Ένωση Αγρινίου

Δευτέρα, 09 Δεκεμβρίου 2019 — Κατηγορίες: Η φωνή του αγρότη

Τι λέει ο νόμος για την παραχώρηση δημόσιας γεωργικής γης

Αναλυτικά οι όροι και τα κριτήρια-Πως γίνεται η μοριοδότηση-Ποιοι είναι οι δικαιούχοι-Τι πρέπει να κάνουν.

 

Το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων έχει δημιουργήσει μια ειδική «διαδικτυακή πλατφόρμα για την εξυπηρέτηση των ενδιαφερόμενων πολιτών για την ενοικίαση δημόσιας γεωργικής γης».

  • Το αντίτιμο είναι μόλις 5 ευρώ ανά στρέμμα και το ανώτατο όριο έχει οριστεί στα 100 στρέμματα ανά άτομο.

Πρόκειται για ένα ιδιαίτερα ελκυστικό πρόγραμμα, το οποίο και δύναται να μειώσει αρκετά το κόστος παραγωγής, ιδιαίτερα σε περιοχές όπου η ενοικίαση γης παραμένει ακριβή.

Με δεδομένο, μάλιστα ότι υπάρχουν δημόσιες εκτάσεις που μπορούν να διατεθούν προς γεωργική εκμετάλλευση, το εν λόγω πρόγραμμα θα μπορούσε να αποδειχθεί εξαιρετικό εργαλείο για τους παραγωγούς.

Η διαδικτυακή πλατφόρμα, με την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών, στοχεύει στην διασφάλιση της αξιοκρατίας και της διαφάνειας και στην άμεση εξυπηρέτηση των ενδιαφερομένων αναφορικά με την ενοικίαση δημόσιας γεωργικής γης.

Οι ενδιαφερόμενοι, με την χρήση των κατάλληλων επιλογών, μπορούν να εισάγουν τα στοιχεία τους, να βλέπουν τα διαθέσιμα αγροτεμάχια στην περιοχή που ενδιαφέρονται, να καταχωρούν τις αιτήσεις τους και να βλέπουν τα μόρια τους αναλόγως των κριτηρίων που έχουν οριστεί.

Προβλέπεται συγκεκριμένη μοριοδότηση, σύμφωνα με την οποία όσο λιγότερα στρέμματα διαθέτει σήμερα ο αγρότης, τόσο περισσότερα μόρια θα αποκτά, ενώ προτεραιότητα δίνεται στην καλλιέργεια αγροτικών προϊόντων - τροφίμων που περιλαμβάνονται στο «καλάθι» της οικείας περιφέρειας, με βάση το στρατηγικό σχέδιο που εκπονείται. Συνεπώς, για προϊόντα / τρόφιμα εντός «καλαθιού» ο παραγωγός θα λαμβάνει 100.

Η γη θα διανεμηθεί σε ανέργους, νέους αγρότες, πτυχιούχους γεωτεχνικής σχολής (ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ) ημεδαπής ή αλλοδαπής και επαγγελματίες αγρότες με αντίτιμο 5 ευρώ το στρέμμα ανά καλλιεργητική περίοδο και ανώτατο όριο τα 100 στρέμματα ανά άτομο (συμπεριλαμβάνεται η γη που έχει σήμερα ο αγρότης εφόσον δραστηριοποιείται ήδη στη γεωργία και τα επιπλέον στρέμματα που μπορεί να αποκτήσει).

Ο μέγιστος αριθμός στρεμμάτων που είναι δυνατόν να διανεμηθούν είναι τα 3 εκατ. ενώ στην πλειοψηφία τους τα αγροτεμάχια είναι μικρότερα των 10 στρεμμάτων.

Αναλυτικά τα κριτήρια

Όλες οι λεπτομέρειες σχετικά με την παραχώρηση της χρήσης αγροτικών ακινήτων περιγράφονται στο άρθρο 7 του νόμου 4061/2012: Ενοικίαση δημόσιας γεωργικής γης

  1. Ο ενδιαφερόμενος για την παραχώρηση της χρήσης αγροτικού ακινήτου, έως εκατό (100) στρεμμάτων, που διαχειρίζεται το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, με σκοπό την παραγωγή τροφίμων, φυτικής ή ζωικής προέλευσης ή ζωοτροφών ή για βόσκηση, έναντι χαμηλού τιμήματος, πρέπει να εντάσσεται σε μία από τις ακόλουθες κατηγορίες:

α) Να είναι επαγγελματίας αγρότης ή νομικό πρόσωπο εγγεγραμμένο στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (Μ.Α.Α.Ε.) ως κάτοχος αγροτικής εκμετάλλευσης, σύμφωνα με το άρθρο 2 του ν. 3874/2010, ή συνεταιρισμός ή ομάδα παραγωγών, όπως αυτοί προσδιορίζονται στο άρθρο 1 του ν. 4015/2011.

