Ένωση Αγρινίου

Δευτέρα, 02 Ιουλίου 2018 — Κατηγορίες: Ανακοινώσεις

Χρήσεις γης: Τι προβλέπει το νέο Προεδρικό Διάταγμα για τον αγροτικό τομέα

Ποιες νοούνται ως περιοχές με «αγροτική χρήση» και τι ισχύει σε «γεωργική γη υψηλής παραγωγικότητας». Σε ποιες Ειδικές Κατηγορίες επιτρέπονται αγροτικές δραστηριότητες.

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 29/06/2018 - Αριθμός Φύλλου 114) το νέο Προεδρικό Διάταγμα των χρήσεων γης το οποίο προσδιορίζει το εύρος και περιεχόμενο των κατηγοριών χρήσεων γης, που θα εφαρμόζονται εφεξής από τον πολεοδομικό σχεδιασμό για την οργάνωση και λειτουργία των οικιστικών κέντρων της χώρας, αλλά και του εξωαστικού χώρου.

Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο νέο Προεδρικό Διάταγμα, οι γενικές κατηγορίες χρήσεων είναι οι εξής: 

 • Αμιγής κατοικία.
 • Γενική κατοικία.
 • Πολεοδομικό κέντρο-κεντρικές λειτουργίες πόλης τοπικό κέντρο συνοικίας-γειτονιάς.
 • Τουρισμός-αναψυχή.
 • Κοινωφελείς λειτουργίες.
 • Ελεύθεροι χώροι-Αστικό Πράσινο.
 • Παραγωγικές δραστηριότητες χαμηλής και μέσης όχλησης.
 • Χονδρεμπόριο.
 • Τεχνόπολις-Τεχνολογικό Πάρκο.
 • Παραγωγικές δραστηριότητες υψηλής όχλησης.
 • Εγκαταστάσεις Αστικών Υποδομών Κοινής Ωφέλειας.
 • Ειδικές χρήσεις.
 • Αγροτική χρήση.

Οι 13 αυτές γενικές κατηγορίες καλύπτουν τον αστικό και εξωαστικό χώρο, σε αντιστοιχία με το πεδίο εφαρμογής των πολεοδομικών σχεδίων. Εκτός από τις περιοχές κατοικίας (αμιγούς και γενικής) οι νέες γενικές κατηγορίες χρήσεων γης περιλαμβάνουν υποδοχείς για την εγκατάσταση παραγωγικών δραστηριοτήτων, περιοχές συγκέντρωσης αστικών υποδομών και άλλων ιδιαίτερων χρήσεων, καθώς και περιοχές άσκησης αγροτικών δραστηριοτήτων.

Σε ότι αφορά την Αγροτική χρήση:

Ως περιοχές με αγροτική χρήση νοούνται περιοχές που περιλαμβάνουν εκτάσεις γεωργικής γης στις οποίες επιτρέπονται οι παρακάτω ειδικές χρήσεις:

 • (1) Κατοικία για την εξυπηρέτηση της αγροτικής χρήσης.
 • (15) Τουριστικά καταλύματα μέχρι 30 κλίνες.
 • (23) Βιομηχανικές και Βιοτεχνικές εγκαταστάσεις χαμηλής και μέσης όχλησης, συσκευασίας και μεταποίησης τοπικά παραγόμενων αγροτικών προϊόντων.
 • (24) Αγροτικές εκμεταλλεύσεις-εγκαταστάσεις.
 • (30) Γωνιές ανακύκλωσης και μικρά πράσινα σημεία.
 • (34) Εγκαταστάσεις ΑΠΕ.

Σε γεωργική γη υψηλής παραγωγικότητας δεν επιτρέπονται άλλες χρήσεις πλην της αγροτικής εκμετάλλευσης-αγροτικής δραστηριότητας, κατά την έννοια του ν. 3874/2010 (Α' 151) όπως ισχύει, εκτός αν προβλέπονται από ειδική διάταξη νόμου και είναι σύμφωνες με τις κατευθύνσεις του χωροταξικού σχεδιασμού.

Στο νέο Προεδρικό Διάταγμα προβλέπονται αναλυτικά και οι Ειδικές Χρήσεις, για τις οποίες υπάρχουν 47 κατηγορίες.

Ανάμεσα σε αυτές είναι:

 • Αγροτικές εκμεταλλεύσεις-εγκαταστάσεις.
 • Γεωργικές, δασικές, κτηνοτροφικές, αλιευτικές και λοιπές αγροτικές εκμεταλλεύσεις.
 • Γεωργικές αποθήκες και λοιπές εγκαταστάσεις αγροτικού τομέα (άρθρο 2 του από 31.5.1985 π.δ. ΦΕΚ Δ' 270).
 • Κτηνοτροφικές-πτηνοτροφικές εγκαταστάσεις-Αντλητικές εγκαταστάσεις.
 • Ιχθυοκαλλιέργειες.
 • Πολυλειτουργικό αγρόκτημα (άρθρο 52 του ν. 4235/2014).
 • Κτηνοτροφικά Πάρκα (άρθρο 43 του ν. 4235/2014).
 • Εγκαταστάσεις Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας
 • Αστική γεωργία-Λαχανόκηποι.

Σημειώνουμε ότι Πολυλειτουργικό αγρόκτημα και Αστική γεωργία-λαχανόκηποι, προβλέπονται και στην Κατηγορία «Τουρισμός-Αναψυχή».

Δείτε αναλυτικά το σχετικό ΦΕΚ εδώ.