηγούμενο στάδιο του διοικητικού ελέγχου.

6. Αν το αίτημα ανάκλησης υποβληθεί μετά την καταβολή της αναλογούσας στήριξης, τότε, προκαλείται υποχρέωση επιστροφής της στήριξης, και ακολουθείται η διαδικασία ανάκτησης των αχρεωστήτων ποσών.

7. Η ανάκληση επαναφέρει το δικαιούχο στη θέση που βρίσκονταν πριν υποβάλει την εν λόγω ανακαλούμενη αίτηση πληρωμής».

Άρθρο 13

Η περίπτωση 4.4 της παραγράφου 4 του άρθρου 27 αντικαθίσταται ως εξής: «4.4. Αν έχει καταβληθεί η αναλογούσα στήριξη στο δικαιούχο και προκαλείται υποχρέωση επιστροφής μέρους ή του συνόλου της στήριξης, τότε ακολουθείται η διαδικασία ανάκτησης των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών. Η διαδικασία ολοκληρώνεται με την αποστολή στη ΔΑΟΚ του αποδεικτικού κατάθεσης του ανωτέρω ποσού στο λογαριασμό που τηρεί ο ΟΠΕΚΕΠΕ για τις ανάγκες του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 - 2020. Το ανωτέρω αποδεικτικό κατάθεσης διαβιβάζεται από τη ΔΑΟΚ στον ΟΠΕΚΕΠΕ μαζί με τα στοιχεία του δικαιούχου και το λόγο της κατάθεσης».

Δείτε το ΦΕΚ εδώ.