Ένωση Αγρινίου

Δευτέρα, 27 Απριλίου 2020 — Κατηγορίες: Ανακοινώσεις

Εγγραφή ποικιλιών στον Εθνικό Κατάλογο

Τεχνικός Κανονισμός αποδοχής ποικιλιών των καλλιεργούμενων φυτικών ειδών καρποφόρων δένδρων, θάμνων και λοιπών μικρών καρποφόρων που δεν περιλαμβάνονται στο παράρτημα του άρθρου 20 της 240460/05.05.2010 (Β' 622) κοινής υπουργικής απόφασης.

Σκοπός της απόφασης αυτής είναι ο καθορισμός των προϋποθέσεων και της διαδικασίας εγγραφής, ανανέωσης εγγραφής και διαγραφής των ποικιλιών των καλλιεργούμενων φυτικών ειδών των Παραρτημάτων Ι και II, στον Εθνικό Κατάλογο ποικιλιών καλλιεργούμενων φυτικών ειδών και διαγραφής των εγχώριων αβελτίωτων ποικιλιών της στον Εθνικό Κατάλογο.

Διαδικασία εγγραφής ποικιλιών

1. Για να καταχωριστεί μια ποικιλία των φυτικών ειδών της παρ. 1 του άρθρου 1 με επίσημη περιγραφή στον Εθνικό Κατάλογο, ο δημιουργός της ποικιλίας ή ο εξουσιοδοτημένος από τον δημιουργό διατηρητής της ή ο νόμιμος εκπρόσωπός τους που έχει την έδρα του ή την κατοικία του στην Ε.Ε. και έχει ορισθεί με εξουσιοδότηση του δημιουργού ή του διατηρητή, υποβάλλει στο Τμήμα Ελέγχου Ποικιλιών Καλλιεργούμενων Φυτών της Διεύθυνσης Πολλαπλασιαστικού Υλικού Καλλιεργούμενων Φυτικών Ειδών και Φυτογενετικών Πόρων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, στο εξής ΤΕΠΚΦ:

α) ειδική έντυπη αίτηση που χορηγείται από αυτό, στην οποία δηλώνεται υποχρεωτικά αν έχει κατατεθεί για την ποικιλία αυτή αίτηση εγγραφής σε άλλα κράτη μέλη ή τρίτες χώρες, ποια κράτη είναι αυτά, καθώς και το αποτέλεσμα της αίτησης. Η αίτηση συνοδεύεται από συμπληρωμένο ειδικό έντυπο που χορηγείται από το ΤΕΠΚΦ με πληροφοριακά στοιχεία τα οποία είναι:

αα) σύμφωνα με τα τεχνικά ερωτηματολόγια που υπάρχουν στα πρωτόκολλα δοκιμών διακριτότητας, ομοιομορφίας και σταθερότητας του Διοικητικού Συμβουλίου του Κοινοτικού Γραφείου Φυτικών Ποικιλιών (ΚΓΦΠ) που ισχύουν κατά την στιγμή της αίτησης για τα είδη του παραρτήματος Ι ή,

ββ) εφόσον δεν υπάρχουν τα πρωτόκολλα της υποπερίπτωσης αα), σύμφωνα με τα τεχνικά ερωτηματολόγια που υπάρχουν στις κατευθυντήριες γραμμές για τη διεξαγωγή δοκιμών όσον αφορά στη διακριτότητα, στην ομοιομορφία και στη σταθερότητα, της Διεθνούς Ένωσης για την Προστασία Νέων Φυτικών Ποικιλιών (ΔΕΠΝΦΠ) που ισχύουν κατά την στιγμή της αίτησης για τα είδη του παραρτήματος Ι, ή,

γγ) σύμφωνα με τα τεχνικά ερωτηματολόγια που καταρτίζει το Τ.Ε.Π.Κ.Φ. τα οποία βασίζονται στα τεχνικά πρωτόκολλα που καταρτίζει το Τ.Ε.Π.Κ.Φ. μόνο του ή σε συνεργασία με τα ερευνητικά ιδρύματα της χώρας που ισχύουν κατά την στιγμή της αίτησης για τα είδη του παραρτήματος II, με σκοπό την κατά το δυνατόν πληρέστερη περιγραφή της ποικιλίας και των αγρονομικών συνθηκών κάτω από τις οποίες πρέπει να γίνουν οι δοκιμές ΔΟΣ του άρθρου 3,

β) αντίγραφο πιστοποιητικού φυτικής δημιουργίας ή αντίγραφο κοινοτικού δικαιώματος επί φυτικής ποικιλίας, ή αντίγραφο εθνικού δικαιώματος επί φυτικής ποικιλίας σε χώρα μέλος της Διεθνούς Ένωσης για την Προστασία Νέων Φυτικών Ποικιλιών (UPOV), εφόσον υπάρχει, με όλα τα σχετικά έγγραφα χορήγησης του δικαιώματος και την επίσημη περιγραφή της ποικιλίας,

γ) δήλωση του δημιουργού της ποικιλίας ότι είναι ο δημιουργός της,

δ) δήλωση του δημιουργού ότι η ποικιλία δεν είναι/ είναι γενετικά τροποποιημένη.

