Ένωση Αγρινίου

Πέμπτη, 23 Απριλίου 2020 — Κατηγορίες: Επικαιρότητα

Ειδική Τιμή Αγοράς (Ε.Τ.Α.) τεχνολογιών ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ

Σε εφαρμογή των διατάξεων της Υ.Α. ΑΠΕΗΛ/Α/Φ1/οικ.187480 (ΦΕΚ Β΄3955/09.12.2016), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, η Ειδική Τιμή Αγοράς (Ε.Τ.Α.) ανά τεχνολογία ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ για το μήνα Μάρτιο 2020, υπολογίσθηκε ως εξής:

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΤΑ                                           
ΑΙΟΛΙΚΑ 41,53 (€/MWh)
ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ 37,81 (€/MWh)
ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΑ 43,84 (€/MWh)
ΒΙΟΜΑΖΑ 45,43 (€/MWh)
ΣΗΘΥΑ 45,43 (€/MWh)