Ένωση Αγρινίου

Τρίτη, 31 Δεκεμβρίου 2019 — Κατηγορίες: Ανακοινώσεις

Ανάπτυξη ευρυζωνικών δικτύων σε «λευκές» αγροτικές περιοχές

Το έργο με τίτλο «Aνάπτυξη ευρυζωνικών δικτύων σε «λευκές» αγροτικές περιοχές» -Rural Broadband- είναι μια εθνική πρωτοβουλία που χρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εθνικούς πόρους. Αποτελεί δράση του Εθνικού Σχεδίου Ευρυζωνικής Πρόσβασης Επόμενης Γενιάς.

Αντικείμενο του έργου αποτελεί η ανάπτυξη και λειτουργία δημόσιων ευρυζωνικών υποδομών υψηλής ταχύτητας, σε «λευκές» αγροτικές και νησιωτικές περιοχές της χώρας, με προϋπόθεση την τεχνολογική ουδετερότητα και προοπτική αξιοποίησής τους από τηλεπικοινωνιακούς παρόχους του ιδιωτικού τομέα.

  • Υλοποιήθηκε σε περιοχές όπου δεν υπήρχε επενδυτικό ενδιαφέρον από ιδιωτικές εταιρείες τηλεπικοινωνιών, λόγω της χαμηλής εμπορικής τους αξίας, με στόχο την εξάλειψη του «ευρυζωνικού χάσματος» μεταξύ απομακρυσμένων, μειονεκτικών, παραδοσιακά «λευκών» αγροτικών περιοχών και την ταχύτερη επίτευξη της ψηφιακής τους σύγκλισης με τις προνομιούχες περιοχές της χώρας.
  • Καλύπτει σχεδόν το 45% της ελληνικής επικράτειας παρέχοντας οικονομικά προσιτές και αξιόπιστες υπηρεσίες συνδεσιμότητας, με εύρος ζώνης μέχρι 30 Mbps και δυνατότητα σταδιακής αύξησης της ταχύτητας έως και 50 Mbps, σε περίπου 525.000 πολίτες των 5.077 δημοτικών διαμερισμάτων αγροτικών και παραμεθόριων ορεινών και νησιωτικών περιοχών της χώρας.

Σημαντική είναι η συμβολή των ευρυζωνικών υποδομών επόμενης γενιάς στην αναβάθμιση της ελληνικής περιφέρειας με:

  • τη διευκόλυνση του αγροτικού πληθυσμού στην ανάπτυξη της γεωργικής παραγωγής από τη γενέτειρά του,
  • την προώθηση νέων μορφών οικονομικής και βιώσιμης περιβαλλοντικής ανάπτυξης που βελτιώνουν την ποιότητα ζωής των κατοίκων των απομακρυσμένων περιοχών και εξασφαλίζουν την κοινωνική ένταξη και την εδαφική συνοχή,
  • την αναβάθμιση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων των περιοχών για τη διατήρηση αλλά και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας,
  • την εξασφάλιση ικανοποιητικού επιπέδου ηλεκτρονικών υπηρεσιών υγείας, εκπαίδευσης και εμπορικών εφαρμογών

Εκτιμάται ότι η αύξηση της διείσδυσης της ευρυζωνικότητας κατά 8% περίπου θα έχει θετική επίδραση στην οικονομική ανάπτυξη κατά 1,2% σε αυτές τις αραιοκατοικημένες περιοχές της χώρας.

Μεταξύ των σημαντικότερων ποιοτικών ψηφιακών υπηρεσιών που θα παρέχονται μέσω των δικτύων επόμενης γενιάς θεωρείται η αύξηση της παραγωγικότητας του δημόσιου τομέα, δεδομένου ότι αποτελεί το βασικό καταναλωτή ευρυζωνικών υπηρεσιών και αναμένεται να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στη σύνδεση δημόσιων κτιρίων σε «λευκές» αγροτικές περιοχές.

Η συγκεκριμένη δημόσια παρέμβαση είναι απόλυτα εναρμονισμένη με τους στόχους της Ψηφιακής Ατζέντας 2020 (Digital Agenda 2020) και συγκεκριμένα του θεματικού πυλώνα για την «πρόσβαση στο Internet με υψηλής και υπερυψηλής ταχύτητας συνδέσεις».

Παρέχει ικανοποιητικές υπηρεσίες διασύνδεσης των τελικών χρηστών με όρους ταχύτητας, ποιότητας και τιμής συγκρίσιμους με αυτούς των προνομιούχων ήδη περιοχών, ώστε να μειωθεί ο κίνδυνος διεύρυνσης του ψηφιακού χάσματος.

Συμβάλλει στην ενίσχυση του πραγματικού ανταγωνισμού μεταξύ των παρόχων και στη διευκόλυνση των υπαρχόντων παρόχων να υλοποιήσουν στις περιοχές παρέμβασης την δική τους στρατηγική ιδιωτικών επενδύσεων.

Το καινοτόμο επενδυτικό μοντέλο του έργου για την υλοποίηση του συνδυασμού δύο ευρωπαϊκών διαθρωτικών ταμείων στο πλαίσιο της Σύμπραξης Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) βασίζεται στη λογική DBFO (Design, Build, Finance and Operate) και αφορά στην πλήρη δημόσια χρηματοδότηση των κεφαλαιουχικών δαπανών.

Ένα απτό παράδειγμα των άμεσων αποτελεσμάτων του έργου είναι η περίπτωση των απομακρυσμένων νηπιαγωγείων και των δημοτικών σχολείων σε ορεινές τοπικές κοινότητες του νομού Πέλλας στη Βόρεια Ελλάδα, οι οποίες μέσω του ευρυζωνικού διαδικτύου είναι σε θέση να εξοπλίσουν τα σχολικά τους εργαστήρια με εκπαιδευτικά ψηφιακά μέσα.

Το συνολικό κόστος υλοποίησης του έργου ανέρχεται σε 199.715.754,00 ευρώ (161.061.091,94 ευρώ είναι επιλέξιμο για συγχρηματοδότηση από τα διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία της ΕΕ και εθνικούς πόρους).

Το έργο υλοποιείται σε δύο προγραμματικές περιόδους:

  • Κατά την 1η φάση υλοποίησης ΕΣΠΑ 2007-2013, το έργο χρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
  • Κατά το 2ο στάδιο υλοποίησης, ΕΣΠΑ 2014-2020, η χρηματοδότηση του έργου πραγματοποιήθηκε μέσω του ΕΤΠΑ (ΕΠΑΝΕΚ) και του ΕΓΤΑΑ (ΠΑΑ), καθώς και από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.

Το έργο συμμετείχε στο διαγωνισμό Ευρωπαϊκών Ευρυζωνικών Βραβείων 2017 και βραβεύθηκε στην 3η κατηγορία με τίτλο «Εδαφική συνοχή στις αγροτικές και απομακρυσμένες περιοχές».

Φορέας πρότασης και λειτουργίας της δράσης είναι η Γενική Γραμματεία Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης.