Ένωση Αγρινίου

Τρίτη, 16 Οκτωβρίου 2018 — Κατηγορίες: Η φωνή του αγρότη

Αντικατάσταση κυψελών & Οικονομική στήριξη νομαδικής μελισσοκομίας: Οδηγίες συμμετοχής για το 2019

Αναλυτικά όσα πρέπει να γνωρίζουν οι μελισσοκόμοι προκειμένου να συμμετάσχουν στις δράσεις 3.1 και 3.2 του Εθνικού Μελισσοκομικού Προγράμματος 2019.

Σας ενημερώνουμε ότι το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων έχει προωθήσει για υπογραφή από τον συναρμόδιο Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, σχέδιο Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΚΥΑ) με το οποίο εγκρίνεται η παράταση εφαρμογής για το έτος 2019, της υπ? αριθ. 826/72508/04-07-2017 (Β΄ 2334) ΚΥΑ, η οποία αφορούσε στην υλοποίηση του Προγράμματος για τη βελτίωση των γενικών συνθηκών παραγωγής και εμπορίας των προϊόντων της μελισσοκομίας για τα έτη 2017 και 2018.

Για την ορθή υλοποίηση των δράσεων, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται από τα κατά τόπους Κέντρα Μελισσοκομίας, τις Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ) των Περιφερειακών Ενοτήτων της Χώρας και το Τμήμα Μελισσοκομίας Σηροτροφίας και Λοιπών Ζωικών Οργανισμών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Με σκοπό την εμπρόθεσμη υποβολή των αιτήσεων και την πληρότητα των προβλεπόμενων δικαιολογητικών των ενδιαφερόμενων μελισσοκόμων, καθώς και τη διευκόλυνση των εμπλεκόμενων φορέων και υπηρεσιών, ακολουθούν οδηγίες υλοποίησης, των δράσεων 3.1 και 3.2, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται οι σχετικοί ορισμοί, η περιγραφή των δράσεων, η διαδικασία και τα δικαιολογητικά συμμετοχής για την κάθε δράση, καθώς επίσης και τα σχετικά υποδείγματα (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1 «Αίτηση-Δήλωση Κυψελών Διαχείμασης» και ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2 «Αίτηση-Δήλωση συμμετοχής στις δράσεις 3.1 και 3.2»).

Α. Ορισμοί

Κυψέλες διαχείμασης: Είναι τα έτοιμα προς διαχείμαση μελίσσια που διαθέτει ένας μελισσοκόμος μεταξύ 1ης Σεπτεμβρίου και 31ης Δεκεμβρίου κάθε έτους, τα οποία έχουν δηλωθεί με σχετική αίτηση-δήλωση, σύμφωνα με το υπόδειγμα 1 της υπ? αριθ. 938/81027/26-07-2017 (Β΄ 2834) ΥΑ, στη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ) της αρμόδιας Περιφερειακής Ενότητας, το αργότερο μέχρι την 20η Ιανουαρίου του επόμενου έτους.

Η αίτηση-δήλωση κυψελών διαχείμασης δεν είναι απαραίτητη στην περίπτωση που ο μελισσοκόμος διαθέτει μελισσοκομικό βιβλιάριο θεωρημένο κατά το διάστημα μεταξύ 1ης Σεπτεμβρίου και 31ης Δεκεμβρίου του έτους για το οποίο δηλώνονται οι κυψέλες διαχείμασης. Στην περίπτωση αυτή το θεωρημένο μελισσοκομικό βιβλιάριο επέχει θέση δήλωσης κυψελών διαχείμασης. Για το τρέχον πρόγραμμα καταληκτική ημερομηνία υποβολής της αίτησης-δήλωσης κυψελών διαχείμασης είναι η 21 η Ιανουαρίου 2019 (ημέρα Δευτέρα).

Ως ημερομηνία υποβολής νοείται η ημερομηνία κατά την οποία η αίτηση-δήλωση λαμβάνει πρωτόκολλο εισόδου στην αρμόδια ΔΑΟΚ.

Κυψέλη αντικατάστασης: Καινούρια κυψέλη που αποτελείται σωρευτικά από:

α) μη μεταλλικά μέρη κυψέλης: εμβρυοθάλαμος τύπου standard (10 ή 8 πλαισίων) από ξύλο ή κόντρα πλακέ με σταθερή ή κινητή βάση, καπάκι τύπου standard ή Αυστραλίας και τα αντίστοιχα πλαίσια,

β) μεταλλικά μέρη κυψέλης: συνδετήρες για το καπάκι και συνδετήρες για την κινητή βάση εφόσον η κυψέλη διαθέτει κινητή βάση » Με τον όρο «πλήρης κυψέλη» νοείται το σύνολο των μη μεταλλικών και μεταλλικών μερών της κυψέλης αντικατάστασης όπως αυτά περιγράφονται παραπάνω (παράγραφος α και παράγραφος β).

