Ένωση Αγρινίου

Δευτέρα, 21 Αυγούστου 2017 — Κατηγορίες: Ανακοινώσεις

Προϋποθέσεις έναρξης λειτουργίας φυτωριακών επιχειρήσεων µητρικών φυτειών αµπέλου

Με κοινή υπουργική απόφαση καθορίζονται οι προϋποθέσεις και οι διαδικασίες έναρξης λειτουργίας των φυτωριακών επιχειρήσεων µητρικών φυτειών αµπέλου παραγωγής αγενούς πολλαπλασιαστικού υλικού.

Η φυτωριακή επιχείρηση µητρικής φυτείας αµπέλου πρέπει να πληροί τις παρακάτω προϋποθέσεις:

α) Nα απασχολεί, υπεύθυνο επιστήµονα πτυχιούχο γεωπόνο του πανεπιστηµιακού τοµέα ή πτυχιούχο του τεχνολογικού τοµέα της ηµεδαπής, ειδικότητας σχετικής µε τη δραστηριότητα της επιχείρησης, όπως η συσχέτιση αυτή αποδεικνύεται από την κείµενη για τα επαγγελµατικά δικαιώµατα νοµοθεσία ή πτυχιούχο αντίστοιχης ειδικότητας σχολών άλλου κράτους µέλους της Ε.Ε ή κάτοχο ισότιµου πτυχίου ή διπλώµατος αντίστοιχης ειδικότητας σχολών χωρών εκτός της Ε.Ε.

Ως υπεύθυνος επιστήµονας δύναται να απασχολείται και προσωπικό ισότιµα εκπαιδευµένο στην παραγωγή και εµπορία πολλαπλασιαστικού υλικού, όπως αυτό ορίζεται στο π.δ. 145/2014 (Α΄235) ή προσωπικό ισότιµα εκπαιδευµένο σε άλλα κράτη-µέλη στην παραγωγή και εµπορία πολλαπλασιαστικού υλικού, σύµφωνα µε την περίπτωση 3 της υποπαραγράφου Ε.10. της παραγράφου Ε΄ του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 (Α΄107).

Ο υπεύθυνος επιστήµονας των ανωτέρων εδαφίων απασχολείται µε συµβάσεις εξαρτηµένης εργασίας πλήρους ή µερικής απασχόλησης ή µε σύµβαση παροχής ανεξαρτήτων υπηρεσιών σύµφωνα µε την περίπτωση 1 της υποπαραγράφου Ε.10. της παραγράφου Ε΄ του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013, όπως ισχύει. Στην περίπτωση της µερικής απασχόλησης ή της απασχόλησης µε σύµβαση παροχής ανεξαρτήτων υπηρεσιών του υπεύθυνου επιστήµονα η επιχείρηση εµπορεύεται πολλαπλασιαστικό υλικό, εφόσον απασχολεί προσωπικό το οποίο έχει λάβει τις σχετικές συστάσεις του υπεύθυνου επιστήµονα όσον αφορά το υλικό αυτό. Σε περίπτωση που ο ίδιος ο αναγγέλων πληροί τις προϋποθέσεις των δύο πρώτων εδαφίων της παρούσας περίπτωσης δεν υποχρεούται να απασχολεί άλλο πρόσωπο για τον σκοπό αυτό.

β) Εγκαθίσταται, σε αρδευόµενη έκταση, ιδιόκτητη ή µη, χωρίς ανεπτυγµένα δένδρα ή θάµνους η οποία βρίσκεται υπό την επίδραση ευνοϊκών κλιµατολογικών συνθηκών και δεν έχει χρησιµοποιηθεί για καλλιέργεια αµπέλου τουλάχιστον τα δέκα (10) τελευταία έτη. Από φυτοϋγειονοµικής άποψης, δεν πρέπει να βρίσκεται µέσα σε ζώνη προσβεβληµένη από µεταδοτικές ασθένειες και εχθρούς, ιδίως νηµατώδεις.

Η δειγµατοληψία του εδάφους γίνεται από τον υπεύθυνο επιστήµονα και τα δείγµατα αποστέλλονται για νηµατωδολογικές εργαστηριακές εξετάσεις.

γ) Να διαθέτει εγκαταστάσεις και µηχανολογικό εξοπλισµό ανάλογα µε το είδος του πολλαπλασιαστικού υλικού που παράγει (άρριζα µοσχεύµατα εµβολιάσιµα και ριζοβολίας ή εµβολιοµοσχεύµατα).

δ) Περιφερειακά από την έκταση στην οποία πρόκειται να εγκατασταθεί η µητρική φυτεία και σε απόσταση είκοσι (20) µέτρων, να µην υπάρχουν αµπελώνες µε υλικό κατώτερης κατηγορίας ή κοινής καλλιέργειας αµπέλου.

Έναρξη λειτουργίας φυτωριακής επιχείρησης µητρικής φυτείας αµπέλου

1. Για την έναρξη λειτουργίας φυτωριακής επιχείρησης µητρικής φυτείας αµπέλου οι ενδιαφερόµενοι, φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, υποβάλλουν στο κατά τόπο αρµόδιο TAA, αναγγελία έναρξης λειτουργίας της επιχείρησης.

Στην αναγγελία έναρξης λειτουργίας της επιχείρησης, αναγράφονται υποχρεωτικά τα παρακάτω στοιχεία:

α) Η επωνυµία της επιχείρησης ή το ονοµατεπώνυµο του φυσικού προσώπου, µε πλήρη στοιχεία (ΑΦΜ, διεύθυνση, φαξ, τηλέφωνα και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου).

β) Η έδρα της επιχείρησης.

γ) Οι εγκαταστάσεις, οι αποθήκες και τα υποκαταστήµατα της επιχείρησης, µε πλήρη στοιχεία (διεύθυνση, φαξ και τηλέφωνο), που έχουν σχέση µε τη δραστηριότητα της επιχείρησης.

δ) Τα αγροτεµάχια, ιδιόκτητα ή µη (θέση, περιγραφή, κλπ.) που έχουν σχέση µε τη δραστηριότητα της επιχείρησης.

ε) Οι ποικιλίες των υποκειµένων και εµβολίων που θα φυτευτούν, καθώς και η αντίστοιχη έκταση ανά ποικιλία.

στ) Το ονοµατεπώνυµο του απασχολούµενου υπεύθυνου επιστήµονα και, όπου προβλέπεται, του εκπαιδευµένου για την εµπορία του πολλαπλασιαστικού υλικού προσωπικού.

ζ) Το ονοµατεπώνυµο του νόµιµου εκπροσώπου της επιχείρησης. 2. Η αναγγελία της παραγράφου 1 συνοδεύεται από:

α) Αντίγραφο πληρωµής του παραβόλου της παρ. 1 του άρθρου 27 του ν. 1564/1985 (Α΄164). β) Τα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν ότι πληρούνται οι κατά περίπτωση του άρθρου 3 προϋποθέσεις, ήτοι:

αα) Βεβαίωση Άσκησης Γεωτεχνικού Επαγγέλµατος του Γεωτεχνικού Επιµελητηρίου Ελλάδας (ΓΕΩΤΕΕ) ή τίτλο σπουδών του υπεύθυνου επιστήµονα.

Σε περίπτωση που οι απαιτούµενοι τίτλοι σπουδών του υπεύθυνου επιστήµονα έχουν αποκτηθεί σε άλλο κράτος µέλος της ΕΕ, προσκοµίζεται αντίγραφο του ξενόγλωσσου πτυχίου ή διπλώµατος, µε επίσηµη µετάφραση αυτού στην ελληνική γλώσσα. Σε περίπτωση που οι απαιτούµενοι τίτλοι σπουδών του υπεύθυνου επιστήµονα έχουν αποκτηθεί σε χώρα εκτός ΕΕ, απαιτείται αντίγραφο πιστοποιητικού ισοτιµίας από το ∆ιεπιστηµονικό Οργανισµό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδηµαϊκών και Πληροφόρησης (∆ΟΑΤΑΠ), ή από αντίστοιχο φορέα (NARIC) άλλου κράτους µέλους της ΕΕ. Σε περίπτωση απασχόλησης προσωπικού ισότιµα εκπαιδευµένου µε τον υπεύθυνο επιστήµονα, απαιτείται αντίγραφο πιστοποιητικού εκπαίδευσης στην παραγωγή και εµπορία πολλαπλασιαστικού υλικού καλλιεργουµένων φυτικών ειδών από τον φορέα εκπαίδευσης της ηµεδαπής ή του φορέα του κράτους µέλους της Ε.Ε. που το χορήγησε συνοδευόµενο στη τελευταία περίπτωση από την επίσηµη µετάφραση αυτού στην ελληνική γλώσσα.

ββ) Αναλυτική περιοδική δήλωση (ΑΠ∆) απασχόλησης του υπεύθυνου επιστήµονα της επιχείρησης, µε αποδεικτικό καταχώρισης από τον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) ή όπου δεν υπάρχει αυτή αντίγραφο αναγγελίας πρόσληψης του υπεύθυνου επιστήµονα. Στις περιπτώσεις όπου προβλέπεται η απασχόληση του υπεύθυνου επιστήµονα µε σύµβαση παροχής ανεξαρτήτων υπηρεσιών σύµφωνα µε την περίπτωση 1 της υποπαραγράφου Ε.10 της παραγράφου Ε’ του άρθρου πρώτου του 4152/2013, όπως ισχύει, η επιχείρηση υποχρεούται να προσκοµίσει στο κατά τόπο αρµόδιο Τµήµα Αγροτικής Ανάπτυξης του ΥΠΑΑΤ (ΤΑΑ) ιδιωτικό συµφωνητικό παροχής ανεξαρτήτων υπηρεσιών συνοδευόµενο από αποδεικτικό ανάρτησής του στην ηλεκτρονική εφαρµογή taxis της Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Εσόδων (ΑΑ∆Ε).

γγ) Τα έγγραφα από τα οποία προκύπτουν τα στοιχεία του φυσικού προσώπου ή για νοµικά πρόσωπα το Γενικό Πιστοποιητικό του Γενικού Εµπορικού Μητρώου (ΓΕΜΗ) ή τη βεβαίωση εγγραφής/ενηµερότητας του Αγροτικού Συνεταιρισµού στο Εθνικό Μητρώο Αγροτικών Συνεταιρισµών και άλλων συλλογικών φορέων του ν.4384/2016 (Α΄78), καθώς και τα νοµιµοποιητικά έγγραφα εκπροσώπησης του νοµικού προσώπου.

δδ) Αποδεικτικά για τα δικαιώµατα χρήσης της έγγειας περιουσίας που έχει σχέση µε τη δραστηριότητα της επιχείρησης (όπως τίτλοι ιδιοκτησίας, µισθωτήρια κλπ).

εε) Αποτελέσµατα εργαστηριακών νηµατωδολογικών εξετάσεων εδάφους σύµφωνα µε την περίπτ. β΄ του άρθρου 3. στστ) Υπεύθυνη δήλωση του αναγγέλλοντος ότι περιφερειακά από την έκταση, στην οποία πρόκειται να εγκατασταθεί η µητρική φυτεία και σε απόσταση είκοσι (20) µέτρων, δεν υπάρχουν αµπελώνες µε υλικό κατώτερης κατηγορίας ή κοινής καλλιέργειας αµπέλου.

3. Εντός τριών (3) µηνών από την υποβολή της αναγγελίας έναρξης λειτουργίας, το κατά τόπο αρµόδιο ΤΑΑ διενεργεί διοικητικό έλεγχο στην επιχείρηση και εφόσον: α) διαπιστώσει ότι τηρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 3, εισηγείται στη ∆ιεύθυνση Φυτογενετικών Πόρων και Πολλαπλασιαστικού Υλικού Καλλιεργούµενων Φυτικών ειδών της Γενικής ∆ιεύθυνσης Βιώσιµης Φυτικής Παραγωγής του ΥΠΑΑΤ την καταχώριση της επιχείρησης στο Μητρώο λειτουργίας επιχειρήσεων παραγωγής και εµπορίας καλλιεργούµενων φυτικών ειδών της παρ. 4 του άρθρου 5 του ν.1564/1985, στο εξής Μητρώο.

