Ένωση Αγρινίου

Τρίτη, 02 Ιανουαρίου 2018 — Κατηγορίες: Ανακοινώσεις

Ορίστηκαν τα ποσά των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας

Η σχετική Κοινή Υπουργική Απόφαση προβλέπει ποσό της ενίσχυσης 0,10 ευρώ ανά αιγοπρόβατο για κάθε ημέρα και σε 1 ευρώ ανά βοοειδή για κάθε ημέρα.

Ορίστηκε η διαδικασία σύμφωνα με την οποία θα γίνει η κατανομή των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας (de minimis) σε κτηνοτρόφους που δραστηριοποιούνται σε περιοχές που το χειμώνα του 2016 κηρύχθηκαν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. 
Αναλυτικά η Απόφαση, όπως δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ:

Σκοπός είναι η θέσπιση:

1. Του απαραίτητου θεσμικού πλαισίου για τη χορήγηση κρατικών ενισχύσεων ήσσονος σημασίας (de minimis), σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του Κανονισμού (ΕΕ) 1408/2013 της Επιτροπής στις περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων Αχαΐας, Πιερίας, Θεσσαλονίκης, Χαλκιδικής, Κιλκίς, Σερρών, Ημαθίας, Πέλλας, Καβάλας, Λέσβου, Έβρου, Εύβοιας, Κοζάνης, Δράμας, Μαγνησίας, Σποράδων, Καρδίτσας, Τρικάλων και Λάρισας, που κηρύχτηκαν από την Γ.Γ. Πολιτικής Προστασίας σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω χιονοπτώσεων κατά τη διάρκεια του χειμώνα του 2016.

2. Του απαραίτητου θεσμικού πλαισίου για τη χορήγηση κρατικών ενισχύσεων ήσσονος σημασίας (de minimis), σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του Κανονισμού (ΕΕ) 1408/2013 της Επιτροπής, στο Δήμο Αγ. Ευστρατίου που κηρύχτηκε από την Γ.Γ. Πολιτικής Προστασίας σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω ακριδών (ΑΠ 3385/17.05.2017).

3. Του απαραίτητου θεσμικού πλαισίου για τη χορήγηση κρατικών ενισχύσεων ήσσονος σημασίας (de minimis) σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του Κανονισμού (ΕΕ) 1408/2013 της Επιτροπής στην Περιφερειακή Ενότητα Θάσου, που κηρύχτηκε από την Γ.Γ. Πολιτικής Προστασίας σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω πυρκαγιάς.

Στο πλαίσιο της παρούσας απόφασης οι ενισχύσεις χορηγούνται με βάση τον Κανονισμό (ΕΕ) 1408/2013 της Επιτροπής. Δεν δύνανται να χορηγηθούν ενισχύσεις:

1. Των οποίων το ποσό καθορίζεται με βάση την τιμή ή την ποσότητα των προϊόντων που διατίθενται στην αγορά.

2. Για δραστηριότητες που σχετίζονται με τις εξαγωγές, δηλαδή τις ενισχύσεις που συνδέονται άμεσα με τις εξαγόμενες ποσότητες, με την λειτουργία και δημιουργία δικτύου διανομής ή με άλλες τρέχουσες δαπάνες σχετικές με την εξαγωγική δραστηριότητα.

3. Που χορηγούνται υπό τον όρο της χρησιμοποίησης εγχώριων προϊόντων αντί των εισαγομένων.

Δικαιούχοι

Δικαιούχοι κρατικής ενίσχυσης, στο πλαίσιο της παρούσας απόφασης, είναι γεωργοί που δραστηριοποιούνται στον τομέα της πρωτογενούς παραγωγής και ειδικότερα κτηνοτρόφοι:

1. Αιγοπροβάτων που δραστηριοποιούνται στις Περιφερειακές Ενότητες Αχαΐας, Πιερίας, Θεσσαλονίκης, Χαλκιδικής, Κιλκίς, Σερρών, Ημαθίας, Πέλλας, Καβάλας, Λέσβου, Έβρου, Εύβοιας, Κοζάνης, Δράμας, Μαγνησίας, Σποράδων, Καρδίτσας, Τρικάλων και Λάρισας, που κηρύχτηκαν από την Γ.Γ. Πολιτικής Προστασίας σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω χιονοπτώσεων κατά τη διάρκεια του χειμώνα του 2016 και οι οποίοι δήλωσαν την εκμετάλλευση τους ως αγελαία στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Κτηνιατρικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων μέχρι την 31/12/2016.

