Ένωση Αγρινίου

Πέμπτη, 18 Ιανουαρίου 2018 — Κατηγορίες: Η φωνή του αγρότη

Βασική Ενίσχυση: Μέχρι 29/1 οι αιτήσεις αναθεώρησης για χορήγηση από το εθνικό απόθεμα

Μέχρι τις 29 Ιανουαρίου έχουν αγρότες και κτηνοτρόφοι περιθώριο προκειμένου να υποβάλλουν αίτηση αναθεώρησης για τη χορήγηση δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης από το Εθνικό Απόθεμα έτους 2017, σύμφωνα με εγκύκλιο που υπογράφει ο πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ Αθανάσιος Καπρέλης.

Με την ανακοίνωσή του ο ΟΠΕΚΕΠΕ κάνει γνωστό ότι ότι αναφορικά με τη χορήγηση δικαιωμάτων από το εθνικό απόθεμα έτους 2017, οι γεωργοί στους οποίους γνωστοποιήθηκε με κάθε πρόσφορο μέσο το αποτέλεσμα της αίτησης τους, μπορούν να υποβάλλουν αίτηση αναθεώρησης για τη χορήγηση δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης από το
εθνικό απόθεμα (εφεξής: αίτηση αναθεώρησης) στον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Με την εγκύκλιο θεσπίζεται η διαδικασία υποβολής και εξέτασης των αιτημάτων
αναθεώρησης.

Οι παραγωγοί μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Επιδοτήσεων της Ένωσης Αγρινίου, για να λάβουν κάθε βοήθεια γύρω από τη διαδικασία, μέχρι την υποβολή της αίτησης εντός της προθεσμίας, στα τηλέφωνα  2641.0.69013-69034 ή να προσέρχονται στα κεντρικά μας γραφεία, Παπαϊωάννου 23, Αγρίνιο. 

2. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΟΠΕΚΕΠΕ
1. Ως αρμόδιος φορέας υποβολής των αιτήσεων αναθεώρησης ορίζεται ο Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ).
2. Τα αιτήματα αναθεώρησης υποβάλλονται σε έντυπη μορφή, χρησιμοποιώντας κατά περίπτωση τα υποδείγματα Ι, ΙΙ και ΙΙΙ, τα οποία έχουν διαμορφωθεί από τον ΟΠΕΚΕΠΕ ειδικά για τον σκοπό αυτό και περιλαμβάνονται στο παράρτημα Ι της παρούσας εγκυκλίου. Οι ενδιαφερόμενοι γεωργοί μπορούν να προμηθεύονται τα υποδείγματα από την ιστοσελίδα www.opekepe.gr, από τα κατά τόπους αρμόδια γραφεία του ΟΠΕΚΕΠΕ καθώς και από τα Κέντρα Υποδοχής Δηλώσεων.
3.
Το υπόδειγμα συμπληρώνεται από τον ενδιαφερόμενο γεωργό και υπογράφεται. Στη συνέχεια υποβάλλεται στον ΟΠΕΚΕΠΕ, ως την καταληκτική ημερομηνία υποβολής είτε μέσω ταχυδρομείου με συστημένη επιστολή είτε ιδιοχείρως, συνοδευόμενο από τα κατά περίπτωση αποδεικτικά έγγραφα.
4. Η εμπρόθεσμη αποστολή του αιτήματος αναθεώρησης στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. ελέγχεται:
α) βάσει της σφραγίδας του ταχυδρομείου, σε περίπτωση αποστολής με συστημένη επιστολήή
β) βάσει της ημερομηνίας κατάθεσης στο πρωτόκολλο του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., στην περίπτωση που
υποβληθεί ιδιοχείρως
Αιτήσεις αναθεώρησης, που δεν έχουν υποβληθεί στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. σύμφωνα με τα οριζόμενα στην εν λόγω εγκύκλιο, απορρίπτονται.
5. Η ακρίβεια των στοιχείων του αιτήματος αναθεώρησης βαρύνει τους ίδιους τους δικαιούχους.
Σε περίπτωση διαπίστωσης πλαστών στοιχείων κατά την υποβολή του αιτήματος αναθεώρησης θα κινούνται από τον ΟΠΕΚΕΠΕ όλες οι νόμιμες διαδικασίες παραπομπής στη δικαιοσύνη κατά τα οριζόμενα στον ποινικό κώδικα.
3. ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ
Οι γεωργοί μπορούν να υποβάλλουν αίτηση αναθεώρησης εντός 10 ημερολογιακών ημερών από την έκδοση της παρούσας, ήτοι η 29 Ιανουαρίου 2018.
4. ΛΟΓΟΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ

Σύμφωνα με την παρούσα εγκύκλιο η αίτηση αναθεώρησης υποβάλλεται αποκλειστικά για τους ακόλουθους λόγους:

i) Μη χορήγηση δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης από το εθνικό απόθεμα λόγω μη πληρότητας

των κριτηρίων επιλεξιμότητας (Υπόδειγμα Ι)
ii) Χαρακτηρισμός του γεωργού ως μη ενεργός (Υπόδειγμα ΙΙ)

iii) Ασυμφωνία στον καθορισμό και την κατανομή των εκτάσεων ανά περιφέρεια (Υπόδειγμα
5. ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΛΗΡΟΥΝ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ ΕΤΟΥΣ 2017 (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Ι)

1. Γεωργοί που δικαιούνται της χορήγησης δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης ή την αύξηση της
μοναδιαίας αξίας των δικαιωμάτων τους ως το ύψος του περιφερειακού μέσου όρου εθνικού
αποθέματος 2017 από το εθνικό απόθεμα έτους 2017, είναι οι κάτωθι:

i. Γεωργός νεαρής ηλικίας, δηλαδή το φυσικό πρόσωπο που δημιουργεί για πρώτη φορά
γεωργική εκμετάλλευση ως επικεφαλής της εκμετάλλευσης το έτος 2017 ή έχει ήδη εγκατασταθεί κατά τη διάρκεια των πέντε ετών που προηγούνται της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης έτους 2017 για το καθεστώς βασικής ενίσχυσης, δηλαδή μεταξύ των ετών 2012-2016 και είναι ενήλικος και έως 40 ετών κατά το έτος υποβολής της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης έτους 2017, δηλαδή έχει γεννηθεί από 01/01/1977 έως και τις 31/12/1999.

Το νομικό πρόσωπο (ΝΠ) ως γεωργός νεαρής ηλικίας νοείται όταν τουλάχιστον ένα από τα φυσικά πρόσωπα (ΦΠ) που συμμετέχουν στο κεφάλαιο και στη διαχείριση του νομικού προσώπου είναι γεωργός νεαρής ηλικίας, δηλαδή:

 • είναι ενήλικος και έως 40 ετών κατά το έτος υποβολής της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης έτους
  2017, δηλαδή έχει γεννηθεί από 01/01/1977 έως και τις 31/12/1999 και
 • το έτος δημιουργίας πρώτης φοράς γεωργικής εκμετάλλευσης του ΦΠ ταυτίζεται με το έτοςέναρξης καθηκόντων στο ΝΠ, από το έτος 2012 και μετά και
 • ασκεί αποτελεσματικό και μακροχρόνιο έλεγχο επί του ΝΠ όσον αφορά στις αποφάσεις πουσχετίζονται με τη διαχείριση, τα κέρδη και τους χρηματοοικονομικούς κινδύνους για το έτος υποβολής αίτησης ενίσχυσης από το νομικό πρόσωπο στο πλαίσιο του καθεστώτος γεωργών νεαρής ηλικίας, είτε αποκλειστικά είτε από κοινού με άλλους γεωργούς σε αυτό.

Υπό τους εξής όρους:

 • Ως πρώτη υποβολή αίτησης για το καθεστώς βασικής ενίσχυσης νοείται η πρώτη υποβολή
  αίτησης ενίσχυσης του ΝΠ στο πλαίσιο του καθεστώτος των γεωργών νεαρής ηλικίας.
 • Το ΦΠ που συμμετέχει στο κεφάλαιο και στη διαχείριση του νομικού προσώπου και ασκείέλεγχο επί του ΝΠ (οικονομικός διαχειριστής), θα πρέπει να πληροί τα κριτήρια του γεωργούνεαρής ηλικίας όπως αναλυτικά περιγράφονται ανωτέρω.
 • Το ΝΠ δύναται να κριθεί δικαιούχος ως γεωργός νεαρής ηλικίας βάσει του οικονομικού
  διαχειριστή του, εφόσον διενεργηθεί διοικητικός έλεγχος που επιβεβαιώνει την άσκηση του μακροχρόνιου ελέγχου, την καθημερινή διαχείριση, τη συμμετοχή του στο κεφάλαιο του ΝΠ και τη λήψη αποφάσεων του για το ΝΠ.
 • Ως δημιουργία εκμετάλλευσης για πρώτη φορά, νοείται η εγκατάσταση του γεωργού νεαρής ηλικίας (ΦΠ - οικονομικός διαχειριστής) που συμμετέχει στο κεφάλαιο και στη διαχείριση του νομικού προσώπου και ασκεί έλεγχο επί του ΝΠ. Το έτος δημιουργίας πρώτης φοράς γεωργικής εκμετάλλευσης του οικονομικού διαχειριστή θα πρέπει να είναι από το έτος 2012 και μετά. Σε διαφορετική περίπτωση, αν ο οικονομικός διαχειριστής έχει δημιουργήσει πρώτη φορά γεωργική εκμετάλλευση με την εγκατάσταση του στο εν λόγω ΝΠ πριν από το έτος 2012, τότε το εν λόγω ΝΠ δεν κρίνεται δικαιούχος.
 • Σε περίπτωση που η δημιουργία πρώτης φοράς γεωργική εκμετάλλευση του ΦΠ (οικονομικός διαχειριστής) είναι στα προσωπικά του στοιχεία (για το άτομό του) ή με την εγκατάστασή του σε άλλο ΝΠ που ασκούσε γεωργική εκμετάλλευση πριν από την ημερομηνία εγκατάστασης του στο εν λόγω ΝΠ, τότε το ΝΠ δεν κρίνεται δικαιούχος.
 • Σε περίπτωση που περισσότεροι γεωργοί νεαρής ηλικίας (ΦΠ) έχουν αποκτήσει έλεγχο επί του ΝΠ σε διαφορετικές χρονικές στιγμές, ως χρόνος της «δημιουργίας» θεωρείται η απόκτηση του ελέγχου που προηγείται χρονικά. Στην περίπτωση αυτή, το ΝΠ κρίνεται δικαιούχος με εκείνο το ΦΠ που η εγκατάσταση του στο ΝΠ προηγείται χρονικά των υπόλοιπων ΦΠ και εφόσον είναι από το 2012 και μετά.
 • Σε περίπτωση που τόσο το ΝΠ όσο και ο οικονομικός διαχειριστής του ως ΦΠ έχουν υποβάλλει αίτημα χορήγησης δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης από το εθνικό απόθεμα το 2017, τότε κρίνεται δικαιούχος εκείνο το πρόσωπο (ΝΠ ή ΦΠ) που προηγείται χρονικά με το έτος δημιουργίας πρώτης φοράς γεωργικής εκμετάλλευσης από το 2012 και μετά.
 • Σε περίπτωση που τόσο το ΝΠ όσο και ο οικονομικός διαχειριστής του ως ΦΠ έχουν υποβάλλει αίτημα χορήγησης δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης από το εθνικό απόθεμα το 2017 και η δημιουργία πρώτης φοράς γεωργική εκμετάλλευση ταυτίζεται, τότε δικαιούχος κρίνεται το ΦΠ.
 • Σε περίπτωση που το ΝΠ έχει 2 ή και περισσότερους οικονομικούς διαχειριστές που πληρούν το κριτήριο του γεωργού νεαρής ηλικίας και κάποιος από τους οικονομικούς διαχειριστές έλαβε το 2015 δικαιώματα βασικής ενίσχυσης από το εθνικό απόθεμα ή αύξηση της μοναδιαίας αξίας των δικαιωμάτων του ως τον περιφερειακό μέσο όρο εθνικού αποθέματος από το εθνικό απόθεμα ως ΦΠ (για λογαριασμό του) ή ως οικονομικός διαχειριστής άλλου ΝΠ, τότε το εν λόγω ΝΠ δεν κρίνεται δικαιούχος.
 • Όσα ΦΠ ήταν οικονομικοί διαχειριστές σε ΝΠ και το ΝΠ έλαβε το 2015 δικαιώματα βασικής ενίσχυσης από το εθνικό απόθεμα ή αύξηση της μοναδιαίας αξίας των δικαιωμάτων του ως τον περιφερειακό μέσο όρο εθνικού αποθέματος από το εθνικό απόθεμα, τότε το ΦΠ δεν κρίνεται δικαιούχος.
 • Το ΝΠ δύναται να κριθεί δικαιούχος ως γεωργός νεαρής ηλικίας που στα νομιμοποιητικά έγγραφα του ΝΠ αναφέρεται στο σκοπό γεωργική δραστηριότητα και δεν έχει υποβάλει Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης πριν από τη δημιουργία πρώτης φοράς γεωργικής εκμετάλλευσης του ΝΠ.
 • Εφόσον, το ΦΠ (οικονομικός διαχειριστής), δεν έχει δημιουργήσει πρώτη φορά γεωργική εκμετάλλευση στα προσωπικά του στοιχεία ή με την εγκατάστασή του σε άλλο ΝΠ που ασκούσε γεωργική εκμετάλλευση πριν από την ημερομηνία που το εν λόγω ΝΠ δημιούργησε πρώτη φορά γεωργική εκμετάλλευση. Στην περίπτωση αυτή, το ΝΠ υποβάλει έγγραφα από τις αρμόδιες δημόσιες αρχές που αποδεικνύουν τη δημιουργία πρώτης φοράς γεωργικής εκμετάλλευσης του ΝΠ, δηλαδή διακοπή κωδικών δραστηριότητας από τη ΔΟΥ, φορολογικές δηλώσεις αντίστοιχων ετών, υπεύθυνες δηλώσεις του νόμιμου εκπρόσωπου και του λογιστή του ΝΠ ότι στα σχετικά έτη το ΝΠ δεν ασκούσε γεωργική δραστηριότητα και οποιοδήποτε άλλο δημόσιο έγγραφο βεβαιώνει τη δημιουργία πρώτης φοράς γεωργικής εκμετάλλευσης του ΝΠ.

ii. Νεοεισερχόμενος γεωργός, δηλαδή το φυσικό πρόσωπο (ΦΠ) που άρχισε τη γεωργική του
δραστηριότητα μεταξύ των ετών 2015-2017 και κατά τα πέντε έτη που προηγούνται της έναρξης γεωργικής δραστηριότητας, δεν άσκησε γεωργική δραστηριότητα στο όνομά του και υπ’ ευθύνη του ούτε ήλεγχε νομικό πρόσωπο που ασκούσε γεωργική δραστηριότητα και είναι ενήλικος, δηλαδή είναι γεννηθείς έως και τις 31/12/1999.

Το νομικό πρόσωπο (ΝΠ) ως νεοεισερχόμενος γεωργός νοείται όταν όλα τα φυσικά πρόσωπα
(οικονομικοί διαχειριστές) που συμμετέχουν στο κεφάλαιο και στη διαχείριση του νομικού
προσώπου είναι νεοεισερχόμενοι γεωργοί, δηλαδή:

 • Γεννήθηκαν έως 31/12/1999 και
 • Tο έτος έναρξης γεωργικής εκμετάλλευσης του ΦΠ ταυτίζεται με το πρώτο έτος έναρξης
  καθηκόντων στο Νομικό Πρόσωπο, από το έτος 2015 και μετά και
 • Ασκεί αποτελεσματικό και μακροχρόνιο έλεγχο επί του νομικού προσώπου όσον αφορά στις αποφάσεις που σχετίζονται με τη διαχείριση, τα κέρδη και τους χρηματοοικονομικούς κινδύνους για το έτος υποβολής αίτησης ενίσχυσης από το νομικό πρόσωπο στο πλαίσιο του καθεστώτος βασικής ενίσχυσης.

Δείτε αναλυτικά της εγκύκλιο ΕΔΩ