β) Να είναι άνεργος εγγεγραμμένος στα αρχεία του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.).

γ) Να είναι νέος ηλικίας έως τριάντα πέντε (35) ετών πτυχιούχος Γεωτεχνικής Σχολής (ΑΕΙ ή ΤΕΙ).

  1. Η επιλογή του φυσικού ή νομικού προσώπου μεταξύ περισσοτέρων του ενός υποψηφίου ενδιαφερομένου για το ίδιο αγροτικό ακίνητο γίνεται βάσει βαθμών που συγκεντρώνει κάθε ενδιαφερόμενος σύμφωνα με τις ακόλουθες ομάδες κριτηρίων:

ΚΡΙΤΗΡΙΟ Α

Α1) Αγρότης με όμορη προς το παραχωρούμενο αγροτικό ακίνητο αγροτική εκμετάλλευση και με την προϋπόθεση ότι το σύνολο των ήδη καλλιεργούμενων ιδιόκτητων ή μισθωμένων αγροτεμαχίων του και του υπό παραχώρηση αγροτεμαχίου δεν υπερβαίνει τα εκατό (100) στρέμματα. -Βαθμοί 50

Α2) Αγρότης στον οποίο το ακίνητο είχε παραχωρηθεί για καλλιέργεια με απόφαση Νομάρχη ή Αντιπεριφερειάρχη, με βάση την ΠΥΣ 95/1975 (Α΄ 180) για δύο (2) χρόνια τουλάχιστον.

- Βαθμοί 100

Α3) Μόνιμος κάτοικος Δήμου της περιφερειακής ενότητας στην οποία βρίσκεται το παραχωρούμενο ακίνητο. - Βαθμοί 100

ΚΡΙΤΗΡΙΟ Β

Β1) Νέος αγρότης ηλικίας έως τριάντα πέντε (35) ετών ή νέος αγρότης, σύμφωνα με το άρθρο 22 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 του Συμβουλίου της 20ής Σεπτεμβρίου 2005, για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΕ L 277). -Βαθμοί 100

Β2) Νέος ηλικίας έως τριάντα πέντε (35) ετών με πτυχίο Γεωτεχνικής Σχολής (ΑΕΙ ή ΤΕΙ) ημεδαπής ή αλλοδαπής. - Βαθμοί 100

Β3) Άνεργος εγγεγραμμένος στα αρχεία του ΟΑΕΔ. - Βαθμοί 180

Β4) Επαγγελματίας Αγρότης. - Βαθμοί 60

ΚΡΙΤΗΡΙΟ Γ

Νέος αγρότης ηλικίας έως τριάντα πέντε (35) ετών ή νέος αγρότης σύμφωνα με το άρθρο 22 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 του Συμβουλίου της 20ής Σεπτεμβρίου 2005, για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΕ L 277) ή νέος με πτυχίο Γεωτεχνικής Σχολής έως τριάντα πέντε (35) ετών που έχει δηλώσει στο Μ.Α.Α.Ε. και στο Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου (Ο.Σ.Δ.Ε.) συνολικά (ιδιόκτητο ή μισθωμένο) καλλιεργούμενο ή άλλως εκμεταλλευόμενο αγροτικό ακίνητο έως εκατό (100) στρέμματα ή άνεργος ως εξής:

Ιδιόκτητο/μισθωμένο καλλιεργούμενο αγροτικό ακίνητο έως 4 στρ. βαθμοί 100

Ιδιόκτητο/μισθωμένο καλλιεργούμενο αγροτικό ακίνητο έως 10 στρ. βαθμοί 90

Ιδιόκτητο/μισθωμένο καλλιεργούμενο αγροτικό ακίνητο έως 20 στρβαθμοί 80

Ιδιόκτητο/μισθωμένο καλλιεργούμενο αγροτικό ακίνητο έως 30 στρ. βαθμοί 70

Ιδιόκτητο/μισθωμένο καλλιεργούμενο αγροτικό ακίνητο έως 40 στρ. βαθμοί 60

Ιδιόκτητο/μισθωμένο καλλιεργούμενο αγροτικό ακίνητο έως 50 στρ. βαθμοί 50

Ιδιόκτητο/μισθωμένο καλλιεργούμενο αγροτικό ακίνητο έως 80 στρ. βαθμοί 30

Ιδιόκτητο/μισθωμένο καλλιεργούμενο αγροτικό ακίνητο έως 100 στρ. βαθμοί 10

ΚΡΙΤΗΡΙΟ Δ

Δ1) Υποψήφιος με δέσμευση καλλιέργειας για παραγωγή τροφίμου ενταγμένου στο στρατηγικό σχεδιασμό της Περιφέρειας. - Βαθμοί 100

Δ2) Υποψήφιος με δέσμευση καλλιέργειας για παραγωγή άλλου τροφίμου μη ενταγμένου στο στρατηγικό σχεδιασμό της Περιφέρειας. - Βαθμοί 50

Δ3) Υποψήφιος με δέσμευση καλλιέργειας για παραγωγή χονδροειδών ή συμπυκνωμένων ζωοτροφών ή για χρήση του αγροτικού ακινήτου για βόσκηση. - Βαθμοί 50

ΚΡΙΤΗΡΙΟ Ε

Ε1) Αγροτικός Συνεταιρισμός ή Ομάδα Παραγωγών με δέσμευση καλλιέργειας για παραγωγή τροφίμων ενταγμένων στο στρατηγικό σχεδιασμό της Περιφέρειας, για παραγωγή χονδροειδών ή συμπυκνωμένων ζωοτροφών ή για χρήση αγροτικού ακινήτου για βόσκηση χωρίς τον περιοριστικό παράγοντα των εκατό (100) στρεμμάτων. - Βαθμοί 300

  1. Για την παραχώρηση της χρήσης του αγροτικού ακινήτου επιλέγεται ο αιτών που αθροίζει τη μεγαλύτερη βαθμολογία. Σε περίπτωση συγκέντρωσης ίδιας βαθμολογίας μεταξύ περισσότερων φυσικών προσώπων επιλέγεται κατά σειρά προτίμησης:

α) ο μόνιμος κάτοικος και

β) ο νεότερος σε ηλικία υποψήφιος.

Μεταξύ περισσότερων νομικών προσώπων με ίδια βαθμολογία, επιλέγεται αυτό με το μεγαλύτερο κύκλο εργασιών, ενώ σε περίπτωση ίδιας βαθμολογίας φυσικού και νομικού προσώπου επιλέγεται το νομικό πρόσωπο.

  1. Ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει την αίτησή του είτε μέσω του διαδικτύου είτε στην Επιτροπή Θεμάτων Γης και Επίλυσης Διαφορών της οικείας Περιφέρειας.

Τα στοιχεία του ενδιαφερόμενου εισάγονται σε σχετική εφαρμογή στο διαδίκτυο, η οποία εμφανίζει τη βαθμολογία που συγκεντρώνει βάσει των παραπάνω κριτηρίων.

  1. Το τίμημα της παραχώρησης της χρήσης ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Χρονική διάρκεια παραχώρησης

Η χρονική διάρκεια της παραχώρησης της χρήσης ακινήτου, σύμφωνα με το άρθρο 4, ορίζεται από πέντε (5) έως είκοσι πέντε (25) έτη, με δυνατότητα παράτασης, με ανώτατο όριο τα δέκα (10) έτη. Κατ' εξαίρεση, μπορεί να συμφωνηθεί μεγαλύτερη διάρκεια παραχώρησης πέραν της 25ετίας, μόνο για επενδυτικούς σκοπούς, με την προϋπόθεση ότι η διάρκεια της παραχώρησης απαιτείται για την απόσβεση της επένδυσης ή για την ένταξή της σε κάποιο επενδυτικό νόμο ή πρόγραμμα, που σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί να υπερβαίνει τα σαράντα (40) έτη.

Τίμημα παραχώρησης

  1. Το τίμημα της παραχώρησης της χρήσης καταβάλλεται ετησίως, εντός τριμήνου από την ημερομηνία που ορίζει η απόφαση παραχώρησης και κατατίθεται σε Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία, ως έσοδο του Δημόσιου.
  2. Ο ενδιαφερόμενος οφείλει να προσκομίζει το παράβολο εξόφλησης του τιμήματος χρήσης στη Διεύθυνση Πολιτικής Γης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, αν η απόφαση παραχώρησης της χρήσης έχει εκδοθεί από τον Υπουργό, ή στην αρμόδια υπηρεσία της οικείας Περιφέρειας, αν η απόφαση παραχώρησης έχει εκδοθεί από τον Περιφερειάρχη.

Σε περίπτωση που παρέλθει άπρακτη η σχετική προθεσμία, το αρμόδιο όργανο ανακαλεί την πράξη παραχώρησης της χρήσης.

Ο χρήστης οφείλει να εγκαταλείψει το ακίνητο εντός τριών (3) ημερών από τότε που έλαβε γνώση της ανάκλησης της πράξης παραχώρησης.

Αν δεν εγκαταλείψει το ακίνητο, το όργανο που εξέδωσε την απόφαση παραχώρησης ειδοποιεί την Επιτροπή Ελέγχου και Νομιμότητας του άρθρου 17 για την επιβολή των προβλεπόμενων διοικητικών μέτρων.

Για τυχόν απορίες σας σχετικά με την χρήση της διαδικτυακής πλατφόρμας μπορείτε να ανατρέξετε στο εγχειρίδιο του συστήματος: ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