Ένωση Αγρινίου

Παρασκευή, 25 Ιανουαρίου 2019 — Κατηγορίες: Επικαιρότητα

Νέα ΚΑΠ και Κλιματική Αλλαγή

Η μελλοντική Κοινή Γεωργική Πολιτική (ΚΓΠ) θα διαδραματίσει θεμελιώδη ρόλο στην ανάπτυξη ενός πλήρως αειφόρου γεωργικού τομέα που υποστηρίζει την περιβαλλοντική φροντίδα, τη δράση για την αλλαγή του κλίματος και τη ζωντανή αγροτική ζωή, παρέχοντας παράλληλα ασφαλή και υψηλής ποιότητας τρόφιμα για πάνω από 500 εκατομμύρια καταναλωτές.

Η επένδυση, η στήριξη και η ανταμοιβή των γεωργών μας είναι ζωτικής σημασίας για την προστασία του περιβάλλοντος και τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας και της οικονομικής ανταμοιβής. Η αύξηση της κατάρτισης και της μεταφοράς γνώσεων, η αναδιάρθρωση και η προσαρμογή των γεωργικών πρακτικών, η υποστήριξη της καλύτερης διαχείρισης της γης, η υιοθέτηση της ψηφιοποίησης και της τεχνολογίας είναι το μέλλον της διατροφής και της γεωργίας.

Η Πράσινη Αρχιτεκτονική

Τρεις από τους εννέα μελλοντικούς στόχους της ΚΓΠ αποσκοπούν στην ενίσχυση και τη βελτίωση των δράσεων και των φιλοδοξιών μας για το περιβάλλον και την αλλαγή του κλίματος, μέσω:

 1. Συμβολή στον μετριασμό της αλλαγής του κλίματος και στην προσαρμογή, καθώς και στη βιώσιμη ενέργεια.
 2. Προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης και της αποτελεσματικής διαχείρισης των φυσικών πόρων όπως το νερό, το έδαφος και ο αέρας. και
 3. Συμβολή στην προστασία της βιοποικιλότητας, στις ενισχυμένες υπηρεσίες του οικοσυστήματος και στη διατήρηση των ενδιαιτημάτων και των τοπίων μας.

Παγκόσμιο πρόβλημα, τοπικές ανάγκες, τοπικές απαντήσεις, παγκόσμιος αντίκτυπος

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει να δοθεί στα κράτη μέλη η στήριξη, η ευελιξία, τα εργαλεία που βασίζονται σε τεκμήρια και η ευθύνη να είναι φιλόδοξοι όσον αφορά τον σχεδιασμό και τη χρηματοδότηση των περιβαλλοντικών και κλιματικών προγραμμάτων. Αυτό θα επιτευχθεί μέσω ενισχυμένων προϋποθέσεων και οικολογικών συστημάτων στήριξης του εισοδήματος και γεωργοπεριβαλλοντικών μέτρων για την ανάπτυξη της υπαίθρου, σύμφωνα με τις τοπικές ανάγκες και συνθήκες.

Ενισχυμένες "Προϋποθέσεις"

Η τήρηση των προϋποθέσεων αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του μελλοντικού πλαισίου της ΚΓΠ και αντικαθιστά το « πράσινο » και την πολλαπλή συμμόρφωση της τρέχουσας ΚΓΠ. Καθορίζει τη βάση για πιο φιλόδοξες και βιώσιμες γεωργικές δεσμεύσεις μέσω της υιοθέτησης ορθών γεωργικών πρακτικών και προτύπων από τους γεωργούς. Η συνθήκη συνδέει την εισοδηματική στήριξη (και άλλες πληρωμές με βάση την έκταση και τα ζώα) στις φιλικές προς το περιβάλλον και κλιματικές πρακτικές και πρότυπα που είναι γνωστά ως «Καλή Γεωργική και Περιβαλλοντική Συνθήκη» (GAEC) και Απαιτήσεις Διαχείρισης (SMRs). Αυτές οι πρακτικές και τα πρότυπα αποσκοπούν στην επίτευξη υψηλότερου επιπέδου περιβαλλοντικής και κλιματικής δράσης. Οι ΕΕΑΑ θέτουν πρότυπα για τον μετριασμό και την προσαρμογή στην αλλαγή του κλίματος. αντιμετώπιση των προκλήσεων του νερού · την προστασία και την ποιότητα του εδάφους · διαχείριση γης · την προστασία και την ποιότητα της βιοποικιλότητας. Υπάρχουν συνολικά 10 ΚΓΠΚ στη μελλοντική ΚΓΠ, 3 επιπλέον νέες ΚΓΠΚ σε σύγκριση με την τρέχουσα ΚΓΠ.