Η ως άνω ∆ιεύθυνση, εγκρίνει ή απορρίπτει την εγγραφή της επιχείρησης στο ανωτέρω Μητρώο, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρούσας απόφασης. Στην περίπτωση της έγκρισης προβαίνει στην εγγραφή της επιχείρησης στο Μητρώο και χορηγεί σε αυτήν Βεβαίωση Συνδροµής των Νοµίµων Προϋποθέσεων για την άσκηση της σχετικής δραστηριότητας και η επιχείρηση ξεκινάει να λειτουργεί νοµίµως.

Η ισχύς της Βεβαίωσης του ανωτέρω εδαφίου είναι πέντε (5) έτη και ξεκινάει από την ηµεροµηνία έκδοσής της. Σε αυτήν αναγράφεται υποχρεωτικά ο αριθµός µητρώου της επιχείρησης, καθώς και η διάρκεια ισχύος της. β) διαπιστώσει ότι δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 3, ζητεί εγγράφως από τον ενδιαφερόµενο τη συµµόρφωσή του εντός ενός (1) µηνός από την παραλαβή της σχετικής ειδοποίησης από αυτόν. Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόµενος δε συµµορφωθεί εντός του ως άνω οριζοµένου χρονικού διαστήµατος, ενηµερώνεται εγγράφως για την απαγόρευση έναρξης λειτουργίας της επιχείρησης.

Ο ενδιαφερόµενος µπορεί να επανέλθει µε την υποβολή νέας αναγγελίας σύµφωνα µε τη διαδικασία του παρόντος άρθρου.

4. Σε περίπτωση που το κατά τόπο αρµόδιο ΤΑΑ δεν απαγορεύσει την έναρξη λειτουργίας της επιχείρησης σύµφωνα µε την περ. β΄ της παρ. 3, η επιχείρηση µετά την παρέλευση τριών (3) µηνών από την υποβολή της αναγγελίας, λειτουργεί ελεύθερα.

Το ΤΑΑ, κατά τη λειτουργία της επιχείρησης, διενεργεί διοικητικό έλεγχο και εφόσον διαπιστώσει:

α) ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 3, ακολουθεί τη διαδικασία της περ. α΄ της παρ. 3. Η ισχύς της Βεβαίωσης Συνδροµής των Νοµίµων Προϋποθέσεων είναι πέντε (5) έτη και ξεκινάει µια ηµέρα µετά το πέρας των τριών (3) µηνών από την υποβολή της αναγγελίας. Σε αυτήν αναγράφεται υποχρεωτικά ο αριθµός µητρώου της επιχείρησης, καθώς και η διάρκεια ισχύος της.

 β) ότι δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 3, ζητείται εγγράφως από τον ενδιαφερόµενο η συµµόρφωσή του εντός ενός (1) µηνός από την παραλαβή της σχετικής ειδοποίησης από αυτόν.

Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόµενος δεν συµµορφωθεί εντός του ως άνω οριζοµένου χρονικού διαστήµατος, ενηµερώνεται εγγράφως για την απαγόρευση συνέχισης λειτουργίας της επιχείρησης. Ο ενδιαφερόµενος µπορεί να επανέλθει µε την υποβολή νέας αναγγελίας σύµφωνα µε τη διαδικασία του παρόντος άρθρου.

5. Σε περίπτωση µεταβίβασης, ή κληρονοµιάς της επιχείρησης, εφόσον αλλάζει ο Αριθµός Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) της επιχείρησης, ακολουθείται η διαδικασία της παρ. 6. 6. Σε περίπτωση αλλαγής του Αριθµού Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) της επιχείρησης, απαιτείται η υποβολή νέας αναγγελίας έναρξης λειτουργίας, σύµφωνα µε το παρόν άρθρο.

Δείτε αναλυτικά την ΚΥΑ: Φυτωριακές Επιχειρήσεις Αμπέλου