Ένωση Αγρινίου

Παρασκευή, 20 Μάρτιος 2020 — Κατηγορίες: Γεωργικές Προειδοποιήσεις

Επεμβάσεις στον ελαιώνα

Οι βασικές ασθένειες και οι εχθροί της ελιάς αυτή την περίοδο και όσα πρέπει να κάνουν οι παραγωγοί.

Τεχνικό Δελτίο Γεωργικών Προειδοποιήσεων με χρήσιμες οδηγίες για τους παραγωγούς, από το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών, Ποιοτικού & Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου Ηρακλείου.

ΚΥΚΛΟΚΟΝΙΟ

Μυκητολογική ασθένεια που προκαλεί κυρίως φυλλόπτωση και εξασθένιση των ελαιοδέντρων. Μέτριες θερµοκρασίες 16-20οC σε συνδυασµό µε βροχερό ή πολύ υγρό καιρό ευνοούν νέες ανοιξιάτικες µολύνσεις που εκδηλώνονται µε την εµφάνιση χαρακτηριστικών καστανών κυκλικών κηλίδων στην πάνω επιφάνεια των φύλλων, γνωστές και ως «µάτια παγωνιού».

Οι κηλιδώσεις εξελίσσονται σε ξηράνσεις και αποφύλλωση συχνότερα των κλαδιών που βρίσκονται χαµηλά στις ποδιές. Μολύνσεις παρατηρούνται σε µεγαλύτερη ένταση σε περιοχές αυξηµένης υγρασίας ιδιαίτερα µετά από ανοιξιάτικες βροχοπτώσεις.

Ευπαθείς ποικιλίες: Θρουµπολιά, Τσουνάτη, Άµφισσας, Καλαµών.

Η Κορωνέικη (ψιλολιά) παρουσιάζει σχετική αντοχή στην ασθένεια. Η αντιµετώπιση του κυκλοκονίου βασίζεται σε προληπτικά µέτρα:

  • Επιλογή λιγότερο ευαίσθητων ποικιλιών και αποφυγή πυκνής φύτευσης κατά την εγκατάστασή νέων ελαιώνων σε περιοχές πεδινές, υγρές και κακώς αεριζόµενες.
  • Περιορισµός της υγρασίας του φυλλώµατος µε κατάλληλο και συστηµατικό κλάδεµα που εξασφαλίζει καλό αερισµό και φωτισµό.
  • Ισορροπηµένες αρδεύσεις και λι̟άνσεις.
  • Σε περιοχές µε υψηλή υγρασία συστήνεται προληπτικός ψεκασµός σε ελαιώνες ευπαθών ποικιλιών για την προστασία της νέας βλάστησης (ακραία νεαρή βλάστηση 2 έως 5 εκ.) µε χαλκούχα και άλλα εγκεκριµένα µυκητοκτόνα.

Αποφύγετε αυστηρά τις επεµβάσεις µε χαλκούς κατά την άνθιση. Οι χαλκοί µπορούν να χρησιµοποιηθούν µέχρι το κρόκιασµα των ανθέων, λίγο πριν την άνθιση. Αν υπάρξει ανάγκη πρέπει να χρησιµοποιηθεί µη χαλκούχο µυκητοκτόνο.

ΚΕΡΚΟΣΠΟΡΑ

Σηµαντική µυκητολογική ασθένεια που προκαλεί πρόωρη φυλλόπτωση.

Χαρακτηριστικό σύµπτωµα της ασθένειας είναι η εµφάνιση γκρίζου µεταχρωµατισµού µόνο στην κάτω επιφάνεια των παλαιότερων φύλλων που µακροσκοπικά µοιάζει µε την καπνιά αλλά δεν παρατηρείται σε άλλα σηµεία.

Στην επάνω επιφάνεια των φύλλων σχηµατίζονται ακανόνιστες χλωρωτικές ή κίτρινες κηλιδώσεις ̟ου αργότερα νεκρώνονται και προκαλείται έντονη πρόωρη φυλλόπτωση το καλοκαίρι. Στους άωρους καρπούς προκαλεί καστανές κηλίδες, ελαφρά βυθισµένες ενώ στους ώριµους η συνένωση των γειτονικών κηλίδων προκαλεί σήψη.

⇒ Αραιή φύτευση και κατάλληλο κλάδεµα συµβάλουν στον περιορισµό εµφάνισης της ασθένειας.

⇒ Συστήνεται προληπτική επέμβαση για την προστασία της νέας βλάστησης (2 - 5 εκ.) από νέες ανοιξιάτικες προσβολές µε χαλκούχα και άλλα εγκεκριµένα µυκητοκτόνα που έχουν ταυτόχρονη δράση και κατά του κυκλοκονίου.

⇒Μεγαλύτερη ανάγκη προστασίας έχουν οι προσβεβληµένοι ελαιώνες για να αποφευχθεί η µόλυνση της νεαρής βλάστησης από το µόλυσµα που βρίσκεται ήδη στο παλαιότερο φύλλωµα.

