Ένωση Αγρινίου

Τρίτη, 26 Μαρτίου 2019 — Κατηγορίες: Ανακοινώσεις

Δημιουργία νέων ποικιλιών φυτικών ειδών

Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η σχετική Υπουργική Απόφαση, που υπογράφει ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Βασίλης Κόκκαλης.

Σύμφωνα με την Απόφαση εγκρίνεται Ειδικό Πρόγραμμα (Ε.Π.) γεωργικής έρευνας για την δημιουργία νέων ποικιλιών φυτικών ειδών για τα παρακάτω καλλιεργούμενα φυτικά είδη:

 • άμπελος,
 • βαμβάκι,
 • βερικοκιά,
 • βρώμη,
 • ελιά,
 • καρυδιά,
 • κερασιά,
 • κριθάρι,
 • λαθούρι (Lathyrus sativus),
 • λεμονιά,
 • μηδική,
 • μηλιά,
 • πορτοκαλιά,
 • ρεβίθι,
 • ρίγανη,
 • σίτος σκληρός,
 • συκιά,
 • τομάτα,
 • τσάι του βουνού,
 • υβρίδιο λεμονιά Χ λιμεττία
 • φασόλι όσπριο,
 • χαμομήλι.

Η «νέα» ποικιλία φυτικού είδους ορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 του καν. (ΕΚ) αριθ. 2100/94 του Συμβουλίου της 27ης Ιουλίου 1994 για τα κοινοτικά δικαιώματα επί φυτικών ποικιλιών.

Το έργο για κάθε φυτικό είδος αποτελεί μέρος του Ε.Π. Το Ε.Π. ανατίθεται προς υλοποίηση στον ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ (στο εξής ανάδοχος). Ο ανάδοχος προκειμένου να υλοποιήσει το Ε.Π. δύναται να συνεργαστεί με άλλους Ερευνητικούς Φορείς και Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της χώρας.

Στην περίπτωση αυτή ο προϋπολογισμός του ανατιθέμενου από τον ανάδοχο έργου στους άλλους Ερευνητικούς Φορείς και Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της χώρας, δεν δύναται υπερβαίνει το 30% του συνολικού προϋπολογισμού του έργου για κάθε φυτικό είδος.

Το Ε.Π. είναι πενταετούς διάρκειας (2019-2023) με έναρξη από την υπογραφή της παρούσης. Τα έργα για κάθε φυτικό είδος είναι διάρκειας από ένα έως πέντε έτη. 

Λόγω της χρονικής διάρκειας του Ε.Π. για την δημιουργία νέων ποικιλιών φυτικών ειδών δίδεται προτεραιότητα στα έργα των φυτικών ειδών της παρ. 1 του άρθρου 1 τα οποία βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη.

Για την εφαρμογή του Ε.Π. συνάπτεται σύμβαση μεταξύ του ΥπΑΑΤ και του αναδόχου, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 9 του ν. 1564/1985 (Α΄ 164). Τροποποίηση ορισμένων όρων της σύμβασης δύναται να πραγματοποιηθεί μόνο μετά από συμφωνία των συμβαλλομένων, υπό την προϋπόθεση ότι δεν επηρεάζονται βασικά στοιχεία του Ε.Π.

Η Διεύθυνση Πολλαπλασιαστικού Υλικού Καλλιεργούμενων Φυτικών Ειδών και Φυτογενετικών Πόρων της Γενικής Διεύθυνσης Γεωργίας του ΥπΑΑΤ, ορίζεται ως αρμόδια αρχή για την παρακολούθηση και τον έλεγχο υλοποίησης του Ε.Π., ενώ η Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης της Γενικής Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του ΥπΑΑΤ, ορίζεται ως αρμόδια αρχή για τις πληρωμές.

Αναλυτικά το ΦΕΚ εδώ.