Ένωση Αγρινίου

Δευτέρα, 20 Μαΐου 2019 — Κατηγορίες: Ανακοινώσεις

«Εκπαιδεύσεις Μελισσοκόμων»

Το ακριβές περιεχόμενο και οι λεπτομέρειες εφαρμογής για την υλοποίηση της δράσης 1.3 «Εκπαιδεύσεις Μελισσοκόμων» στο πλαίσιο εφαρμογής του προγράμματος βελτίωσης της παραγωγής και εμπορίας των προϊόντων της μελισσοκομίας για το μελισσοκομικό έτος 2019, όπως δημοσιεύτηκε στην Διαύγεια.

Οι θεματικές ενότητες των εκπαιδεύσεων μπορεί να είναι οι εξής:

 • Αρχές οργάνωσης και λειτουργίας ενός μελισσοκομείου
 • Μελισσοκομικός εξοπλισμός και συντήρησή του
 • Μελισσοκομικοί χειρισμοί κατά τη διάρκεια του έτους
 • Μελισσοκομικά φυτά
 • Βασιλοτροφία, παραγωγή βασιλικού πολτού και προϊόντων κυψέλης
 • Εχθροί και ασθένειες των μελισσών και τρόποι πρόληψης και αντιμετώπισης
 • Μέθοδοι εντατικής εκμετάλλευσης μελισσοσμηνών
 • Τυποποίηση - Εμπορία - Προώθηση - Σήμανση των μελισσοκομικών προϊόντων
 • Βιολογική μελισσοκομία (όροι και προϋποθέσεις)
 • Πιστοποίηση μελισσοκομικών προϊόντων (ΠΟΠ, ΠΓΕ)
 • Παραγωγή σύνθετων προϊόντων με βάση τα προϊόντα της κυψέλης (πχ καλλυντικά, προϊόντα διατροφής, φάρμακα, κλπ)
 • Εθνική και κοινοτική νομοθεσία (Πρόγραμμα βελτίωσης παραγωγής και εμπορίας των προϊόντων μελισσοκομίας, άμεση προμήθεια μικρών ποσοτήτων μελιού από τον παραγωγό, κλπ)

Επιπλέον προβλέπεται η δυνατότητα διοργάνωσης και υλοποίησης προγραμμάτων εκπαίδευσης του επιστημονικού προσωπικού των Κέντρων Μελισσοκομίας, καθώς και των αρμόδιων υπαλλήλων των υπηρεσιών της χώρας προς όφελος του μελισσοκομικού κλάδου.

Η επιλογή των τόπων διεξαγωγής των εκπαιδεύσεων γίνεται με γνώμονα την εμπειρία των προηγούμενων ετών υλοποίησης της Δράσης και έχει στόχο την κάλυψη όλης της χώρας. Λαμβάνεται υπόψη το μελισσοκομικό ενδιαφέρον, ο αριθμός των μελισσοκόμων καθώς και οι γεωγραφικές ιδιαιτερότητες κάθε περιοχής.

Δικαιούχος 

Ως δικαιούχος και υπεύθυνος για τον σχεδιασμό, την οργάνωση και την πραγματοποίηση των εκπαιδεύσεων ορίζεται ο ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ.

Ύψος Επιχορήγησης

 1. Σε εφαρμογή της αριθμ. 142/41855/1-3-2019 KYA (ΦΕΚ Β΄813), ενισχύεται το 100% των δαπανών πραγματοποίησης των εκπαιδεύσεων και μέχρι συνολικού ποσού 120.000 Ευρώ για το μελισσοκομικό έτος 2019.
 2. Το 50% της παραπάνω δαπάνης βαρύνει τον ΚΑ 4324 του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Εγγυήσεων, ενώ το υπόλοιπο 50% της δαπάνης βαρύνει τις πιστώσεις του ΠΔΕ του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων ΣΑΕ 082/2.
 3. Σε περίπτωση υπέρβασης του ύψους της ως άνω εγκριθείσας δαπάνης, το επιπλέον ποσό βαρύνει τον δικαιούχο φορέα.

Επιλέξιμες δαπάνες

 • Στο πλαίσιο εφαρμογής της παρούσας, επιλέξιμες δαπάνες είναι οι παρακάτω:

i.Αμοιβές εισηγητών, οι οποίες καθορίζονται από το φορέα υλοποίησης της εκπαίδευσης.

ii. Κάλυψη εξόδων μετακινήσεων, διαμονής και ημερησίων αποζημιώσεων εισηγητών σύμφωνα με την υποπαράγραφο Δ.9 του ν. 4336/2015 «Δαπάνες μετακινούμενων εντός και εκτός Επικράτειας» (Α΄ 94) και όπως ισχύει κάθε φορά.

iii. Έξοδα για εδέσματα, αναψυκτικά/χυμοί/καφέδες στους εκπαιδευόμενους, τα οποία δεν μπορούν να υπερβαίνουν το ποσό των εκατό ευρώ (100 €) ανά ημέρα εκπαίδευσης.

 • Έξοδα για εκπαιδευτικό υλικό και λοιπά αναλώσιμα υλικά της εκπαίδευσης, τα οποία δεν μπορούν να υπερβαίνουν το ποσό των ενενήντα ευρώ (90 €) ανά εκπαίδευση.
 • Έξοδα ενοικίασης αιθουσών και μέσων, εφόσον δεν λειτουργεί Κέντρο ΔΗΜΗΤΡΑ ή εφόσον ο φορέας, στην έδρα του οποίου θα πραγματοποιηθεί η εκπαίδευση, δεν διαθέτει αίθουσα και εποπτικά μέσα.
 • Αμοιβές των Προέδρων ή άλλων εκπροσώπων των μελισσοκομικών συνεταιρισμών ή συλλόγων (όπως έχουν ορισθεί βάσει του καταστατικού) με σκοπό την οργάνωση και το συντονισμό της εκπαίδευσης. Τα έξοδα αυτά δεν μπορούν να υπερβαίνουν το ποσό των διακοσίων ευρώ (200 €) ανά εκπαίδευση.
 • Έξοδα για καθαριότητα, τα οποία δεν μπορούν να υπερβαίνουν το ποσό των τριάντα ευρώ (30 €) ανά ημέρα εκπαίδευσης.
 • Κρατήσεις υπέρ του φορέα,  μέχρι ποσοστού 5% του συνόλου των εγκεκριμένων δαπανών (απαιτείται απόφαση του Δ.Σ. του ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ).

Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) είναι επιλέξιµη δαπάνη, εφ’ όσον ο δικαιούχος δεν έχει δικαίωμα έκπτωσης του ΦΠΑ σύμφωνα µε τις διατάξεις του κώδικα ΦΠΑ όπως εκάστοτε ισχύει. Ο ΦΠΑ που μπορεί να ανακτηθεί µε οποιονδήποτε τρόπο δεν είναι επιλέξιµη δαπάνη ακόμη και εάν δεν ανακτάται από το δικαιούχο.

Η διάρκεια της κάθε εκπαίδευσης καθορίζεται έως τρεις (3) ημέρες σε κάθε επιλέξιμη περιοχή.

Η διεξαγωγή των εκπαιδεύσεων ολοκληρώνεται στις 20 Ιουλίου 2019.

Δεκτά γίνονται παραστατικά εκδοθέντα και εξοφλημένα μέχρι και την 31η Ιουλίου 2019.

Δείτε περισσότερα ΕΔΩ.