2. Αιγοπροβάτων και βοοειδών που δραστηριοποιούνται στο Δήμο Αγ. Ευστρατίου, που κηρύχτηκε από την Γ.Γ. Πολιτικής Προστασίας σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω ακριδών (ΑΠ 3385/17.05.2017).

3. Αιγοπροβάτων και βοοειδών που δραστηριοποιούνται στην Περιφερειακή Ενότητα Θάσου, που κηρύχτηκε από την Γ.Γ. Πολιτικής Προστασίας σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω πυρκαγιάς και οι οποίοι θα πρέπει να πληρούν τις εξής προϋποθέσεις:

1. Να έχουν υποβάλλει δήλωση εκμετάλλευσης- ενιαία αίτηση ενίσχυσης για το έτος χορήγησης της ενίσχυσης ήσσονος σημασίας (de minimis) δηλώνοντας ότι διατηρούν στην εκμετάλλευσή τους αιγοπρόβατα και βοοειδή.

2. Να έχουν υποβάλλει φορολογική δήλωση το έτος χορήγησης της κρατικής ενίσχυσης ήσσονος σημασίας (de minimis).

3. Η έδρα εκμετάλλευσής τους να βρίσκεται εντός των ορίων των ΠΕ Αχαΐας, Πιερίας, Θεσσαλονίκης, Χαλκιδικής, Κιλκίς, Σερρών, Ημαθίας, Πέλλας, Καβάλας, Λέσβου, Έβρου, Εύβοιας, Κοζάνης, Δράμας, Μαγνησίας & Σποράδων, Καρδίτσας, Τρικάλων, Λάρισας, Θάσου και του Δήμου Αγίου Ευστρατίου.

4. Να μην έχουν λάβει οι ίδιοι ή επιχείρηση δυνάμενη να λογισθεί ενιαία με αυτούς, σύμφωνα με το αρ. 2 παρ. 2 του ΕΚ 1408/2013, κατά το τρέχον έτος και τα δύο προηγούμενα οικονομικά έτη ενισχύσεις ήσσονος σημασίας το ύψος των οποίων, συμπεριλαμβανόμενης της χορηγούμενης με την παρούσα, υπερβαίνει το ποσό των 15.000,00 ευρώ.

Ύψος ενίσχυσης

1. Το ποσό της ενίσχυσης είναι το ίδιο για κάθε δικαιούχο και χορηγείται κατ? αποκοπή για ένα μήνα, ανάλογα με τις μονάδες ζώων που έχει στην κατοχή του.

2. Το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που δύναται να χορηγηθεί στον ίδιο δικαιούχο, δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 15.000,00 ευρώ σε περίοδο τριών οικονομικών ετών υπολογιζόμενη σε κυλιόμενη βάση.

3. Το ποσό της ενίσχυσης ορίζεται σε 0,10 ευρώ ανά αιγοπρόβατο/ημέρα και σε 1,00 ευρώ ανά βοοειδές/ημέρα.

4. Το σωρευτικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που χορηγούνται σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην πρωτογενή παραγωγή γεωργικών προϊόντων σε οποιαδήποτε περίοδο τριών οικονομικών ετών δεν δύναται να υπερβαίνει το εθνικό ανώτατο όριο που καθορίζεται στο παράρτημα του Κανονισμού (ΕΕ) 1408/2013 (109.260.000,00 ευρώ).

Χρηματοδότηση

Η δαπάνη που προκύπτει από την εφαρμογή της παρούσας απόφασης θα καλυφθεί από τον Ειδικό Λογαριασμό Εγγυήσεων Γεωργικών Προϊόντων (ΕΛΕΓΕΠ) μετά την έκδοση χρηματικού εντάλματος σε βάρος του ΚΑΕ 2111 «Οικονομικές ενισχύσεις γεωργικού χαρακτήρα» του Τακτικού Προϋπολογισμού του Υπουργεί- ου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Ε.Φ. 29-110 οικ. έτους 2017 με δικαιούχο τον Οργανισμό Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ).

Διαδικασία Πληρωμής -Έλεγχος

Ο αρμόδιος φορέας για την χορήγηση της κρατικής ενίσχυσης ήσσονος σημασίας (de minimis) της παρούσης, είναι ο Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.), ο οποίος ενημερώνει τους ενδιαφερομένους για το ποσό της κρατικής ενίσχυσης που μπορούν να λάβουν, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις του Κανονισμού (ΕΕ) 1408/2013 της Επιτροπής, καθώς και ότι η ενίσχυση θεωρείται ήσσονος σημασίας με παραπομπή στον κανονισμό. Κάθε υπηρεσία και εποπτευόμενος φορέας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων υποχρεούται να θέτει στη διάθεση του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. τις βάσεις δεδομένων που τηρεί με όλες τις πληροφορίες και τα αναγκαία στοιχεία, προκειμένου να πραγματοποιούνται οι απαραίτητοι διασταυρωτικοί μηχανογραφικοί έλεγχοι καθώς και να καθορίζονται οι εν δυνάμει δικαιούχοι.

1. Η Διεύθυνση Πληροφορικής του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.:

α) πραγματοποιεί διασταυρωτικούς μηχανογραφικούς ελέγχους με βάση τα δηλωθέντα στοιχεία στην δήλωση εκμετάλλευσης- αίτηση ενιαίας ενίσχυσης,

β) ενημερώνει τους εν δυνάμει δικαιούχους για το ποσό της κρατικής ενίσχυσης που μπορούν να λάβουν μέσω διαδικτυακής εφαρμογής στον ιστότοπο του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. και γ) συντάσσει καταστάσεις πληρωμής των δικαιούχων.

2. Οι εν δυνάμει δικαιούχοι μετά την ανάρτηση των ποσών της κρατικής ενίσχυσης υποχρεούνται στην υποβο- λή, στις Περιφερειακές Δ/νσεις-Περιφερειακές Μονάδες του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε, Υπεύθυνης Δήλωσης σχετικά με άλλες ενισχύσεις ήσσονος σημασίας που έλαβαν, οι ίδιοι ή επι- χείρηση δυνάμενη να λογισθεί ενιαία με αυτούς, σύμφωνα με το αρ. 2 παρ. 2 του ΕΚ 1408/2013, κατά το τρέχον έτος και τα δύο προηγούμενα οικονομικά έτη, ώστε να εξακριβωθεί ότι, με την είσπραξη της νέας ενίσχυσης, το συνολικό ποσό ενισχύσεων ήσσονος σημασίας, δεν θα υπερβεί το ανώτατο ατομικό όριο των 15.000,00 ευρώ, σε κυλιόμενη περίοδο τριών ετών σύμφωνα με το άρθρο 3, παρ. 2 του ανωτέρω κανονισμού.

Οι εν λόγω Υπεύθυνες Δηλώσεις χρησιμοποιούνται και για τη διασταύρωση μη υπέρβασης του σωρευτικού εθνικού ορίου ενισχύσεων ήσσονος σημασίας στο γεωργικό τομέα σύμφωνα με το αρ. 3, παρ.3 του ιδίου Κανονισμού.

3. Η Δ/νση Άμεσων Ενισχύσεων και Αγοράς- Τμήμα Αγοράς του ΟΠΕΚΕΠΕ προβαίνει στην αναγνώριση και εκκαθάριση της δαπάνης και διαβιβάζει σχετικό φάκελο πληρωμής στην Δ/νση Πληρωμών.

4. Η Δ/νση Πληρωμών του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. προβαίνει:

- Στην έκδοση εντολής πληρωμής και - στην αποστολή μαγνητικού αρχείου στο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα για την πίστωση των ατομικών τραπεζικών λογαριασμών των δικαιούχων.

5. Ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. υποχρεούται να θέτει στη διάθεση των υπηρεσιών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων που είναι αρμόδιες για τον καθορισμό των λεπτομερειών εφαρμογής της κρατικής ενίσχυσης ήσσονος σημασίας (de minimis), κάθε πληροφορία σχετική με την πορεία εφαρμογής της κρατικής ενίσχυσης ήσσονος σημασίας (de minimis) της παρούσας.
Στο πλαίσιο αυτό ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. μεριμνά για την δημιουργία των κατάλληλων εκτυπωτικών που θα αντλούν κατά περίπτωση τις απαραίτητες πληροφορίες από τις βάσεις δεδομένων.

6. Σε περίπτωση εκ των υστέρων διαπίστωσης υπέρβασης του ανώτατου ορίου (παράγραφος 2, άρθρο 3 του Καν (ΕΕ) 1408/2013) συνεπεία υπέρβασης του ποσού η αρμόδια υπηρεσία φροντίζει για την ανάκτηση της χορηγηθείσας ενίσχυσης στο σύνολο της στο δικαιούχο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο αρ. 3, παρ. 7 του κανονισμού 1408/2013.

Τα αρχεία που αφορούν μεμονωμένες ενισχύσεις χορηγούμενες στο πλαίσιο της παρούσας απόφασης και αποδεικνύουν την πλήρωση των όρων του Κανονισμού (ΕΕ) 1408/2013 διατηρούνται από τον ΟΠΕΚΕΠΕ για τουλάχιστον 10 έτη, από την ημερομηνία κατά την οποία χορηγήθηκε η τελευταία ενίσχυση.