Ένωση Αγρινίου

Τετάρτη, 22 Μαΐου 2019 — Κατηγορίες: Ανακοινώσεις

Αιτήσεις για την «Προώθηση οίνων σε τρίτες χώρες»

Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων στήριξης για ένταξη προγραµµάτων στο Ειδικό Μέτρο Στήριξης του αµπελοοινικού τοµέα «Προώθηση οίνων σε τρίτες χώρες».

Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων προσκαλεί τους ενδιαφερόµενους που επιθυµούν να ενταχθούν στο Ειδικό Μέτρο Στήριξης του αµπελοοινικού τοµέα «Προώθηση οίνων σε τρίτες χώρες» για την περίοδο 2019-2023, να υποβάλουν τα αιτήµατά τους έως την 5η Ιουνίου 2019 στην ∆ιεύθυνση Προώθησης Γεωργικών Προϊόντων, σύµφωνα µε το Άρθρο 14 της αριθµ.491/62337/27.03.2019 Κ.Υ.Α. (Β′ 1549).

Η ανωτέρω προθεσµία αφορά στην υποβολή αιτήσεων στήριξης τόσο για την περίοδο 2018-2019 (υλοποίηση δράσεων το χρονικό διάστηµα έως 31.08.2019) όσο και για την περίοδο 2019-2023.

Επισηµαίνεται, ότι το ύψος του προϋπολογισµού του µέτρου αφορά Ενωσιακή και Εθνική Χρηµατοδοτική Συµµετοχή όπως ορίζεται στο άρθρο 11 της ανωτέρω ΚΥΑ και λαµβάνοντας υπόψη την µελλοντική ενωσιακή χρηµατοδότηση του πολυετούς δηµοσιονοµικού πλαισίου για την περίοδο µετά το 2020.

Αιτήµατα στήριξης µπορούν να υποβάλλουν επαγγελµατικές οργανώσεις, οργανώσεις οινοπαραγωγών, ενώσεις οργανώσεων οινοπαραγωγών, προσωρινές ή µόνιµες ενώσεις δύο ή περισσότερων παραγωγών, διεπαγγελµατικές οργανώσεις, ιδιωτικές εταιρείες καθώς και οργανισµοί δηµοσίου δικαίου σύµφωνα µε τους όρους και προϋποθέσεις που ορίζονται στην υπ. αριθµ. 491/62337/ 27.3.2019 ΚΥΑ (Β΄1549).

  • Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Κέντρο Υποστήριξης Αγροτών της Ένωσης Αγρινίου, στην οδό Παπαϊωάννου 23 στο Αγρίνιο και στα υποκαταστήματα του Συνεταιρισμού. Τηλ.:  2641.0.69013-69034.