Ένωση Αγρινίου

Δευτέρα, 19 Αύγουστος 2019 — Κατηγορίες: Η φωνή του αγρότη

ΟΠΕΚΕΠΕ και Έλεγχοι – Ενστάσεις - Κυρώσεις

Όσα ισχύουν για τους διοικητικούς και επιτόπιους ελέγχους – Τι θα συμβεί αν διαπιστωθεί ότι ο παραγωγός έχει δηλώσει ψευδή στοιχεία. Αναλυτικά όσα πρέπει να γνωρίζουν γεωργοί και κτηνοτρόφοι, σύμφωνα με τη σχετική εγκύκλιο του Οργανισμού.

ΕΛΕΓΧΟΙ

1). Αρμόδια αρχή για τον συντονισμό και τη διενέργεια των διοικητικών και επιτοπίων και ελέγχων ορίζεται ο Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ).

Κατά παρέκκλιση:

i) Σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 6266/146471/2017 ΥΑ:

α) Για το προϊόν της μαστίχας Χίου, διοικητικοί έλεγχοι διενεργούνται και από τη Δ.Α.Ο.Κ. της Περιφερειακής Ενότητας Χίου, η οποία μετά την ολοκλήρωσή των εν λόγω ελέγχων συμπληρώνει την ειδική ηλεκτρονική φόρμα του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. με τα αναλυτικά στοιχεία των δικαιούχων παραγωγών.

β) Για τον αμπελοοινικό τομέα, διοικητικοί έλεγχοι διενεργούνται και από τις αρμόδιες Δ.Α.Ο.Κ., όπου μετά την ολοκλήρωσή τους οι εν λόγω Δ.Α.Ο.Κ., συμπληρώνουν την ειδική ηλεκτρονική εφαρμογή του ΥΠΑΑΤ.

ii) Σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 994/66201/15.06.2015 ΥΑ οι διοικητικοί και επιτόπιοι έλεγχοι της συνδεδεμένης ενίσχυσης στον τομέα της σηροτροφίας διενεργούνται από τις Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των οικείων Περιφερειακών Ενοτήτων

2). Οι διοικητικοί και οι επιτόπιοι έλεγχοι διενεργούνται κατά τέτοιο τρόπο ώστε να διασφαλίζεται η αποτελεσματική επαλήθευση των ακόλουθων:

 • της ορθότητας και της πληρότητας των πληροφοριών που παρέχονται στην ενιαία αίτηση ενίσχυσης
 • της συμμόρφωσης με όλα τα κριτήρια επιλεξιμότητας, τις δεσμεύσεις και άλλες υποχρεώσεις που συνδέονται με το σχετικό καθεστώς ενίσχυσης ή/και μέτρο στήριξης, καθώς και με τους όρους υπό τους οποίους χορηγείται ενίσχυση ή/και στήριξη ή εξαίρεση από τις υποχρεώσεις·
 • των απαιτήσεων και των προτύπων που σχετίζονται με την πολλαπλή συμμόρφωση.

►   ΚΑΘΕΣΤΩΤΑ ΒΑΣΕΙ ΕΚΤΑΣΗΣ

1. Διενεργούνται διοικητικοί έλεγχοι επαλήθευσης:

 • επί των καταχωρηθέντων στοιχείων στην εφαρμογή καταχώρησης ποσοτήτων για τις συνδεδεμένες ενισχύσεις σε σχέση με τα πρωτότυπα παραστατικά που τηρούν οι γεωργοί ή
 • επί των υποβληθέντων παραστατικών, σε ποσοστό 5% επί των δικαιούχων της ενίσχυσης για τις συνδεδεμένες ενισχύσεις στους/στις  τομείς των πορτοκαλιών και ροδάκινων χυμοποίησης, της βιομηχανικής τομάτας, του ρυζιού και της κορινθιακής σταφίδας.

2. Για καθεστώτα των συνδεδεμένων ενισχύσεων και της ειδικής ενίσχυσης βάμβακος το δείγμα ελέγχου για τους επιτόπιους ελέγχους που διενεργούνται σε ετήσια βάση καλύπτει τουλάχιστον ποσοστό 5 % του συνόλου των δικαιούχων που υποβάλλουν αίτηση. 3. Έλεγχοι διενεργούνται στους/στις φορείς, τις μεταποιητικές επιχειρήσεις, τις εκκοκκιστικές επιχειρήσεις και τις Δ.Ο.Β.

►   ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΖΩΩΝ 

1. Οι διοικητικοί έλεγχοι (διασταυρούμενοι μηχανογραφικοί) πραγματοποιούνται σε ετήσια βάση σε ποσοστό 100% επί του συνόλου των κτηνοτρόφων ή σηροτρόφων που δηλώνουν συμμετοχή στα καθεστώτα των συνδεδεμένων ενισχύσεων για ζώα και αφορούν στην εξακρίβωση της αλήθειας των δηλωθέντων και λοιπών στοιχείων του κτηνοτρόφου καθώς και στην επιλεξιμότητα των ζώων. Διενεργείται κατά περίπτωση διασταύρωση:

 • με τα στοιχεία του ΟΠΣΚ
 • με τα στοιχεία παραδόσεων γάλακτος του συστήματος ΑΡΤΕΜΙΣ του ΕΛΓΟ−ΔΗΜΗΤΡΑ

Ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. μπορεί να χρησιμοποιήσει και στοιχεία άλλων οργανισμών ή υπηρεσιών σχετικά με την επιλεξιμότητα των ζώων.

2. Επιτόπιοι έλεγχοι διενεργούνται ετησίως από τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. στο πλαίσιο επαλήθευσης των όρων επιλεξιμότητας και των υποχρεώσεών τους:

 • στο 5% επί του συνόλου των κτηνοτρόφων που δηλώνουν συμμετοχή στα καθεστώτα συνδεδεμένων ενισχύσεων που αφορούν στον τομέα του βόειου κρέατος και του μέτρου 1 της συνδεδεμένης ενίσχυσης στον τομέα της κτηνοτροφίας
 • στο 10% επί του συνόλου των κτηνοτρόφων που δηλώνουν συμμετοχή στα καθεστώτα συνδεδεμένων ενισχύσεων που αφορούν στον τομέα του αιγοπρόβειου κρέατος και του μέτρου 2 της συνδεδεμένης ενίσχυσης στον τομέα της κτηνοτροφίας

3. Επιτόπιοι έλεγχοι στον τομέα της σηροτροφίας διενεργούνται από την αρμόδια Δ/νση Αγροτικής Οικονομάς και Κτηνιατρικής, σε ποσοστό τουλάχιστον 10% των υποβαλλόμενων αιτήσεων και αφορά την ποσότητα και την ποιότητα των κουκουλιών που παρήχθησαν.

Οι λεπτομέρειες διεξαγωγής των ελέγχων προσδιορίζονται στις κατ’ έτος εκδιδόμενες από τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., οδηγίες ελέγχων και εγκυκλίους για τους ελέγχους επιλεξιμότητας και την πολλαπλή συμμόρφωση.

ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ

1. Αρμόδια Αρχή για την υποβολή ενστάσεων ορίζεται η αρμόδια Περιφερειακή Διεύθυνση του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε:.

α) Οι ενστάσεις που αφορούν σε αποτελέσματα επιτόπιου ελέγχου, υποβάλλονται εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών μετά τη γνωστοποίηση των αποτελεσμάτων στον γεωργό

β) Οι ενστάσεις που αφορούν σε αποτελέσματα λοιπών ελέγχων (διοικητικοί, μηχανογραφικοί και διασταυρωτικοί) υποβάλλονται εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών μετά την έκδοση εντολής της πρώτης πληρωμής.

Σε κάθε περίπτωση, οι ενστάσεις υποβάλλονται σύμφωνα με τις κατ’ έτος εκδιδόμενες οδηγίες και εγκυκλίους του ΟΠΕΚΕΠΕ.

2. Αναφορικά με τη συνδεδεμένη ενίσχυση στον τομέα της σηροτροφίας, ενστάσεις υποβάλλονται στην αρμόδια Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ολοκλήρωση του ελέγχου και την παραλαβή του πρακτικού ελέγχου.

ΚΥΡΩΣΕΙΣ

1. Γεωργός που παρουσίασε ψευδή στοιχεία απορρίπτεται από τα καθεστώτα χορήγησης ενισχύσεων και από τα ειδικά μέτρα στήριξης των μικρών νησιών του Αιγαίου Πελάγους.

2. Εφόσον ο/η γεωργός δεν συμμορφωθεί με τα προβλεπόμενα για την πολλαπλή συμμόρφωση επιβάλλονται οι προβλεπόμενες κυρώσεις.

3. Γεωργός που δεν τηρεί τους όρους επιλεξιμότητας των καθεστώτων συνδεδεμένης ενίσχυσης και ειδικών μέτρων στήριξης που περιγράφονται στην παρούσα εγκύκλιο, δεν λαμβάνει τις ενισχύσεις

4. Αν ο δικαιούχος αρνείται, παρεμποδίζει ή δεν διευκολύνει τον έλεγχο, καθώς και αν δεν παρέχει πληροφορίες και στοιχεία ή παρέχει εν γνώσει του ψευδείς ή ελλιπείς ή ανακριβείς πληροφορίες και στοιχεία, αποκλείεται από την ενίσχυση κατά την τρέχουσα ετήσια περίοδο εφαρμογής.

 █   ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ

1. Εάν, όσον αφορά μια καλλιεργητική ομάδα που δηλώνεται στο πλαίσιο καθεστώτος στρεμματικής ενίσχυσης, η έκταση που δηλώνεται για την εφαρμογή καθεστώτων στρεμματικής ενίσχυσης ή μέτρων στήριξης βάσει της έκτασης υπερβαίνει την έκταση που προσδιορίζεται, τότε:

i. Εάν η εν λόγω διαφορά υπερβαίνει τα δύο εκτάρια ή κυμαίνεται μεταξύ του 3 % και του 20 % της προσδιορισθείσας έκτασης, η ενίσχυση υπολογίζεται με βάση την προσδιορισθείσα έκταση μειωμένη κατά το διπλάσιο της διαπιστωθείσας διαφοράς

ii. Εάν η διαφορά υπερβαίνει το 20 % της προσδιορισθείσας έκτασης, δεν χορηγείται στρεμματική ενίσχυση ή ενίσχυση βάσει της έκτασης για τη σχετική καλλιεργητική ομάδα.

iii. Εάν η διαφορά υπερβαίνει το 50 %, δεν χορηγείται στρεμματική ενίσχυση ή ενίσχυση βάσει της έκτασης για τη σχετική καλλιεργητική ομάδα. Επιπροσθέτως, ο δικαιούχος υπόκειται σε πρόσθετη κύρωση ισόποση με την ενίσχυση που αντιστοιχεί στη διαφορά μεταξύ δηλωθείσας έκτασης και προσδιορισθείσας έκτασης

Εάν το ποσό που υπολογίζεται σύμφωνα με τα στοιχεία i. ii και iii δεν μπορεί να αποτελέσει εξολοκλήρου αντικείμενο συμψηφισμού κατά τη διάρκεια των τριών ημερολογιακών ετών που έπονται του ημερολογιακού έτους της διαπίστωσης, σύμφωνα με το άρθρο 28 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 908/2014 της Επιτροπής, το υπόλοιπο διαγράφεται.

2. Ειδικά για την ειδική ενίσχυση για το βαμβάκι, εάν διαπιστωθεί ότι ο/η δικαιούχος δεν εκπληρώνει τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το άρθρο 61 παράγραφοι 1 και 2 του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 639/2014 της Επιτροπής, ο/η εν λόγω δικαιούχος στερείται του δικαιώματος αύξησης της ενίσχυσης που προβλέπεται για τα μέλη εγκεκριμένης διεπαγγελματικής οργάνωσης. Επιπροσθέτως, η ειδική ενίσχυση για το βαμβάκι ανά επιλέξιμο εκτάριο μειώνεται κατά το ποσό της αύξησης που θα είχε κανονικά χορηγηθεί στον/στην συγκεκριμένο δικαιούχο μέλη εγκεκριμένης διεπαγγελματικής οργάνωσης.

█   ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΖΩΩΝ

1. Εφόσον διαπιστωθεί απόκλιση μεταξύ των δηλωθέντων και προσδιορισθέντων επιλέξιμων ζώων ή μη συμμόρφωση ως προς τα κριτήρια επιλεξιμότητας, τις δεσμεύσεις ή άλλες υποχρεώσεις που απορρέουν και οφείλονται στον γεωργό αναφορικά με τις συνδεδεμένες ενισχύσεις των ζώων, εφαρμόζονται οι εξής μειώσεις:

i. Εάν διαπιστωθεί διαφορά μεταξύ του δηλωθέντος αριθμού ζώων και του προσδιορισθέντος, το συνολικό ποσό της ενίσχυσης το οποίο δικαιούται ο δικαιούχος στο πλαίσιο της συνδεδεμένης ενίσχυσης μειώνεται κατά το ποσοστό που καθορίζεται σύμφωνα με την παράγραφο 2, εφόσον οι περιπτώσεις μη συμμόρφωσης δεν αφορούν περισσότερα από τρία ζώα.

ii. Εάν οι περιπτώσεις μη συμμόρφωσης αφορούν περισσότερα από τρία ζώα, το συνολικό ποσό της ενίσχυσης το οποίο δικαιούται ο δικαιούχος μειώνεται κατά:

 • το ποσοστό που καθορίζεται σύμφωνα με την παράγραφο 2, εάν αυτό δεν υπερβαίνει το 10%·
 • το διπλάσιο του ποσοστού που καθορίζεται σύμφωνα με την παράγραφο 2, εάν αυτό κυμαίνεται μεταξύ 10 % και 20 %.

iii. Εάν το ποσοστό που καθορίζεται σύμφωνα με την παράγραφο 2 υπερβαίνει το 20%, δεν χορηγείται η ενίσχυση την οποία θα δικαιούνταν ο δικαιούχος iv. Εάν το ποσοστό που καθορίζεται σύμφωνα με την παράγραφο 2 υπερβαίνει το 50 %, δεν χορηγείται η ενίσχυση ή στήριξη την οποία θα δικαιούνταν ο δικαιούχος.

Επιπροσθέτως, ο δικαιούχος υπόκειται σε πρόσθετη κύρωση ισόποση με την ενίσχυση που αντιστοιχεί στη διαφορά μεταξύ του αριθμού ζώων που δηλώθηκε και του αριθμού ζώων που προσδιορίζονται. Εάν το εν λόγω ποσό δεν μπορεί να αποτελέσει εξ ολοκλήρου αντικείμενο συμψηφισμού κατά τη διάρκεια των τριών ημερολογιακών ετών που έπονται του ημερολογιακού έτους της διαπίστωσης, το υπόλοιπο διαγράφεται.

2. Για να καθοριστούν τα ποσοστά που αναφέρονται παραπάνω, ο αριθμός των δηλωθέντων ζώων για τα οποία διαπιστώνονται περιπτώσεις μη συμμόρφωσης διαιρείται διά του αριθμού ζώων που προσδιορίζεται.