Ένωση Αγρινίου

Τρίτη, 31 Ιουλίου 2018 — Κατηγορίες: Επικαιρότητα

Αλλαγές στο Μέτρο 121: «Εκσυγχρονισμός γεωργικών εκμεταλλεύσεων»

4η Τροποποίηση της Υπουργικής Απόφασης 11308/16.11.2010 (ΦΕΚ 1964/Β/2010) σχετικά με τις λεπτομέρειες εφαρμογής για την υποβολή αιτήσεων ενίσχυσης στο πλαίσιο του καθεστώτος ενισχύσεων για την ενθάρρυνση των επενδύσεων στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις, ΚΥΑ 4985/21-06-2010 (ΦΕΚ 1026/Β/2010).

 

Σύμφωνα με τη νέα τροποποιητική απόφαση του ΥπΑΑΤ:

Άρθρο 1

1. Αντικαθίσταται η παράγραφος 1 του άρθρου 38α της ΥΑ 11308/16.11.2010 (ΦΕΚ 1964/Β/2010) ως εξής:

«1. Σε αιτιολογημένες περιπτώσεις (π.χ. θάνατος δικαιούχου, συνταξιοδότηση κ.λπ.) κατά την περίοδο της υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου επιτρέπεται η μεταβίβαση της αναληφθείσας υποχρέωσης για την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου σε άλλο πρόσωπο, υπό τον όρο ότι το πρόσωπο αυτό (διάδοχος) πληροί τις προϋποθέσεις επιλεξιμότητας κατά την ημερομηνία υποβολής του αιτήματος αλλαγής δικαιούχου και αναλαμβάνει τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το Μέτρο 121, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο».

Άρθρο 2

Μετά το άρθρο 38α της ΥΑ 11308/16.11.2010 προστίθεται άρθρο με αρίθμηση 38β ως εξής:

«Άρθρο 38β Τροποποίηση απόφασης έγκρισης λόγω αλλαγής δικαιούχου κατά την περίοδο των μακροχρονίων υποχρεώσεων
2. Σε αιτιολογημένες περιπτώσεις κατά την περίοδο της τήρησης των μακροχρονίων υποχρεώσεων του επενδυτικού σχεδίου επιτρέπεται η μεταβίβαση της αναληφθείσας υποχρέωσης σε άλλο πρόσωπο, υπό τον όρο ότι το πρόσωπο αυτό (εφεξής διάδοχος) είναι εγγεγραμμένος στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων ως επαγγελματίας αγρότης ή ως νεοεισερχόμενος επαγγελματίας αγρότης. Ο διάδοχος αναλαμβάνει τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το Μέτρο 121, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο.

Στις περιπτώσεις αυτές υποβάλλονται:

1.1. Αίτημα τροποποίησης για αλλαγή δικαιούχου. Το αίτημα υποβάλλεται από τον αρχικό δικαιούχο και πρέπει να είναι θεωρημένο για το γνήσιο της υπογραφής.

1.2. Υπεύθυνη δήλωση του διαδόχου, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής, στην οποία δηλώνει χωρίς επιφυλάξεις ότι α) αναλαμβάνει χωρίς επιφύλαξη όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την έννομη σχέση μεταξύ του αρχικού δικαιούχου και της αρμόδιας αρχής ως προς το μέτρο 121 του ΠΑΑ 2007-2013 και β) καθίσταται υπόλογος στην περίπτωση αναζήτησης ποσών ως αχρεωστήτως καταβληθέντων. Σε περίπτωση που η υποχρέωση αναλαμβάνεται από νομικό πρόσωπο, η υπεύθυνη δήλωση υπογράφεται από το νόμιμο εκπρόσωπό του.

1.3. Βεβαίωση του Μητρώου Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων ότι ο διάδοχος είναι επαγγελματίας αγρότης ή νεοεισερχόμενος επαγγελματίας αγρότης. Σε περίπτωση που η υποχρέωση αναλαμβάνεται από νομικό πρόσωπο, απαιτείται το νομικό πρόσωπο να έχει ως κύριο καταστατικό σκοπό την άσκηση της γεωργίας.

1.4. Για την τεκμηρίωση της αξιοποίησης της γεωργικής εκμετάλλευσης και των ΜΑΕ της υποβάλλεται θεωρημένο «Απογραφικό Δελτίο», σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 34 της ΥΑ 11308/16.11.2010, στο οποίο αποτυπώνεται η αξιοποίηση των μεγεθών της εκμετάλλευσης του διαδόχου στο έτος υποβολής της αίτησης τροποποίησης ή στο προηγούμενο έτος. Για την αξιοποίηση της γεωργικής εκμετάλλευσης του διαδόχου δικαιούχου ισχύουν τα οριζόμενα στο Παράρτημα 3 Κεφάλαιο Α΄ σημείο 3.2 της ΥΑ 11308/16.11.2010.

1.5. Για τις περιπτώσεις που εγκεκριμένες επενδύσεις έχουν υλοποιηθεί σε αγροτεμάχια του αρχικού δικαιούχου, τότε αυτά πρέπει απαραίτητα να έρθουν στη νόμιμη κατοχή του υποψηφίου διαδόχου δικαιούχου με θεωρημένο ιδιωτικό συμφωνητικό μίσθωσης διάρκειας τουλάχιστον μέχρι τη λήξη των υποχρεώσεων.

1.6. Όλες οι άδειες με τις οποίες τεκμηριώνεται η νόμιμη λειτουργία της εκμετάλλευσης πρέπει να επανεκδοθούν στο όνομα του διάδοχου δικαιούχου και να προσκομισθούν το αργότερο εντός τριών μηνών από την έγκριση του αιτήματος τροποποίησης που αναφέρεται στο παρόν άρθρο.

3. Υποψήφιος διάδοχος δικαιούχος δύναται να είναι μόνο ένα πρόσωπο. Δεν δύναται να υποβληθεί αίτημα τροποποίησης για αλλαγή δικαιούχου αν ο υποψήφιος δικαιούχος είναι υπό σύσταση νομικό πρόσωπο».

Άρθρο 3

1. Κατά τα λοιπά ισχύει η με αριθ. 11308/16.11.2010 (ΦΕΚ 1964/Β/2010) απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων που αφορά στις λεπτομέρειες εφαρμογής για την υποβολή αιτήσεων ενίσχυσης στο πλαίσιο του καθεστώτος ενισχύσεων για την ενθάρρυνση των επενδύσεων στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις στο πλαίσιο της κοινής Υπουργικής Απόφασης 4985/21.06.2010 (ΦΕΚ 1026/Β/2010) που αφορά στα Καθεστώτα Ενισχύσεων του Μέτρου 121: «Εκσυγχρονισμός των γεωργικών εκμεταλλεύσεων» του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013 [εφ εξής ΠΑΑ] της Δ' Προγραμματικής Περιόδου όπως τροποποιήθηκε με τις αριθ. πρωτ. 1870/17.03.2011 (462/Β/2011), 9257/30.08.2011 (2198/Β/2011) και 14015/11-7-2014 (ΦΕΚ Β' 1999) όμοιες αποφάσεις.