Επαγγελματίας μελισσοκόμος: Ο «επαγγελματίας αγρότης», όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1α του ν.3874/2010, ο οποίος διαθέτει βεβαίωση εγγραφής στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (ΜΑΑΕ) ως επαγγελματίας αγρότης και είναι κάτοχος μελισσοκομικής εκμετάλλευσης με τουλάχιστον 110 δηλωμένες κυψέλες διαχείμασης, ελάχιστη ακαθάριστη αξία της συνολικής ετήσιας οικογενειακής γεωργικής παραγωγής 5.000 ευρώ, και θεωρημένο (σε ισχύ) μελισσοκομικό βιβλιάριο.

Μελισσοκόμοι οι οποίοι εγγράφηκαν στο ΜΑΑΕ ως επαγγελματίες αγρότες και/ή υπέβαλλαν Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης-Δήλωση ΟΣΔΕ και/ή εντάχθηκαν στο καθεστώς των νέων αγροτών για πρώτη φορά εντός των δύο προηγούμενων ημερολογιακών ετών από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της αίτησης συμμετοχής στη δράση, απαλλάσσονται από την υποχρέωση δήλωσης ελάχιστης ακαθάριστης ετήσιας αξίας γεωργικής παραγωγής 5.000 ευρώ, όπως περιγράφηκε παραπάνω.

Στην κατηγορία των επαγγελματιών μελισσοκόμων, από το πρόγραμμα 2018 και εξής εντάσσονται και οι συνταξιούχοι του Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΟΓΑ) οι οποίοι είναι κάτοχοι μελισσοκομικής εκμετάλλευσης με τουλάχιστον 110 δηλωμένες κυψέλες διαχείμασης, θεωρημένο (σε ισχύ) μελισσοκομικό βιβλιάριο και ελάχιστη ακαθάριστη ετήσια αξία της συνολικής οικογενειακής γεωργικής

Νομάς μελισσοκόμος: Ο κάτοχος μελισσοκομικής εκμετάλλευσης που πληροί σωρευτικά τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) μετακινεί παραγωγικά μελίσσια εκτός του συνήθη τόπου μόνιμης εγκατάστασης ? διαχείμασης, με σκοπό τη βέλτιστη δυνατή εκμετάλλευση των ανθοφοριών και των μελιτοεκκρίσεων, σε απόσταση τουλάχιστον 50 χιλιομέτρων για την ηπειρωτική Ελλάδα την Κρήτη και την Εύβοια και τουλάχιστον 20 χιλιομέτρων για τη νησιωτική Ελλάδα, πλην της Κρήτης και της Εύβοιας.

β) τα παραγωγικά μελίσσια που μετακινεί όλα μαζί ή τμηματικά αποτελούν ποσοστό τουλάχιστον 40% επί του αριθμού των καταγεγραμμένων κυψελών διαχείμασης που διαθέτει κατά την τρέχουσα ετήσια προγραμματική περίοδο. 
Β. Οδηγίες συμμετοχής στη Δράση 3.1: (αντικατάσταση κυψελών) 

Β.1 Περιγραφή της δράσης Ενισχύεται η προμήθεια «κυψελών αντικατάστασης»

  • Η αξία της κάθε κυψέλης αντικατάστασης καθορίζεται μέχρι του ποσού των τριάντα ευρώ (30,00 ευρώ).
  • Το ποσοστό αντικατάστασης ανέρχεται μέχρι 10% επί του καταγεγραμμένου αριθμού κυψελών διαχείμασης που έχει δηλώσει ο μελισσοκόμος, σύμφωνα με το ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1 ή το μελισσοκομικό βιβλιάριο, εφόσον αυτό έχει θεωρηθεί το διάστημα μεταξύ 1ης Σεπτεμβρίου και 31ης Δεκεμβρίου 2018.
  • Οι κυψέλες αντικατάστασης, η αγορά των οποίων επιχορηγείται από τη δράση 3.1 θα πρέπει να αναγράφουν σε εμφανές σημείο, με αναπόσπαστο ή/και ανεξίτηλο τρόπο ?Καν. 1308/13-2019 ?.

Β.2 Διαδικασία Συμμετοχής

1. Τα Κέντρα Μελισσοκομίας και οι Δ/νσεις Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ) των Περιφερειακών Ενοτήτων της χώρας ενημερώνουν με κάθε πρόσφορο μέσο της μελισσοκόμους και τους μελισσοκομικούς φορείς της περιοχής της ζώνης ευθύνης, προκειμένου να λάβουν γνώση για τους όρους και τις λεπτομέρειες εφαρμογής και υλοποίησης της δράσης, σύμφωνα με την υπ? αριθ. 938/81027/26-07-2017 (Β΄ 2834) ΥΑ, όπως αυτή τροποποιήθηκε από την υπ? αριθ. 1228/104914/05-10-2017 (Β΄ 3622) ΥΑ και την υπ? αριθ. 183/32812/02-03-2018 (Β΄ 981) ΥΑ.

2. Η εκδήλωση ενδιαφέροντος συμμετοχής στη δράση 3.1 εκφράζεται με την υποβολή σχετικής αίτησης ? δήλωσης, σύμφωνα με το ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2 της υπ αριθ. 938/81027/26-07- 2017 (Β΄ 2834) ΥΑ, στο Κέντρο Μελισσοκομίας (Κ.Μ.) στη ζώνη ευθύνης του οποίου ανήκει ο αιτών. Στην περίπτωση που κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης το αρμόδιο Κ.Μ. δεν λειτουργεί, η αίτηση ? δήλωση υποβάλλεται στην αρμόδια ΔΑΟΚ.

3. Η αίτηση-δήλωση υποβάλλεται: α) αυτοπροσώπως από τον ίδιο τον ενδιαφερόμενο, β) δια αντιπροσώπου, γ) με συστημένη ταχυδρομική επιστολή πρωτοκολλημένη μέχρι Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων είναι η 21 η Ιανουαρίου 2019 (ημέρα Δευτέρα). Ως ημερομηνία υποβολής νοείται η ημερομηνία κατά την οποία η αίτηση-δήλωση λαμβάνει πρωτόκολλο εισόδου στο αρμόδιο Κέντρο Μελισσοκομίας ή την αρμόδια ΔΑΟΚ.

Β.3 Δικαιολογητικά συμμετοχής

Οι αιτήσεις συνοδεύονται από τα κάτωθι δικαιολογητικά:

α) Ευκρινές Φωτοαντίγραφο μελισσοκομικού βιβλιαρίου, το οποίο πρέπει να είναι σε ισχύ (θεωρημένο) κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.
β) Φωτοαντίγραφο της αίτησης-δήλωσης κυψελών διαχείμασης ή μελισσοκομικού βιβλιαρίου εφόσον αυτό έχει θεωρηθεί μεταξύ 1ης Σεπτεμβρίου και 31ης Δεκεμβρίου 2018.
γ) Φωτοαντίγραφο της πρώτης σελίδας βιβλιαρίου τραπέζης, από την οποία προκύπτουν η επωνυμία της τράπεζας, ο αριθμός τραπεζικού λογαριασμού (IBAN), καθώς και ότι ο αιτών είναι δικαιούχος του παραπάνω τραπεζικού λογαριασμού.
δ) Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/86, στην οποία δηλώνονται τα εξής: αα) ότι τα αναφερόμενα στην αίτηση-δήλωση στοιχεία είναι αληθή, ββ) ότι δεν έχει υποβληθεί αίτηση για ένταξη σε αντίστοιχη δράση σε άλλο Εθνικό ή ενωσιακό πρόγραμμα ενίσχυσης, γγ) ότι θα διατηρήσουν τις κυψέλες αντικατάστασης, για χρονικό διάστημα τουλάχιστον πέντε (5) ετών από την ημερομηνία αγοράς τους και θα τις επιδεικνύουν στις Εθνικές και ενωσιακές ελεγκτικές Αρχές, όποτε αυτό ζητηθεί.

  • Επισημαίνεται ότι όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά δεν υποβάλλονται από τον ενδιαφερόμενο στην περίπτωση που αυτά έχουν κατατεθεί στην αρμόδια ΔΑΟΚ ή στο οικείο Κέντρο Μελισσοκομίας και είναι σε ισχύ. Στην περίπτωση αυτή ο φάκελος με την αίτηση του ενδιαφερόμενου συμπληρώνεται με τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά από το προσωπικό των αρμόδιων ΔΑΟΚ ή των οικείων Κέντρων Μελισσοκομίας.

Γ. Οδηγίες συμμετοχής στη Δράση 3.2 (Οικονομική στήριξη της νομαδικής μελισσοκομίας):

Γ.1 Περιγραφή της Δράσης

Ενισχύεται μέρος της δαπάνης για τη μετακίνηση των μελισσιών των «νομάδων και επαγγελματιών μελισσοκόμων», από τον συνήθη μόνιμο τόπο-«έδρα» της μελισσοκομικής εκμετάλλευσης σε άλλον ή αντίστροφα καθώς και πιθανές ενδιάμεσες μετακινήσεις, κατά το χρονικό διάστημα από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης συμμετοχής στη δράση έως και την 1 η Ιουλίου 2019 (ημέρα Δευτέρα).

Γ.2 Διαδικασία Συμμετοχής

1. Τα Κέντρα Μελισσοκομίας και οι Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ) των Περιφερειακών Ενοτήτων της χώρας ενημερώνουν με κάθε πρόσφορο μέσο τους μελισσοκόμους και τους μελισσοκομικούς φορείς της περιοχής της ζώνης ευθύνης τους, προκειμένου να λάβουν γνώση για τους όρους και τις λεπτομέρειες εφαρμογής και υλοποίησης της δράσης, σύμφωνα με την υπ? αριθ. 938/81027/26-07-2017 (Β΄ 2834) ΥΑ, όπως αυτή τροποποιήθηκε από την υπ? αριθ. 1228/104914/05-10-2017 (Β΄ 3622) ΥΑ και την υπ? αριθ. 183/32812/02-03-2018 (Β΄ 981) ΥΑ.

2. Η εκδήλωση ενδιαφέροντος συμμετοχής στη δράση 3.2 εκφράζεται με την υποβολή σχετικής αίτησης-δήλωσης, σύμφωνα με το ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2 της υπ? αριθ. 938/81027/26-07- 2017 (Β΄ 2834) ΥΑ, στο Κέντρο Μελισσοκομίας (Κ.Μ.) στη ζώνη ευθύνης του οποίου ανήκει ο αιτών. Στην περίπτωση που κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης το αρμόδιο Κ.Μ. δεν λειτουργεί, η αίτηση-δήλωση υποβάλλεται στην αρμόδια ΔΑΟΚ.

3. Με την αίτηση-δήλωση συμμετοχής στη δράση δηλώνεται εκ μέρους του μελισσοκόμου ότι ανήκει στην κατηγορία των «νομάδων μελισσοκόμων», όπως αυτοί ορίζονται στο άρθρο 2 της της υπ' αριθ. 938/81027/26-07-2017 (Β΄ 2834) ΥΑ, αποδεχόμενος όλους τους σχετικούς επιτόπιους ελέγχους.

Στην αίτηση δηλώνονται εκ μέρους του μελισσοκόμου το πρόγραμμα μετακινήσεών του, με τις ακόλουθες πληροφορίες: 
α) ο αριθμός των κυψελών διαχείμασης που διαθέτει ο μελισσοκόμος,
β) ο αριθμός των παραγωγικών μελισσιών που προγραμματίζει να μετακινήσει,
γ) η συνήθης περιοχή μόνιμης εγκατάστασης του μελισσοκομείου (έδρα),
δ) ο συνήθης χρόνος παραμονής των μελισσοσμηνών στην έδρα,
ε) η πιθανή τοποθεσία μετακίνησης των μελισσοσμηνών (Περιφερειακή Ενότητα, θέση, κλπ)
στ) η πιθανή χρονική περίοδος μετακίνησής και παραμονής τους εκεί,
ζ) ο πιθανός χρόνος επιστροφής στην έδρα
η) πιθανές ενδιάμεσες μετακινήσεις

4. Λόγω της ιδιαιτερότητας των μετακινήσεων των μελισσοσμηνών, ο ακριβής χρόνος και τόπος πραγματοποίησης των οποίων εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις εκάστοτε κλιματολογικές συνθήκες, οι οποίες επηρεάζουν άμεσα και σε μεγάλο βαθμό τις ανθοφορίες και τις μελιτοεκκρίσεις, γίνεται αποδεκτό ότι το πρόγραμμα μετακινήσεων που δηλώνεται με την αίτηση του ενδιαφερόμενου, είναι ενδεικτικό και ενδέχεται να τροποποιηθεί. Στην περίπτωση αυτή, ο μελισσοκόμος οφείλει να ενημερώσει την αρμόδια ΔΑΟΚ για τη νέα τοποθεσία εγκατάστασης, προκειμένου να είναι εφικτός ο επιτόπιος έλεγχος πραγματοποίησης της μετακίνησης.

5. Η Αίτηση-Δήλωση υποβάλλεται

α) αυτοπροσώπως από τον ίδιο τον ενδιαφερόμενο, β) δια αντιπροσώπου, γ) με συστημένη ταχυδρομική επιστολή. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων είναι η 21 η Ιανουαρίου 2019 (ημέρα Δευτέρα). Ως ημερομηνία υποβολής νοείται η ημερομηνία κατά την οποία η αίτηση-δήλωση λαμβάνει πρωτόκολλο εισόδου στο αρμόδιο Κέντρο Μελισσοκομίας ή την αρμόδια ΔΑΟΚ.

Γ.3 Δικαιολογητικά Συμμετοχής

Οι αιτήσεις συνοδεύονται από τα κάτωθι δικαιολογητικά:

α) Ευκρινές φωτοαντίγραφο μελισσοκομικού βιβλιαρίου, το οποίο πρέπει να είναι σε ισχύ (θεωρημένο) κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

β) Φωτοαντίγραφο της αίτησης-δήλωσης κυψελών διαχείμασης ή μελισσοκομικού βιβλιαρίου εφόσον αυτό έχει θεωρηθεί μεταξύ 1ης Σεπτεμβρίου και 31ης Δεκεμβρίου 2018.

γ) Φωτοαντίγραφο της πιο πρόσφατης κατά την υποβολή της αίτησης, πράξης διοικητικού προσδιορισμού φόρου (εκκαθαριστικό σημείωμα).

Το εν λόγω δικαιολογητικό δύναται να κατατεθεί συμπληρωματικά μετά την υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος που υποβάλλεται εντός του μελισσοκομικού έτους και μέχρι την 1 η Ιουλίου 2019 (ημέρα Δευτέρα), ημερομηνία η οποία ορίζεται ως χρονικό όριο εντός του οποίου οφείλει να ολοκληρωθεί το πρόγραμμα μετακινήσεων για το έτος 2019.

δ) Φωτοαντίγραφο της πρώτης σελίδας βιβλιαρίου τραπέζης, από την οποία προκύπτουν η επωνυμία της τράπεζας, ο αριθμός τραπεζικού λογαριασμού (IBAN), καθώς και ότι ο αιτών είναι δικαιούχος του παραπάνω τραπεζικού λογαριασμού.

ε) Βεβαίωση εγγραφής στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (ΜΑΑΕ), ως επαγγελματίας αγρότης όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1α του ν.3874/2010. Το εν λόγω δικαιολογητικό δύναται να κατατεθεί συμπληρωματικά μέχρι την Δευτέρα 1η Ιουλίου 2019, ημερομηνία η οποία ορίζεται ως χρονικό όριο εντός του οποίου οφείλει να ολοκληρωθεί το πρόγραμμα μετακινήσεων για το έτος 2019. Από τα στοιχεία πρέπει να προκύπτει ότι ο ενδιαφερόμενος είναι επαγγελματίας αγρότης κατά το χρονικό διάστημα υλοποίησης της δράσης.

στ) Φωτοαντίγραφο της άδειας κυκλοφορίας του ΦΙΧ, εφόσον αυτό χρησιμοποιηθεί για την μεταφορά των μετακινούμενων κυψελών.

ζ) Φωτοαντίγραφο της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου ΟΓΑ, από όπου προκύπτουν τα στοιχεία του δικαιούχου, καθώς και της σελίδας θεώρησης, από όπου προκύπτει ότι το βιβλιάριο αυτό είναι σε ισχύ κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης (αφορά τους συνταξιούχους του ΟΓΑ)

η) Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/86, στην οποία δηλώνονται τα εξής: αα) ότι τα αναφερόμενα στην αίτηση-δήλωση στοιχεία, όσο και τα αντίστοιχα στα φορολογικά έντυπα είναι αληθή, ββ) ότι δεν έχει υποβληθεί αίτηση για ένταξη σε αντίστοιχη δράση σε άλλο Εθνικό ή Κοινοτικό πρόγραμμα ενίσχυσης

Επισημαίνεται ότι όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά δεν υποβάλλονται από τον ενδιαφερόμενο στην περίπτωση που αυτά έχουν κατατεθεί στην αρμόδια ΔΑΟΚ ή στο οικείο Κέντρο Μελισσοκομίας και είναι σε ισχύ. Στην περίπτωση αυτή ο φάκελος με την αίτηση του ενδιαφερόμενου συμπληρώνεται με τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά από το προσωπικό των αρμόδιων ΔΑΟΚ ή των οικείων Κέντρων Μελισσοκομίας.

Δείτε το έγγραφο της απόφασης και τα υποδείγματα εδώ.