Ένωση Αγρινίου

Τετάρτη, 23 Οκτωβρίου 2019 — Κατηγορίες: Ανακοινώσεις

Τα Βιοκαύσιμα και η «καλλιέργειά» τους στην Ευρώπη

Τα βιοκαύσιμα είναι υγρά ή αέρια καύσιμα μεταφοράς, όπως το βιοντίζελ και η βιοαιθανόλη, τα οποία κατασκευάζονται από βιομάζα.

Χρησιμεύουν ως ανανεώσιμη εναλλακτική λύση στα ορυκτά καύσιμα στον τομέα των μεταφορών της ΕΕ, συμβάλλοντας στη μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου και στη βελτίωση της ασφάλειας του εφοδιασμού της ΕΕ.

Μέχρι το 2020, η ΕΕ επιδιώκει να διαθέσει το 10% των καυσίμων για τις μεταφορές σε κάθε χώρα της ΕΕ από ανανεώσιμες πηγές, όπως τα βιοκαύσιμα. Οι προμηθευτές καυσίμων πρέπει επίσης να μειώσουν την ένταση των αερίων θερμοκηπίου του μείγματος καυσίμων της ΕΕ κατά 6% έως το 2020 σε σύγκριση με το 2010.

Κριτήρια βιωσιμότητας

Προκειμένου τα βιοκαύσιμα να μειώσουν τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου χωρίς να επηρεάζουν δυσμενώς το περιβάλλον ή την κοινωνική βιωσιμότητα, πρέπει να παράγονται με βιώσιμο τρόπο.

Ως εκ τούτου, η ΕΕ θέτει αυστηρά κριτήρια βιωσιμότητας για τα βιοκαύσιμα και τα βιορευστά.

Η καλλιέργεια βιοκαυσίμων σε υπάρχουσες γεωργικές εκτάσεις μπορεί να μετατοπίσει την παραγωγή τροφίμων σε μη γεωργικές εκτάσεις, όπως τα δάση. Καθώς τα δέντρα απορροφούν το διοξείδιο του άνθρακα από την ατμόσφαιρα, η αφαίρεση τους από την παραγωγή βιοκαυσίμων μπορεί να οδηγήσει σε αύξηση των καθαρών αερίων θερμοκηπίου αντί σε μείωση, μια διαδικασία γνωστή ως έμμεση αλλαγή χρήσης γης (ILUC). Η αναδιατυπωμένη οδηγία (ΕΕ) αριθ. 2018/2001 για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας από τον Δεκέμβριο του 2018 ενισχύει τα κριτήρια βιωσιμότητας των βιοκαυσίμων μέσω διαφόρων διατάξεων, συμπεριλαμβανομένης της ILUC.

Εκθέσεις σχετικά με τις εκπομπές από την καλλιέργεια πρώτων υλών για χρήση στα βιοκαύσιμα

Σύμφωνα με το άρθρο 19 παράγραφος 2 της οδηγίας για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (2009/28 / ΕΚ), οι χώρες της ΕΕ υποχρεούνται να υποβάλλουν στην Επιτροπή εκθέσεις που περιλαμβάνουν κατάλογο των περιοχών που βρίσκονται στην επικράτειά τους ταξινομημένες ως NUTS2 ή ως περισσότερο αναλυτικό επίπεδο NUTS, όπου οι τυπικές εκπομπές αερίων θερμοκηπίου από την καλλιέργεια γεωργικών πρώτων υλών αναμένεται να είναι χαμηλότερες ή ίσες με τις εκπομπές που αναφέρονται στο κεφάλαιο «Αναλυτικές προκαθορισμένες τιμές καλλιέργειας» στο μέρος Δ του παραρτήματος V της οδηγίας, συνοδευόμενες από περιγραφή των τη μέθοδο και τα δεδομένα που χρησιμοποιήθηκαν για την κατάρτιση του εν λόγω καταλόγου.

Από το 2015, η οδηγία (ΕΕ) 2015/1513, η οποία τροποποίησε την οδηγία για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, κατέστησε δυνατή την υποβολή τέτοιων εκθέσεων στην Επιτροπή από περιοχές εκτός της ΕΕ. Επίσης, σύμφωνα με τη σχετική οδηγία, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει, με εκτελεστική πράξη που εγκρίθηκε σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης, ότι οι εκθέσεις που υποβάλλονται από χώρες της ΕΕ και από χώρες εκτός της ΕΕ περιέχουν ακριβή δεδομένα για τους σκοπούς της μέτρησης των σχετικών εκπομπών αερίων θερμοκηπίου με την καλλιέργεια βιοκαυσίμων και βιορευστών πρώτων υλών που παράγονται συνήθως σε αυτές τις περιοχές.