Ένωση Αγρινίου

Τρίτη, 23 Ιουλίου 2019 — Κατηγορίες: Η φωνή του αγρότη

Περιβαλλοντικές δράσεις και έλεγχοι ΟΠΕΚΕΠΕ

Σύμφωνα με το εγχειρίδιο κάθε γεωργός που είναι δικαιούχος των μέτρων αγροτικής ανάπτυξης που περιλαμβάνονται στο άρ. 36 παρ. α) iv-v του Καν. (ΕΚ) 1698/2005 όπως αυτά αντικαταστάθηκαν από το άρθρο 28 του Καν.1305/2013, οφείλει να τηρεί μια σειρά υποχρεώσεων ανά Δράση.

 

Οι ακόλουθες υποχρεώσεις αφορούν τους δικαιούχους του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης ΠΑΑ 2014-2020 και του Μέτρου 10.

Συγκεκριμένα οι δικαιούχοι των κάτωθι Δράσεων: 

  • Μέτρο 10: «Γεωργοπεριβαλλοντικά και κλιματικά μέτρα»
  • Δράση 10.1.04 «Μείωση της ρύπανσης του νερού από γεωργική δραστηριότητα»
  • Δράση 10.1.08 Εφαρμογή της μεθόδου σεξουαλικής σύγχυσης των λεπιδόπτερων (ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ)
  • Δράση 10.1.09 «Διατήρηση απειλούμενων αυτόχθονων φυλών αγροτικών ζώων»
  • Δράση 10.1.07 «Εναλλακτική καταπολέμηση ζιζανίων στους ορυζώνες»
  • Δράση 10.1.02 «Προστασία Παραδοσιακού ελαιώνα Άμφισσας»

Οριζόντια υποχρέωση για όλους τους δικαιούχους είναι η τήρηση του γεωργο-περιβαλλοντικοκλιματικού φακέλου, ήτοι:

ΓΕΩΡΓΟ-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ 

Ο γεωργο-περιβαλλοντικό- κλιματικός φάκελος θεωρείται ο φάκελος με τα απαραίτητα έγγραφα που υποχρεούται να τηρεί ο δικαιούχος στην εκμετάλλευση. Ανάλογα με τη Δράση ο φάκελος εμπεριέχει διαφορετικά έγγραφα τα οποία περιγράφονται ανά Δράση.

Ο φάκελος αυτός πρέπει να είναι διαθέσιμος αν ζητηθεί από τις ελεγκτικές αρχές και περιλαμβάνει κατά περίπτωση τα κάτωθι υποστηρικτικά έγγραφα από το 1ο έτος εφαρμογής και μέχρι τη στιγμή του ελέγχου, δηλαδή:

Α. Αντίγραφο της υποβληθείσας αίτησης στήριξής: Για τους δικαιούχους του Μέτρων 10 αίτηση στήριξής είναι η αίτηση που υποβάλλει ο υποψήφιος για την ένταξη σε Μέτρα, Υπομέτρα και Δράσεις του ΠΑΑ 2014-2020 που συνδέονται με έκταση ή αριθμό ζώων και ανήκουν στο πεδίο του Ολοκληρωμένου Συστήματος (ΟΣ), στο πλαίσιο του Καν. (ΕΕ) αριθ. 1305/2013.

Β. Αντίγραφα των αιτήσεων πληρωμής: Ως αίτηση πληρωμής θεωρείται η ετήσια αίτηση που υποβάλλει ο δικαιούχος για τη χορήγηση της οικονομικής ενίσχυσης από τις εθνικές αρχές, στο πλαίσιο του Καν(ΕΕ) αιθ.1305/2013. Η αίτηση πληρωμής για το Μέτρο 10 αποτελεί παράρτημα της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης (ΕΑΕ).

Γ. Αντίγραφο του τηρουμένου στα πλαίσια της πολλαπλής συμμόρφωσης Μητρώου Εισροών - Εκροών - ημερολόγιου εργασιών και νόμιμα παραστατικά αγοράς λιπασμάτων και φυτοπροστατευτικών προϊόντων. Ο δικαιούχος στα πλαίσια των υποχρεώσεων του για την Πολλαπλή Συμμόρφωση τηρεί στην εκμετάλλευση του Μητρώο Εισροών - Εκροών, οικονομικών στοιχείων και πραγματοποιούμενων εργασιών.

Ο δικαιούχος τηρεί τα Μητρώα αυτά στον γεωργό περιβαλλοντικό κλιματικό του φάκελο. Επιπροσθέτως και ανάλογα με το είδος της Δράσης που συμμετέχει ο δικαιούχος μπορεί να τηρεί και άλλου είδους μητρώα. Σε περίπτωση που ο δικαιούχος κάνει χρήση κοπριάς και εφόσον δεν υποστηρίζεται η απόκτηση της από σχετικό 6 τιμολόγιο, θα πρέπει να υπάρχει στον φάκελο υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα αναγράφεται η ακριβής ποσότητα κοπριάς και η προέλευση αυτής. Η ύπαρξη των άνω Μητρώων είναι απαραίτητο στοιχείο φακέλου για κάποιες δράσεις του Μέτρου 10.

Δ. Απόφαση Ένταξής Πράξεων στην οποία συμπεριλαμβάνεται ο δικαιούχος και τυχόν τροποποιήσεις αυτής. Η απόφαση αντικαθιστά τη σύμβαση του δικαιούχου.

Ε. Κάθε άλλο έγγραφο που αφορά τη δράση ή τις δράσεις που έχει ενταχθεί ο δικαιούχος. Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που απαιτούνται συγκεκριμένα και ανά δράση, ως προς την πληρότητα φακέλου περιγράφονται στο υποκεφάλαιο κάθε δράσης.

Δείτε αναλυτικά το εγχειρίδιο ΕΔΩ.