Ένωση Αγρινίου

Δευτέρα, 26 Μαρτίου 2018 — Κατηγορίες: Η φωνή του αγρότη

Πρόγραμμα Επιτήρησης, Ελέγχου και Εξάλειψης της Σπογγώδους Εγκεφαλοπάθειας των Βοοειδών

Με υπουργική απόφαση εγκρίθηκε η εφαρμογή του Προγράμματος Επιτήρησης, Ελέγχου και Εξάλειψης της Σπογγώδους Εγκεφαλοπάθειας των Βοοειδών (ΣΕΒ) σε όλη την Ελληνική Επικράτεια για το έτος 2018.

 

Παράλληλα καθορίστηκαν οι λεπτομέρειες εφαρμογής του Προγράμματος, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 999/2001, όπως τροποποιήθηκε τελευταία και ισχύει.

Σκοποί του προγράμματος είναι:

(α) Η προστασία της δημόσιας υγείας, της υγείας των ζώων και της κτηνοτροφικής δραστηριότητας στη χώρα, με την αποτροπή της εισόδου του αιτιολογικού παράγοντα της ΣΕΒ στη διατροφική αλυσίδα του ανθρώπου και των ζώων.

(β) Η διατήρηση του καθεστώτος της χώρας ως «ελεγχόμενου κινδύνου ως προς τη ΣΕΒ» και εν συνεχεία η βελτίωση αυτού σε «αμελητέου κινδύνου», όπως αυτό αξιολογείται βάσει των οριζόμενων στο κεφάλαιο Γ του παραρτήματος II του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 999/2001, από το Διεθνές Γραφείο Επιζωοτιών (ΟΙΕ).

Για την επίτευξη των παραπάνω σκοπών οι επιμέρους στόχοι του προγράμματος είναι:

(α) Η συστηματική έρευνα και η έγκαιρη εργαστηριακή διάγνωση, με την εφαρμογή κατάλληλων εργαστηριακών τεχνικών, της Σπογγώδους Εγκεφαλοπάθειας των Βοοειδών (ΣΕΒ) στο ζωικό πληθυσμό της χώρας.

(β) Η επαγρύπνηση για τον έγκαιρο εντοπισμό όλων των κλινικών υποψιών και η συστηματική κλινική, επιδημιολογική και εργαστηριακή διερεύνηση αυτών.

(γ) Επί θετικού αποτελέσματος, η εξάλειψη της διαπιστωθείσας εστίας ΣΕΒ, καθώς και ο έλεγχος και η αποτροπή εισόδου του αιτιολογικού παράγοντα της ΣΕΒ στη διατροφική αλυσίδα του ανθρώπου και των ζώων.

Η επιτήρηση βοοειδών τα οποία γεννήθηκαν στην Ελλάδα εφαρμόζεται:

1. στο σύνολο των ζώων ηλικίας >72 μηνών που σφάζονται για ανθρώπινη κατανάλωση και προέρχονται από ελληνικές εκτροφές

2. σε ζώα ηλικίας >48 μηνών που:

α. σφάζονται για ανθρώπινη κατανάλωση κατά τις ακόλουθες περιπτώσεις:
- σε επείγουσα σφαγή σύμφωνα με το σημείο 1 του κεφαλαίου VI του τμήματος Ι του παραρτήματος III του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 853/2004
- όταν σε προ της σφαγής επιθεώρηση διαπιστώνονται σημάδια σχετικά με ατυχήματα, ή σοβαρά φυσιολογικά και λειτουργικά προβλήματα, ή σημάδια σύμφωνα με το σημείο 2 του τμήματος Β του κεφαλαίου II της ενότητας Ι του παραρτήματος Ι του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 854/2004.

β. δεν σφάζονται για ανθρώπινη κατανάλωση και βρίσκονται νεκρά ή ετοιμοθάνατα, ανεξάρτητα από την αιτία θανάτου, ή έχουν θανατωθεί για οποιοδήποτε λόγο, με εξαίρεση τη θανάτωση στα πλαίσια εκστρατείας καταπολέμησης επιδημικής νόσου (π.χ. επιδημία αφθώδους πυρετού).

Η επιτήρηση βοοειδών τα οποία γεννήθηκαν σε άλλες χώρες εφαρμόζεται σε ζώα:

1. ηλικίας>24 μηνών που:

α. σφάζονται για ανθρώπινη κατανάλωση κατά τις ακόλουθες περιπτώσεις:
- σε επείγουσα σφαγή σύμφωνα με το σημείο 1 του κεφαλαίου VI του τμήματος Ι του παραρτήματος III του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 853/2004 - όταν σε προ της σφαγής επιθεώρηση διαπιστώνονται σημάδια σχετικά με ατυχήματα, ή σοβαρά φυσιολογικά και λειτουργικά προβλήματα, ή σημάδια σύμφωνα με το σημείο 2 του τμήματος Β του κεφαλαίου II της ενότητας Ι του παραρτήματος Ι του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 854/2004.

β. δεν σφάζονται για ανθρώπινη κατανάλωση και βρίσκονται νεκρά ή ετοιμοθάνατα, ανεξάρτητα από την αιτία θανάτου, ή έχουν θανατωθεί για οποιοδήποτε λόγο, με εξαίρεση τη θανάτωση στα πλαίσια εκστρατείας καταπολέμησης επιδημικής νόσου (π.χ. επιδημία αφθώδους πυρετού).

2. ηλικίας>30 μηνών τα οποία σφάζονται για ανθρώπινη κατανάλωση.

Γ. Από την υποχρέωση της καθολικής εξέτασης δειγμάτων εγκεφαλικού ιστού για τη ΣΕΒ, από βοοειδή των ηλικιακών κατηγοριών των υποπαραγράφων Α και Β της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, εξαιρούνται μόνο απομακρυσμένα νησιά της χώρας τα οποία δεν διαθέτουν Τοπική Κτηνιατρική Αρχή και η συλλογή δείγματος είναι δυσχερής.

Δ. Σε περίπτωση κλινικής υποψίας ΣΕΒ, είτε στον προ της σφαγής έλεγχο, είτε στην εκμετάλλευση, εφαρμόζονται όλα όσα προβλέπονται στο άρθρο 6 της απόφασης.

Αναλυτικά το σχετικό ΦΕΚ όπου λεπτομερώς περιγράφεται το πρόγραμμα ΕΔΩ.