Ένωση Αγρινίου

Τετάρτη, 24 Ιούλιος 2019 — Κατηγορίες: Ανακοινώσεις

Συνδεδεμένη Ενίσχυση στον τομέα του πρόβειου και αίγειου κρέατος

Αναλυτικά η διαδικασία χορήγησης, οι δεσμεύσεις των δικαιούχων παραγωγών και μεταποιητών,  ο προσδιορισμός των επιλέξιμων αιγοπροβάτων και όλα όσα προβλέπονται στη νέα εγκύκλιο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Με την υπ’ αριθ. 1629/64708/2017 Υ.Α, όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει, καθορίζονται οι λεπτομέρειες χορήγησης της συνδεδεμένης ενίσχυσης στον τομέα του πρόβειου και αίγειου κρέατος, σύμφωνα με το άρθρο 52, του Καν. (ΕΕ) 1307/2013 του Συμβουλίου και το κεφάλαιο 5 του Καν. (ΕΕ) 639/2014 της Επιτροπής από το έτος 2017 και εφεξής.

ΤΡΟΠΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ - ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΤΙΜΗ

 1. Η ενίσχυση καταβάλλεται υπό τη μορφή πρόσθετης ενίσχυσης, ανά επιλέξιμο ζώο, σε ετήσια βάση στους/στις δικαιούχους.
 2. Η συνδεδεμένη ενίσχυση χορηγείται υπό τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στις επόμενες παραγράφους, μετά από υποβολή αιτήματος λήψης των ενδιαφερόμενων γεωργών.
 3. Ο συνολικός ετήσιος προϋπολογισμός για το έτος 2019 ανέρχεται στα 55.228.458€ και προέρχεται από τους πόρους του άρθρου 53 του Καν. (ΕΕ) 1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.
 4. Η ενδεικτική τιμή για το έτος 2019, σύμφωνα με την από 01.08.2018 τροποποιημένη ανακοίνωση προς την Επιτροπή, είναι 9€ ανά επιλέξιμο ζώο
 5. Σε περίπτωση υπέρβασης του ετήσιου προϋπολογισμού ορίζεται ενιαίος συντελεστής μείωσης, ο οποίος εφαρμόζεται αναλογικά σε όλους τους δικαιούχους.
 6. Το ακριβές ύψος της ενίσχυσης για κάθε έτος καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σύμφωνα με το άρθρο 53 του Καν. (ΕΕ) 639/2014, μετά από εισήγηση της Δ/νση Ζωικών Γενετικών Πόρων και Κτηνοτροφικών Εγκαταστάσεων. Για το σκοπό αυτό ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. γνωστοποιεί εγκαίρως στη Δ/νση Ζωικών Γενετικών Πόρων και Κτηνοτροφικών Εγκαταστάσεων και τη Δ/νση Αγροτικής Πολιτικής, Τεκμηρίωσης και Διεθνών Σχέσεων, το συνολικό αριθμό επιλέξιμων ζώων ανά έτος μετά την ολοκλήρωση όλων των ελέγχων.

ΟΡΟΙ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ

Δικαιούχοι της συνδεδεμένης ενίσχυσης αιγοπροβείου κρέατος είναι οι γεωργοί που πληρούν τους παρακάτω όρους επιλεξιμότητας:

 1. Είναι ενεργοί γεωργοί, σύμφωνα με το άρθρο 9 του Καν.(ΕΕ)1307/2013
 2. Είναι κάτοχοι αιγοπροβατοτροφικής εκμετάλλευσης στη χώρα μας
 3. Παραδίδουν το γάλα που παράγουν σε εγκεκριμένες μονάδες μεταποίησης γάλακτος, είτε απευθείας, είτε μέσω φορέων συγκέντρωσης γάλακτος (π.χ. οργανώσεις παραγωγών, φυσικά ή νομικά πρόσωπα). Οι κτηνοτρόφοι με καθετοποιημένες μονάδες μεταποίησης γάλακτος της κτηνοτροφικής τους εκμετάλλευσης εφόσον πληρούν την έννοια του εγκεκριμένου μεταποιητή και οι κτηνοτρόφοι που είναι ενταγμένοι στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο (ΚΗΜΟ), οι οποίοι/-ες ιδιοπαράγουν και διαθέτουν οι ίδιοι τα γαλακτοκομικά τους προϊόντα, συμμετέχουν στο καθεστώς εφόσον έχουν δηλώσει ηλεκτρονικά μέσω της διαδικτυακής σύνδεσης «ΑΡΤΕΜΙΣ» στον ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ τις ποσότητες γάλακτος που μεταποίησαν.
 4. Έχουν ολοκληρώσει τη διαδικασία της ετήσιας απογραφής της εκμετάλλευσής τους για το έτος 2019. Αυτό διαπιστώνεται από την καταχώρηση στο ΟΠΣΚ της εν λόγω ετήσιας απογραφής.
 5. Δεν ενισχύονται στο πλαίσιο της παραγράφου 4 του άρθρου 52 του Καν. (ΕΕ) 1307/2013

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

Οι γεωργοί, κάτοχοι αιγοπροβατοτροφικών εκμεταλλεύσεων, που επιθυμούν να είναι δικαιούχοι της εν λόγω ενίσχυσης υποχρεούνται:

 1. Να δηλώνουν συμμετοχή στο εν λόγω καθεστώς, στο έντυπο της δήλωσης εκμετάλλευσης – ενιαία αίτηση ενίσχυσης, σε σχετικό πεδίο της αίτησης στο οποίο συμπληρώνεται ο αριθμός των επιλέξιμων προβατίνων ή/και αιγών (επιλογή του κωδικού καθεστώτος: 0123: «ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΠΡΟΒΕΙΟΥ ΚΑΙ ΑΙΓΕΙΟΥ ΚΡΕΑΤΟΣ»). Για την εν λόγω δήλωση συμμετοχής ισχύουν τα οριζόμενα από τις σχετικές αποφάσεις για την βασική ενίσχυση συμπεριλαμβανομένων και των προθεσμιών υποβολής της. Η δήλωση συμμετοχής του/της γεωργού συνεπάγεται ότι ο/η γεωργός αποδέχεται τα οριζόμενα στην υπουργική απόφαση όσον αφορά στη διαδικασία χορήγησης της ενίσχυσης, τους ισχύοντες όρους και τις προϋποθέσεις καθώς και την κοινοποίηση των στοιχείων του. Κατ’ εφαρμογή των άρθρων 3 και 4 του Καν.(ΕΕ) 809/2014, ο κτηνοτρόφος, δεδομένου ότι ενήργησε καλή τη πίστει, δύναται σε έγγραφη ανάκληση της δήλωσης συμμετοχής στο καθεστώς εν όλω ή εν μέρει, το αργότερο έως 2 μήνες μετά τη λήξη της γαλακτικής περιόδου του έτους ενίσχυσης,
 2. Να διατηρούν στην εκμετάλλευσή τους αριθμό προβατίνων ή/και αιγών που έχουν δηλώσει στο σχετικό πεδίο της αίτησης, έως την ετήσια απογραφή του έτους ενίσχυσης της εν λόγω εκμετάλλευσης στο ΟΠΣΚ, 3. Να τηρούν τις διατάξεις του Καν. (ΕΚ) 21/2004 του Συμβουλίου όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει και τις διατάξεις των πράξεων που έχουν εκδοθεί σε εφαρμογή του. 4. Να δέχονται και να διευκολύνουν τους προβλεπόμενους ελέγχους από τις αρμόδιες Εθνικές και Ενωσιακές Επιτροπές ελέγχου παρέχοντας οποιοδήποτε συμπληρωματικό στοιχείο ή πληροφορία τους ζητηθεί.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΙ ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ

 1. Οι εγκεκριμένες μεταποιητικές μονάδες καθώς και οι κτηνοτρόφοι της παρ. 6 του άρθρου 4 της με αριθμ. 2038/133890/2015 κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ Β΄2711), συμπεριλαμβανομένων και των ενταγμένων κτηνοτρόφων στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο (ΚΗΜΟ) οι οποίοι/-ες ιδιοπαράγουν και διαθέτουν οι ίδιοι τα γαλακτοκομικά τους προϊόντα, μεριμνούν για την έγκαιρη γνωστοποίηση/επικαιροποίηση των ταυτοποιητικών τους στοιχείων, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παρ. 9, του άρθρου 4 της ΚΥΑ 2038/133890/2015 (ΦΕΚ Β΄ 2711).
 2. Η μεταποιητική μονάδα ή ο μεμονωμένος κτηνοτρόφος θεωρούνται επιλέξιμοι για τη συμμετοχή τους στη συνδεδεμένη ενίσχυση της παρούσης, αν οι διαδικασίες της έγκρισης και η χορήγηση των κωδικών έχουν ολοκληρωθεί έως το τέλος του έτους υποβολής αίτησης για τη συνδεδεμένη ενίσχυση. Για τις μεταποιητικές μονάδες ή τους μεμονωμένους κτηνοτρόφους που εγκρίνονται εντός του έτους υποβολής της αίτησης, η παραδιδόμενη ποσότητα γάλακτος που λαμβάνεται υπόψη υπολογίζεται ανά περίοδο (Α περίοδος: Ιανουάριος-Αύγουστος, B περίοδος: Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος) σε σχέση με την ημερομηνία της έγκρισης και χορήγησης των προαναφερθέντων κωδικών.
 3. Ο ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ υποχρεούται να αναρτά στην ιστοσελίδα του τις εγκεκριμένες μεταποιητικές μονάδες προκειμένου να ενημερώνονται έγκαιρα οι κτηνοτρόφοι.
 4. Ο ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ υποχρεούται για το έτος ενίσχυσης 2019, να γνωστοποιεί στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., το αργότερο έως 15/03/2019, τα στοιχεία παραδόσεων γάλακτος του έτους ενίσχυσης με όλες τις αναγκαίες πληροφορίες όπως ζητηθούν από τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. μέσω του συστήματος ΑΡΤΕΜΙΣ.

