Ένωση Αγρινίου

Τρίτη, 07 Νοεμβρίου 2017 — Κατηγορίες: Επικαιρότητα

Μέχρι 29 Δεκεμβρίου οι δηλώσεις ένταξης στα Διαχειριστικά Σχέδια Βόσκησης

Με τροποποιητική απόφαση,αλλάζει μεταξύ άλλων, η καταληκτική ημερομηνία για να δηλώσουν οι κτηνοτρόφοι με μια αίτηση στην αρμόδια Περιφέρεια τις βοσκήσιμες γαίες που θέλουν να συμπεριληφθούν στα Διαχειριστικά Σχέδια Βόσκησης που θα εκπονηθούν.

Η προθεσμία, πριν την εν λόγω τροποποίηση, έληγε στις 7 Οκτωβρίου.

Όπως αναφέρεται στην τροποποιητική απόφαση, σε ότι αφορά τις δημοτικές βοσκήσιμες γαίες το 40% του μισθώματος από τη χρήση της βοσκής περιέρχεται στις οικείες Περιφέρειες, για την κάλυψη των δαπανών εκπόνησης και υλοποίησης των Διαχειριστικών Σχεδίων Βόσκησης με σκοπό τη βελτίωση της βοσκήσιμης γαίας.

Βρείτε εδώ ολόκληρη την τροποποιητική απόφαση

Συγκεκριμένα αναφέρεται:

Άρθρο 1
Τροποποιούμε την υπ’ αριθμ. 1058/71977/03-07-2017 (Β’ 2331) κοινή υπουργική απόφαση ως εξής:
1. Στα «έχοντας υπόψη» τα σημεία 15 και 16 αντικαθίσταται ως εξής:
15. Την αριθ. 701/20-6-2014 (ΑΔΑ: ΒΝΑΜ0-ΘΡΘ) απόφαση του Ειδικού Γραμματέα Δασών «Συγκρότηση και ορισμός μελών επιτροπής για τη σύνταξη κοινής υπουργικής απόφασης που θα αφορά στον καθορισμό των προδιαγραφών και το περιεχόμενο των διαχειριστικών σχεδίων βόσκησης» όπως τροποποιήθηκε με την αριθ. 790/04-07-2014 (ΑΔΑ: ΩΡΘΩ0-02Κ) όμοια απόφαση και την αριθ. 2013/25850/29-02-2016 (ΑΔΑ: Ω0ΧΠ4653ΠΓΡΓΗ) απόφαση του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Σύσταση και συγκρότηση ομάδας εργασίας για την Εθνική Γεωγραφική Πληροφοριακή Βάση Δεδομένων «Βοσκήσιμες Γαίες της Ελλάδας».
16. Το από 21/05/2015 πρακτικό της ως άνω επιτροπής και το από 27/09/2016 πρακτικό της ανωτέρω ομάδας εργασίας.
2. Το σημείο 3 του άρθρου 2, αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα στην κυριότητα των οποίων βρίσκονται βοσκήσιμες γαίες σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 του ν. 3208/2003 όπως ισχύει και τις διατάξεις του π.δ. 258/1985 «Δημοτικό και Κοινοτικό Κτηματολόγιο» (ΦΕΚ Α’ 99) όπως ισχύει, δηλώνουν στην αρμόδια Περιφέρεια την επιθυμία τους οι εκτάσεις αυτές να συμπεριληφθούν στα Δ.Σ.Β. που θα εκπονηθούν, με αίτησή τους μέχρι 29 Δεκεμβρίου 2017. Στην περίπτωση αυτή και σε ότι αφορά τις δημοτικές βοσκήσιμες γαίες το 40% του μισθώματος από τη χρήση της βοσκής περιέρχεται στις οικείες Περιφέρειες, για την κάλυψη των δαπανών εκπόνησης και υλοποίησης των Δ.Σ.Β. με σκοπό τη βελτίωση της βοσκήσιμης γαίας».
3. Ο τίτλος του άρθρου 5 διορθώνεται ως εξής: «Κανονισμός λειτουργίας και ορθής χρήσης λιβαδικής μονάδας - παρακολούθηση εφαρμογής της διαχείρισης».
4. Στο άρθρο 7, παράγραφος 14.5 «Πρόχειρα καταλύματα προσωπικού» ο όρος «βοσκήσιμη μονάδα» αντικαθίσταται με τον όρο «λιβαδική μονάδα»