Ένωση Αγρινίου

Δευτέρα, 27 Νοεμβρίου 2017 — Κατηγορίες: Ανακοινώσεις

Προσλήψεις στον ΕΛΓΟ Δήμητρα

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων: Παρασκευή 8 Δεκεμβρίου 2017 και ώρα 14:00.

Το Ινστιτούτο Εδαφοϋδατικών Πόρων της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Έρευνας του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ εκδηλώνει ενδιαφέρον για την υποβολή προτάσεων προς σύναψη 21 συμβάσεων μίσθωσης έργου με φυσικά πρόσωπα, για τις ανάγκες υλοποίησης της Πράξης «Επιχορήγηση του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού -ΔΗΜΗΤΡΑ για την υλοποίηση του Έργου «Λειτουργία Εθνικού Δικτύου Παρακολούθησης και καταγραφής της ποσότητας (ποτάμια) και ποιότητας (ποτάμια και λίμνες) των επιφανειακών υδάτων της χώρας (Οδηγία 2000/60/ΕΚ) με Κωδ. ΟΠΣ (MIS) 5001336 του Ε.Π. «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη (Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α. 2014-2020)» και ΣΑΕ 2017ΣΕ27510121, που αφορούν αντικείμενα που ομαδοποιούνται στις ακόλουθες τρεις κατηγορίες:

(Α) υδρομετρήσεις - δειγματοληψίες (συμβάσεις με 17 αναδόχους),

(Β) εργαστηριακοί προσδιορισμοί (συμβάσεις με 2 αναδόχους), και

(Γ) υποστήριξη έργου (συμβάσεις με 2 αναδόχους).

Το συγκεκριμένο τμήμα του έργου (C) θα εκτελείται στις κτιριακές εγκαταστάσεις του Ινστιτούτου Εδαφοϋδατικών Πόρων στη Σίνδο Θεσσαλονίκης (πρώην Ινστιτούτο Εγγείων Βελτιώσεων) και στην Αθήνα (πρώην Ινστιτούτο Γεωργικών Μηχανών και Κατασκευών), 2-3 φορές ανά εβδομάδα, σε συνεργασία με τους επιστημονικά υπεύθυνους και τους συντονιστές του Έργου.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να λάβουν υπόψη, ότι, για τις ανάγκες του Έργου θα πρέπει να συμμετέχουν στις εργασίες πεδίου βάσει του προγραμματισμού των συντονιστών υδρομετρήσεων και δειγματοληψιών, ο οποίος θα γίνεται γνωστός μέχρι τις 20 του προηγούμενου μήνα.

Ορισμένους μήνες οι εργασίες πεδίου μπορεί να ξεπερνούν τις 10 μέρες, συνεχόμενα ή όχι, και μπορεί να συμπεριλαμβάνονται Σαββατοκύριακα ή/και αργίες.

Οι εργασίες θα ξεκινούν από πολύ νωρίς το πρωί μέχρι και αργά το βράδυ και ενδέχεται να εκτελούνται κάτω από δυσμενείς συνθήκες (π.χ. έκθεση σε υψηλές - χαμηλές θερμοκρασίες, εργασία σε υδάτινο περιβάλλον, πολύωρη πεζοπορία, μεταφορά εξοπλισμού, χειρισμό εξοπλισμού μεγάλου βάρους, οδήγηση εκτός εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου κ.ά.).

Για τους παραπάνω λόγους επισημαίνεται ότι οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να βρίσκονται σε καλή φυσική κατάσταση που θα τους εξασφαλίζει τη δυνατότητα εκτέλεσης των εργασιών που περιγράφονται παραπάνω, κάτω από ακραίες πιθανά συνθήκες.

Σημειώνεται επίσης, ότι θα πρέπει συχνά να αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες λήψης άμεσων αποφάσεων για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων γεγονότων κατά την εκτέλεση των εργασιών πεδίου, καθώς επίσης και να επιλύουν κάθε πρόβλημα που ήθελε προκύψει.

Προβλέπεται συνολικά η σύναψη δεκαεπτά (17) συμβάσεων έργου με δεκαεπτά (17) αναδόχους διάρκειας από την υπογραφή τους μέχρι την 31/12/2023. Η κατανομή των συμβάσεων αυτών ανά βάση εκκίνησης (Αθήνα ή Θεσσαλονίκη) είναι:

Α 1. Βάση εκκίνησης Θεσσαλονίκη (Ινστιτούτο Εδαφοϋδατικών Πόρων, 57400 Σίνδος Θεσσαλονίκη- πρώην Ινστιτούτο Εγγείων Βελτιώσεων)

Αριθμός συμβάσεων: Δώδεκα (12)

Γεωγραφική περιοχή δράσης: Κεντρική Μακεδονία, Δυτική Μακεδονία, Ήπειρος, Θεσσαλία, Ανατολική Μακεδονία-Θράκη, Ιόνιοι Νήσοι, Βόρειο Αιγαίο, Δυτική Ελλάδα, Νότιο Αιγαίο, Κρήτη, Στερεά Ελλάδα.

Α 2. Βάση εκκίνησης Αθήνα (Ινστιτούτο Εδαφοϋδατικών Πόρων -Τμήμα Γεωργικής Μηχανικής,

Δημοκρατίας 61, 13510 Άγιοι Ανάργυροι Αττικής - πρώην Ινστιτούτο Γεωργικών Μηχανών και Κατασκευών)

Αριθμός συμβάσεων: Πέντε (5)

Γεωγραφική περιοχή δράσης: Αττική, Πελοπόννησος, Δυτική Ελλάδα, Θεσσαλία, Ήπειρος, Στερεά Ελλάδα, Κρήτη.

Όσοι επιθυμούν να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους καλούνται να υποβάλουν εγγράφως πρόταση για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου, κατ' άρθρο 681 ΑΚ, μέχρι και την 8 η Δεκεμβρίου 2017 και ώρα 14:00, σε κλειστό φάκελο με την ένδειξη «Για την αριθμ. 50854/22-11-2017 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος». Η πρόταση υποβάλλεται στις κτιριακές εγκαταστάσεις του ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΕΔΑΦΟΫΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (πρώην ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΓΓΕΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ), 57 400, ΣΙΝΔΟΣ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. Προτάσεις που θα παραληφθούν μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα δεν θα γίνουν αποδεκτές. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο τηλέφωνο 2310- 798790.