Ένωση Αγρινίου

Πέμπτη, 04 Απριλίου 2019 — Κατηγορίες: Ανακοινώσεις

Προς ολοκλήρωση η αξιολόγηση για τους Γεωργικούς Συμβούλους

Η Διοίκηση του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ ανακοίνωσε ότι η διαδικασία αξιολόγησης των αιτήσεων, που υπέβαλαν οι ενδιαφερόμενοι για την πιστοποίησή τους και την εγγραφή τους στο Μητρώο Γεωργικών Συμβούλων του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, από τις Επιτροπές που συγκροτήθηκαν βάσει του άρθρου 8 της ΥΑ 163/13692/01.02.2018 (ΦΕΚ 267 Β΄) βρίσκεται σε εξέλιξη και θα ολοκληρωθεί εντός του Απριλίου.

Από το σύνολο των 3.665 αιτήσεων που υποβλήθηκαν, έχουν μέχρι σήμερα αξιολογηθεί 2.631. Εξ αυτών 428 αιτήσεις βρίσκονται σε εκκρεμότητα και αφορούν είτε περιπτώσεις υποψηφίων με ελλείποντα δικαιολογητικά είτε περιπτώσεις που πρέπει να παρασχεθούν διευκρινήσεις σχετικά με το φορέα απασχόλησης και τη σχέση εργασίας των εργαζομένων στο δημόσιο και στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, για τις οποίες έχει ακολουθηθεί η διαδικασία της παρ. 4 του άρθρου 8 της προαναφερόμενης ΥΑ.

Επισημαίνεται ότι, εφόσον οι ενδιαφερόμενοι δεν ανταποκριθούν εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από την παραλαβή του μηνύματος ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, η αίτησή τους απορρίπτεται. Για το λόγο αυτό, όλοι οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να ελέγχουν τακτικά το ηλεκτρονικό τους ταχυδρομείο και να αποστέλλουν άμεσα τα στοιχεία που αναφέρονται στο μήνυμα που έχουν λάβει.

Ειδικότερα, έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία αξιολόγησης της πληρότητας και του περιεχομένου των αιτήσεων των κάτωθι ειδικοτήτων:

  • Κτηνιάτρων
  • Δασολόγων
  • Γεωλόγων
  • Περιβαλλοντολόγων
  • Μηχανικών Περιβάλλοντος
  • Τεχνολόγων Γεωπονίας
  • Τεχνολόγων Δασοπονίας
  • Οινολόγων

Διευκρινίζεται, ότι η αξιολόγηση των αιτήσεων των ενδιαφερομένων όσον αφορά στα θεματικά πεδία που δήλωσαν στην αίτησή τους πραγματοποιήθηκε λαμβάνοντας υπόψη και τη νομοθεσία που καθορίζει τα επαγγελματικά τους δικαιώματα.

Με την ολοκλήρωση της αξιολόγησης και των αιτήσεων των Γεωπόνων και των Οικονομολόγων θα καταρτιστεί πίνακας συμμετεχόντων στο εισαγωγικό πρόγραμμα επιμόρφωσης, το οποίο θα πραγματοποιηθεί με τη μέθοδο της εξ αποστάσεως ασύγχρονης εκπαίδευσης (e- learning). Οι ενδιαφερόμενοι θα ενημερωθούν, μέσω μηνύματος ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, για τα αποτελέσματα της αξιολόγησης καθώς και για το χρονοδιάγραμμα και τη διαδικασία υλοποίησης του προγράμματος επιμόρφωσης.

Οι συμμετέχοντες θα αξιολογηθούν με εξετάσεις και οι επιτυχόντες θα εγγραφούν στο Μητρώο Γεωργικών Συμβούλων του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ.