Ένωση Αγρινίου

Τετάρτη, 14 Μαρτίου 2018 — Κατηγορίες: Γεωργικές Προειδοποιήσεις

Μέτρα για την αποφυγή δηλητηριάσεων από γεωργικά φάρμακα

Το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών, Ποιοτικού & Φυτοϋγειονομικου Ελέγχου Βόλου, προχωρά με έγγραφό του, σε ενηµέρωση του κοινού, των κατόχων εγκρίσεων και των πωλητών γεωργικών φαρµάκων σχετικά µε περιστατικά οξείας δηλητηρίασης από γεωργικά φάρµακα και μεθόδους που πρέπει να ακολουθούνται για την αποφυγή αντίστοιχων περιστατικών στο μέλλον.

Πιo αναλυτικά, η Υπηρεσία ενηµερώνει τους επαγγελµατίες χρήστες φυτοπροστατευτικών προϊόντων και τα καταστήµατα εµπορίας γεωργικών φαρµάκων ότι στο διαδίκτυο έχει αναρτηθεί το υπ’ αριθ’ 2125/30340/2-3-2018 (Α∆Α: 6ΒΩΝ4653ΠΓ-ΓΘ1) έγγραφο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων µε θέµα: «Ενηµέρωση του κοινού, των κατόχων εγκρίσεων και των πωλητών γεωργικών φαρµάκων σχετικά µε περιστατικά οξείας δηλητηρίασης α̟ό γεωργικά φάρµακα». Το έγγραφο παρουσιάζει στατιστικά στοιχεία για περιστατικά οξείας δηλητηρίασης από γεωργικά φάρµακα για τα έτη 2015, 2016 και 2017 (Παράρτηµα Ι του παρόντος εγγράφου, µε εξαγόµενα συµπεράσµατα).

Με βάση τα στοιχεία του Παραρτήµατος Ι, συστείνονται στους χρήστες γεωργικών φαρµάκων τα ακόλουθα προληπτικά µέτρα :

• Αποφεύγουµε την αγορά και χρήση φυτοπροστατευτικών προϊόντων, εάν δεν υπάρχει λόγος. • Συµβουλευόµαστε ειδικό επιστήµονα (γεωπόνο) για την αντιµετώπιση προβληµάτων φυτοπροστασίας.
• Προτιµούµε τεχνικές ολοκληρωµένης φυτοπροστασίας καθώς και την εφαρµογή εναλλακτικών προσεγγίσεων ή τεχνικών προκειµένου να µειωθεί η εξάρτηση από τη χρήση γεωργικών φαρµάκων.

• Εφόσον χρειαστεί, απευθυνόµαστε σε υπεύθυνο επιστήµονα – συνταγογράφο για να αξιολογήσει την κατάσταση και εφόσον πρέπει να γίνει εφαρµογή φυτοπροστατευτικών προϊόντων, να εκδώσει την κατάλληλη για το σκοπό αυτό συνταγή χρήσης γεωργικών φαρµάκων.

• Προµηθευόµαστε µόνον εγκεκριµένα φυτοπροστατευτικά προϊόντα (αναγράφουν επί της συσκευασίας τους αριθµό έγκρισης και το σκοπό για τον οποίο τα θέλουµε), τα οποία αγοράζουµε µόνον από ειδικά εξουσιοδοτηµένα καταστήµατα εµπορίας γεωργικών φαρµάκων.

• Από τα εγκεκριµένα φυτοπροστατευτικά προϊόντα επιλέγουµε τα χαµηλότερης τοξικολογικής επισήµανσης για τον άνθρωπο και το περιβάλλον.

• Προµηθευόµαστε και διατηρούµε καθαρά µέσα ατοµικής προστασίας (µάσκα, αδιάβροχη φόρµα, ειδικά γάντια για φυτοφάρµακα, γυαλιά, µπότες κλ̟)

• Τα γεωργικά φάρµακα διατηρούνται σε ειδικό αποθηκευτικό χώρο, ξηρό και δροσερό, ΚΛΕΙ∆ΩΜΕΝΑ ΚΑΙ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙ∆ΙΑ.

• Αγοράζουµε την ποσότητα που θα µας χρειαστεί για τον επόµενο ψεκασµό και αποφεύγουµε να διατηρούµε στην ειδική αποθήκη παλιά ή ανοιγµένα φυτοπροστατευτικά προϊόντα.

• ∆ιαβάζουµε την ετικέτα του γεωργικού φαρµάκου πριν από κάθε χρήση και ακολουθούµε πιστά τα οριζόµενα επί της συσκευασίας.

• Τηρούµε µε ιδιαίτερη προσοχή το χρόνο τελευταίας επέµβασης πριν τη συγκοµιδή.

• Ακολουθούµε τις διατάξεις του Εθνικού Σχεδίου ∆ράσης για την ορθολογική χρήση των γεωργικών φαρµάκων, όσον αφορά τις αποστάσεις από ευαίσθητες ̟εριοχές, το τρι̟λό ξέ̟λυµα των κενών συσκευασίας, την ενηµέρωση περιοίκων κλπ

• Σε κάθε περίπτωση κατά την χρήση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος, φοράµε τα απαραίτητα µέσα ατοµικής προστασίας. Μετά τη χρήση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος, τα µέσα ατοµικής προστασίας πλένονται χωριστά από τα υπόλοι̟α ρούχα.

• Σε περίπτωση δηλητηρίασης ζητάµε ΑΜΕΣΑ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΗ, επιδεικνύοντας την ετικέτα του γεωργικού φαρµάκου.

∆εν λαµβάνουµε αντίδοτο εάν δεν υπάρχει κατάλληλη οδηγία ιατρού. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε τις δηλητηριάσεις µπορούν να ληφθούν από την ιστοσελίδα του Κέντρου ∆ηλητηριάσεων: http://0317.syzefxis.gov.gr/?page_id=75.

Επισηµαίνεται ότι στοιχεία που αφορούν την ∆ηµόσια Υγεία θα πρέπει να προσφέρονται από εµπειρογνώµονες (στην περίπτωση των δηλητηριάσεων από γεωργικά φάρµακα είναι το Κέντρο ∆ηλητηριάσεων) ως γνώση σε επιστήµονες (γεωπόνους, γιατρούς) που µπορούν να διαδώσουν αυτή τη γνώση στο κοινό στις τοπικές κοινωνίες.

Στο πλαίσιο της πρόληψης, σύµφωνα µε το άρθρο 20, παράγραφοι 1 και 3 του ν.4036/2012 (ΦΕΚ Α΄8), οι διανοµείς γεωργικών φαρµάκων υποχρεούνται να παρέχουν στους επαγγελµατίες χρήστες γεωργικών φαρµάκων κατάλληλες πληροφορίες όσον αφορά τη χρήση των γεωργικών φαρµάκων, τους κινδύνους για την υγεία και το περιβάλλον και οδηγίες για την ασφάλεια όσον αφορά τη διαχείριση των κινδύνων αυτών σχετικά µε τα εν λόγω προϊόντα και στους µη επαγγελµατίες χρήστες γενικές πληροφορίες σχετικά µε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον από τη χρήση γεωργικών φαρµάκων, ιδίως σχετικά µε τις πηγές κινδύνου, την έκθεση, τον ορθό τρόπο αποθήκευσης, το χειρισµό και την εφαρµογή, καθώς και την ασφαλή τους διάθεση σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία για τα απόβλητα, καθώς και σχετικά µε εναλλακτικές λύσεις χαµηλού κινδύνου.