Την αλλαγή του κλίματος

 • GAEC 1 - Μόνιμα βοσκοτόπια.
 • GAEC 2 - Διατήρηση πλούσιων σε άνθρακα εδαφών, όπως τυρφώνες και υγρότοποι (νέο).
 • GAEC 3 - Διατήρηση της οργανικής ύλης του εδάφους με απαγόρευση της καύσης των παγίδων.

Νερό

 • GAEC 4 - Δημιουργία προστατευτικών ταινιών κατά μήκος των υδάτων.
 • GAEC 5 - Υποχρεωτική χρήση του νέου εργαλείου αγροτικής αειφορίας για θρεπτικά συστατικά (νέο).

Προστασία και ποιότητα του εδάφους

 • AEC 6 - Ελάχιστη διαχείριση γης κάτω από την καλλιέργεια για να μειωθεί ο κίνδυνος υποβάθμισης του εδάφους, συμπεριλαμβανομένων και στις πλαγιές.
 • GAEC 7 - Δεν υπάρχει γυμνό έδαφος στην πιο ευαίσθητη περίοδο.
 • GAEC 8 - εναλλαγή καλλιεργειών (αντικαθιστά τη διαφοροποίηση των καλλιεργειών).

Βιοποικιλότητα και Τοπίο

 • GAEC 9 - Διατήρηση μη παραγωγικών χαρακτηριστικών και περιοχών, συμπεριλαμβανομένου ενός ελάχιστου μεριδίου γεωργικής έκτασης που αφιερώνεται σε μη παραγωγικά χαρακτηριστικά ή περιοχές, διατήρηση χαρακτηριστικών τοπίου, απαγόρευση της κοπής φράχτες και δέντρα κατά τη διάρκεια της περιόδου εκτροφής και εκτροφής των πτηνών και επιλογή μέτρων για την αποφυγή επεμβατικών φυτικών ειδών (αντικαθιστά τις περιοχές οικολογικής εστίασης).
 • GAEC 10 - Απαγόρευση μετατροπής ή οργώματος μόνιμων λειμώνων σε τοποθεσίες του δικτύου Natura 2000 (νέο).

Οι ΑΔΑ συνδέουν την ΚΓΠ με την ευρύτερη νομοθεσία της ΕΕ που διέπει το περιβάλλον, τη δημόσια υγεία, την υγεία των ζώων, την υγεία των φυτών και την καλή διαβίωση των ζώων. Ο αριθμός των ΕΕΠ στη μελλοντική ΚΓΠ έχει αυξηθεί και περιλαμβάνει απαιτήσεις για την τήρηση των υποχρεώσεων στο πλαίσιο της οδηγίας για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων και της άγριας πανίδας και χλωρίδας . « Οδηγία για τη διατήρηση των άγριων πτηνών» · «Οδηγία για τα νιτρικά άλατα» . και στοιχεία τόσο της "οδηγίας πλαίσιο για τα ύδατα" , και "Οδηγία για την αειφόρο χρήση των φυτοφαρμάκων" .

Η τήρηση των προϋποθέσεων θα είναι υποχρεωτική και για τα δύο κράτη μέλη και για όσους λαμβάνουν άμεσες πληρωμές για να συμμορφωθούν. Τα κράτη μέλη θα καθορίσουν ένα εθνικό πρότυπο για κάθε ένα από τα πρότυπα της ΕΕ (ΕΕΑΕ και ΑΔΠ), θα προσδιορίσουν λεπτομερώς την εφαρμογή και θα τα προσαρμόσουν ανάλογα με τις τοπικές ανάγκες και χαρακτηριστικά τους (π.χ. έδαφος, κλιματολογικές συνθήκες και συνθήκες καλλιέργειας, χρήση γης, αμειψισπορά, πρακτικές και γεωργικές δομές). Το πλαίσιο περιβαλλοντικής και κλιματικής παράδοσης της ΕΕΑΕ μπορεί να ενισχυθεί περαιτέρω με τον καθορισμό πρόσθετων εθνικών προτύπων. Για να ενθαρρύνει και να επιβραβεύσει τα κράτη μέλη που πληρούν τους στόχους τους για το περιβάλλον και την κλιματική απόδοση, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προσφέρει ένα επίδομα απόδοσης 5% με βάση τη χορηγούμενη χρηματοδότηση της χώρας για το 2017.

Οικοσυστήματα

Η μελλοντική ΚΓΠ ενσωματώνει ένα νέο και καινοτόμο σύστημα, γνωστό ως «οικοσυστήματα», για την αύξηση της εθνικής περιβαλλοντικής και κλιματικής δράσης με βάση τις τοπικές ανάγκες και περιστάσεις. Είναι υποχρεωτικό για τα κράτη μέλη να σχεδιάζουν και να προσφέρουν ένα ή περισσότερα οικολογικά σχήματα. Εντούτοις, είναι προαιρετικές για τους γεωργούς να ενταχθούν. Τα οικολογικά καθεστώτα περιλαμβάνουν μια ετήσια δέσμευση ενός έτους, καθιστώντας τα ευέλικτα και ελκυστικά για τους αγρότες να συνεχίσουν σε εκείνα τα προγράμματα που λειτουργούσαν καλύτερα γι 'αυτούς και να σταματήσουν αυτά που δεν το έκαναν. Τα οικοσυστήματα παρουσιάζουν μια μοναδική ευκαιρία για τα κράτη μέλη να επενδύσουν σε μεγάλο βαθμό, να ενθαρρύνουν, και να επιβραβεύουν τους αγρότες τους για να υπερβούν τις υποχρεωτικές και βασικές απαιτήσεις των όρων και να βελτιώσουν τις περιβαλλοντικές και κλιματικές επιδόσεις με βάση τις τοπικές ανάγκες και συνθήκες.

Δεδομένου ότι τα οικοσυστήματα χρηματοδοτούνται από τον εθνικό προϋπολογισμό άμεσων πληρωμών, τα κράτη μέλη μπορούν να διασφαλίσουν ότι τα προγράμματα ανταποκρίνονται με ακρίβεια στις ιδιαίτερες ανάγκες του τοπικού τους περιβάλλοντος και των αγροτών. Οι πληρωμές βασίζονται σε ετήσια πληρωμή ανά επιλέξιμο εκτάριο και θα μπορούσαν να προσφερθούν ως συμπληρωματικές ενισχύσεις στις άμεσες πληρωμές των αγροτών ή ως αυτόνομα καθεστώτα με πληρωμές που βασίζονται σε απώλειες εισοδήματος και επιπλέον έξοδα που επιβαρύνουν τους γεωργούς. Τα συστήματα θα μπορούσαν επίσης να περιλαμβάνουν συστήματα «εισόδου», τα οποία θα μπορούσαν να επεκταθούν και να ενισχυθούν μέσω φιλόδοξων μέτρων αγροτικής ανάπτυξης. Τα κράτη μέλη μπορούν να σχεδιάσουν οικολογικά προγράμματα για γεωργικές πρακτικές όπως η ενισχυμένη διαχείριση των μόνιμων βοσκοτόπων και τοπίων, η διαχείριση των θρεπτικών ουσιών, οι συσκευασίες τροφίμων και φωλιών για είδη επικονίασης, η αγρο-οικολογία και η βιολογική γεωργία.

