Ένωση Αγρινίου

Πέμπτη, 05 Ιουλίου 2018 — Κατηγορίες: Γεωργικές Προειδοποιήσεις

Προστασία στις ελιές για Λεκάνιο και Μαργαρώνια

Αναγκαίες επεμβάσεις από τους παραγωγούς για την προστασία της καλλιέργειας.

ΛΕΚΑΝΙΟ

Οδηγίες: Σε ελαιώνες που ενδεχομένως υπάρχουν προσβολές, να γίνει καταπολέμηση στις παρακάτω ημερομηνίες.

α) Πρώιμες περιοχές: Από 5 έως 9 Ιουλίου

β) Όψιμες περιοχές: Από 9 έως 13 Ιουλίου

Ο καλός αερισμός και φωτισμός του εσωτερικού της κόμης των δένδρων και η καλή διαχείριση των υπόλοιπων επεμβάσεων, αποτελούν ανασταλτικούς παράγοντες στην ανάπτυξη του εντόμου.

Φυτ/κά προϊόντα: Θερινός πολτός(σε θερμοκρασίες πάνω από 320C μπορεί να εμφανιστούν φυτοτοξικότητες), Δελταμεθρίν, Σπιροτετραμάτ, Φενοξυκάρμπ, χλωρπυριφός-μεθύλ.

ΜΑΡΓΑΡΟΝΙΑ

Το έντομο προσβάλλει την τρυφερή βλάστηση, και μερικές φορές και πράσινους ανεπτυγμένους καρπούς.

Οδηγίες: Στα μεγάλα ελαιόδενδρα δεν απαιτείται επέμβαση. Στα φυτώρια ελιάς και νεαρά δενδρύλλια που μπορεί να προκαλέσει σοβαρές ζημιές, να γίνει επέμβαση όταν παρουσιαστούν προσβολές.

Φυτ/κά προϊόντα: Δελταμεθρίν, Θιαμεθοξάμ+Λάμντα συαλοθρίν.

Να διαβάζετε και να εφαρμόζετε πιστά τις οδηγίες χρήσης που αναγράφονται στην ετικέτα των φυτοπροστατευτικών προϊόντων.