Ένωση Αγρινίου

Τετάρτη, 18 Ιουλίου 2018 — Κατηγορίες: Ανακοινώσεις

Προκηρύχθηκε ο διαγωνισμός για τη δακοκτονία στην Αιτωλοακαρνανία

«Ανάδειξη εργολάβων για τον από εδάφους δολωματικό ψεκασμό ελαιοδέντρων στα πλαίσια του Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας-Περιφερειακή Ενότητα Αιτωλοακαρνανίας για το έτος 2018».

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η ανάθεση υλοποίησης του έργου: «Ανάδειξη εργολάβων για τον από εδάφους δολωματικό ψεκασμό ελαιοδέντρων στα πλαίσια του Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας-Περιφερειακή Ενότητα Αιτωλ/νιας για το έτος 2018 με κωδικό CPV 77100000-1, συνολικού προϋπολογισμού 230.684,00 € (χωρίς το ΦΠΑ ποσοστού 24%) και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής.

Συγκεκριμένα ο διαγωνισμός αφορά την παροχή υπηρεσιών για την εκτέλεση του ανωτέρω έργου σε όλες τους τομείς του Πίνακα ΙΙ του Παραρτήματος ΙΙ της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλ/νιας, προϋπολογιζόμενης συνολικής αξίας 230.684,00 € (χωρίς ΦΠΑ).

Η έκταση του έργου αφορά προστασία 2.580.050 ελαιοδένδρων µε την εκτέλεση έως δύο (2) δολωματικών ψεκασμών, αναλόγως του τομέα. Ο ακριβής αριθμός των ψεκασμών θα εξαρτηθεί από επιστημονικά δεδομένα που σχετίζονται με το μέγεθος του δακοπληθυσμού και τις κλιματολογικές συνθήκες.

Το έργο χωρίζεται σε 9 τομείς που αναλυτικά περιγράφονται στον Πίνακα ΙΙ του Παραρτήµατος ΙΙ της παρούσας διακήρυξης και στο οποίο αναγράφονται, η προϋπολογισθείσα δαπάνη, o αριθµός των προστατευόμενων ελαιοδένδρων, ο αριθµός ψεκαστικών συγκροτηµάτων(γεωργικοί ελκυστήρες και επινώτιοι ψεκαστήρες), το απαιτούμενο προσωπικό για την επάνδρωση των ψεκαστικών συγροτήμάτων, η μέγιστη προσφερόµενη τιµή ανά προστατευόμενο δένδρο καθώς επίσης και το ποσό της εγγυητικής επιστολής που απαιτείται για την συμμετοχή στον διαγωνισμό. Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο των τομέων για μία ή περισσότερες ομάδες και θα υπογραφούν μέχρι και 9 συμβάσεις.

Η συνολική εκτιμώμενη αξία των συμβάσεων που θα εκτελεστούν για την υλοποίηση του έργου ανέρχεται στο ποσό των 286.048,16 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: € 230.684,00 € και ΦΠΑ: 55.364,16 €).

Αναλυτικά η προκήρυξη ΕΔΩ.