Τα μέτρα για το περιβάλλον και το κλίμα (AECM)

Οι AECM της μελλοντικής ΚΓΠ έχουν σχεδιαστεί για να εξασφαλίζουν τις βέλτιστες περιβαλλοντικές και κλιματικές πρακτικές στο πλαίσιο του πλαισίου αγροτικής ανάπτυξης. Στόχος τους είναι η αποκατάσταση, η διατήρηση και η ενίσχυση των οικοσυστημάτων. προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων · και να προχωρήσουμε προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα και ανθεκτική στο κλίμα. Είναι σημαντικό να διασφαλιστεί ότι οι παρεμβάσεις που υλοποιούνται υποστηρίζουν ειδικές εθνικές, περιφερειακές και τοπικές ανάγκες και, σε ορισμένες περιπτώσεις, μπορούν να βασιστούν σε εκείνες που χρηματοδοτούνται από τα οικοσυστήματα.

Οι παρεμβάσεις του AECM θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν: συστήματα παραγωγής φιλικά προς το περιβάλλον, όπως:

 • η αγρο-οικολογία και η γεωργία.
 • δασικές περιβαλλοντικές και κλιματικές υπηρεσίες
 • διατήρηση και την ανθεκτικότητα των δασών με βάση τα ιθαγενή είδη
 • μεθόδους καλλιέργειας ακριβείας
 • ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ
 • την ανανεώσιμη ενέργεια και τη βιοοικονομία
 • καλή μεταχείριση των ζώων και
 • τη βιώσιμη χρήση και ανάπτυξη των γενετικών πόρων.

Όπως συμβαίνει με τα οικολογικά συστήματα, οι AECM είναι υποχρεωτικά για τα κράτη μέλη να προσφέρουν και να σχεδιάσουν, αλλά είναι προαιρετικά για τους γεωργούς και τους δικαιούχους να ενταχθούν. Τα κράτη μέλη θα υποχρεωθούν να δεσμεύσουν τουλάχιστον το 30% του προϋπολογισμού τους για την αγροτική ανάπτυξη για να υποστηρίξουν τη δράση για το περιβάλλον και την αλλαγή του κλίματος. Τα κράτη μέλη μπορούν να ενισχύσουν αυτές τις δαπάνες μεταφέροντας έως και το 15% της χρηματοδότησης του εισοδήματός τους και των μέτρων αγοράς για την αγροτική ανάπτυξη, ή με εθνική συγχρηματοδότηση. Οι πληρωμές χορηγούνται σε όσους προβαίνουν οικειοθελώς σε υποχρεωτικά πρότυπα πέραν των βασικών γραμμών για τη μεγιστοποίηση των ενεργειών για την αλλαγή του κλίματος και την προστασία της ποιότητας και της διαθεσιμότητας των υδάτων, την ποιότητα του αέρα, την υγεία του εδάφους, τη βιοποικιλότητα και τις υπηρεσίες οικοσυστήματος.

Συμβουλευτικές υπηρεσίες αγροκτημάτων

Οι Συμβουλευτικές Υπηρεσίες της Γεωργίας (FAS) είναι θεμελιώδεις για τη νέα πράσινη αρχιτεκτονική της μελλοντικής ΚΓΠ. Θα διαδραματίσει ζωτικό ρόλο στην παροχή συμβουλών και καθοδήγησης και στην ανταλλαγή γνώσεων και εμπειρογνωμοσύνης με τους αγρότες και τους δικαιούχους. Δεν θα συμβάλει μόνο στην ευαισθητοποίηση και την προώθηση της σχέσης μεταξύ διαχείρισης της γης και της γης, αλλά και στη βοήθεια των γεωργών στην εφαρμογή των απαραίτητων περιβαλλοντικών και κλιματικών πρακτικών και προτύπων (π.χ. νερό, παρασιτοκτόνα, αέρας, αντιμικροβιακή αντοχή, διαχείριση κινδύνου, ψηφιοποίηση). Είναι υποχρεωτικό για τα κράτη μέλη να καθιστούν διαθέσιμο ένα σύστημα FAS στους γεωργούς και τους δικαιούχους και να παράσχει ενημερωμένες τεχνολογικές και επιστημονικές πληροφορίες.

Νέος τρόπος εργασίας

Το νέο μοντέλο παράδοσης της μελλοντικής ΚΓΠ επικεντρώνεται στην απόδοση και τα αποτελέσματα . Τα κράτη μέλη θα σχεδιάσουν το στρατηγικό σχέδιο της ΚΓΠ τους για την επίτευξη των κοινών στόχων της ΕΕ για το περιβάλλον και την αλλαγή του κλίματος, καθορίζοντας ποσοτικοποιημένους στόχους και λαμβάνοντας συγκεκριμένες τοπικές ανάγκες και προϋποθέσεις υπόψη. Το στρατηγικό σχέδιο της ΚΓΠ πρέπει να είναι συνεπές με τους στόχους της ΕΕ, να διατηρεί το κοινό της πολιτικής και να μην στρεβλώνει ή να επιβαρύνει την ενιαία αγορά. Η διαβούλευση με τους εθνικούς φορείς, τα ενδιαφερόμενα μέρη, τον ακαδημαϊκό κόσμο, την αγροτική κοινότητα και τους πολίτες θα συμβάλει στον εντοπισμό των τοπικών προκλήσεων για το περιβάλλον και το κλίμα και στην ανάπτυξη μέτρων με βάση τις επιδόσεις για την αντιμετώπισή τους. Μόλις το σχέδιο πληροί τους στόχους και τις προϋποθέσεις της ΕΕ, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα το εγκρίνει.

Ένα νέο ετήσιο πλαίσιο παρακολούθησης και αναθεώρησης απαιτεί από τα κράτη μέλη να παρακολουθούν την πρόοδό τους ενάντια στους στόχους τους , να προσαρμόζουν το σχέδιό τους όπου είναι απαραίτητο και να υποβάλλουν ετήσια έκθεση απόδοσης . Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα επανεξετάσει και θα διατυπώσει συστάσεις αν χρειαστεί. Για σοβαρές ανεπαρκείς επιδόσεις, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα αναστείλει τις πληρωμές και θα συνεργαστεί με το κράτος μέλος για να βοηθήσει στην επίτευξη του στόχου. Αυτή η νέα προσέγγιση δίνει στα κράτη μέλη την ελευθερία, την ευελιξία και την ευθύνη να προσαρμόσουν και να προσαρμόσουν την προσέγγισή τους στις τοπικές συνθήκες και να επιδείξουν μεγαλύτερο επίπεδο φιλοδοξίας να φροντίσουν το περιβάλλον και το κλίμα.

Καινοτομία και επενδύσεις για έναν έξυπνο, ψηφιακό και ανθεκτικό γεωργικό τομέα

Η ψηφιοποίηση, η καινοτομία και η γνώση είναι απαραίτητα συστατικά για τη βελτιστοποίηση των γεωργικών πρακτικών (π.χ. γεωργία ακριβείας) και τη βελτίωση της περιβαλλοντικής και κλιματικής απόδοσης. Ένας ειδικός προϋπολογισμός ύψους 10 δισ. Ευρώ από το πρόγραμμα Horizon Europe θα διατεθεί για την έρευνα και την καινοτομία στον τομέα των τροφίμων, της γεωργίας, της αγροτικής ανάπτυξης και της βιοοικονομίας. Η γεωργική ευρωπαϊκή εταιρική σχέση καινοτομίας (EIP-AGRI) θα συνεχίσει να στηρίζει συνεργατικά σχέδια με επίκεντρο το τοπικό επίπεδο για την προώθηση ανταγωνιστικής και αειφόρου γεωργίας και δασοκομίας.

Οι γεωργοί λέγεται ότι είναι οι «φύλακες του περιβάλλοντος». Η μελλοντική πρόταση ΚΓΠ στηρίζει τα κράτη μέλη και τους κηδεμόνες τους, παρέχοντάς τους ένα ευέλικτο πλαίσιο πολιτικής, χρηματοδοτική στήριξη, εργαλεία βάσει τεκμηρίων και ευθύνη για την επίτευξη υψηλότερου επιπέδου περιβαλλοντικών και κλιματικών φιλοδοξιών και αντιμετώπιση των προσδοκιών των ευρωπαίων πολιτών για την υγεία τους, το περιβάλλον και τα οικοσυστήματα, και το κλίμα.