Ένωση Αγρινίου

Τετάρτη, 06 Μάρτιος 2019 — Κατηγορίες: Ανακοινώσεις

Λιπάσματα: τι ισχύει για την εισαγωγή ή την παρασκευή τους

Αναλυτικά η νέα Υπουργική Απόφαση για την Εισαγωγή, Ενδοκοινοτική Απόκτηση και Εγχώρια Παραγωγή Λιπασμάτων και Πρώτων Υλών παρασκευής λιπασμάτων:

Άρθρο 1: Εισαγωγή Λιπασμάτων από Τρίτες Χώρες

1.- Προϋποθέσεις χορήγησης Άδειας Εισαγωγής λιπασμάτων από τρίτες χώρες

Για τη χορήγηση της Άδειας Εισαγωγής λιπασμάτων από τρίτες χώρες οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να:

α. Ασκούν νόμιμα την εμπορία λιπασμάτων τύπου Α΄ ή Β΄ στη χώρα.

β. Ο τύπος του λιπάσματος που θα εισάγουν να ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές:

αα) των τύπων λιπασμάτων που φέρουν την ένδειξη «Λίπασμα ΕΚ», σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΚ) 2003/2003 (EE L 304), όπως κάθε φορά ισχύει ή

ββ) να είναι σύμφωνος με τις διατάξεις των άρθρων 2 και 3 του άρθρου 49 του Ν. 4235/2014 (Α΄32) όπως αυτά ισχύουν καθώς και των αποφάσεων που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση των περιπτώσεων β΄ και γ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 13β του Ν.1565/85 ( Α΄ 164 ) «Λιπάσματα».

2.- Δικαιολογητικά χορήγησης Άδειας Εισαγωγής λιπασμάτων από τρίτες χώρες

α. Αίτηση του ενδιαφερόμενου με τα παρακάτω στοιχεία:

αα) Πλήρη στοιχεία ταυτότητας της επιχείρησης

ββ) Οίκος παραγωγής και εμπορίας, χώρα παραγωγής, χώρα προέλευσης του προϊόντος

γγ) Τύπος λιπάσματος, εμπορικό όνομα

δδ) Χαρακτηριστικό του τύπου του λιπάσματος (αριθμός κυκλοφορίας, oμάδα ένταξης κλπ) για τα λιπάσματα της υποπερ. ββ) της περ. β της παρ.1 του παρόντος άρθρου

εε) Ποσότητα, μονάδα μέτρησης και είδος συσκευασίας

στστ) Σημείο εισόδου, τόπος αποθήκευσης και δειγματοληψίας.

β. Πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο πιστοποιητικού ποιοτικής και ποσοτικής ανάλυσης του προϊόντος του οίκου παραγωγής ή εμπορίας μεταφρασμένο σε γλώσσα ελληνική στο οποίο να αναφέρεται η μέθοδος ανάλυσης, η κοκκομετρική σύσταση (όπου απαιτείται), η περιεκτικότητα σε βαρέα μέταλλα (όπου απαιτείται).

Άρθρο 2: Έλεγχος Λιπασμάτων Ενδοκοινοτικής Απόκτησης και Εγχώριας Παραγωγής

Για τον έλεγχο των ενδοκοινοτικά αποκτώμενων λιπασμάτων και των λιπασμάτων που παράγονται σε εγχώριες μονάδες παραγωγής ο ενδιαφερόμενος απαιτείται:

Να πληροί τις ίδιες προϋποθέσεις με της παρ. 1 του άρθρου 1 της παρούσας Απόφασης.

Να υποβάλλει στην αρμόδια για τα λιπάσματα Υπηρεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων όλα τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στην παρ. 2 του άρθρου 1 της παρούσας Απόφασης.

Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που πραγματοποιεί ενδοκοινοτική απόκτηση κάθε τύπου «λίπασμα ΕΚ», υποβάλει την προαναφερθείσα αίτηση και τα δικαιολογητικά, μόνον κατά την πρώτη φορά διακίνησης ποσότητας αυτού από την συνολική αιτηθείσα ποσότητα. Για τις επόμενες ποσότητες του ίδιου τύπου λιπάσματος, για έξι μήνες και μέχρι εξαντλήσεως της δηλωθείσας στην αίτηση ποσότητας, δεν απαιτείται νέα υποβολή αίτησης ούτε δικαιολογητικών.

Τα ανωτέρω πρόσωπα υποχρεούνται να ενημερώνουν την αρμόδια Αποκεντρωμένη Υπηρεσία Ελέγχου Λιπασμάτων για τον τόπο αποθήκευσης ή/και δειγματοληψίας κάθε ποσότητας του εν λόγω λιπάσματος.

Άρθρο 3: Εισαγωγή Πρώτης Ύλης από τρίτες χώρες και ενδοκοινοτική απόκτηση

Για την εισαγωγή πρώτης ύλης παρασκευής λιπάσματος από τρίτες χώρες και ενδοκοινοτική απόκτηση, ο ενδιαφερόμενος απαιτείται:

α. Να πληροί τις ίδιες προϋποθέσεις με της παρ. 1 του άρθρου 1 της παρούσας Απόφασης,

β. Να υποβάλλει στην αρμόδια για τα λιπάσματα Υπηρεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων αίτηση με τα εξής δικαιολογητικά:

αα) Πλήρη στοιχεία ταυτότητας της επιχείρησης

ββ) Οίκος παραγωγής και εμπορίας, χώρα παραγωγής, χώρα προέλευσης του προϊόντος

γγ) Τύπος προϊόντος ή ονομασία

δδ) Ποσότητα, μονάδα μέτρησης και είδος συσκευασίας

εε) Σημείο εισόδου, τόπος αποθήκευσης. γ. Πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο πιστοποιητικού ποιοτικής και ποσοτικής ανάλυσης του προϊόντος του οίκου παραγωγής ή εμπορίας μεταφρασμένο σε γλώσσα ελληνική στο οποίο να αναφέρεται η μέθοδος ανάλυσης, η κοκκομετρική σύσταση (όπου απαιτείται), η περιεκτικότητα σε βαρέα μέταλλα (όπου απαιτείται).

Άρθρο 4: Ψηφιακή Υπηρεσία

1. Στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων λειτουργεί Ψηφιακή Υπηρεσία υποβολής αιτήσεων από τις επιχειρήσεις εμπορίας λιπασμάτων τύπου Α΄ και τύπου Β΄ για τις περιπτώσεις:

α) Εισαγωγή από Τρίτες Χώρες Λιπάσματος ΕΚ

β) Εισαγωγή από Τρίτες Χώρες Λιπάσματος της υποπερ. ββ) της περ. β της παρ.1 του άρθρου 1 της παρούσας Απόφασης

γ) Ενδοκοινοτική Απόκτηση Λιπάσματος ΕΚ

δ) Ενδοκοινοτική Απόκτηση Λιπάσματος της υποπερ. ββ) της περ. β της παρ.1 του άρθρου 1 της παρούσας Απόφασης

ε) Εγχώρια Παραγωγή Λιπάσματος ΕΚ στ) Εγχώρια Παραγωγή Λιπάσματος της υποπερ. ββ) της περ. β της παρ.1 του άρθρου 1 της παρούσας Απόφασης

ζ) Εισαγωγή Α΄ Ύλης

η) Ενδοκοινοτική απόκτηση Α΄ Ύλης

2. Στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων παρατίθενται Οδηγίες Χρήσης της Ψηφιακής Υπηρεσίας Λιπασμάτων και Α' Υλών για : α) Τις Κεντρικές Υπηρεσίες β) Τα ΤΑΑ - ΚΕΠΠΥΕΛ γ) Τις Εταιρείες

3. Ψηφιακά εκδίδεται Άδεια Εισαγωγής Λιπάσματος από τρίτες χώρες, εγκρίνεται η ενδοκοινοτική απόκτηση λιπάσματος και η εγχώρια παραγωγή , εγκρίνεται η εισαγωγή και η ενδοκοινοτική απόκτηση πρώτης ύλης με τελικό διατάκτη τον Προϊστάμενο του αρμόδιου Τμήματος για τα λιπάσματα.

4. Παράλληλα τηρούνται στατιστικά δεδομένα εισαγωγών από τρίτες χώρες και λιπασμάτων που αποκτώνται από την Ε.Ε., εγχώρια παραγόμενων λιπασμάτων καθώς και Α’ υλών για την παραγωγή των λιπασμάτων σε συνεργασία μεταξύ των επιχειρήσεων, των Τμημάτων Αγροτικής Ανάπτυξης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων και των Τελωνείων της χώρας.

ΑΡΘΡΟ 5

Καταργούνται οι με αριθ. 394199/5924/99 (Β' 1939) «Άδειες προσωρινής κυκλοφορίας νέων τύπων λιπασμάτων που δεν φέρουν την ένδειξη "Λίπασμα Ε.Κ" και 259821/6925/02 (Β' 668/02) «Τροποποίηση της ΥΑ 394199/5224/1999 «Άδειες προσωρινής κυκλοφορίας νέων τύπων λιπασμάτων που δεν φέρουν την ένδειξη Λίπασμα Ε.Κ» Υπουργικές αποφάσεις.