Ένωση Αγρινίου

Πέμπτη, 16 Νοεμβρίου 2017 — Κατηγορίες: Ανακοινώσεις

Λεπτομέρειες γύρω από το πρόγραμμα απονιτροποίησης

Εγκύκλιο με διευκρινήσεις για την εφαρμογή της δράσης 10.1.04 «Μείωση της ρύπανσης νερού από γεωργική δραστηριότητα» εξέδωσε το ΥΠΑΑΤ.

Υπολογισμός Πρασινίσματος

1. Τι ακριβώς ισχύει με το Πρασίνισμα και την ενίσχυση της δράσης; Τι θα ισχύσει εάν κάποιος επιλέξει να εντάξει στη δράση όλη την εκμετάλλευσή του;

Στο παράρτημα Γ της αριθ. 1013/95296/13.09.2017 (ΦΕΚ Β' 3256) ΥΑ περιγράφεται αναλυτικά ο τρόπος υπολογισμού του ύψους ενίσχυσης για τους δικαιούχους της δράσης 10.01.04, οι οποίοι είναι υπόχρεοι πρασινίσματος και επιλέγουν να κάνουν χρήση της ίδιας έκτασης και του ίδιου στοιχείου (αγρανάπαυση ή/και ψυχανθή) για να καλύψουν και το πρασίνισμα.
Προκειμένου να λάβει κανονικά την ενίσχυση της δράσης, ο δικαιούχος μπορεί είτε:

Να χρησιμοποιήσει ως EFA άλλη έκταση σε αγρανάπαυση (εκτός δράσης) ή κάποιο άλλο στοιχείο (π.χ. δενδροστοιχίες), είτε Να θέσει σε αγρανάπαυση (για τη δέσμευση Α) έκταση μεγαλύτερη από το ελάχιστο απαιτούμενο ποσοστό της δράσης (30%), τόση ώστε να καλύπτεται και το απαιτούμενο 30% (της ενταγμένης στη δράση έκτασης) για τη δράση και το απαιτούμενο 5% (της συνολικής αρόσιμης εκμετάλλευσης) για το πρασίνισμα.

Εφόσον καλύπτει την αμειψισπορά της δέσμευσης Β ΜΟΝΟ ΜΕ ΨΥΧΑΝΘΗ να καλλιεργήσει έκταση μεγαλύτερη από το ελάχιστο απαιτούμενο ποσοστό της δράσης (30%), τόση ώστε να καλύπτει:

  • τόσο το 30% της ενταγμένης στη δράση έκτασης
  • όσο και το 5% της εκμετάλλευσης (που αφορά την υποχρέωση του πρασινίσματος).

Εφόσον καλύπτει την αμειψισπορά της δέσμευσης Β με ψυχανθή ΚΑΙ με άλλη ξηρική καλλιέργεια (π.χ. σιτηρά), να καλύψει με τα ψυχανθή πρώτα την έκταση ποσοστού 5% της εκμετάλλευσής του (υποχρέωση πρασινίσματος) και να φροντίσει η υπόλοιπη έκταση με τα ψυχανθή αθροιζόμενη με την άλλη ξηρική καλλιέργεια (π.χ. τα σιτηρά) να καλύπτει το ελάχιστο ποσοστό 30% για τη δράση.

Παράδειγμα υπολογισμού ύψους ενίσχυσης για τη δέσμευση Α:

Ας υποθέσουμε ότι ένας παραγωγός εντάσσει στη δράση 200 στρέμματα. Για τα 200 στρέμματα, η υποχρέωση πρασινίσματος (5%) είναι 10 στρέμματα, ενώ η υποχρέωση της αγρανάπαυσης είναι 60 με 100 στρέμματα(ελάχιστο ποσοστό 30% και μέγιστο ποσοστό 50%).

