Ένωση Αγρινίου

Δευτέρα, 13 Αυγούστου 2018 — Κατηγορίες: Επικαιρότητα

Τι αλλάζει στο πρόγραμμα μεταποίησης γεωργικών προϊόντων

Με νέα τροποποίηση στην εφαρμογή του Υπομέτρου 4.2 «Στήριξη για επενδύσεις στη μεταποίηση, εμπορία ή και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων» επέρχονται αλλαγές στην υποβολή και στον διοικητικό έλεγχο των αιτήσεων στήριξης.

Πιο αναλυτικά και σύμφωνα με τη νέα απόφαση:

Η παράγραφος 4 του άρθρου 9 «Υποβολή και διοικητικός έλεγχος αιτήσεων στήριξης» αντικαθίσταται ως εξής:

«4. α) Ο διοικητικός έλεγχος των αιτήσεων στήριξης και η εισήγηση της εξέτασης των προσφυγών στην Επιτροπή Εξέτασης Ενστάσεων της παρ. 1 του άρθρου 17 της παρούσας διενεργείται από: αα)στελέχη της ΕΥΔ ΠΑΑ ή υπαλλήλους του ΕΦΔ, ή ββ) μέλη του μητρώου αξιολογητών, ή γγ) υπαλλήλους άλλων φορέων του Δημοσίου ή/και εξωτερικό αξιολογητή ιδιώτη, οι οποίοι επιλέγονται από τον ΕΦΔ ύστερα από πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

β) Στις περιπτώσεις που ο διοικητικός έλεγχος των αιτήσεων στήριξης διενεργείται από αξιολογητές του μητρώου αξιολογητών ή από εξωτερικό αξιολογητή, τα παραδοτέα εξετάζονται από τον ΕΦΔ ως προς την τήρηση της διαδικασίας αξιολόγησης ο οποίος συμπληρώνει σχετικό έντυπο (check list) για κάθε παραδοτέο που εξετάζει και διενεργεί δειγματοληπτικό έλεγχο επί των παραδοτέων. Εάν διαπιστωθούν σοβαρά λάθη κατά τον δειγ?ατοληπτικό έλεγχο της διαδικασίας αξιολόγησης, η Διεύθυνση Προγραμματισμού και Επιχειρησιακών Προγραμμάτων δύναται να επεκτείνει τον έλεγχο ανάλογα ?ε τη βαρύτητα των ευρημάτων.

Τα πρόσωπα που συμμετέχουν στο διοικητικό έλεγχο υποβάλλουν στον αρμόδιο ΕΦΔ υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄75) με την οποία δηλώνουν ότι, στο πλαίσιο των καθηκόντων τους που σχετίζονται με τον διοικητικό έλεγχο πράξεων, δεν συμμετέχουν σε ελέγχους πράξεων που αφορούν σε δυνητικούς δικαιούχους με τους οποίους βρίσκονται ή διατηρούν σχέση που δύναται να χαρακτηριστεί ως σύγκρουση συμφερόντων, δηλαδή σχέση από την οποία να έχουν προσωπικό, οικονομικό κυρίως, συμφέρον εξαρτώμενο από τους δυνητικούς δικαιούχους αυτούς, το οποίο δύναται να επηρεάσει την αμερόληπτη εκτέλεση των καθηκόντων τους με αθέμιτο τρόπο.

γ) Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης αποτυπώνονται από τον αξιολογητή στο ΠΣΚΕ σε κατάλληλο φύλλο διοικητικού ελέγχου και εισηγούνται σε αρμόδια Γνωμοδοτική Επιτροπή που συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού ΑΑΤ ή του αρμόδιου Περιφερειάρχη για την εξέτασή τους.

δ) Η Γνωμοδοτική Επιτροπή που εξετάζει αιτήσεις στήριξης αιτούμενου προϋπολογισμού 600.000 ευρώ και άνω αποτελείται από πέντε μέλη με τους αναπληρωτές τους και συγκροτείται με απόφαση Υπουργού ΑΑΤ. Η Επιτροπή αυτή αποτελείται από τον Πρόεδρο που ορίζεται ο Γενικός Γραμματέας του ΥΠΑΑΤ, ένα μέλος ειδικότητας ΠΕ Γεωτεχνικού, ένα μέλος ειδικότητας ΠΕ Οικονομικού, ένα μέλος ειδικότητας ΠΕ Μηχανικού και ένα μέλος ΠΕ Νομικών Σπουδών.

Ως μέλη της Επιτροπής με τις ειδικότητες αυτές μπορούν να ορίζονται υπάλληλοι του Υπουργείου ΑΑΤ με οποιαδήποτε σχέση εργασίας δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου. Η Γνωμοδοτική Επιτροπή που εξετάζει αιτήσεις στήριξης αιτούμενου προϋπολογισμού έως 600.000 ευρώ αποτελείται από τρία μέλη με τους αναπληρωτές τους, ειδικότητας κατά προτεραιότητα ΠΕ Γεωτεχνικού, ΠΕ Οικονομικού ή ΠΕ Νομικών Σπουδών, ΠΕ Μηχανικού ύστερα από απόφαση συγκρότησης του αρμόδιου Περιφερειάρχη.
Ως μέλη της Επιτροπής με τις ειδικότητες αυτές μπορούν να ορίζονται υπάλληλοι της Περιφέρειας με οποιαδήποτε σχέση εργασίας δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου. Δύναται με όμοιες αποφάσεις να συγκροτούνται μία ή περισσότερες Γνωμοδοτικές Επιτροπές.

Ως εισηγητές στη Γνωμοδοτική Επιτροπή ορίζονται οι αξιολογητές των αιτήσεων στήριξης όπως αναφέρονται στην παράγραφο 4α του άρθρου 9 της παρούσας. Σε κάθε περίπτωση εξασφαλίζεται ότι άτομα που έχουν λειτουργήσει ως αξιολογητές της αίτησης στήριξης δεν συμμετέχουν στη διαδικασία γνωμοδότησης που αφορά τη συγκεκριμένη αίτηση. Για τον σκοπό αυτό, οι αξιολογητές των αιτήσεων στήριξης υποβάλλουν μαζί με το αξιολογητικό σημείωμα και σχετική υπεύθυνη δήλωση.

ε) Το έργο της Γνωμοδοτικής Επιτροπής αφορά στα εξής:

αα) στον έλεγχο της τήρησης των κριτηρίων επιλογής και της διαδικασίας αξιολόγησης.
ββ) στην επικύρωση ή τροποποίηση του πορίσματος του εισηγητή.
γγ) στη σύνταξη έκθεσης διοικητικού ελέγχου για κάθε αίτηση στήριξης στην οποία καταγράφεται το πόρισμα του διοικητικού ελέγχου. Εφόσον υπάρχουν απορρίψεις επενδυτικών δαπανών, περικοπές προϋπολογισμού επενδυτικών δαπανών, απόρριψη της αίτησης στήριξης ή τυχόν ειδικοί όροι που πρέπει να τηρήσει ο υποψήφιος επενδυτής, αυτά καταγράφονται με σαφή αιτιολόγηση και αναφορά στη σχετική νομική βάση.
δδ) στη διαβίβαση στον αρμόδιο ΕΦΔ του πορίσματος του εισηγητή και του πρακτικού διοικητικού ελέγχου.

Αναλυτικά η απόφαση.