Ένωση Αγρινίου

Τετάρτη, 05 Σεπτεμβρίου 2018 — Κατηγορίες: Ανακοινώσεις

Όσα ισχύουν για τη Συνδεδεμένη Ενίσχυση στον τομέα των Σπόρων Σποράς

Αναλυτικά όσα προβλέπει η σχετική εγκύκλιος του ΟΠΕΚΕΠΕ.

 

ΤΡΟΠΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ-ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ-ΤΙΜΗ

1. Η ενίσχυση καταβάλλεται υπό τη μορφή συνδεδεμένης ενίσχυσης, ανά εκτάριο, σε ετήσια βάση στους δικαιούχους γεωργούς.

2. Η συνδεδεμένη ενίσχυση χορηγείται υπό τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στις επόμενες παραγράφους, μετά από υποβολή αιτήματος λήψης των ενδιαφερόμενων γεωργών για την εν λόγω ενίσχυση.

3. Ο συνολικός ετήσιος προϋπολογισμός για το έτος 2018 ανέρχεται στα 2.897.025 ευρώ και προέρχεται από τους πόρους του άρθρου 53 του κανονισμού (ΕΕ) 1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

4. Η έκταση αναφοράς που καθορίστηκε σύμφωνα με το άρθρο 52 παράγραφος 6 του Κανονισμού (ΕΕ) 1307/2013 ανέρχεται σε 4.285 εκτάρια.

5. Η ενδεικτική τιμή για το έτος 2018, σύμφωνα με την από 24.01.2017 τροποποιημένη ανακοίνωση προς την Επιτροπή, είναι 676 ευρώ ανά εκτάριο.

6. Το ακριβές ύψος της ενίσχυσης για κάθε έτος καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σύμφωνα με το άρθρο 53 του Καν (ΕΕ) 639/2014. Για το σκοπό αυτό, ο Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων γνωστοποιεί στην Δ/νση Συστημάτων Καλλιέργειας και Προϊόντων Φυτικής Παραγωγής και τη Δ/νση Αγροτικής Πολιτικής, Τεκμηρίωσης και Διεθνών Σχέσεων το συνολικό αριθμό επιλέξιμων εκταρίων σπόρων σποράς.

7. Σε περίπτωση υπέρβασης του ετήσιου προϋπολογισμού ορίζεται ενιαίος συντελεστής μείωσης, ο οποίος εφαρμόζεται αναλογικά σε όλους τους δικαιούχους.

ΟΡΟΙ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ

1. Δικαιούχοι της συνδεδεμένης ενίσχυσης για την παραγωγή σπόρων σποράς (κωδικός ομάδας καλλιέργειας 25) είναι:

Α. Ο καλλιεργητής, ο οποίος συνάπτει σύμβαση καλλιέργειας για πολλαπλασιασμό πιστοποιημένων σπόρων σποράς (συμβάσεις πολλαπλασιασμού σπόρων) με σποροπαραγωγική επιχείρηση. Ο καλλιεργητής διαθέτει την παραγωγή του στη συμβαλλόμενη σποροπαραγωγική επιχείρηση.

Β. Η σποροπαραγωγική επιχείρηση, η οποία καλλιεργεί ή παράγει η ίδια τον πιστοποιημένο σπόρο σποράς σε ιδιόκτητες ή ενοικιαζόμενες εκτάσεις.

2. Οι δικαιούχοι προκειμένου να λάβουν τη συνδεδεμένη ενίσχυση οφείλουν να καλλιεργούν σπόρους σποράς (κωδικός ομάδας καλλιέργειας 25) των ειδών που αναγράφονται στους παρακάτω πίνακες, υπό τις εξής προϋποθέσεις:

Α. Να χρησιμοποιούν προβασικό, βασικό, πιστοποιημένο και εμπορικό όπου προβλέπεται, σπόρο σποράς, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις αριθμ. 250744/17-06-2003 και 225021/31?03?2003 κοινή υπουργική απόφαση και στην αριθμ. 6775/95992/24-07-2014 υπουργική απόφαση, όπως ισχύουν. Κατά παρέκκλιση των οριζόμενων στις ανωτέρω κοινή υπουργική απόφαση και υπουργική απόφαση μπορούν να χρησιμοποιούν σπόρο βελτιωτή (Υλικό Καλλιτερευτή) για την παραγωγή προβασικού, βασικού και πιστοποιημένου σπόρου σποράς, όπως αναφέρεται στην αριθμ. 217265/28?01?2004 υπουργική απόφαση «Διατηρητές ποικιλιών φυτικών ειδών» (Β΄ 203).

Β. Να μη χρησιμοποιούν σπόρους γενετικά τροποποιημένων ποικιλιών.

Γ. Να χρησιμοποιούν ποικιλίες οι οποίες είναι εγγεγραμμένες στον Εθνικό Κατάλογο Ποικιλιών ή/και στους Κοινούς Καταλόγους Ποικιλιών.

Δ. Να χρησιμοποιούν ποικιλίες οι οποίες είναι υπό εγγραφή στον Εθνικό Κατάλογο Ποικιλιών.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

Οι δικαιούχοι προκειμένου να τύχουν της συνδεδεμένης ενίσχυσης για την παραγωγή σπόρων σποράς, υποχρεούνται: 

1. Να συνάπτουν σύμβαση καλλιέργειας με την σποροπαραγωγική επιχείρηση, στην οποία εκτός των άλλων, θα αναγράφονται το είδος, η ποικιλία και η κατηγορία του σπόρου σποράς που θα σπαρθεί και το έτος της σποροπαραγωγικής δραστηριότητας. Το παραπάνω συμφωνητικό θα κατατίθεται στον ΟΠΕΚΕΠΕ με την ενιαία αίτηση ενίσχυσης έως 10.07.2017. Η εν λόγω σύμβαση δεν απαιτείται για τον δικαιούχο της περίπτωσης Β της παρ. 1 του άρθρου 4 της παρούσας απόφασης. Στην περίπτωση αυτή ο δικαιούχος της περίπτωσης Β της παρ. 1 του άρθρου 4 της παρούσας απόφασης υποβάλλει στην αρμόδια περιφερειακή υπηρεσία του ΥΠΑΑΤ κατάσταση με το σύνολο των αγροτεμαχίων που θα καλλιεργήσει στην οποία εκτός των άλλων, θα αναγράφονται το είδος, η ποικιλία και η κατηγορία του σπόρου σποράς που θα σπαρθεί καθώς και το έτος της σποροπαραγωγικής δραστηριότητας.

2. Να τηρούν στο σύνολο της εκμετάλλευσής τους τις κανονιστικές απαιτήσεις διαχείρισης και την καλή γεωργική και περιβαλλοντική κατάσταση σύμφωνα με τα οριζόμενα των άρθρων 93 και 94 του κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 1306/2013.

3. Να τηρούν τις προβλεπόμενες από τις με αριθμό: 320703/30-07-1987 ΚΥΑ «Γενικός Τεχνικός Κανονισμός Ελέγχου και Πιστοποίησης σπόρων σποράς φυτών μεγάλης καλλιέργειας, κτηνοτροφικών φυτών και οσπρίων, κηπευτικών και κονδύλων πατάτας για φύτευση» (Β΄ 469), 250744/17-06-2003 ΚΥΑ «Τεχνικός Κανονισμός Ελέγχου και Πιστοποίησης σπόρων προς σπορά κτηνοτροφικών φυτών» (Β΄861), 225021/31-03-2003 ΚΥΑ «Τεχνικός Κανονισμός Ελέγχου και Πιστοποίησης σπόρων προς σπορά των ελαιούχων και κλωστικών φυτών» (Β΄478) και 6775/95992/24-07-2014 ΥΑ «Τεχνικός Κανονισμός Ελέγχου και Πιστοποίησης σπόρων προς σπορά οσπρίων και ορισμένων ψυχανθών» (Β΄ 2130), όπως ισχύουν, απαιτήσεις που πρέπει να πληρούν οι καλλιέργειες για την παραγωγή σπόρων σποράς.

4. Να δέχονται και να διευκολύνουν τους προβλεπόμενους ελέγχους από τις αρμόδιες Εθνικές και Κοινοτικές αρχές ελέγχου παρέχοντας οποιοδήποτε συμπληρωματικό στοιχείο ή πληροφορία τους ζητηθεί.

5. Να υποβάλλουν αίτημα λήψης ενίσχυσης στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. Το αίτημα λήψης της συνδεδεμένης ενίσχυσης για την παραγωγή σπόρων σποράς γίνεται σε ειδική θέση του εντύπου της δήλωσης καλλιέργειας-ενιαίας αίτησης ενίσχυσης (επιλογή του κωδικού καθεστώτος 0107: «ΣΥΝΔΕΜΕΝΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΠΟΡΩΝ ΠΡΟΣ ΣΠΟΡΑ») ανεξάρτητα αν οι ενδιαφερόμενοι είναι δικαιούχοι ή όχι της βασικής ενίσχυσης. Για την εν λόγω δήλωση συμμετοχής ισχύουν τα οριζόμενα από τις σχετικές αποφάσεις για τη βασική ενίσχυση συμπεριλαμβανομένων και των προθεσμιών υποβολής της. Η δήλωση συμμετοχής του δικαιούχου συνεπάγεται ότι ο δικαιούχος αποδέχεται τα οριζόμενα στην παρούσα απόφαση σχετικά με τη διαδικασία χορήγησης της ενίσχυσης τους ισχύοντες όρους και τις προϋποθέσεις καθώς και την κοινοποίηση των στοιχείων του.

6. Να διατηρούν τις επίσημες ετικέτες προβασικού, βασικού, πιστοποιημένου και εμπορικού όπου προβλέπεται, σπόρου σποράς επί διετία.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΠΟΡΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Οι Σποροπαραγωγικές επιχειρήσεις στο πλαίσιο της συνδεδεμένης ενίσχυσης οφείλουν: 

1. Να τηρούν αρχείο όλων των απαραίτητων παραστατικών τα οποία απαιτούνται για οποιουσδήποτε διοικητικούς ή λογιστικούς ελέγχους.

2. Να αποστέλλουν στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. ηλεκτρονικό αρχείο με στοιχεία που τεκμηριώνουν την πώληση προβασικού, βασικού, πιστοποιημένου και εμπορικού όπου προβλέπεται σπόρου σποράς, στους καλλιεργητές με τους οποίους έχουν συνάψει σύμβαση, σύμφωνα με όσα ορίζονται στον Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών όπως κάθε φορά ισχύει.

3. Να αποστέλλουν στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. ηλεκτρονικό αρχείο με στοιχεία που τεκμηριώνουν την παράδοση/πώληση από τους δικαιούχους της παρ. 1 του άρθρου 4, του σπόρου σποράς προς πιστοποίηση.

Οι σποροπαραγωγικές επιχειρήσεις εντάσσονται στο μητρώο, αποστέλλοντας στην ΚΥ του ΟΠΕΚΕΠΕ την Αίτηση Ένταξης στο Μητρώο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

Οι δικαιούχοι γεωργοί υποχρεούνται να υποβάλλουν ηλεκτρονικά το αντίγραφο σύμβασης καλλιέργειας για την καλλιέργεια σπόρων σποράς, το αργότερο έως 10.07.2018. Η αρμόδια για το πολλαπλασιαστικό υλικό καλλιεργούμενων φυτών περιφερειακή υπηρεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων οφείλει να γνωστοποιεί μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. τα εγκεκριμένα αγροτεμάχια μετά την διενέργεια του καλλιεργητικού ελέγχου για κάθε δικαιούχο, το αργότερο μέχρι τέλος Οκτωβρίου κάθε έτους.

Στις περιπτώσεις φυσικών καταστροφών που θα βεβαιώνονται από τον ΕΛΓΑ ή εξαιτίας άλλων παραγόντων που δεν θα οφείλονται σε υπαιτιότητα των δικαιούχων και θα βεβαιώνονται από την αρμόδια περιφερειακή υπηρεσία του ΥΠΑΑΤ θα πρέπει να συμπληρώνεται το ειδικό πεδίο ανωτέρας βίας. Μετά το κλείσιμο της Εφαρμογής Καταχώρησης Ποσοτήτων για τα Συνδεδεμένα Καθεστώτα Άμεσων Ενισχύσεων, ο ΟΠΕΚΕΠΕ αντλεί τα καταχωρηθέντα στοιχεία και διενεργεί τους προβλεπόμενους έλεγχους επαλήθευσης των όρων επιλεξιμότητας.

Στη συνέχεια προχωρά σε μηχανογραφικούς διασταυρωτικούς ελέγχους προκειμένου:

  • Να καθοριστούν οι δικαιούχοι γεωργοί που τηρούν τους όρους επιλεξιμότητας, δηλ:
  1. όσοι καλλιεργητές έχουν συνάψει σύμβαση καλλιέργειας για πολλαπλασιασμό πιστοποιημένων σπόρων σποράς (συμβάσεις πολλαπλασιασμού σπόρων, σύμφωνα με το ανωτέρω δικαιολογητικό που έχουν επισυνάψει στην ΕΑΕ 2018) με σποροπαραγωγική επιχείρηση και διαθέτουν την παραγωγή τους στη συμβαλλόμενη σποροπαραγωγική επιχείρηση. o όσες σποροπαραγωγικές επιχειρήσεις καλλιεργούν ή παράγουν τον πιστοποιημένο σπόρο σποράς σε ιδιόκτητες ή ενοικιαζόμενες εκτάσεις. o Καλλιεργούν πιστοποιημένο σπόρο σποράς των ειδών που αναγράφονται στους πίνακες 3,4 και 5.
  2. έχουν υποβάλλει αίτημα λήψης της συνδεδεμένης ενίσχυσης
  • Να υπολογιστούν οι προσδιορισθείσες επιλέξιμες εκτάσεις σπόρων σποράς
  • Να αποσταλεί πίνακας στατιστικών στοιχείων στις αρμόδιες Δ/νσεις ΥΠΑΑΤ ώστε να καθοριστεί η μοναδιαία τιμή, σύμφωνα με την παράγραφο 1.7.1
  • Να πραγματοποιηθεί η χορήγηση της συνδεδεμένης ενίσχυσης.

Σημειώνεται ότι γεωργοί που δεν τηρούν το σύνολο των ανωτέρω όρων επιλεξιμότητας, δεν λαμβάνουν τη συνδεδεμένη ενίσχυση.