Ένωση Αγρινίου

Πέμπτη, 06 Φεβρουαρίου 2020 — Κατηγορίες: Ανακοινώσεις

Ασφαλές και καθαρό πόσιμο νερό

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ενέκρινε προσωρινή συμφωνία επικαιροποίησης προτύπων ποιότητας.

Η ΕΕ εξασφαλίζει ότι το πόσιμο νερό της βρύσης είναι ασφαλές σε ολόκληρη την ΕΕ. Κατά τη συνάντησή τους στην Επιτροπή των Μόνιμων Αντιπροσώπων (ΕΜΑ) του Συμβουλίου, οι πρέσβεις των κρατών μελών στην ΕΕ επιβεβαίωσαν την προσωρινή συμφωνία που επετεύχθη με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις 18 Δεκεμβρίου 2019 σχετικά με πρόταση αναθεώρησης της οδηγίας για το πόσιμο νερό. Με τη σημερινή έγκριση ανοίγει ο δρόμος για την τελική έκδοση.

Σύμφωνα με τους νέους κανόνες, επικαιροποιούνται τα πρότυπα ποιότητας που πρέπει να πληροί το πόσιμο νερό και παρουσιάζεται μία οικονομικά αποδοτική, βάσει κινδύνου προσέγγιση για την παρακολούθηση της ποιότητας του νερού. Οι επικαιροποιημένοι κανόνες καθορίζουν επίσης ελάχιστες απαιτήσεις υγιεινής για τα υλικά που έρχονται σε επαφή με το πόσιμο νερό, όπως οι σωλήνες. Επιδιώκεται έτσι να βελτιωθεί η ποιότητα των υλικών αυτών, ούτως ώστε να διασφαλίζεται η προστασία της ανθρώπινης υγείας και η αποφυγή μολύνσεων.

Η επικαιροποιημένη οδηγία πραγματεύεται τις αυξανόμενες ανησυχίες σχετικά με τις επιπτώσεις των ενδοκρινικών διαταρακτών, των φαρμακευτικών προϊόντων και των μικροπλαστικών στην ανθρώπινη υγεία, με τη θέσπιση μηχανισμού καταλόγου επιτήρησης.

Ο κατάλογος επιτήρησης θα επιτρέψει στην ΕΕ να δώσει συνέχεια με δυναμικό και ευέλικτο τρόπο σε νέα δεδομένα σχετικά με τις εν λόγω ουσίες και τη σημασία τους για την ανθρώπινη υγεία.

Η β-οιστραδιόλη και η εννεϋλοφαινόλη θα συμπεριληφθούν στον πρώτο κατάλογο επιτήρησης, λαμβανομένων υπόψη των ιδιοτήτων ενδοκρινικής διαταραχής που τις χαρακτηρίζουν. Ο πρώτος κατάλογος επιτήρησης θα εγκριθεί εντός ενός έτους από την έναρξη ισχύος της οδηγίας. Ο ενδοκρινικός διαταράκτης δισφαινόλη Α προστίθεται άμεσα στην παρούσα οδηγία, με παραμετρική τιμή 2,5 μg/l, βασιζόμενη σε δείκτες υγείας.

Σήμερα τα κράτη μέλη καταβάλλουν σημαντικές προσπάθειες για τη βελτιωμένη πρόσβαση σε πόσιμο νερό. Προκειμένου να προωθηθεί η χρήση του νερού της βρύσης, τα κράτη μέλη θα μεριμνούν ώστε η εγκατάσταση εξοπλισμού εξωτερικών και εσωτερικών χώρων, όπως οι βρύσες ή οι ψύκτες, να πραγματοποιείται σε δημόσιους χώρους, όπου αυτό είναι τεχνικά εφικτό, και λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερες τοπικές συνθήκες, όπως είναι το κλίμα και η γεωγραφική θέση.

Τα κράτη μέλη μπορούν επίσης να επιλέξουν οικειοθελώς να λάβουν περαιτέρω μέτρα για την προώθηση της χρήσης του νερού της βρύσης, όπως μέσω ενημερωτικών εκστρατειών για τους πολίτες ή ενθαρρύνοντας τη δωρεάν παροχή νερού βρύσης, ή έναντι χαμηλού αντιτίμου, σε εστιατόρια, καντίνες και υπηρεσίες τροφοδοσίας.

Επιπλέον, τα κράτη μέλη θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι οι καταναλωτές έχουν πρόσβαση σε πληροφορίες για την ποιότητα του πόσιμου νερού που καταναλώνουν. Τα κράτη μέλη θα λάβουν επίσης μέτρα που θεωρούν απαραίτητα και κατάλληλα για τη βελτίωση ή τη διατήρηση της πρόσβασης όλων των πολιτών σε νερό.

Ιστορικό και επόμενα βήματα

Πρωταρχικός στόχος της αναδιατυπωμένης πρότασης είναι να διασφαλίσει υψηλό επίπεδο προστασίας του περιβάλλοντος και της ανθρώπινης υγείας από τις αρνητικές επιπτώσεις του μολυσμένου πόσιμου νερού. Η αναθεώρηση αυτή αποτελεί επίσης άμεση συνέπεια της πρώτης μέχρι σήμερα επιτυχημένης πρωτοβουλίας των ευρωπαίων πολιτών «Right2Water». Η Επιτροπή ενέκρινε την πρότασή της για αναδιατύπωση της οδηγίας για το πόσιμο νερό την 1η Φεβρουαρίου 2018.

Το Συμβούλιο ενέκρινε γενική προσέγγιση επί της πρότασης στις 5 Μαρτίου 2019. Ακολούθησαν διαπραγματεύσεις μεταξύ των συννομοθετών. Στις 18 Δεκεμβρίου επετεύχθη προσωρινή συμφωνία μεταξύ του Συμβουλίου και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Η σημερινή επιβεβαίωση της συμφωνίας από τους πρέσβεις των κρατών μελών στην ΕΕ ανοίγει τον δρόμο για την τελική έγκριση.

Στις 18 Φεβρουαρίου 2020 αναμένεται να ψηφίσει η Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων (ENVI) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου επί της συμβιβαστικής συμφωνίας.

Στη συνέχεια, ο πρόεδρος της επιτροπής ENVI αναμένεται να απευθύνει επιστολή στην Προεδρία επιβεβαιώνοντας ότι, σε περίπτωση που το Συμβούλιο εγκρίνει το εν λόγω κείμενο σε πρώτη ανάγνωση, μετά την οριστική διατύπωσή του από τους γλωσσομαθείς νομικούς, το Κοινοβούλιο θα εγκρίνει τη θέση του Συμβουλίου κατά τη δεύτερή του ανάγνωση.

Προηγουμένως, η επιβεβαίωση της πολιτικής συμφωνίας θα κατατεθεί στη σύνοδο του Συμβουλίου Περιβάλλοντος στις 5 Μαρτίου 2020, μετά τη μετάφραση του κειμένου σε όλες τις επίσημες γλώσσες.

Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει 20 ημέρες από τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.