Ένωση Αγρινίου

Πέμπτη, 21 Μαΐου 2020 — Κατηγορίες: Επικαιρότητα

Μνημόνιο Συνεργασίας ΡΑΕ - ΟΠΕΚΕΠΕ

Μνημόνιο Συνεργασίας υπέγραψαν τη Δευτέρα, 18 Μαΐου 2020 ο Πρόεδρος της ΡΑΕ, Δρ. Νικόλαος Μπουλαξής και ο Πρόεδρος του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., Δρ. Γρηγόριος Βάρρας, παρουσία του Αντιπροέδρου του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. κ. Πέτρου Τζαβέλλα.

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, ως αρμόδια για τη ρύθμιση, την παρακολούθηση και την εποπτεία της ελληνικής αγοράς ενέργειας στους τομείς του ηλεκτρισμού, φυσικού αερίου και των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας καθώς και για τη διασφάλιση της προστασίας του καταναλωτή και του περιβάλλοντος, για την αποτελεσματική εκπλήρωση των υποχρεώσεων των Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας και για την ασφάλεια του εφοδιασμού στον ενεργειακό τομέα, αφενός, και ο Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων, αρμόδιος για την έγκαιρη, σωστή και διαφανή καταβολή των αγροτικών ενισχύσεων που χορηγούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση στον γεωργικό τομέα, αφετέρου, συμφώνησαν με το εν λόγω Μνημόνιο στην εγκαθίδρυση στρατηγικής συνεργασίας για την ενίσχυση των μηχανισμών ελέγχου παράνομων ή παρελκυστικών τακτικών μέσω της ανταλλαγής γεωχωρικών δεδομένων που βρίσκονται στη διάθεσή τους, βάσει των πληροφοριακών συστημάτων που διατηρούν και της αξιοποίησης της διαλειτουργικότητας των συστημάτων αυτών.

Συγκεκριμένα, η ΡΑΕ και ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. συμφώνησαν να αναπτύξουν δράση επί τη βάσει πλαισίου πέντε θεματικών αξόνων που αφορούν σε:

1. Ανταλλαγή τεχνογνωσίας και καλών πρακτικών και μετάδοση εμπειρίας ως προς τη συγκέντρωση, οργάνωση, κατάρτιση και επικαιροποίηση γεωχωρικών πληροφοριών αλλά και αναφορικά με τη λειτουργία των σχετικών πληροφοριακών συστημάτων.

2. Ανταλλαγή πληροφοριών και δεδομένων μέσω των πληροφοριακών τους συστημάτων και ενίσχυση της διαλειτουργικότητας των βάσεων δεδομένων τους.

3. Συνεργασία στη διερεύνηση συγκεκριμένων υποθέσεων ψευδούς υποβολής στοιχείων ή καταχρηστικών στρατηγικών σχετικά με τις χρήσεις γης και το καθεστώς ιδιοκτησίας της και την αμοιβαία εν γένει αρωγή στην εκπλήρωση του θεσμικού τους ρόλου.

4. Διερεύνηση των δυνατοτήτων για κοινές προτάσεις αναβάθμισης των ελεγκτικών τους μηχανισμών και προώθηση δράσεων για τη διασύνδεση των γεωχωρικών βάσεων δεδομένων τους.

5. Από κοινού διοργάνωση δράσεων ή/και ενημερωτικών Ημερίδων με στόχο την έγκυρη και υπεύθυνη ενημέρωση των πολιτών για ζητήματα κοινού ενδιαφέροντος.

Η ανταλλαγή των πληροφοριών θα γίνεται κατόπιν γραπτού αιτήματος και υπό την αυτονόητη τήρηση του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679) καθώς και των λοιπών όρων και περιορισμών της εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας.