Ένωση Αγρινίου

Πέμπτη, 14 Σεπτεμβρίου 2017 — Κατηγορίες: Ανακοινώσεις

Σε διαβούλευση μέχρι 26/9 τα «Σχέδια Βελτίωσης» του ΠΑΑ

Αναρτήθηκε προς διαβούλευση το σχέδιο απόφασης σχετικά με τις «Λεπτομέρειες εφαρμογής των Δράσεων 4.1.1 ‘‘Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην ανταγωνιστικότητα της εκμετάλλευσης’’ και 4.1.3 ‘‘Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στη χρήση ΑΠΕ καθώς και στην προστασία του περιβάλλοντος’’ του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας 2014-2020.»

Σημειώνεται ότι την Παρασκευή 15 Σεπτεμβρίου 2017 το προς διαβούλευση κείμενο θα αναρτηθεί και στο πεδίο των διαβουλεύσεων της ιστοσελίδας του υπουργείου , όπου θα μπορούν να υποβληθούν παρατηρήσεις κατ΄ άρθρο έως τις 26 Σεπτεμβρίου 2017.

Σκοπός
Σκοπός της διαβούλευση, όπως αναφέρεται στο κείμενο, είναι να καθορίσει το αναγκαίο θεσμικό πλαίσιο για την εφαρμογή του υπομέτρου 4.1 «Στήριξη επενδύσεων στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014- 2020 (εφεξής ΠΑΑ 2014-2020) και συγκεκριμένα για τις δράσεις 4.1.1 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην ανταγωνιστικότητα της εκμετάλλευσης» και 4.1.3 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στη χρήση ΑΠΕ καθώς και στην προστασία του περιβάλλοντος».

Πεδίο Εφαρμογής
Οι δράσεις 4.1.1 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην ανταγωνιστικότητα της εκμετάλλευσης» και 4.1.3 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στη χρήση ΑΠΕ καθώς και στην προστασία του περιβάλλοντος» του ΠΑΑ 2014-2020 εφαρμόζονται σε όλη την Ελληνική Επικράτεια παρέχοντας στήριξη σε συλλογικά σχήματα και σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις φυσικών και νομικών προσώπων για επενδύσεις στην παραγωγή γεωργικών προϊόντων λαμβάνοντας υπόψη τους περιορισμούς των επόμενων άρθρων και παραρτημάτων.

Στόχοι
1. Οι δράσεις 4.1.1 και 4.1.3 έχουν ως σκοπό την επίτευξη στόχων του άρθρου 5 του Καν. (ΕΕ) 1305/2013. Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με το ΠΑΑ 2014– 2020, η δράση 4.1.1 συμβάλλει στις περιοχές εστίασης 2α, 4β και 4γ του άρθρου 5 του ανωτέρω κανονισμού ενώ η δράση 4.1.3 στις περιοχές εστίασης 5γ και 5δ.
Στόχοι είναι:
2.1. Η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των βιώσιμων ελληνικών γεωργικών εκμεταλλεύσεων μέσω
της ενίσχυσης επενδύσεων ώστε να εκσυγχρονιστούν και να προσαρμόζονται γρήγορα στις
ανάγκες της αγοράς.
2.2. Η βελτίωση του περιβαλλοντικού προφίλ των γεωργικών εκμεταλλεύσεων και η άμβλυνση των επιπτώσεων στην κλιματική αλλαγή μέσω της βελτίωσης της διαχείρισης, του εδάφους, των
λιπασμάτων, των φυτοφαρμάκων και της αποδοτικότερης χρήσης ενέργειας ή της παραγωγής
ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές.
2.3. Ο περιορισμός των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου μέσω της στήριξης επενδύσεων για τη
διαχείριση και την αξιοποίηση των υποπροϊόντων και αποβλήτων.

 Για την επίτευξη των ανωτέρω στόχων παρέχεται στήριξη για:
3.1. Επενδύσεις ανέγερσης, επέκτασης, εκσυγχρονισμού, αναδιάρθρωσης, μείωσης κόστους
παραγωγής και δημιουργίας οικονομιών κλίμακας, οι οποίες στοχεύουν στη βελτίωση της
ανταγωνιστικότητας των γεωργικών εκμεταλλεύσεων (Δράση 4.1.1).
3.2. Επενδύσεις αξιοποίησης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ήλιος, αέρας, γεωθερμία κ.λπ.) για
ιδία κατανάλωση, ορθής διαχείρισης αποβλήτων και υποπροϊόντων αλλά και αξιοποίησης τους
για παραγωγή ενέργειας για ιδία κατανάλωση (Δράση 4.1.3).

Ορισμοί και Εννοιολογικοί Προσδιορισμοί
Για την εφαρμογή των δράσεων 4.1.1. και 4.1.3. του ΠΑΑ 2014 - 2020, ισχύουν οι παρακάτω ορισμοί και εννοιολογικοί προσδιορισμοί:

  • Αίτηση πληρωμής είναι το σύνολο των απαραίτητων εγγράφων που υποβάλλει ο δικαιούχος προκειμένου να του καταβληθεί η αναλογούσα δημόσια οικονομική στήριξη. Ενδεικτικά αναφέρονται η αίτηση, παραστατικά, δικαιολογητικά κ.λπ. που αποτελούν το φάκελο πληρωμής.
  • Αίτηση στήριξης είναι το σύνολο των απαραίτητων εγγράφων που υποβάλλει ο δικαιούχος για ένταξη στο παρόν καθεστώς στήριξης. Ενδεικτικά αναφέρονται η αίτηση υπαγωγής στο μέτρο, το επιχειρηματικό σχέδιο, τα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τις προϋποθέσεις επιλεξιμότητας, τα απαραίτητα δικαιολογητικά για τη βαθμολόγηση της αίτησης κ.λπ. που αποτελούν το φάκελο υποψηφιότητας.
  • Ανάκτηση είναι η επιστροφή των αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντων ποσών.
  • Ατομική απόφαση ένταξης πράξης είναι η απόφαση αρμόδιου οργάνου που περιγράφει τους όρους και τις προϋποθέσεις υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου και γίνεται αυτοδίκαια αποδεκτή.
  • Αχρεωστήτως καταβληθέν ποσό είναι κάθε δαπάνη στην οποία δεν αντιστοιχεί ίσης ή μεγαλύτερης αξίας παραδοθέν προϊόν, έργο ή υπηρεσία σύμφωνα με τους όρους της ατομικής απόφασης ένταξης πράξης με την οποία αναλήφθηκε η υποχρέωση της δαπάνης.
  • Γεωργική εκμετάλλευση είναι η μονάδα παραγωγής ενός ή περισσοτέρων προϊόντων των κλάδων της γεωργίας/κτηνοτροφίας προς πώληση, υπό ενιαία διοίκηση και διαχείριση.
  • Γεωργικό προϊόν είναι ότι περιλαμβάνεται στα προϊόντα που απαριθμούνται στο Παράρτημα Ι που προβλέπεται στο άρθρο 32 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, εκτός των προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας που καλύπτονται από τον κανονισμό (ΕΚ) 1379/2013, όπως ισχύει κάθε φορά.
  • Γεωργικός τομέας είναι το σύνολο των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην πρωτογενή γεωργική παραγωγή, τη μεταποίηση και την εμπορία γεωργικών προϊόντων.
  • Δικαιούχος είναι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή συλλογικό σχήμα για το οποίο έχει εκδοθεί ατομική απόφαση ένταξης πράξης.
  • Έδρα νομικού προσώπου/συλλογικού σχήματος είναι έννοια αντίστοιχη με τον τόπο μόνιμης κατοικίας των φυσικών προσώπων (άρθρα 51 και 64 Α.Κ.). Η έδρα καθορίζεται υποχρεωτικά από τη συστατική πράξη ή το καταστατικό.

Δείτε ολόκληρο το κείμενο διαβούλευσης ΕΔΩ