Ένωση Αγρινίου

Τετάρτη, 04 Ιουλίου 2018 — Κατηγορίες: Η φωνή του αγρότη

Τι είναι η «Πολλαπλή Συμμόρφωση»

Η πολλαπλή συμμόρφωση είναι ένας μηχανισμός που συνδέει τις άμεσες πληρωμές με τη συμμόρφωση των γεωργών με τα βασικά πρότυπα που αφορούν το περιβάλλον, την ασφάλεια των τροφίμων, την υγεία των ζώων και των φυτών και την καλή διαβίωση των ζώων, καθώς και την απαίτηση διατήρησης της γης σε καλή γεωργική και περιβαλλοντική κατάσταση.

Από το 2005, όλοι οι γεωργοί που λαμβάνουν άμεσες ενισχύσεις υπόκεινται σε υποχρεωτική πολλαπλή συμμόρφωση.

Νομική βάση: Κανονισμός του Συμβουλίου 73/2009 και κανονισμός 1122/2009 της Επιτροπής.

Η πολλαπλή συμμόρφωση περιλαμβάνει δύο στοιχεία:

Θεσμικές απαιτήσεις διαχείρισης: Οι απαιτήσεις αυτές αφορούν 18 νομοθετικά πρότυπα στον τομέα του περιβάλλοντος, της ασφάλειας των τροφίμων, της υγείας των ζώων και των φυτών και της καλής διαβίωσης των ζώων.

Καλή γεωργική και περιβαλλοντική κατάσταση: Η υποχρέωση διατήρησης της γης σε καλή γεωργική και περιβαλλοντική κατάσταση αναφέρεται σε μια σειρά προτύπων που σχετίζονται με την προστασία του εδάφους, τη διατήρηση της οργανικής ύλης και της δομής του εδάφους, την αποφυγή της υποβάθμισης των οικοτόπων και τη διαχείριση των υδάτων.

Η πολλαπλή συμμόρφωση αντιπροσωπεύει το "βασικό επίπεδο" ή "επίπεδο αναφοράς" για τα γεωργοπεριβαλλοντικά μέτρα. Για όλες τις απαιτήσεις που εμπίπτουν στην πολλαπλή συμμόρφωση, τα έξοδα συμμόρφωσης πρέπει να γεννιούνται από τους γεωργούς (αρχή "ο ρυπαίνων πληρώνει" ).

Η πολλαπλή συμμόρφωση αποτελεί σημαντικό εργαλείο για την ενσωμάτωση των περιβαλλοντικών απαιτήσεων στην Κοινή Γεωργική Πολιτική. Η πολλαπλή συμμόρφωση διασφαλίζει ότι η στήριξη που παρέχεται στο πλαίσιο της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής συμβάλλει στην προώθηση της βιώσιμης γεωργίας και, ως εκ τούτου, ανταποκρίνεται θετικά στις ανησυχίες των πολιτών γενικότερα.

Ο μηχανισμός της πολλαπλής συμμόρφωσης δημιουργεί συνέργειες μεταξύ των πληρωμών της ΚΓΠ και της ανάγκης διασφάλισης της τήρησης των βασικών υποχρεωτικών προτύπων.

Η πολλαπλή συμμόρφωση ισχύει επίσης για τις περισσότερες περιβαλλοντικές πληρωμές που αποτελούν μέρος της πολιτικής αγροτικής ανάπτυξης και από το 2008 ισχύει και για ορισμένες πληρωμές οίνου.