Ένωση Αγρινίου

Δευτέρα, 04 Φεβρουαρίου 2019 — Κατηγορίες: Επικαιρότητα

Εφαρµογή Προγράµµατος Επιζωοτιολογικής Διερεύνησης της Γρίπης των Πτηνών

Με υπουργική απόφαση καθορίζονται οι λεπτοµέρειες εφαρµογής του προγράµµατος επιζωοτιολογικής διερεύνησης της Γρίπης των Πτηνών στα πουλερικά και στα άγρια πτηνά της Ελλάδας που θα διενεργηθεί µέχρι 31 Δεκεµβρίου 2019.

Για τα πουλερικά, σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές του Προγράµµατος, θα πρέπει να λαµβάνονται αιµοδείγµατα (τουλάχιστον 2-3 ml) από πουλερικά τυχαία επιλεγµένων πτηνοτροφείων είτε κατά τη διάρκεια της εκτροφής τους είτε µετά το πέρας της, στο σφαγείο. Εφόσον τα σφαγεία εδρεύουν εκτός του νοµού προέλευσης των πουλερικών, αυτά θα δειγµατίζονται από τις αρµόδιες για τα σφαγεία ∆/νσεις Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής, κατόπιν ενηµέρωσής τους από τις αρµόδιες για τα πτηνοτροφεία αντίστοιχες ∆/νσεις. Τα πτηνοτροφεία θα δειγµατίζονται µόνο µία φορά το έτος στο πλαίσιο του παρόντος Προγράµµατος ενώ, όπου είναι αυτό δυνατό, κρίνεται σκόπιµο οι δειγµατοληψίες αυτές να συνδυάζονται µε αντίστοιχες δράσεις άλλων προγραµµάτων (π.χ. προγράµµατα ελέγχου σαλµονελών).

Για τα άργια πτηνά η εφαρµογή του Προγράµµατος συνίσταται στην υιοθέτηση ενός συστήµατος παθητικής επιτήρησης που εστιάζει στη δειγµατοληψία και εργαστηριακή διερεύνηση µόνο νεκρών ή ηµιθανών πτηνών που ανήκουν σε συγκεκριµένα είδη «υψηλού κινδύνου», δίνοντας ταυτόχρονα µεγαλύτερη βαρύτητα σε γεωγραφικές περιοχές µε σηµαντικές εκτάσεις υδατοσυλλογών και έντονη παρουσία πτηνοτροφικού κεφαλαίου.

Στις περιπτώσεις που η επιζωοτιολογική κατάσταση της υψηλής παθογονικότητας Γρίπης των Πτηνών (HPAI) το απαιτεί, όπως για παράδειγµα στο ενδεχόµενο ανίχνευσής της σε πουλερικά ή άγρια πτηνά σε χώρες που συνορεύουν µε την Ελλάδα, µπορούν να εφαρµόζονται και συστήµατα ενεργητικής επιτήρησης της νόσου, πάντα όµως σε νεκρά ή ηµιθανή πτηνά.

Το Πρόγραµµα εφαρµόζεται από τις ∆ιευθύνσεις Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής της χώρας στην αρµοδιότητα των οποίων βρίσκονται οι περιοχές ανεύρεσης των πτηνών. Η λήψη των δειγµάτων γίνεται από κτηνιάτρους των ανωτέρω υπηρεσιών κατόπιν ειδοποίησής τους για την ανεύρεση νεκρών ή ηµιθανών πτηνών.

Δείτε ολόκληρη την απόφαση και τις λεπτομέρειες του προγράμματος ΕΔΩ.