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΡΙΘΜΟΥ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ  ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΩΝ 

 1. Οι κτηνοτρόφοι κάτοχοι αιγοπροβατοτροφικών εκμεταλλεύσεων που πληρούν τους όρους επιλεξιμότητας του σημείου 1.16.2 και τηρούν τις υποχρεώσεις τους σύμφωνα με το σημείο 1.15.3 της παρούσας, κρίνονται δικαιούχοι της συνδεδεμένης ενίσχυσης.
 2. Για τον υπολογισμό των επιλέξιμων αιγοπροβάτων λαμβάνεται υπόψη η ελάχιστη αναλογία ποσότητας γάλακτος − αριθμού επιλέξιμων προβατίνων ή/και αιγών η οποία θα πρέπει να είναι 100:1.
 3. Ο συνολικός αριθμός προσδιορισθέντων για πληρωμή προβατίνων ή/και αιγών της εκμετάλλευσης του δικαιούχου, προκύπτει λαμβάνοντας υπόψη τα επιλέξιμα δηλωθέντα αιγοπρόβατα στην ενιαία αίτηση ενίσχυσης (κατοχή κατά την υποβολή της αίτησης και πρόθεση διατήρησης), την ελάχιστη αναλογία ποσότητας γάλακτος − αριθμού επιλέξιμων προβατίνων ή/και αιγών και τα ευρεθέντα επιλέξιμα αιγοπρόβατα κατά τους διοικητικούς και επιτόπιους ελέγχους. Για τη διενέργεια πληρωμής, ο μικρότερος αριθμός καθορίζει τον αριθμό των επιλέξιμων αιγοπροβάτων.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

 1. Ο ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ, γνωστοποιεί στον ΟΠΕΚΕΠΕ το αργότερο έως 15.03.2020, τα στοιχεία παραδόσεων γάλακτος του έτους 2019, σε ηλεκτρονική μορφή με όλες τις αναγκαίες πληροφορίες μέσω του συστήματος ΑΡΤΕΜΙΣ
 2. Ο ΟΠΕΚΕΠΕ, διενεργεί τους προβλεπόμενους έλεγχους επαλήθευσης των όρων επιλεξιμότητας και πριν την πληρωμή του καθεστώτος προχωρά σε μηχανογραφικούς διασταυρωτικούς ελέγχους βάσει του Ολοκληρωμένου Συστήματος Κτηνιατρικής (ΟΠΣΚ) και ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ προκειμένου:

α. να καθοριστούν οι δικαιούχοι γεωργοί που τηρούν τους όρους επιλεξιμότητας, δηλ όσοι/-ες έχουν υποβάλλει αίτημα λήψης της συνδεδεμένης ενίσχυσης και συγκριμένα:

⇒ βάσει του ΟΠΣΚ:

 • είναι κάτοχοι αιγοπροβατοτροφικής εκμετάλλευσης στη χώρα μας
 • έχουν ολοκληρώσει τη διαδικασία της ετήσιας απογραφής της εκμετάλλευσης
 • διατηρούν στην εκμετάλλευσή τους τον αριθμό προβατίνων ή/και αιγών που έχουν δηλώσει στο σχετικό πεδίο της αίτησης έως την ετήσια απογραφή του έτους 2019

⇒ βάσει του ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ:

 • παραδίδουν το γάλα που παράγουν σε εγκεκριμένες μονάδες μεταποίησης γάλακτος, είτε απευθείας, είτε μέσω φορέων συγκέντρωσης γάλακτος οι κτηνοτρόφοι που πληρούν την έννοια του εγκεκριμένου μεταποιητή  και οι κτηνοτρόφοι που είναι ενταγμένοι στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο (ΚΗΜΟ), οι οποίοι/-ες ιδιοπαράγουν καιδιαθέτουν οι ίδιοι τα γαλακτοκομικά τους προϊόντα έχουν δηλώσει ηλεκτρονικά μέσω της διαδικτυακής σύνδεσης «ΑΡΤΕΜΙΣ» στον ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ τις ποσότητες γάλακτος που μεταποίησαν,
 • η ελάχιστη αναλογία ποσότητας γάλακτος − αριθμού επιλέξιμων προβατίνων ή/και αιγών να είναι 100:1

β. Να υπολογιστεί ο συνολικός αριθμός επιλέξιμων ζώων προκειμένου ώστε να καθοριστεί η μοναδιαία τιμή, σύμφωνα με την παράγραφο 1.16.1.

γ. Να πραγματοποιηθεί η χορήγηση της συνδεδεμένης ενίσχυσης.

Σημειώνεται ότι οι κτηνοτρόφοι που δεν τηρούν το σύνολο των ανωτέρω όρων επιλεξιμότητας, δεν λαμβάνουν τη συνδεδεμένη ενίσχυση.