Ένωση Αγρινίου

Πέμπτη, 27 Φεβρουαρίου 2020 — Κατηγορίες: Γεωργικές Προειδοποιήσεις

Γεωργικές Προειδοποιήσεις για την καλλιέργεια της αμυγδαλιάς

Χρήσιμες συμβουλές και καθοδήγηση στους παραγωγούς για την αντιμετώπιση των βασικών ασθενειών της περιόδου, από το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών, Ποιοτικού & Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου Βόλου.

ΜΟΝΙΛΙΑ

Ο µύκητας διαχειµάζει στα έλκη, στους µουµιοποιηµένους καρπούς και στους αποξηραµένους κλάδους. Η είσοδος του παθογόνου στο δένδρο γίνεται από οποιοδήποτε µέρος του άνθους και από τους καρπούς.

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ: Βροχερός, υγρός, και νεφοσκεπής καιρός είναι ευνοϊκός για την µόλυνση των ανθέων µέσα σε λίγες ώρες. Οι µολύνσεις πραγµατοποιούνται σε θερµοκρασίες από 5-27οC µε άριστη θερµοκρασία ανάπτυξης 10-15oC και υψηλή σχετική υγρασία 90%. Oι χαµηλές θερµοκρασίες επιµηκύνουν την διάρκεια της άνθησης και το χρονικό διάστηµα που τα δένδρα είναι ευπαθή στις µολύνσεις.

ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ: Τα προσβεβληµένα άνθη και οι βλαστοί µοιάζουν σαν ζεµατισµένοι ή καµένοι. Ο µύκητας εξαπλώνεται και στο φλοιό των παλαιοτέρων κλάδων, όπου σχηµατίζει έλκη στα οποία εµφανίζεται έκκριση κόµεος.

ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ:  ⇒Κλάδευµα και καταστροφή µε φωτιά των προσβεβληµένων κλαδίσκων, κλάδων και µουµιοποιηµένων καρπών του δένδρου. ⇒Για την προστασία της Αµυγδαλιάς από τον µύκητα συνιστώνται τρείς ψεκασµοί ο πρώτος στο βλαστικό στάδιο της λευκής ή ροζ κορυφής των µπουµπουκιών ο δεύτερος στην πλήρη άνθηση και ο τρίτος λίγες µέρες µετά την ολοκλήρωση της πτώσης των πετάλων. Σε περίπτωση βροχερού καιρού επιβάλλεται η επανάληψη του ψεκασµού. Για να είναι αποτελεσµατική η χηµική καταπολέµηση θα πρέπει να εφαρµόζεται από το σύνολο των παραγωγών διότι τα σπόρια του µύκητα µεταφέρονται µε τον αέρα σε µεγάλες αποστάσεις.

Φυτοπροστατευτικά προϊόντα: Captan, iprodione, boscalid, pyraclostrobin, fenbuconazole και άλλα επιτρεπόµενα σκευάσµατα. Για την αποφυγή ανάπτυξης ανθεκτικότητας του µύκητα συνιστάται η εναλλαγή µυκητοκτόνων µε διαφορετικό τρόπο δράσης.

ΚΟΡΥΝΕΟ – ΕΞΩΑΣΚΟΣ

Μυκητολογικές ασθένειες που προσβάλλουν τα φύλλα, τα άνθη και στη συνέχεια και τους καρπούς.

ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ: Το κορύνεο προκαλεί νεκρωτικές κηλίδες στα φύλλα και στους καρπούς, µικρά έλκη στους βλαστούς και κλάδους. Ο Εξώασκος προσβάλει τα ακραία νεαρά φύλλα την άνοιξη τα οποία παραµορφώνει.

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ: Συνιστώνται ψεκασµοί για τις περιοχές που τα δένδρα βρίσκονται στο τελικό στάδιο της διόγκωσης των οφθαλµών και επανάληψή τους µετά την πτώση των πετάλων, µε κατάλληλα και εγκεκριµένα φυτοπροστατευτικά προϊόντα: όπως boscalid, pyraclostrobin κ.α. Ο ψεκασµός αυτός θα µπορούσε να συνδυαστεί µε εκείνο για τη µονίλια.