Περίπτωση 1η

Εάν ο παραγωγός καλλιεργήσει 140 στρέμματα βαμβάκι και 60 στρέμματα αγρανάπαυση, τότε ο τύπος Σα-EFA+EFA2/E του Παραρτήματος Γ έχει ως εξής: Σα=60 στρέμματα EFA=10 στρέμματα EFA2= 0 (αν υποθέσουμε ότι δεν καλύπτει το πρασίνισμα από άλλα στοιχεία, πέραν της αγρανάπαυσης) Ε=200 στρέμματα Σα-EFA+EFA2/E=60-10/200=0,25 < 0,3 και άρα ο παραγωγός θα πληρωθεί όλη την έκταση (200 στρέμματα) όχι με 60/στρέμμα (τιμή βαμβακιού από τον Πίνακα 22.2), αλλά με την τιμή:

60/0,3*0,25=50/στρέμματα Δηλαδή 200*50=10.000

Περίπτωση 2η Εάν ο παραγωγός καλλιεργήσει 130 στρέμματα βαμβάκι και 70 στρέμματα αγρανάπαυση (ποσοστό αγρανάπαυσης 35%), τότε ο τύπος Σα-EFA+EFA2/E του Παραρτήματος Γ έχει ως εξής:

Σα=70 στρέμματα EFA=10 στρέμματα EFA2 = 0 (αν υποθέσουμε ότι δεν καλύπτει το πρασίνισμα από άλλα στοιχεία, πέραν της αγρανάπαυσης) 2 E=200 στρέμματα Σα-EFA+EFA2/Ε=70-10/200=0,3-0,3 και άρα ο παραγωγός πληρώνεται κανονικά για τη δράση, με την τιμή του βαμβακιού από τον Πίνακα 22.2 (60/στρέμμα). Δηλαδή 200*60=12.000

Β. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗ Α

1. Στην ειδική δέσμευση Α «υποχρέωση τήρησης 30% αγρανάπαυσης», αναφέρεται ότι ειδικά για τα αγροτεμάχια που εφάπτονται σε επιφανειακά ύδατα η αγρανάπαυση πρέπει να παραμένει χωρικά σταθερή. Δηλαδή όταν το τεμάχιο δεν εφάπτεται με ύδατα η αγρανάπαυση πρέπει να μετακινείται κατά την περίοδο της δέσμευσης;

Στην ειδική δέσμευση Α η δέσμευση της αγρανάπαυσης είναι δυνατόν και όχι υποχρεωτικό να εφαρμόζεται σε διαφορετικά αγροτεμάχια κάθε έτος. Εάν όμως η ενταγμένη στη δράση έκταση περιλαμβάνει αγροτεμάχια που εφάπτονται σε επιφανειακά ύδατα (ποτάμια, υδατορέματα, λίμνες, αρδευτικές διώρυγες, αποστραγγιστικές τάφρους κ.ά.), τότε η αγρανάπαυση εφαρμόζεται υποχρεωτικά σε αυτά και η υπό αγρανάπαυση γεωργική έκταση (στο ελάχιστο ποσοστό του 30%) παραμένει σταθερή καθ? όλη τη διάρκεια της πενταετούς δέσμευσης.

2. Εάν κάποιος έχει πάνω από το 30% της έκτασης που θα εντάξει στη δέσμευση Α, πλησίον επιφανειακών υδάτων, υποχρεούται όλα αυτά να τα βάλει αγρανάπαυση σταθερή καθ' όλη τη διάρκεια της πενταετούς δέσμευσης ή μόνο το 30% αρκεί;

Σε περίπτωση όπου ένας δικαιούχος έχει πάνω από το 30% της ενταγμένης στη δράση έκτασης εφαπτόμενο σε επιφανειακά ύδατα ΔΕΝ υποχρεούται να τα θέσει όλα σε αγρανάπαυση, παρά μόνο το ελάχιστο ποσοστό της δέσμευσης, δηλαδή το 30%. Θα πρέπει, όμως, το ποσοστό αυτό να το διατηρήσει χωρικά σταθερό και για τα 5 έτη.

