Ένωση Αγρινίου

Τετάρτη, 08 Απριλίου 2020 — Κατηγορίες: Επικαιρότητα

Πρόγραμμα επενδύσεων επιχειρήσεων οινοπαραγωγής 2020-2023

Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η τροποποιητική απόφαση του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Συγκεκριμένα αφορά την τροποποίηση της 1771/149520/2019 (Β΄ 2736) υπουργικής απόφασης «Επενδύσεις σε επιχειρήσεις οινοπαραγωγής σύμφωνα με το άρθρο 50 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 1308/2013 για την περίοδο 2020-2023».

Σύμφωνα με αυτή για την Οριστική Ένταξη των δικαιούχων προβλέπεται:

Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου των ενστάσεων, η Διεύθυνση Αξιοποίησης και Τεχνολογίας Τροφίμων του ΥΠ.Α.Α.Τ. και, αναλόγως των περιπτώσεων, και η Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του ΥΠ.Α.Α.Τ., λαμβάνοντας υπόψη τις αιτήσεις ενδιαφερομένων που δεν απορρίφθηκαν κατ' εφαρμογή του άρθρου 11 της παρούσας και τις ενστάσεις-ενδικοφανείς προσφυγές, οι οποίες έγιναν δεκτές κατ΄ εφαρμογή του άρθρου 12 της παρούσας, εισηγείται έγκριση στο αρμόδιο όργανο αναφορικά με την έκδοση απόφασης οριστικής ένταξης ανά δικαιούχο στο πρόγραμμα του μέτρου «Επενδύσεις σε επιχειρήσεις οινοπαραγωγής».

Ως καταληκτική ημερομηνία έκδοσης των αποφάσεων οριστικής ένταξης ανά δικαιούχο στο πρόγραμμα του μέτρου «Επενδύσεις σε επιχειρήσεις οινοπαραγωγής» ορίζεται η 15η Φεβρουαρίου εκάστου έτους. Η ημερομηνία έκδοσης των αποφάσεων οριστικής ένταξης των δικαιούχων αποτελεί το χρονικό σημείο από το οποίο έκαστος δικαιούχος έχει τη δυνατότητα να ξεκινήσει την υλοποίηση των δράσεων της επένδυσής του.

Ωστόσο, ο δικαιούχος έχει τη δυνατότητα να ξεκινήσει την υλοποίηση της επένδυσης και να προβεί σε έκδοση τιμολογίων πριν την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξής του στο πρόγραμμα, αλλά οπωσδήποτε μετά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης ένταξης, με δική του ευθύνη, δίχως προεξόφληση της επιλεξιμότητας πληρωμής. Δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν πριν την έκδοση της απόφασης ένταξης θεωρούνται επιλέξιμες προς πληρωμή μόνο εάν δεν θέτουν σε κίνδυνο τις προθεσμίες, τις απαιτήσεις και τους προβλεπόμενους διοικητικούς και επιτόπιους ελέγχους.

Δείτε αναλυτικά το ΦΕΚ εδώ.