ΠΟΛΥΣΤΙΓΜΩΣΗ

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ-ΣΥΜΠΥΩΜΑΤΑ: Υγρός και βροχερός καιρός είναι απαραίτητος για την πραγµατοποίηση των µολύνσεων. Τα φύλλα είναι ευπαθή στις µολύνσεις καθόλη την βλαστική περίοδο. Οι προσβολές από τον µύκητα είναι σοβαρές όταν η βροχή και η υγρασία διαρκούν περισσότερο από 2-3 ηµέρες. Οι µολύνσεις αρχίζουν µε την εµφάνιση των πρώτων φύλλων και συνεχίζονται µέχρι τα µέσα Ιουνίου. Ο µύκητας προσβάλλει τα φύλλα της αµυγδαλιάς στα οποία δηµιουργεί µεγάλες κηλίδες χρώµατος κιτρινοπορτοκαλί αρχικά και κοκκινοσταχτί τελικά. Προκαλεί καταστροφή των φύλλων και πρώιµη φυλλόπτωση.

ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ: Η ασθένεια αντιµετωπίζεται µε προληπτικούς ψεκασµούς από την έκπτυξη των πρώτων φύλλων µέχρι τέλος Μαΐου. Οι ψεκασµοί επαναλαµβάνονται εφόσον επικρατεί βροχερός καιρός.

ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ: Captan, copper hydroxide,copper oxide, copper oxychloride.κ.ά. εγκεκριµένα σκευάσµατα.

ΦΥΤΟΦΘΟΡΑ

O µύκητας µεταδίδεται από το έδαφος στο λαιµό του δένδρου και ευνοείται από την ύπαρξη τραυµάτων στο σηµείο εµβολιασµού ή στις ρίζες των δένδρων. Η ζηµιά εκδηλώνεται αργά την άνοιξη την εποχή της έναρξης της βλάστησης. Τα δένδρα σταµατούν να βλαστάνουν τα φύλλα τους γίνονται µικρά χλωρωτικά και προοδευτικά παρατηρούνται ξηράνσεις κλάδων, βλαστών και όταν είναι µικρά ξηραίνονται. Η ασθένεια ευνοείται από την υψηλή υγρασία που ενδέχεται να υπάρχει κοντά στο λαιµό του δένδρου.

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ: Ξελάκωµα των δένδρων και καθάρισµα των ζιζανίων γύρω από τον κορµό.  Να γίνει επάλειψη του κορµού των δένδρων από το σηµείο λίγο κάτω από την επιφάνεια του εδάφους µέχρι το σηµείο διακλάδωσης των βραχιόνων µε πυκνό βορδιγάλειο πολτό. 3. Ψεκασµός των δένδρων µε κατάλληλα και εγκεκριµένα φυτοπροστατευτικά σκευάσµατα για τη φυτόφθορα.

ΑΝΘΡΑΚΩΣΗ – ΚΕΡΚΟΣΠΟΡΑ

H ανθράκωση προκαλεί συµπτώµατα παρόµοια µε το κορύνεο. Προσβάλει τα φύλλα τους βλαστούς και τους καρπούς. Στους καρπούς προκαλεί καστανές βυθισµένες κηλίδες,οι ιστοί του πράσινου περικάρπιου ξεραίνονται ενώ οι ιστοί του ξυλώδους ενδοκαρπίου σαπίζουν. Η κερκόσπορα εµφανίζεται συνήθως στα φυτώρια µε νεαρά δένδρα προσβάλει τα φύλλα στα οποία εµφανίζονται κυκλικά νεκρωτικά στίγµατα και µεγάλες κιτρινοκαστανές κηλίδες. Οι ψεκασµοί για την αντιµετώπιση του κορύνεου είναι επαρκείς και για την καταπολέµηση της ανθράκωσης και κερκόσπορας.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε κάθε περίπτωση να τηρούνται αυστηρά οι οδηγίες χρήσης των φυτοπροστατευτικών προϊόντων για την αναλογία χρήσης, συνδυαστικότητα, τον κίνδυνο φυτοτοξικότητας το διάστηµα µεταξύ τελευταίας επέµβασης και συγκοµιδής και τα µέτρα προστασίας για την αποφυγή δηλητηριάσεων.