3. Τι σημαίνει στο πλαίσιο της δέσμευσης Α ενισχύεται η έκταση με τις επιλέξιμες καλλιέργειες προσαυξημένη κατά την έκταση της αγρανάπαυσης; Με τι ποσό ανά στρέμμα ενισχύεται η αγρανάπαυση;

Εάν για παράδειγμα η ενταγμένη έκταση είναι 10Ha και τηρήσει το ελάχιστο ποσοστό της αγρανάπαυσης, δηλαδή 3Ha, και τα υπόλοιπα 7Ha τα καλλιεργήσει βαμβάκι, τότε στο πλαίσιο της δέσμευσης Α ενισχύεται η έκταση με τις επιλέξιμες καλλιέργειες (7Ha) προσαυξημένη κατά την έκταση της αγρανάπαυσης (δηλαδή 7Ha + 3Ha=10Ha) με την τιμή της κύριας καλλιέργειας, από τον Πίνακα 22.2 της αρ. 1013/95296/13.09.2017 (ΦΕΚ Β 3256) ΥΑ για την εκάστοτε περιοχή παρέμβασης. Π.χ. για την περιοχή της Μακεδονίας-Θράκης το ύψος ενίσχυσης του βαμβακιού είναι στα 600/Ha. Κατά συνέπεια ο δικαιούχος για εκείνο το έτος θα λάβει 600*10Ha=6000.

4.Πως θα δηλωθούν στην ΕΑΕ τα αγροτεμάχια με την εδαφοκάλυψη;

Στην ΕΑΕ 2018 θα προστεθεί νέος κωδικός στην ομάδα καλλιέργειας «ΑΓΡΑΝΑΠΑΥΣΗ» (επιπλέον του κωδικού ΕΚΤΑΣΗ ΣΕ ΚΑΛΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ), με την περιγραφή «ΑΓΡΑΝΑΠΑΥΣΗ με εδαφοκάλυψη», η οποία επιλογή θα είναι δυνατή μόνο στις περιπτώσεις όπου το τεμάχιο αιτείται ενίσχυση στο πλαίσιο της δράσης 10.1.04 και της δέσμευσης Α. 3

Γ. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗ Β

1. H δέσμευση Β «Αμειψισπορά» περιλαμβάνει δεσμεύσεις όσον αφορά τα λιπάσματα;

Η υποχρεωτική ως προς τις μέγιστες τιμές λιπαντική αγωγή για το σύνολο των καλλιεργειών και όχι μόνο για τις καλλιέργειες των ενταγμένων αγροτεμαχίων στη δράση, βρίσκονται στα Προγράμματα Δράσης της κάθε περιοχής παρέμβασης. Στο πλαίσιο της δράσης δεν υπάρχει απαίτηση για επιπλέον μείωση της λιπαντικής αγωγής (όπως υπήρχε στη δράση

2.1 «Προστασία των ευαίσθητων στα νιτρικά περιοχών» του ΠΑΑ 2007-2013).

Μέχρι σήμερα έχουν εκδοθεί τα ακόλουθα:

Προγράμματα Δράσης:

2. Σε σχέση με την ενταγμένη έκταση: θα γίνεται έλεγχος στο τέλος της 5ετίας για το αν όλη η ενταγμένη έκταση έχει περάσει τόσο από ποτιστική όσο και από ξηρική καλλιέργεια; (Αν ναι, κάποιος που π.χ. κατά το 1ο έτος έχει 90% ξηρική αμειψισπορά θα πρέπει να προβλέψει τα επόμενα έτη να καλλιεργήσει περισσότερα ποτιστικά)

Στη δέσμευση Β «Αμειψισπορά» οι δικαιούχοι αναλαμβάνουν την υποχρέωση να καλλιεργούν τουλάχιστον το 30% της εκμετάλλευσής τους με ξηρική καλλιέργεια ΚΑΘΕ ΕΤΟΣ.

Δεν έχουν κάποια άλλη υποχρέωση ως προς τις καλλιέργειες. Εάν θέλουν μπορούν κάποια αγροτεμάχια να τα καλλιεργούν με ποτιστικές καλλιέργειες και τα 5 έτη ή αντίστοιχα με ξηρικές καλλιέργειες.

Αρκεί να τηρείται το minimum υποχρεωτικό ποσοστό του 30% της ξηρικής αμειψισποράς.

Επειδή όμως η δράση είναι γεωργοπεριβαλλοντική δεν θα πρέπει να ξεχνάμε τις καλές γεωργικές πρακτικές μεταξύ των οποίων είναι η εναλλαγή των καλλιεργειών στα αγροτεμάχια που σίγουρα αποδίδει μεσοπρόθεσμα οφέλη.

3. Αγροτεμάχιο που εφάπτεται σε επιφανειακά ύδατα μπορεί να υπαχθεί στη δέσμευση Β;

Ναι

4. Στη Β Δέσμευση «Αμειψισπορά» αναφέρεται ότι το ποσοστό της αμειψισποράς μπορεί να ανέλθει στο 90%. Πώς θα προκύψει η τιμή ενίσχυσης στη περίπτωση που κάποιος εντάξει 10,00 ha εκ των οποίων τα 9,00 ha θα είναι ξηρική καλλιέργεια και τα 1,00 ha με Βαμβάκι ή Αραβόσιτο;

Ευπρόσβλητη ζώνη ΚΥΑ Προγράμματος Δράσης 1 Δυτική και Ανατολική Θεσσαλία 25638/2905/22.10.2001 (ΦΕΚ Β' 1422) 2 Κωπαϊδικό πεδίο 20417/2520/14.09.2001 (ΦΕΚ Β' 1195) 3 Αργολικό πεδίο 20416/2519/14.09.2001 (ΦΕΚ Β' 1196) 4 λεκάνη Πηνειού Ηλείας 20418/2521/14.09.2001 (ΦΕΚ Β' 1197) 5 κάμπος Θεσσαλονίκης - Πέλλας - Ημαθίας 16175/824/28.04.2006 (ΦΕΚ Β΄530) 6 λεκάνη Στρυμόνα 50982/2309/29.12.2006 (ΦΕΚ Β' 1894) 7 πεδιάδα Άρτας - Πρέβεζας 50981/2308/29.12.2006 (ΦΕΚ Β' 1895) 4 Στο πλαίσιο της δέσμευσης Β ενισχύεται η έκταση με τις επιλέξιμες καλλιέργειες (δηλαδή το 1ha) προσαυξημένη κατά την έκταση της αμειψισποράς (1+9=10ha) με την τιμή του βαμβακιού από τον Πίνακα 22.3 της 1013/95296/13.09.2017 (ΦΕΚ Β? 3256) ΥΑ για την εκάστοτε περιοχή παρέμβασης. Π.χ. για την περιοχή της Μακεδονίας-Θράκης το ύψος ενίσχυσης του βαμβακιού είναι στα 600?/ha. Κατά συνέπεια ο δικαιούχος για εκείνο το έτος θα λάβει 600*10=6000.

5. Εάν ενταχθεί κάποιος παραγωγός στη δράση Β της αμειψισποράς και καλλιεργήσει ως αμειψισπορά (βίκο ή μηδική ή σίτο σκληρό ή ρεβύθια), είναι απαγορευτικό να αιτηθεί για τις συγκεκριμένες καλλιέργειες τη συνδεδεμένη ενίσχυσή τους;

Οι δικαιούχοι της δράσης 10.1.04 δικαιούνται κανονικά τη συνδεδεμένη ενίσχυση, σύμφωνα με όσα ισχύουν στο εν λόγω καθεστώς της συνδεδεμένης (π.χ. να είναι δηλωμένα στην ΕΑΕ με συγκεκριμένο τρόπο). Σας γνωρίζουμε πάντως, ότι στις επιλέξιμες καλλιέργειες για ξηρική αμειψισπορά ΔΕΝ θα περιλαμβάνεται η μηδική.

Δ. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗ Γ

1. Μπορεί να συμμετάσχει αγροτεμάχιο με δενδρώδη καλλιέργεια ηλικίας 1 έτους;

Στη δέσμευση Γ «Χλωρά λίπανση σε δενδρώδεις καλλιέργειες» επιτρέπεται να ενταχθούν αγροτεμάχια τα οποία στην Ενιαία Αίτηση Εκμετάλλευσης (ΕΑΕ) του 2017 είχαν δηλωθεί ήδη με την αντίστοιχη δενδρώδη καλλιέργεια. Δηλαδή βρίσκονται σίγουρα στο 2ο έτος αυτή τη στιγμή. Όμως, κατά την εγκατάσταση ενός δενδρώνα, τα δέντρα είναι σίγουρα 2-4 ετών, οπότε δεν τίθεται θέμα τα δέντρα να είναι ηλικίας 1 έτους.

2. Σε αγροτεμάχιο με δενδρώδη καλλιέργεια θα υπάρξει η δυνατότητα να ξηλωθούν τα δένδρα και να φυτευτούν νέα προκειμένου να γίνει αλλαγή της ποικιλίας;

Όχι, δε θα επιτραπούν νέες φυτεύσεις στη δράση.

Ε. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗ Δ

1. Πώς προκύπτει η απόσταση από επιφανειακούς υδάτινους πόρους και ποια είναι αυτή; Ένα κανάλι περιλαμβάνεται σε αυτή τη δέσμευση;

Τα αρδευτικά κανάλια περιλαμβάνονται στους επιφανειακούς υδάτινους πόρους, αλλά όχι τα καναλέτα. Εάν ένα αγροτεμάχιο είναι ψηφιοποιημένο μέχρι την όχθη του ποταμού ή μέχρι την άκρη του αρδευτικού καναλιού, τότε είναι επιλέξιμο για τη δέσμευση Δ «Ζώνη ανάσχεσης σε αγροτεμάχια που εφάπτονται σε επιφανειακά νερά» και πρέπει ο παραγωγός σε απόσταση 5 μέτρων από τα επιφανειακά ύδατα να τηρήσει ζώνη ανάσχεσης.

Με τον ίδιο ακριβώς τρόπο προκύπτει η απόσταση και για την τήρηση της υποχρέωσης του ενός μέτρου για την υποχρεωτική εφαρμογή της πολλαπλής συμμόρφωσης, που ελέγχεται στην ΕΑΕ κάθε χρόνο κατά τους επιτόπιους ελέγχους του ΟΠΕΚΕΠΕ.

2. Στη δέσμευση Δ «Ζώνη ανάσχεσης σε αγροτεμάχια που εφάπτονται σε επιφανειακά ύδατα» αναφέρεται ότι εντάσσονται αγροτεμάχια που εφάπτονται σε επιφανειακά ύδατα.

Εάν πχ μεταξύ της πλευράς του αγροτεμαχίου και ενός ρέματος μεσολαβεί δρόμος θεωρείται ότι δεν εφάπτεται; Εάν ο δρόμος δεν είναι αγροτικός, αλλά έχει διατηρηθεί μετά από συμφωνία μεταξύ των παραγωγών και ο παραγωγός στην ΕΑΕ ψηφιοποιεί το αγροτεμάχιό του μέχρι την όχθη του ποταμού (ή μέχρι την άκρη του αρδευτικού καναλιού) τότε μπορεί να το εντάξει στη δέσμευση Δ.

Εάν όμως ο δρόμος είναι αγροτικός και το αγροτεμάχιο ουσιαστικά ψηφιοποιείται μέχρι το δρόμο, τότε δεν είναι επιλέξιμο για ένταξη στη δέσμευση Δ. 5

3. Η ζώνη ανάσχεσης της ειδικής δέσμευσης Δ εφαρμόζεται στο σημείο επαφής του αγροτεμαχίου με τα επιφανειακά ύδατα ή περιμετρικά σε όλο το αγροτεμάχιο;

Η ζώνη ανάσχεσης 5 μέτρων στην ειδική δέσμευση Δ εφαρμόζεται στην πλευρά επαφής του αγροτεμαχίου με τα επιφανειακά ύδατα. Το ύψος ενίσχυσης (?/Ha/έτος) προκύπτει από τον πολλαπλασιασμό του μήκους αυτής της πλευράς επαφής επί 4 μέτρα (εξαιρείται το 1 υποχρεωτικό μέτρο της πολλαπλής συμμόρφωσης) επί το Τυπικό Ακαθάριστο Κέρδος της καλλιέργειας του αγροτεμαχίου (Πίνακας 22.5 της ΥΑ) / ενταγμένη έκταση αγροτεμαχίου.

4. Εάν ένα αγροτεμάχιο εφάπτεται σε επιφανειακά ύδατα είναι υποχρεωτικό να μπει στη δέσμευση Δ ή μπορεί να μπει στη δέσμευση Α ή Β, αν το επιθυμεί;

Τα αγροτεμάχια, τα οποία εφάπτονται σε επιφανειακά ύδατα δεν είναι επιλέξιμα για ένταξη μόνο στη δέσμευση Δ. Μπορούν κάλλιστα να ενταχθούν και σε κάποια από τις Α και Β δεσμεύσεις.

ΣΤ. ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

1. Μεταβιβάσεις μπορούν να πραγματοποιηθούν μια φορά κατά τη διάρκεια της 5/ετίας και προς ένα μόνο πρόσωπο. Η μεταβίβαση μπορεί να γίνει εν μέρει; Δηλαδή ο παραγωγός να μεταβιβάσει ένα μέρος της ενταγμένης έκτασης και το υπόλοιπο να το διατηρήσει στη δράση στο όνομά του;

Ναι, μπορεί να γίνει μερική μεταβίβαση και αυτή μια φορά ανά δικαιούχο στη διάρκεια της πενταετίας.
Μπορεί να πραγματοποιηθεί μεταβίβαση περισσότερες της μία φοράς στη διάρκεια της πενταετίας, κατ' εξαίρεση, για τις περιπτώσεις μεταβίβασης λόγω ανωτέρας βίας σύμφωνα με το άρθρο 17 της αριθ. 1013/95296/18.09.2017 ΥΑ (ΦΕΚ Β΄ 3256)

2. Ποιες είναι οι περιοχές και πώς αποδεικνύεται ότι έχουν υπόγεια υδατικά συστήματα με κακή ποιοτική (χημική) κατάσταση;
Στις αναλυτικές πληροφορίες που είναι σε κάθε αγροτεμάχιο στο ΟΣΔΕ, υπάρχει η πληροφορία με τίτλο GWB (ground water bodies) όπου η τιμή 1 = κακή ποιοτική κατάσταση, 0= καλή ποιοτική κατάσταση.

3. Σχετικά με την επιλεξιμότητα ή μη των αγροτεμαχίων, ισχύει η ίδια ανοχή που ισχύει και στην ΕΑΕ για τις άμεσες ενισχύσεις;

Η ένταξη στη δράση 10.01.04 γίνεται βάσει στοιχείων ΕΑΕ 2017 και οι πληρωμές γίνονται κάθε έτος βάσει αιτήσεων πληρωμής της εκάστοτε ΕΑΕ, με πρώτο έτος εφαρμογής και πληρωμής την ΕΑΕ 2018.

Κατά συνέπεια ισχύει ο ίδιος έλεγχος και η ίδια ανοχή που ισχύει στην ΕΑΕ, όσον αφορά στην επιλεξιμότητα των εκτάσεων (προσδιορισθείσα έκταση, κ.ά.).

4. Eπίσπορες Καλλιέργειες επιτρέπονται; Και αν ναι, επιτρέπονται και στο 30% και στο 70% της συνολικά ενταγμένης έκτασης;

Όχι, δεν επιτρέπονται επίσπορες καλλιέργειες στις δεσμεύσεις Α, Β και Δ, ούτε στην κύρια ποτιστική καλλιέργεια ούτε και στην ξηρική αμειψισπορά της δράσης Β.

5. Στη δυνατότητα κατ' έτος «τροποποίηση πράξης» θα συμπεριλαμβάνεται και η τροποποίηση καλλιεργητικού σχεδίου;
Γενικά, θα υπάρχει η έννοια του ετήσιου καλλιεργητικού σχεδίου και της δυνατότητας τροποποίησής του;

Θα κατατεθεί με την αίτηση στήριξης 5ετές κοστολογημένο πλάνο από το μελετητή ή ο 5ετής αιτούμενος προϋπολογισμός θα προκύψει από τις καλλιέργειες του έτους ένταξης (1ο έτος εφαρμογής) Χ5 έτη;

Στη δράση 10.01.04 δεν ζητείται καλλιεργητικό σχέδιο (ή ΣΠΔ, όπως είχαμε στη δράση 2.1 του ΠΑΑ 2007-2013) και ο μέγιστος αιτούμενος προϋπολογισμός ανά δικαιούχο θα προκύψει από την αιτούμενη έκταση επί το μέγιστο ύψος ενίσχυσης των καλλιεργειών για τη συγκεκριμένη περιοχή και για τη συγκεκριμένη δέσμευση Χ 5 έτη.

6. Θα υπάρξει η δυνατότητα διαχωρισμού αγροτεμαχίων του 2017, ώστε να επιτευχθεί ο στόχος του 30% της αγρανάπαυσης ή της αμειψισποράς; (π.χ. παραγωγός που έχει μόνο 2 αγροτεμάχια ένα 2 στρ. και ένα 7 στρ. θα μπορούσε να σπάσει το 2ο ώστε να πετύχει την αγρανάπαυση του 30% στη δέσμευση Α;) Στην ΕΑΕ 2018 κατά την περίοδο υποβολής των αιτήσεων θα υπάρξει η δυνατότητα διαχωρισμού των αγροτεμαχίων του 2017, ώστε να αποτυπωθεί η πραγματική εικόνα και καλλιεργητική κατάσταση των αγροτεμαχίων για το 2018.

7. Πως ελέγχεται η κλίση του 8%; Είναι στοιχείο που θα φαίνεται στο πληροφοριακό σύστημα του μέτρου κατά την υποβολή της αίτησης;

Η κλίση του 8% θα συμπληρώνεται από τον παραγωγό (δηλαδή θα γίνεται με δήλωση του παραγωγού) κατά την υποβολή της αίτησης στήριξης και δεν θα έρχεται απευθείας από το σύστημα.

Η εγκυρότητά της και οι τυχόν υποχρεώσεις που προκύπτουν από αυτή, ανάλογα με τη δέσμευση που θα επιλεγεί από τον παραγωγό, θα ελέγχονται κατά τον ετήσιο υποχρεωτικό επιτόπιο έλεγχο που γίνεται από τον ΟΠΕΚΕΠΕ μεταενταξιακά.

8. Υπάρχει κατώτατος αριθμός στρεμμάτων προκειμένου να υποβάλλει παραγωγός αίτηση ένταξης;

Όχι 9. Στο άρθρο 6 παράγραφος Α.2.ε) της αρ. 1013/95296/13.09.2017 ΥΑ αναφέρεται ότι αποκλείονται από την ένταξη αγροτεμάχια τα οποία είναι ενταγμένα στο πλαίσιο προηγούμενης πρόσκλησης των δράσεων της παρούσας. Τι ακριβώς εννοείτε; Αυτός ο αποκλεισμός αφορά τις προσκλήσεις που θα προκηρυχθούν για τις δράσεις της συγκεκριμένης ΥΑ (αρ. 1013/95296/13.09.2017) και δεν αφορούν τυχόν προσκλήσεις που είχαν προκηρυχθεί στο ΠΑΑ 2007-2013 ή προσκλήσεις του Μέτρου 11.

10. Θα ελέγχετε εάν ένα αγροτεμάχιο είναι αρδευόμενο;

Η προϋπόθεση του αρδευόμενου αγροτεμαχίου αποτελεί κριτήριο επιλεξιμότητας για την ένταξη του δικαιούχου, συνεπώς πρέπει να τηρείται τόσο κατά την ένταξη όσο και σε όλη τη διάρκεια της πενταετούς περιόδου δέσμευσης.

Ως εκ τούτου ο παραγωγός πρέπει να είναι πολύ προσεκτικός ως προς την αξιοπιστία των στοιχείων που δηλώνει στο ΟΣΔΕ για τα αγροτεμάχια που επιθυμεί να εντάξει. Η τήρηση ή μη του συγκεκριμένου κριτηρίου όπως και όλων των κριτηρίων επιλεξιμότητας θα ελέγχεται μέσω των επιτόπιων ελέγχων πληρωμής του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Ειδικά κατά το προενταξιακό στάδιο, προβλέπεται η διενέργεια επιτόπιων ελέγχων από τις ΔΑΟΚ σε περιπτώσεις καταγγελίας ή υπόνοιας για απάτη. Κατά τον επιτόπιο έλεγχο οι παραγωγοί θα πρέπει να προσκομίζουν στους ελεγκτές

1)τη βεβαίωση από τον φορέα διαχείρισης (ΤΟΕΒ-ΓΟΕΒ, δήμο) εφόσον πρόκειται για αγροτεμάχιο αρδευόμενο από συλλογικό δίκτυο ή

2) την άδεια χρήσης ύδατος (ή τον αριθμό πρωτοκόλλου της υποβληθείσας αίτησης για έκδοση άδειας χρήσης, σε περίπτωση που δεν έχει εκδοθεί ακόμη η άδεια) από την αρμόδια Διεύθυνση Υδάτων της αντίστοιχης Αποκεντρωμένης Διοίκησης, εφόσον πρόκειται για αγροτεμάχιο αρδευόμενο από σημείο υδροληψίας είτε από υπόγειο (γεώτρηση, πηγάδι, φρέαρ, πηγή) είτε από επιφανειακό υδατικό σύστημα.

Σε περίπτωση ψευδούς δήλωσης αγροτεμαχίου ως αρδευόμενο, θα επιβάλλονται οι κυρώσεις του σημείου (α) της παραγράφου ΣΤ του άρθρου 15 της αριθ. 1013/95296/13.09.2017 (ΦΕΚ Β΄ 3256/18.09.2017) Υπουργικής Απόφασης, δηλαδή ανάκτηση του συνόλου των καταβληθέντων χρημάτων προσαυξημένων με τους νόμιμους τόκους και απένταξη του δικαιούχου από τη δράση.

Η αίτηση ένταξης αγροτεμαχίου ως αρδευόμενο, το οποίο διαπιστώνεται επιτοπίως ότι δεν πληροί το συγκεκριμένο κριτήριο επιλεξιμότητας, επισύρει και τις κυρώσεις του σημείου (θ) της παραγράφου ΣΤ του άρθρου 15 της ανωτέρω ΥΑ, αποκλείοντας το δικαιούχο και από άλλες δράσεις του Μέτρου 10 καθώς και από τη δυνατότητα υποβολής αίτησης στήριξης σε άλλες Προσκλήσεις του Μέτρου 10 για δύο έτη.

11. Πέρα από τις δεσμεύσεις της Γραμμής Βάσης θα υπάρχουν και άλλες επιπλέον δεσμεύσεις σχετικά με τη χρήση λιπασμάτων, οι οποίες ίσως καθοριστούν στην πρόσκληση; Οι παραγωγοί θα είναι υποχρεωμένοι να τηρούν Μητρώο Εισροών και Εκροών;

Ημερολόγιο Εργασιών ή να τηρούν τις διαδικασίες για την αδειοδότηση της υδροληψίας κλπ; 'Η μήπως η τήρηση των κανόνων της πολλαπλής συμμόρφωσης θεωρείται δεδομένη;

Σχετικά με τις μέγιστες επιτρεπόμενες τιμές λιπασμάτων, βλ. ερώτηση Γ.1, ενώ σχετικά με τον έλεγχο τρόπου άρδευσης των αγροτεμαχίων και την τήρηση των διαδικασιών για την αδειοδότηση της υδροληψίας βλ. ερώτηση ΣΤ.10.

Οι δεσμεύσεις στο πλαίσιο της δράσης 10.1.04

ΔΕΝ ΑΠΑΛΛΑΣΣΟΥΝ τους δικαιούχους από τις απαιτήσεις της Πολλαπλής Συμμόρφωσης. Κατά συνέπεια, θα πρέπει - σύμφωνα με την Πολλαπλή Συμμόρφωση - να τηρούν Μητρώο Εισροών και Εκροών και Ημερολόγιο Εργασιών (Μ.Ε.Ε. - Η.Ε.) στην εκμετάλλευσή τους, το οποίο μάλιστα θα πρέπει να περιλαμβάνεται στον Γεωργοπεριβαλλοντικό-κλιματικό φάκελο του δικαιούχου (άρθρο 4 σημείο 20 της αρ. 1013/95296/13.09.2017 ΥΑ).

Επιλέξιμο Φυτικό Κεφάλαιο για τη δράση 10.1.04 «Μείωση της ρύπανσης νερού από γεωργική δραστηριότητα»