Ένωση Αγρινίου

Τετάρτη, 04 Ιουλίου 2018 — Κατηγορίες: Επικαιρότητα

Τι ισχύει με τις μετακινήσεις Βοοειδών λόγω Οζώδους Δερματίτιδας

Εγκύκλιος με διευκρινίσεις από τη Γενική Διεύθυνση Κτηνιατρικής-Διεύθυνση Υγείας Ζώων-Τμήμα Λοιμωδών & Παρασιτικών Νοσημάτων.

Σχετικά με τις μετακινήσεις ζώντων βοοειδών στην Χώρα μας, λόγω της Οζώδους Δερματίτιδας των Βοοειδών, η Γενική Διεύθυνση Κτηνιατρικής-Διεύθυνση Υγείας Ζώων-Τμήμα Λοιμωδών & Παρασιτικών Νοσημάτων με έγγραφό της προς τις ΔΑΟΚ υπενθυμίζει ότι ισχύουν τα οριζόμενα στην Εκτελεστική Απόφαση 2016/2008 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ΕΕ), όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις Εκτελεστικές Αποφάσεις (ΕΕ) 2017/1178, 2017/1460 και 2018/744 (δείτε ΕΔΩ).

Συγκεκριμένα, με την Εκτελεστική Απόφαση (ΕΕ) 2017/1178, η Ελληνική Επικράτεια διακρίνεται σε ζώνες, οι οποίες χαρακτηρίζονται ανάλογα με το υγειονομικό τους καθεστώς για το νόσημα ως εξής:

Οι μετακινήσεις ζώντων ζώων εμπίπτουν σε μία από τις παρακάτω περιπτώσεις:

1. Ζώα που μετακινούνται από περιοχές που ανήκουν σε «Ζώνες απαλλαγμένες με εμβολιασμό» σε άλλες περιοχές είτε της «Προσβληθείσας Ζώνης» είτε της «Ζώνης απαλλαγμένης με εμβολιασμό» του ίδιου ή άλλου Κράτους Μέλους (ΚΜ) ή σε τρίτη χώρα. Οι προϋποθέσεις που ισχύουν για αυτές τις μετακινήσεις (χρησιμοποίηση παρέκκλισης από την απαγόρευση μετακίνησης) αναφέρονται στο άρθρο 4 της τροποποιημένης Εκτελεστικής Απόφασης 2016/2008.

2. Ζώα που μετακινούνται από περιοχές της «Προσβληθείσας Ζώνης», σε οποιαδήποτε περιοχή Κράτους Μέλους ή τρίτης χώρας. Οι προϋποθέσεις που ισχύουν για αυτές τις μετακινήσεις (χρησιμοποίηση παρέκκλισης από την απαγόρευση μετακίνησης) αναφέρονται στο άρθρο 5 της τροποποιημένης Εκτελεστικής Απόφασης 2016/2008.

3. Ζώα που μετακινούνται μεταξύ περιοχών της «Προσβληθείσας Ζώνης» στο ίδιο Κράτος Μέλος. Οι προϋποθέσεις που ισχύουν για αυτές τις μετακινήσεις (χρησιμοποίηση παρέκκλισης από την απαγόρευση μετακίνησης) αναφέρονται στο άρθρο 6 της τροποποιημένης Εκτελεστικής Απόφασης 2016/2008.

4. Ζώα που μετακινούνται από περιοχές που σε «Ζώνες απαλλαγμένες με εμβολιασμό» προς τις υπόλοιπες περιοχές του ίδιου Κράτους-Μέλους. Οι προϋποθέσεις που ισχύουν για αυτές τις μετακινήσεις (χρησιμοποίηση παρέκκλισης από την απαγόρευση μετακίνησης) αναφέρονται στο άρθρο 6α της τροποποιημένης Εκτελεστικής Απόφασης 2016/2008.

Σύμφωνα με τα παραπάνω άρθρα και εκτός των άλλων προϋποθέσεων που ισχύουν, για τις μετακινήσεις ζώντων ζώων μέσα στην Ελληνική Επικράτεια, επισημαίνονται τα εξής:

  • Η παρέκκλιση που δίνεται σύμφωνα με το άρθρο 1 της Εκτελεστικής Απόφασης (ΕΕ) 2018/744 η οποία τροποποιεί το άρθρο 6α, της Απόφασης 2016/2008 (ΕΕ), δεν μπορεί να εφαρμοστεί στη Χώρα μας διότι το πρόγραμμα εμβολιασμού δεν έχει ολοκληρωθεί, σύμφωνα με σημείο 3.γ) του Παραρτήματος II της ίδιας Απόφασης. Αφορά μόνο περιοχές «απαλλαγμένες με εμβολιασμό» της Κροατίας και της Βουλγαρίας που ολοκλήρωσαν άμεσα τον εμβολιασμό όλων των ευαίσθητων ειδών τους.
  • Τα ζώα μπορούν να μετακινηθούν μόνο για επείγουσα σφαγή σε σφαγείο ανεξάρτητα του καθεστώτος εμβολιασμού τους ή του καθεστώτος εμβολιασμού στην εκμετάλλευση προέλευσής τους, αρκεί η εκμετάλλευση καταγωγής να μην υπόκειται στα μέτρα και τους περιορισμούς της Οδηγίας 92/119/ΕΟΚ, που απαγορεύουν τη εν λόγω μετακίνηση. Υπενθυμίζεται εκ νέου η αναγκαιότητα ολοκλήρωσης του ετήσιου εμβολιακού προγράμματος το συντομότερο δυνατό σε όλη την επικράτεια καθώς επίσης και η ορθή συμπλήρωση των υγειονομικών πιστοποιητικών με τις πληροφορίες που αφορούν στην Οζώδη Δερματίτιδα, τα οποία συνοδεύουν τα ζώα στις μετακινήσεις τους.