Ένωση Αγρινίου

Πέμπτη, 14 Ιουνίου 2018 — Κατηγορίες: Η φωνή του αγρότη

Υποβολή αιτήσεων για άδεια χρήσης μη βιολογικού σπόρου

Οι παραγωγοί μπορούν να υποβάλλουν εγγράφως το αίτημα για έκδοση άδειας χρήσης μη βιολογικού σπόρου  στις ΔΑΟΚ, αφού πρώτα διαπιστώσουν ότι η ποικιλίες για τις οποίες ενδιαφέρονται είναι εγγεγραμμένες στον κοινοτικό κατάλογο-plant variety database.

Αιτήσεις που κατατίθενται εκτός των καταληκτικών ημερομηνιών, είναι εκπρόθεσμες και δε δύναται να καταχωρηθούν στο ηλεκτρονικό σύστημα.

Πληροφορίες έχουν ανακοινωθεί στον ιστόχωρο του υπουργείου στην διαδρομή minagric.gr, Πολίτης ή Αγρότης-Επιχειρηματίας-Βιολογική γεωργία-Κτηνοτροφία, Πολλαπλασιαστικό υλικό στη βιολογική γεωργία: έντυπα αιτήσεων, Βάση Δεδομένων με τους Βιολογικούς Σπόρους Σποράς από την οποία οι παραγωγοί μπορούν να ενημερώνονται για την ύπαρξη ή μη διαθέσιμων βιολογικών σπόρων σποράς.

Στην ίδια ιστοσελίδα υπάρχει και η βάση «κατάλογοι σπόρων σποράς»  που αφορά σπόρους εγγεγραμμένους στον κοινοτικό κατάλογο (plant variety database) στην οποία μπορούν να ελέγξουν αν οι ποικιλίες για τις οποίες αιτούνται είναι εγγεγραμμένες στον κοινοτικό κατάλογο (απαραίτητη προϋπόθεση για την χορήγηση άδειας χρήσης μη βιολογικού σπόρου).

Οι ενδιαφερόμενοι παραγωγοί οφείλουν να καταθέσουν τις αιτήσεις τους σε εύλογο χρονικό διάστημα πριν την λήξη της καταληκτικής ημερομηνίας, ώστε να είναι δυνατή η έγκαιρη καταχώρησή τους.

Οι αιτήσεις για χορήγηση άδειας χρήσης μη βιολογικού σπόρου  για σποροπαραγωγή δεν χορηγούνται από τις Δ/νσεις Αγρ. Οικονομίας & Κτηνιατρικής, αλλά υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους  στη Δ/νση Βιολογικής Γεωργίας του ΥΠ.Α.Α.Τ (Τμήμα Βιολ. Γεωργίας, Αχαρνών 29, ΤΚ 10439, τηλ. 2102128146).

Δείτε το σχετικό έγγραφο του υπουργείου ΕΔΩ.