ΠΥΡΗΝΟΤΡΗΤΗΣ

Οι προνύµφες που διαχείµασαν στα φύλλα συµπληρώνουν την ανάπτυξή τους τρεφόµενες από την ακραία τρυφερή βλάστηση και τις ανθοταξίες. Οι προσβολές της φυλλόβιας γενιάς αυτή την περίοδο δεν είναι αξιόλογες και δεν δικαιολογούν καµία επέμβαση.

ΚΑΛΟΚΟΡΗ

Έντοµο πολυφάγο (βρωμούσα) που προσβάλει την ελιά περιστασιακά και τοπικά και προκαλεί καταστροφή µέρους ή ολόκληρης της ανθοταξίας.

Τα κρίσιµα βλαστικά στάδια που µπορεί να προσβάλλει τις ανθοταξίες είναι από την ανάπτυξη τους (βλαστικό στάδιο C) µέχρι το κρόκιασµα των ανθέων, λίγο πριν την άνθιση.

Νύµφες και ενήλικα του εντόµου έχουν χαρακτηριστικό ανοικτό πράσινο χρώµα και διαβιούν αυτή την περίοδο στα ζιζάνια ̟ου βρίσκονται κάτω από τα ελαιόδεντρα (διανόχορτο, περδικούλι, τσουκνίδα, ζοχός, βρούβα). Η αυτοφυής αυτή βλάστηση δίνει άφθονη τροφή στο έντοµο.

⇒ Συστήνεται µη αποµάκρυνση της αυτοφυούς βλάστησης µέσα από τους ελαιώνες τουλάχιστον µέχρι το κρόκιασµα των ανθοταξιών ανάλογα µε την πρωιµότητα της κάθε περιοχής.

Όσο καθυστερεί η µετακίνηση του εντόµου για αναζήτηση τροφής τόσο περιορίζεται η πιθανότητα ζηµιάς στην ανθοφορία της ελιάς.

Εάν χρειαστεί να επέμβετε στα ζιζάνια νωρίτερα, µπορείτε να αφήνετε διάσπαρτα ακαλλιέργητες ζώνες µέσα ή στα περιθώρια του ελαιώνα.

Έλεγχος πυκνότητας του εντόµου: Πρόκειται για ένα µέτρο ελέγχου του πληθυσµού πάνω στο ελαιόδεντρο υου καθορίζει εάν µπορεί να προκαλέσει οικονοµική ζηµιά στην παραγωγή. Με την εµφάνιση των ανθοταξιών πρέπει να ελέγχετε τακτικά τα νεαρά κλαδιά τινάζοντας τα πάνω σε λευκό υποδοχέα.

Συστήνεται χηµική αντιμετώπιση µόνο όταν η ανθοφορία είναι µικρή και παρατηρηθούν 6–7 έντοµα ανά κλαδί µήκους 50–60 εκ.

Μην προβαίνετε σε προληπτικούς ψεκασμούς χωρίς να έχετε ελέγξει την πυκνότητα του εντόµου επάνω στα ελαιόδεντρα. Εκτεταµένοι προληπτικοί ψεκασµοί είναι αδικαιολόγητοι και καταστρεπτικοί για το περιβάλλον.

ΑΚΑΡΕΑ

Οι ήπιες καιρικές συνθήκες της προηγούµενης χρονιάς και η παρατεταµένη καλοκαιρία του φθινοπώρου υπήρξαν εξαιρετικά ευνοϊκές για την ανάπτυξη επιζήμιων πληθυσµών και προσβολών από τα ακάρεα Eriophyidae (Eriophyes oleae, Aceria oleae).

Τα συµπτώµατα της προσβολής στο παλιό φύλλωµα είναι καστανές ανάγλυφες κηλίδες (παραµορφώσεις) στην κάτω επιφάνεια των φύλλων και χλωρώσεις (κιτρινίσµατα) στην επάνω επιφάνεια αντίστοιχα.

Στις νεαρές ανθοταξίες και στα νέα φύλλα τα ακάρεα παρουσιάζουν έντονη τροφική δραστηριότητα. Το βλαστικό στάδιο του σχηµατισµού και της ανάπτυξης των ανθοταξιών (στάδιο C) συµπίπτει µε τη µέγιστη πληθυσµιακή πυκνότητα Eriophyidae.

Αργότερα θα µεταναστεύσουν διαδοχικά στα αναπτυγμένα άνθη και στους νεαρούς καρπούς και µπορεί σε έντονες προσβολές να προκαλέσουν ανθόπτωση ή καρπόπτωση.

Στα νεαρά ελαιόδεντρα οι προσβολές στους οφθαλµούς προκαλούν εκτεταµένες ζηµιές, µέχρι ανάσχεση της βλαστικής ανάπτυξης.

⇒ Συστήνεται προληπτικός ψεκασµός όταν η νεαρή βλάστηση έχει µήκος 6 - 8 εκ. (3 - 4 ζεύγη νέων φύλλων, στάδιο C ).

⇒Μεγαλύτερη ανάγκη προστασίας έχουν τα νεαρά δέντρα σε νέους ελαιώνες και στα φυτώρια, τα αυστηρά κλαδεµένα και τα ποτιστικά ελαιόδεντρα που έχουν πλούσια τρυφερή βλάστηση.

Στις περιπτώσεις έντονων προσβολών πρέπει η επέμβαση να επαναληφθεί αµέσως µετά την πτώση των πετάλων.