Ένωση Αγρινίου

Πέμπτη, 31 Οκτωβρίου 2019 — Κατηγορίες: Η φωνή του αγρότη

Πρόσβαση σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις

To πεδίο εφαρμογής της δράσης 4.3.4 “Πρόσβαση σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις” περιλαμβάνει τη μελέτη και κατασκευή ή κατασκευή έργων πρόσβασης σε γεωργική γη ή κτηνοτροφική εκμετάλλευση με υποχρεωτική την ασφαλτο-τσιμεντόστρωση.

Η βασική διαφορά με την οδοποιία που δυνητικά μπορεί να ενισχυθεί σε περιοχές LEADER, μέσω του άρθρου 20§1β «Επενδύσεις για τη δημιουργία, βελτίωση ή επέκταση όλων των τύπων υποδομών μικρής κλίμακας» είναι ότι η ενισχυόμενη οδοποιία, από την παρούσα δράση, ως κύριο ωφελούμενο έχει το γεωργό – κτηνοτρόφο και στόχο τη διευκόλυνση της πρόσβασής του στη γεωργική εκμετάλλευση.

 • Με δεδομένη την υστέρηση που χαρακτηρίζει το σύνολο της Αιτωλοακαρνανίας και σε θέματα αγροτικής οδοποιίας, εκτιμούμε ότι η σε εξέλιξη Πρόσκληση από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος, μπορεί και πρέπει να αποτελέσει το εφαλτήριο για την ανατροπή της κακής εικόνας που εξακολουθεί να υπάρχει, η οποία και αποτελεί παράγοντα ανασχετικό κάθε παράλληλης προσπάθειας αγροτικής ανάπτυξης.

Δικαιούχοι είναι οι Δήμοι και, σύμφωνα με την πρώτη Πρόσκληση, η προθεσμία υποβολής προτάσεων λήγει στις 30 Νοεμβρίου 2019.

Στην Ένωση Αγρινίου έχουμε αναδείξει την ανάγκη πρόσβασης στη γεωργική γη και στις κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις ως ζήτημα μέγιστης σημασίας για τους παραγωγούς και ύψιστης προτεραιότητας για τους θεσμικούς της πολιτείας φορείς.

Οι δυνατότητες που η Πρόσκληση παρέχει θα πρέπει να αξιοποιηθούν στο έπακρο και, εφ’ όσον χρειαστεί, να αναζητηθούν πρόσθετα κονδύλια, καθώς οι ελλείψεις σε βασικές υποδομές είναι τεράστιες.

Όροι Επιλεξιμότητας/συμμετοχής

Οι προτεινόμενες παρεμβάσεις είναι επιλέξιμες για στήριξη, εφόσον τηρούνται οι ακόλουθες βασικές προϋποθέσεις:

 • Αφορά έργο που υλοποιείται σε εκτός σχεδίου περιοχή και αφορά πρόσβαση σε γεωργική γη ή κτηνοτροφική εκμετάλλευση.
 • Η πράξη είναι συμβατή με τους κανόνες επιλεξιμότητας που τίθενται στην πρόσκληση (όπως ύπαρξη τεχνικών μελετών, καθορισμός τιμής μονάδας από δικαστήριο για την απόκτηση γης).
 • Ο φορέας που υποβάλλει την πρόταση εμπίπτει στους δικαιούχους του μέτρου.
 • Η πρόταση συνοδεύεται από τα υποχρεωτικά έγγραφα (αδειοδοτήσεις και εγκρίσεις), που ορίζονται στην πρόσκληση (όπως αίτηση ενίσχυσης, τεχνικό δελτίο, περιβαλλοντικές και λοιπές αδειοδοτήσεις).
 • Το χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης του έργου είναι εντός της περιόδου επιλεξιμότητας του ΠΑΑ 2014-2020.

Δεν είναι επιλέξιμη η στήριξη σε δρόμους που εξυπηρετούν τη γενική κυκλοφορία και αποτελούν μέρος του ευρύτερου οδικού δικτύου.

Κριτήρια Επιλογής

Για την ιεράρχηση των προτεινόμενων έργων εξετάζονται τα εξής:

 • Η ωριμότητα των έργων από πλευράς ύπαρξης κατά περίπτωση μελετών και ειδικών αδειοδοτήσεων που απαιτούνται από τη φύση του κάθε έργου.
 • Η σκοπιμότητα και αποδοτικότητα της πράξης σε σχέση με το αναμενόμενο αποτέλεσμα.
 • Η συνέργεια/συμπληρωματικότητα της πράξης με το υφιστάμενο ή και υπό κατασκευή οδικό δίκτυο.
 • Χωροταξικά κριτήρια (όπως περιοχές με φυσικές καταστροφές, ορεινές και μειονεκτικές περιοχές).
 • Πρόσβαση σε κτηνοτροφικές ή μικτές εκμεταλλεύσεις.

Ποσοστό στήριξης

Το ποσοστό στήριξης ανέρχεται στο 100% του προϋπολογισμού της πράξης.

Επιλέξιμες Δαπάνες

Οι επιλέξιμες δαπάνες είναι σύμφωνες με τα άρθρα 45, 60 και 61 του Καν. (ΕΕ) 1305/2013 και αφορούν σε δαπάνες για τη μελέτη και κατασκευή ή κατασκευή [συμπεριλαμβανομένων και των άλλων δαπανών, που απαιτούνται όπως απαλλοτριώσεις, μεταφοράς δικτύων Οργανισμών Κοινής Ωφελείας (ΟΚΩ)] του έργου και δαπάνες αρχαιολογικών εργασιών.

Δεν είναι επιλέξιμες δαπάνες που αφορούν σε συνήθεις παρεμβάσεις συντήρησης. Ο Φόρος προστιθέμενης αξίας (Φ.Π.Α.) είναι επιλέξιμος.