Ένωση Αγρινίου

Δευτέρα, 08 Ιανουαρίου 2018 — Κατηγορίες: Ανακοινώσεις

Γρίπη των Πτηνών: Σε εφαρμογή το Πρόγραμμα Επιζωοτιολογικής Διερεύνησης

Με υπουργική απόφαση καθορίζονται οι λεπτομέρειες εφαρμογής του προγράμματος επιζωοτιολογικής διερεύνησης της Γρίπης των Πτηνών στα πουλερικά και στα άγρια πτηνά της Ελλάδας, που θα διενεργηθεί μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2018.

Η εφαρμογή του Προγράμματος ανατίθεται στους παρακάτω φορείς:

  1. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων - Γενική Δ/νση Κτηνιατρικής - Δ/νση Υγείας των Ζώων-Τμήμα Παθολογίας Πτηνών, Ζωικών Υδρόβιων Οργανισμών, Μελισσών και Λοιπών Ζώων
  2. Δ/νσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων
  3. Εθνικό Εργαστήριο Αναφοράς για τη Γρίπη των Πτηνών (∆/νση Κτηνιατρικού Κέντρου Θεσσαλονίκης / Τμήμα Παθολογίας Πτηνών, Μελισσών και Υδρόβιων Οργανισμών / Εργαστήριο Παθολογίας Πτηνών, 26ης Οκτωβρίου 80, Θεσσαλονίκη 54627, τηλ. 2310-566066 / φαξ 2310-552023
  4. Εργαστήριο Παθολογίας Πτηνών του Τμήματος Μοριακής ∆ιαγνωστικής, Αφθώδους Πυρετού, Ιολογικών, Ρικετσιακών και Εξωτικών Νοσημάτων της ∆/νσης Κτηνιατρικού Κέντρου Αθηνών, Νεαπόλεως 25 Αγ. Παρασκευή Αττικής, 15310, τηλ. 210-6081921 / φαξ 210-6081920

Σύμφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές του Προγράμματος, θα πρέπει να λαμβάνονται αιμοδείγματα (τουλάχιστον 2-3 ml) από τα πουλερικά των επιλεγμένων πτηνοτροφείων είτε κατά τη διάρκεια είτε μετά το πέρας της εκτροφής τους, στο σφαγείο. Εφόσον τα σφαγεία εδρεύουν εκτός του νομού προέλευσης των πουλερικών, αυτά θα δειγματίζονται από τις αρμόδιες για τα σφαγεία ∆/νσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής, κατόπιν ενημέρωσής τους από τις αρμόδιες για τα πτηνοτροφεία αντίστοιχες ∆/νσεις.

Τα πτηνοτροφεία θα δειγματίζονται µόνο µία φορά το έτος στο πλαίσιο του παρόντος Προγράμματος ενώ, όπου είναι αυτό δυνατό, κρίνεται σκόπιμο οι δειγματοληψίες αυτές να συνδυάζονται µε αντίστοιχες δράσεις άλλων προγραμμάτων (πχ πρόγραμμα ελέγχου σαλμονελώσεων). Προκειμένου να επιλέγονται προς δειγματισμό τα πτηνοτροφεία υψηλού κινδύνου, θα λαμβάνονται υπόψη τα παρακάτω κριτήρια:

α) Η εγγύτητα σε υδροβιότοπους, ποτάμια, λίμνες, δέλτα ποταμών, λιμνοθάλασσες και γενικότερα σε περιοχές όπου παρατηρείται μεγάλη συγκέντρωση άγριων μεταναστευτικών πτηνών.

β) Η πυκνότητα των πτηνοτροφείων στην ευρύτερη περιοχή.

γ) Το επίπεδο των εφαρμοζόμενων μέτρων βιοασφάλειας.

δ) Η ταυτόχρονη παρουσία διαφορετικών ειδών πουλερικών και ιδιαίτερα νησσών και χηνών.

ε) Η συχνότητα, το εύρος και το είδος των μετακινήσεων, προς και από τα πτηνοτροφεία, πουλερικών και προϊόντων τους, ζωοτροφών, εξοπλισμού, προσωπικού και οχημάτων.

Αναλυτικά το Πρόγραμμα Επιζωοτιολογικής Διερεύνησης της Γρίπης των Πτηνών.