Ένωση Αγρινίου

Παρασκευή, 01 Σεπτεμβρίου 2017 — Κατηγορίες: Ανακοινώσεις

Έλεγχος Ποιότητας Ζωοτροφών

Τι προβλέπει η νομοθεσία, σύμφωνα με το Εθνικό Πρόγραμμα Ελέγχου.

Στο πλαίσιο εφαρµογής των Κανονισµών (ΕΚ) 178/2002 και (ΕΚ) 882/2004 και της ΚΥΑ 323306/2007 (ΦΕΚ 1881, Β΄/14-9-2007), το ΥΠΑΑΤ καταρτίζει ετήσιο Εθνικό πρόγραµµα ελέγχου ζωοτροφών προκειµένου να εξασφαλίζεται στο µέγιστο δυνατό βαθµό η παρασκευή και κυκλοφορία ασφαλών ζωοτροφών.

Το Εθνικό πρόγραµµα ελέγχου ζωοτροφών καθορίζει τις προτεραιότητες του ελέγχου στον τοµέα των ζωοτροφών, καθώς και την κατανοµή των δειγµάτων ανά κατηγορία αναλύσεων και ανά Περιφερειακή Ενότητα.

Η εφαρµογή του Εθνικού Προγράµµατος Ελέγχου δεν περιορίζεται µόνο στις επιχειρήσεις που έχουν κωδικό έγκρισης ή/και εγγραφής, αλλά αφορά όλες τις επιχειρήσεις ζωοτροφών (εµπορικές, παραγωγικές, κτηνοτροφικές εκµεταλλεύσεις- ιχθυοκαλλιέργειες).

Οι έλεγχοι και η διενέργεια των δειγµατοληψιών ξεκινούν από την αρχή κάθε έτους ανεξάρτητα από την ηµεροµηνία έκδοσης του Εθνικού Προγράµµατος Ελέγχου για κατηγορίες αναλύσεων για τις οποίες υπάρχει η σχετική δυνατότητα (Σήµανση, Μεταποιηµένες Ζωικές Πρωτεΐνες, Αφλατοξίνη Β1, -χρατοξίνη Α, Γκοσυπόλη, Υπολείµµατα φυτοφαρµάκων, Βαρέα Μέταλλα, Ζωικό λίπος, Χαλκός, Ψευδάργυρος, Σίδηρος, Μαγγάνιο).

Για τις υπόλοιπες κατηγορίες αναλύσεων (Γενετικά τροποποιηµένοι οργανισµοί, µυκοτοξίνες, διοξίνες, αντιβιοτικά, κοκκιδιοστατικά) εκδίδεται συµπληρωµατικό έγγραφο µε οδηγίες και πρόγραµµα δειγµατοληψιών, όταν και εφόσον εξασφαλιστούν οι αναγκαίες πιστώσεις, δεδοµένου ότι οι αναλύσεις πραγµατοποιούνται σε ιδιωτικά, διαπιστευµένα εργαστήρια.

Εγγραφή επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον τομέα διατροφής των ζώων (παρασκευή, μεταφορά, εμπορία, χρήση ζωοτροφών)

Σύμφωνα με την ΚΥΑ 340668/28-11-2008 του ΥΠΑΑΤ, όλες οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα διατροφής των ζώων (Παρασκευή, μεταφορά και εμπορία ζωοτροφών) υποχρεούνται να λάβουν αριθμό έγκρισης/εγγραφής με στόχο τη διασφάλιση της ποιότητας των τροφίμων ζωικής προέλευσης και την αποφυγή της παρουσίας σε αυτά υπολειμμάτων ορισμένων πρόσθετων υλών και ανεπιθύμητων ουσιών.

Από την υποχρέωση αυτή εξαιρούνται οι γεωργοί, οι κτηνοτρόφοι που δεν παρασκευάζουν ζωοτροφές, οι κτηνοτρόφοι που αναμειγνύουν ζωοτροφές για τις αποκλειστικές τους ανάγκες, χωρίς χρήση πρόσθετων υλών ή προμειγμάτων.

Επίσης εξαιρούνται της υποχρέωσης εγγραφής τα καταστήματα λιανικής πώλησης ζωοτροφών για κατοικίδια ζώα και για ζώα που εκτρέφονται με σκοπό την παραγωγή τροφίμων για ιδιωτική οικιακή κατανάλωση (διακίνηση μικρών ποσοτήτων ζωοτροφών).

Ο κωδικός έγκρισης χορηγείται απευθείας από το ΥΠΑΑΤ, ενώ ο κωδικός εγγραφής χορηγείται από την ΔΑΟ/ΔΑΟΚ της οικίας Περιφερειακής Ενότητας κατόπιν υποβολής της σχετικής αίτησης και πραγματοποίησης επιτοπίου ελέγχου.

Οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων ζωοτροφών, παρασκευαστές και έμποροι, καθώς και οι κτηνοτρόφοι απαγορεύεται να προμηθεύονται και να χρησιμοποιούν ζωοτροφές (πρώτες ύλες, προμείγματα, σύνθετες ζωοτροφές, πλήρεις και ανόργανες) από εγκαταστάσεις που δεν έχουν εγγραφεί ή εγκριθεί σύμφωνα με τις διαδικασείς της παραπάνω ΚΥΑ.

Οι υπεύθυνοι των επιχειρήσεων ζωοτροφών υποχρεούνται να λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα που προβλέπονται στην ΚΥΑ 323306/14-9-2007, στα οποία, ανάλογα με την περίπτωση, περιλαμβάνονται:

το κατάλληλο προσωπικό, η κατάλληλη οργάνωση, η κατάρτιση προγραμμάτων ασφάλειας και ποιότητας και η πραγματοποίηση των αναγκαίων ελέγχων στα πλαίσια του αυτοελέγχου που εφαρμόζουν, προκειμένου να ικανοποιούνται οι απαιτήσεις και προδιαγραφές της σχετικής νομοθεσίας.         

Είσπραξη και διάθεση των τελών ζωοτροφών σύμφωνα με την ΚΥΑ 263233/2008

Στην ΚΥΑ 263233/2008 καθορίζονται οι υπόχρεοι καταβολής τελών για τον τομέα των ζωοτροφών, το είδος και το ύψος των τελών και ο τρόπος καταβολής τους.

Σύμφωνα με την παραπάνω ΚΥΑ, τα τέλη των ζωοτροφών κατατάσσονται σε τέσσερις βασικές κατηγορίες α) σε ετήσια τέλη, β) σε τέλη κατά την εισαγωγή, γ) σε πρόσθετα τέλη και δ) σε τέλη που καταβάλλονται κατά την πραγματοποίηση αυτοελέγχων από τις επιχειρήσεις.

Κάθε επιχείρηση ζωοτροφών που υπόκειται σε έγκριση ή εγγραφή, καταβάλει ετήσια τέλη προκειμένου να καλυφθεί το κόστος των προγραμματισμένων ετήσιων ελέγχων οι οποίοι διεξάγονται σύμφωνα με το εθνικό πρόγραμμα ζωοτροφών.

Προκειμένου να υπολογιστεί το ύψος των τελών που οφείλει να καταβάλει κάθε επιχείρηση ζωοτροφών υποβάλει δήλωση με τα στοιχεία παραγωγής και εμπορίας ζωοτροφών κατά το προηγούμενο έτος σύμφωνα με το υπόδειγμα 2 της ΚΥΑ 263233/2008 και εντός των προθεσμιών που προβλέπονται σ’ αυτή (μέχρι τέλος Ιανουαρίου κάθε έτους).

Το υπόδειγμα-δήλωση υποβάλλεται στη Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης, στην περιοχή αρμοδιότητας της οποίας βρίσκεται η εγκατάσταση παραγωγής ή αποθήκευσης.