Ένωση Αγρινίου

Τετάρτη, 27 Νοεμβρίου 2019 — Κατηγορίες: Επικαιρότητα

Κομφούζιο: άλλαξε η απόφαση ένταξης δικαιούχων-μειώνεται η δαπάνη

Τροποποίηση της απόφασης ένταξης και ανάκλησης πράξεων με τον κατάλογο των δικαιούχων με τροποποιημένο Τεχνικό Δελτίο από το έτος εφαρμογής 2019, συμπεριλαμβανομένων των νέων δικαιούχων.

Δημοσιεύτηκε σχετική απόφαση του γενικού γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων σύμφωνα με την οποία εντάσσονται στη δράση 10.1.08 «Εφαρμογή της μεθόδου σεξουαλικής σύγχυσης των μικρολεπιδοπτέρων (ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ)», υπομέτρο 10.1 «Ενίσχυση για γεωργοπεριβαλλοντικές και κλιματικές υποχρεώσεις» του Μέτρου 10 «Γεωργοπεριβαλλοντικά και κλιματικά μέτρα» του ΠΑΑ 2014 - 2020, 3.413 δικαιούχοι, έναντι των 3.468 πράξεων (δικαιούχων) της αρχικής Απόφασης.

  • Η συνολική Δημόσια Δαπάνη των παραπάνω ενταγμένων πράξεων ανέρχεται σε 15.468.146,82 ευρώ, μειωμένος κατά 675.422,22 ευρώ σε σχέση με τον συνολικό προϋπολογισμό ύψους 16.143.569,04 ευρώ των ενταγμένων πράξεων της αρχικής Απόφασης.

Οι υποχρεώσεις και δεσμεύσεις των νέων δικαιούχων ξεκινούν την 1η Απριλίου 2019 και λήγουν την 31η Μαρτίου 2023. Για τους λοιπούς δικαιούχους του Παραρτήματος «Αρχείο δικαιούχων» της υπ? αριθμ. 8740/8-10-2018 Απόφασης Ένταξης Πράξεων, όπως τροποποιείται βάσει του Παραρτήματος Ι της παρούσας απόφασης, οι πενταετούς διάρκειας υποχρεώσεις και δεσμεύσεις εκκινούν την 1η Απριλίου 2018 και να λήγουν την 31η Μαρτίου 2023.

Επίσης, αποφασίστηκε η τροποποίηση του Παραρτήματος «Αρχείο δικαιούχων» της υπ? αριθμ. 8740/8-10- 2018 Απόφασης Ένταξης Πράξεων (ΑΔΑ ΨΒΞ94653ΠΓ-ΖΚΤ) ως ακολούθως:

1. Την τροποποίηση της στήλης «Επιλέξιμη Δημόσια Δαπάνη» και «Συνολικός Προϋπολογισμός» 869 ενταγμένων πράξεων (παλαιών δικαιούχων) για τους παρακάτω λόγους:

α) τροποποίηση του προϋπολογισμού του Τεχνικού Δελτίου (ΤΔ) λόγω μεταβολών του φυσικού αντικειμένου από το έτος εφαρμογής 2019, δικαιούχων των οποίων τα αιτήματα τροποποίησης ΤΔ, συμπεριλαμβανομένων των αιτημάτων μεταβίβασης και αποδοχής μεταβίβασης, υποβλήθηκαν και εγκρίθηκαν μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος (ΠΣ) που υποστηρίζει την υλοποίηση της δράσης 10.1.08.

β) μείωση του προϋπολογισμού του ΤΔ, με βάση τα αιτήματα πληρωμής των δικαιούχων για το έτος εφαρμογής 2018.

2. Την προσθήκη 60 νέων πράξεων (νέοι δικαιούχοι) και, ως εκ τούτου, την ένταξη αυτών στο πλαίσιο της υπ' αριθμ. 5218/20-6-2018 2ης Πρόσκλησης της δράσης 10.1.08, των οποίων τα αιτήματα αποδοχής μεταβίβασης (μερικής ή ολικής μεταβίβασης) από το έτος εφαρμογής 2019, υποβλήθηκαν και εγκρίθηκαν μέσω του ΠΣ που υποστηρίζει την υλοποίηση της δράσης 10.1.08.

Οι εντάξεις των νέων πράξεων (νέοι δικαιούχοι) προέκυψαν από μεταβίβαση ήδη ενταγμένων εκμεταλλεύσεων δικαιούχων της υπ' αριθμ. 8740/8-10-2018 Απόφασης Ένταξης Πράξεων. Τα στοιχεία των ως άνω νέων πράξεων παρατίθενται στο Παράρτημα Ι της παρούσας.

3. Τη διαγραφή 115 πράξεων (δικαιούχων) και, ως εκ τούτου, την ανάκληση ένταξης αυτών στο πλαίσιο της υπ' αριθμ. 5218/20-6-2018 2ης Πρόσκλησης της δράσης 10.1.08 από το έτος εφαρμογής 2019 για τους παρακάτω λόγους:

α) εγκεκριμένο αίτημα διακοπής Τεχνικού Δελτίου (ΤΔ) που υποβλήθηκε εκ μέρους του δικαιούχου μέσω του ΠΣ που υποστηρίζει την υλοποίηση της δράσης 10.1.08, το οποίο επιφέρει τις προβλεπόμενες κυρώσεις του Άρθρου 16, παρ. ΣΤ, σημείο δ της υπ' αριθμ. 4197/20-4-2018 Υπουργικής Απόφασης, όπως τροποποιημένη ισχύει, εκτός των περιπτώσεων ανωτέρας βίας.

β) εγκεκριμένο αίτημα διακοπής Τεχνικού Δελτίου (ΤΔ) λόγω ανωτέρας βίας, που υποβλήθηκε εκ μέρους του δικαιούχου μέσω του ΠΣ που υποστηρίζει την υλοποίηση της δράσης 10.1.08.

γ) εγκεκριμένο αίτημα ολικής μεταβίβασης το οποίο υποβλήθηκε μέσω του ΠΣ που υποστηρίζει την υλοποίηση της δράσης 10.1.08.

Δείτε αναλυτικά την Απόφαση με τον Κατάλογο των Δικαιούχων εδώ.