Σε περίπτωση γενετικά τροποποιημένης ποικιλίας, στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι ο γενετικά τροποποιημένος οργανισμός από τον οποίο συνίσταται η ποικιλία έχει λάβει έγκριση για καλλιέργεια,

ε) εξουσιοδότηση του δημιουργού για τον ορισμό διατηρητή, ο οποίος πρέπει να πληροί τις προϋποθέσεις της 217265/28.1.2004 (Β' 203) απόφασης,

στ) δήλωση του διατηρητή ότι διατηρεί την ποικιλία και τη χώρα διατήρησης,

ζ) αποδεικτικό πληρωμής του τέλους δοκιμής των φυτικών ειδών της περίπτ. 29 της παρ. Ι της 6321/44913/ 30.4.2015 (Β' 1099) απόφασης, με την επιφύλαξη της παρ. 10 της παρούσας,

η) την προτεινόμενη ονομασία,

θ) αναγκαία ποσότητα πολλαπλασιαστικού υλικού σε συσκευασία με την κατάλληλη σήμανση και σφράγιση.

Η ποσότητα και η συσκευασία καθορίζονται από το ΤΕΠΚΦ. Το υποβαλλόμενο πολλαπλασιαστικό υλικό πρέπει να πληροί τις φυτοϋγειονομικές απαιτήσεις της χώρας και της Ε.Ε. οι οποίες καθορίζονται από το π.δ. 365/2002 (Α' 307), όπως ισχύει.

2. Η αίτηση της παρ. 1 παραλαμβάνεται σε ημερομηνίες καθορισμένες από το ΤΕΠΚΦ, καταχωρίζεται σε ειδικό αρχείο ποικιλιών και τηρείται φάκελος με τον αριθμό αρχείου ή πρωτοκόλλου της ποικιλίας, που περιλαμβάνει τη σχετική αλληλογραφία, τα δεδομένα των πειραμάτων των δοκιμών ΔΟΣ του άρθρου 3 και όλα τα στοιχεία για την υποψήφια για εγγραφή ποικιλία. Εάν ο φάκελος της ποικιλίας δεν είναι πλήρης, η αίτηση δεν εξετάζεται.

3. Εφόσον διαπιστωθεί από το ΤΕΠΚΦ, μετά από διοικητικό έλεγχο της αίτησης και των δικαιολογητικών που τη συνοδεύουν, ότι αυτή είναι πλήρης (έλεγχος πληρότητας και νομιμότητας), με την επιφύλαξη της παρ. 9, διενεργούνται οι δοκιμές ΔΟΣ του άρθρου 3, για να διαπιστωθεί ότι η ποικιλία είναι διακριτή, ομοιόμορφη και σταθερή, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 3 και για να δημιουργηθεί η επίσημη περιγραφή της.

4. Οι δοκιμές ΔΟΣ διαρκούν δύο χρόνια, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 3. Για τη συνέχιση των δοκιμών ΔΟΣ για δεύτερο έτος απαιτείται η υποβολή ειδικής έντυπης αίτησης που χορηγείται από το ΤΕΠΚΦ, δήλωση του τελικού ονόματος της ποικιλίας και αποδεικτικό πληρωμής του τέλους δοκιμής της περίπτ. 29 της παρ. Ι της 6321/44913/30.4.2015 απόφασης.
Το ΤΕΠΚΦ μπορεί να εισηγηθεί στην Τεχνική Επιτροπή Πολλαπλασιαστικού Υλικού του άρθρου 20 του ν. 1564/1985 (Α' 164), στο εξής ΤΕΠΥ, την επανάληψη των δοκιμών για τρίτο έτος ή για τρίτη καλλιεργητική περίοδο:

α) όταν καταστραφούν τα πειράματα από επιβλαβείς οργανισμούς ή από δυσμενείς καιρικές συνθήκες χωρίς πρόσθετη χρηματική επιβάρυνση του ενδιαφερόμενου, ή

β) όταν τα αποτελέσματα των επιτυχών δοκιμών ΔΟΣ του άρθρου 3 τοποθετούν την ποικιλία στο μεταίχμιο αποδοχής και απόρριψης και ο ενδιαφερόμενος ζητήσει με αίτηση του πειραματισμό για τρίτο έτος και αφού καταβάλλει το τέλος δοκιμής της περίπτ. 29 της παρ. Ι της 6321/44913/30.4.2015 απόφασης.

5. Εάν το πολλαπλασιαστικό υλικό της υποψήφιας για εγγραφή ποικιλίας χαθεί ή αλλοιωθεί κατά τη μεταφορά ή την πορεία των δοκιμών ή βρεθεί ότι δεν πληροί τις ισχύουσες φυτοϋγειονομικές απαιτήσεις της χώρας και είναι ακατάλληλο, το ΤΕΠΚΦ μπορεί να ζητήσει νέες ποσότητες πολλαπλασιαστικού υλικού.

6. Μετά το τέλος των δοκιμών του δεύτερου έτους ή του τρίτου έτους σύμφωνα με τις περιπτώσεις α) και β) της παρ. 4, το ΤΕΠΚΦ συντάσσει σχετική έκθεση και εισηγείται στην ΤΕΠΥ, η οποία γνωμοδοτεί προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για την εγγραφή ή την απόρριψη της ποικιλίας. Η εγγραφή ή η απόρριψη της εγγραφής στον Εθνικό Κατάλογο γίνεται σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 6 του ν. 1564/1985.

7. Η εγγραφή των ποικιλιών των φυτικών ειδών της παρ. 1 του άρθρου 1 στον Εθνικό Κατάλογο ισχύει για χρονικό διάστημα τριάντα (30) ετών, που ξεκινά από την 1η Ιανουαρίου του επόμενου της εγγραφής έτους.

8. Οποιαδήποτε αλλαγή στην ονομασία ή στη διατήρηση εγγεγραμμένων ποικιλιών των φυτικών ειδών της παρ. 1 του άρθρου 1, γίνεται σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 6 του ν. 1564/1985. 9. Κατά παρέκκλιση της παρ. 3, δεν διενεργούνται οι δοκιμές ΔΟΣ του άρθρου 3, εφόσον:

α) υπάρχει πιστοποιητικό φυτικής δημιουργίας του άρθρου 8 του ν. 1564/1985 ή κοινοτικό δικαίωμα επί φυτικής ποικιλίας, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2100/94 (ΕΕ L 227, 1.9.1994, σ.1) ή εθνικό δικαίωμα επί φυτικής ποικιλίας σε κράτος μέλος της Ε.Ε. ή σε τρίτη χώρα μέλος της UPOV. Στην περίπτωση αυτή, η αίτηση της παρ. 1 υποβάλλεται από τον κάτοχο του πιστοποιητικού φυτικής δημιουργίας ή του κοινοτικού δικαιώματος επί φυτικής ποικιλίας ή του εθνικού δικαιώματος επί φυτικής ποικιλίας σε χώρα μέλος της UPOV ή από τον εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό του, μαζί με την επίσημη περιγραφή της ποικιλίας και όλα τα σχετικά έγγραφα χορήγησης του πιστοποιητικού φυτικής δημιουργίας ή του κοινοτικού δικαιώματος επί φυτικής ποικιλίας ή του εθνικού δικαιώματος επί φυτικής ποικιλίας σε χώρα μέλος της UPOV.

β) έχει εγγραφεί σε εθνικό κατάλογο κράτους μέλους της Ε.Ε. ή τρίτης χώρας μέλος της UPOV. Στην περίπτωση αυτή, η αίτηση της παρ. 1 υποβάλλεται από τον δημιουργό ή τον διατηρητή της ποικιλίας ή από τον εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο τους μαζί με τα δικαιολογητικά της παρ. 1 και την επίσημη περιγραφή της ποικιλίας από την χώρα αποδοχής. 10. Το τέλος εγγραφής των ποικιλιών των φυτικών ειδών της παρ. 1 του άρθρου 1 για τις περίπτ. α' και β' της παρ. 9, ορίζεται στο δεκαπέντε τοις εκατό (15%) του τέλους δοκιμής για τα φυτικά είδη της περίπτ. 29 της παρ. Ι της 6321/44913/30.4.2015 υπουργικής απόφασης και καταβάλλεται μία φορά κατά την υποβολή της αίτησης.

Δείτε αναλυτικά το ΦΕΚ εδώ.