Ένωση Αγρινίου

Πέμπτη, 29 Μαρτίου 2018 — Κατηγορίες: Η φωνή του αγρότη

Έκδοση αδείας φυτωριακής επιχείρησης

Αναλυτικά η διαδικασία και τα δικαιολογητικά.

Η οργάνωση παραγωγής και εμπορίας του πολ/κου υλικού φυτικών ειδών ρυθμίζεται κατ’ αρχήν από τον νόμο 1564/85 ΦΕΚ 164/26-9-85 και όπως έχει τροποποιηθεί μέχρι σήμερα (ν.2040/92-ΦΕΚ 70/Α/92, Ν 2325/95-ΦΕΚ 153/Α/95, Ν. 2732/99-ΦΕΚ 154/Α/99, ΚΥΑ 1153/16620 ΦΕΚ 616/Β/14). Ειδικότερα οι διάφοροι τύποι αδειών παραγωγής και εμπορίας πολ/κου υλικού καθώς και οι προϋποθέσεις χορήγησής τους έχουν ως εξής:

1. ΑΔΕΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΩΝ ΦΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ

1.1 ΑΓΕΝΕΣ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

Σύμφωνα με την 1153/16620/04-02-2014 ΚΥΑ (ΦΕΚ 616/Β/11-03-2014) οι τύποι των επιχειρήσεων που παράγουν και εμπορεύονται πολλαπλασιαστικό υλικο είναι οι ακόλουθοι:

Φυτωριακή επιχείρηση Τύπου Α για δενδρώδη, θαμνώδη & αμπέλι.

Φυτωριακή επιχείρηση Τύπου Β για καλλωπιστικά & κηπευτικά.

Φυτωριακή επιχείρηση Τύπου Γ εργαστηρίου ιστοκαλλιέργειας.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ – ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1. Αναγγελία έναρξης άδειας λειτουργίας φυτωριακής επιχείρησης

2. Αίτηση και Έντυπο με συμπληρωματικά στοιχεία της επιχείρησης.

3. Διπλότυπο είσπραξης παραβόλου τύπου Β. Για φυτωριακή τύπου Α είναι σήμερα 195,00 ευρώ για έκδοση και 48,00 ευρώ για ανανέωση. Για φυτωριακές τύπου Β & Γ, είναι σήμερα 245,00 ευρώ για έκδοση και 61,00 ευρώ για ανανέωση.

4. Παραστατικά τα οποία να βεβαιώνουν την ιδιοκτησία, ενοικίαση (τουλάχιστον 4ετούς διάρκειας),παραχώρηση, κ.λ.π. της έκτασης στην οποία είναι εγκατεστημένη η φυτωριακή επιχείρηση. Για φυτωριακή επιχείρηση τύπου Α, η έκταση πρέπει να είναι τουλάχιστον 3 στρέμματα. Για φυτωριακή τύπου Β η έκταση πρέπει να είναι τουλάχιστον 1στρέμμα.

5. Επίσημο τοπογραφικό σχεδιάγραμμα της περιοχής ή πρόχειρο σκαρίφημα.

6. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 του εκπροσώπου της επιχείρησης στην οποία να δηλώνει επακριβώς ότι: «θα τηρεί όλες τις υποχρεώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 5, παράγραφος 2, περίπτωση στ, της ΚΥΑ 1153/16620/04-02-2014».Σε περίπτωση που η επιχείρηση δεν είναι ατομική απαιτείται το καταστατικό της επιχείρησης στο οποίο να αναφέρεται ποιος είναι ο νόμιμος εκπρόσωπός της.

7. Απαιτείται η πλήρης ή μερική απασχόληση γεωπόνου ή τεχνολόγου γεωπονίας (τμήματος Φυτικής Παραγωγής ή Θερμοκηπιακών καλ/γειων & Ανθοκομίας ή του τμήματος Διοίκησης Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων ) ανάλογα με το μέγεθος και τη δυναμικότητα της επιχείρησης κατά την κρίση του τοπικού Τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης. Ως αποδεικτικό απασχόλησης κατατίθεται υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/86 του γεωπόνου ή τεχνολόγου γεωπονίας της επιχείρησης στην οποία να δηλώνει ότι «αναλαμβάνει την ευθύνη της φυτωριακής επιχείρησης (ΕΠΩΝΥΜΙΑ) και ότι θα ενημερώσει την αρμόδια Υπηρεσία σε περίπτωση τυχόν αποχώρησής του από την υπόψη εργασία».

8. Η ανωτέρω δήλωση του τεχνικού υπεύθυνου συνοδεύεται από: α) άδεια άσκησης επαγγέλματος του ΓΕΩΤΕΕ στην περίπτωση γεωπόνου ή β)πτυχίο στην περίπτωση τεχνολόγου γεωπονίας. (εφόσον πρόκειται για πτυχίο του εξωτερικού πρέπει να συνοδεύεται από αναγνώριση του ΔΙΚΑΤΣΑ).

9. Πρόσφατη ανάλυση νερού άρδευσης από ειδικό εργαστήριο στην οποία να αναφέρεται ο βαθμός αλατότητας και η καταλληλότητα του νερού για άρδευση. Η δειγματοληψία του νερού πρέπει να έχει γίνει επίσημα με την παρουσία του Τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας. Εφόσον το νερό προέρχεται από το δίκτυο ύδρευσης δεν χρειάζεται ανάλυση, αλλά αυτό πρέπει να βεβαιώνεται από το Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης Νομού Αιτωλοακαρνανίας.

10. Πρόσφατη ανάλυση σύστασης εδάφους από ειδικό εργαστήριο στην οποία να αναγράφεται η περιεκτικότητα σε ολικό ανθρακικό ασβέστιο (μέγιστο όριο 30 τις εκατό) και σε αλατότητα (μέγιστο 0,5 τις χιλίοις ) ΚΑΙ πρόσφατη ανάλυση εδάφους στην οποία να αναφέρεται ότι το δείγμα βρέθηκε απαλλαγμένο από νηματώδεις.

Όπως και για το νερό η δειγματοληψία του εδάφους πρέπει να έχει γίνει επίσημα με τη παρουσία του εκπροσώπου του Τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης Π.Ε.Αιτωλοακαρνανίας. Εφόσον αντί για έδαφος χρησιμοποιείται τεχνητό υπόστρωμα εμπορίου δεν χρειάζεται ανάλυση σύστασης και νηματωδών , αλλά αυτό πρέπει να βεβαιώνεται από το Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας.