Ένωση Αγρινίου

Δευτέρα, 18 Νοεμβρίου 2019 — Κατηγορίες: Η φωνή του αγρότη

Δυτική Ελλάδα: ποιοι παίρνουν το 14χίλιαρο

Αναλυτικά ο πίνακας με τους 364 δικαιούχους παραγωγούς που εντάχθηκαν στο Υπομέτρο 6.3 «Ανάπτυξη μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων». Οι δεσμεύσεις και οι υποχρεώσεις.

5.096.000,00 € είναι το συνολικό ποσό με το οποίο θα ενισχυθούν οι 364 παραγωγοί, που με απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδος κ. Νεκτάριου Φαρμάκη εντάσσονται στο Υπομέτρο 6.3 «Ανάπτυξη μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων» του ΠΑΑ 2014 – 2020.

Οι δεσμεύσεις και οι υποχρεώσεις των δικαιούχων εκκινούν την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης πράξης και η διάρκειά τους ορίζεται στο χρονοδιάγραμμα που αναφέρεται στο επιχειρηματικό τους σχέδιο, όπως αυτό έχει υποβληθεί από κάθε δικαιούχο στο ΠΣΚΕ και διαμορφωθεί κατά το διοικητικό έλεγχο.

Η ελάχιστη διάρκεια υλοποίησης Επιχειρηματικού Σχεδίου είναι τα τρία (3) έτη και η μέγιστη τα τέσσερα (4) έτη.

Σε περίπτωση τεκμηριωμένης αδυναμίας εκτέλεσης ή τήρησης των όρων της απόφασης ένταξης της πράξης, ο δικαιούχος μπορεί να ανακαλέσει την απόφαση ένταξης πράξης στο σημείο που τον αφορά, όπως αυτή διαμορφώθηκε μετά το διοικητικό έλεγχο και συνεπεία της οποίας η αντίστοιχη πράξη περιλαμβάνεται στην παρούσα απόφαση, οποιαδήποτε στιγμή πριν τη λήξη του εγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος υλοποίησης, μέσω υποβολής αιτήματος στο οποίο αναλύονται οι λόγοι αδυναμίας εκτέλεσης της πράξης σύμφωνα με τους όρους ένταξής της.

Διαδικασία χορήγησης της στήριξης

1. Αρμόδιος φορέας πληρωμών είναι ο ΟΠΕΚΕΠΕ.

2. Η δημόσια οικονομική ενίσχυση ανέρχεται σε 14.000 ευρώ.

3. Το Μέτρο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (Ε.Γ.Τ.Α.Α.). Η χρηματοδοτική συνδρομή του Ε.Γ.Τ.Α.Α. χορηγείται σύμφωνα με το χρηματοδοτικό σχέδιο του Υπομέτρου 6.3 του Π.Α.Α. 2014 – 2020, όπως ισχύει κάθε φορά, σε συμφωνία με τα οριζόμενα στον Καν (ΕΚ) 1305/2013 και στον Καν. (ΕΚ) 1303/2013.

4. Η οικονομική στήριξη καταβάλλεται σε δύο (2) δόσεις:

4.1. Η α’ δόση (70% επί του συνολικού ποσού στήριξης) καταβάλλεται στους δικαιούχους μετά την απόφαση ένταξής τους.

4.2. Η β’ δόση (30% επί του συνολικού ποσού στήριξης) καταβάλλεται σε κάθε δικαιούχο μετά την ολοκλήρωση και ορθή υλοποίηση του επιχειρηματικού του/της σχεδίου και σε κάθε περίπτωση το αργότερο εντός πέντε (5) ετών από την ημερομηνία της απόφασης ένταξης, εφόσον ο/η δικαιούχος αποκτήσει τις προϋποθέσεις και εκπληρώσει τους δεσμευτικούς στόχους του επιχειρηματικού του/της σχεδίου που απαιτούνται για την καταβολή της δεύτερης δόσης, όπως αυτοί προσδιορίζονται στην παρούσα απόφαση ένταξης.

4.3. Η αίτηση καταβολής της τελικής πληρωμής (δεύτερη πληρωμή) μπορεί να υποβληθεί μετά τη συμπλήρωση του τρίτου έτους από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης και σε κάθε περίπτωση όχι αργότερα από τη συμπλήρωση τεσσάρων ετών από την απόφαση ένταξης. Με την υποβολή της δεύτερης αίτησης πληρωμής ξεκινά η διαδικασία πιστοποίησης της ορθής εφαρμογής του επιχειρηματικού σχεδίου και ολοκλήρωσης της πράξης.

4.4. Η υποβολή αιτήματος πληρωμής δεύτερης δόσης μετά την παρέλευση τεσσάρων ετών από την έκδοση της απόφασης ένταξης, θεωρείται αθέτηση των όρων και προϋποθέσεων και επιβάλλονται αυτά που προβλέπονται σχετικά με την παρακολούθηση της εφαρμογής και την εφαρμογή κυρώσεων στα άρθρα 21 και 30 της αρ. 592/23-1-2019 Πρόσκλησης. Εξαιρούνται οι περιπτώσεις μη υποβολής για λόγους ανωτέρας βίας ή εξαιρετικών περιστάσεων και μόνον εφόσον ο δικαιούχος έχει προβεί σε έγγραφη ενημέρωση της ΔΑΟΚ εντός δεκαπέντε εργάσιμων ημερών από τη στιγμή που είναι σε θέση να πράξει αναλόγως.

5. Η διαδικασία για την πληρωμή κάθε δικαιούχου γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 22, 23 και 24 της αρ. 592/23-1-2019 Πρόσκλησης

Δείτε αναλυτικά τις δεσμεύσεις, κάθε χρήσιμη πληροφορία και τον πίνακα με τα ονόματα των δικαιούχων παραγωγών ΕΔΩ.