Ένωση Αγρινίου

Παρασκευή, 18 Αυγούστου 2017 — Κατηγορίες: Ανακοινώσεις

Οζώδης Δερματίτιδα:  Ποια μέτρα έχουν ληφθεί στην Αιτωλοακαρνανία

Αναλυτικά όλα τα μέτρα για την Οζώδη Δερματίτιδα των βοοειδών στην Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας λόγω επέκτασης της Ζώνη Επιτήρησης από εστία της Π.Ε. Καρδίτσας.

Στη Ζώνη Επιτήρησης όπως αυτή ορίστηκε από την Περιφέρεια Θεσσαλίας και περιλαµβάνονται οι Τοπικές Κοινότητες Βρουβιανιών και Περδικακίου του Δήµου Αµφιλοχίας, έχουν επιβληθεί τα ακόλουθα µέτρα:

1. Απογραφή όλων των εκµεταλλεύσεων που βρίσκονται εντός της ζώνης επιτήρησης και έχουν ζώα των ευαίσθητων ειδών.

2. Υποχρεωτικός εµβολιασµός για όσες τυχόν εκτροφές παραµένουν ανεµβολίαστες.

3. Απαγόρευση της κυκλοφορίας των ζώων των ευαίσθητων ειδών σε δηµόσιους δρόµους, εξαιρουµένων αυτών που οδηγούν σε βοσκοτόπους ή σε κτίρια ενσταβλισµού τους.

Το Τοπικό Κέντρο Ελέγχου Ασθένειας µπορεί να παρεκκλίνει από την απαγόρευση αυτή για την οδική διαµετακόµιση των ζώων χωρίς εκφόρτωση ή στάση.

4. Χορήγηση άδειας για τη µεταφορά των ζώων των ευαίσθητων ειδών εντός της ζώνης.

5. Περιορισµός των ζώων των ευαίσθητων ειδών εντός της ζώνης επιτήρησης για χρονικό διάστηµα 60 ηµερών µετά από την εκδήλωση της πιο πρόσφατης εστίας της νόσου.

Εν συνεχεία τα ζώα δύνανται να εγκαταλείπουν την εν λόγω ζώνη προκειµένου να µεταφερθούν απευθείας, υπό επίσηµο κτηνιατρικό έλεγχο, σε σφαγείο το οποίο θα οριστεί από το Τοπικό Κέντρο Ελέγχου Ασθένειας προς άµεση σφαγή.

Το Τοπικό Κέντρο Ελέγχου Ασθένειας δύναται να επιτρέπει τη µεταφορά αυτή µόνο εφ’ όσον ο επίσηµος Κτηνίατρος, αφού εξετάσει όλα τα ζώα των ευαίσθητων ειδών στην εκµετάλλευση, επιβεβαιώσει ότι δεν υπάρχει έστω και ένα ζώο ύποπτο προσβολής.

Το Τµήµα Κτηνιατρικής ΠΕ Αιτωλ/νίας που είναι υπεύθυνο για το σφαγείο ενηµερώνεται για τη πρόθεση αποστολής των ζώων σ’ αυτό.

6. Οι µεταφορείς ζώντων ζώων έχουν υποχρέωση για τον καθαρισµό, την απολύµανση και την απεντόµωση των φορτηγών τους πριν τη φόρτωση και µετά την εκφόρτωση των ζώων.

7. Σε όλα τα βοοειδή που µετακινούνται για άµεση σφαγή, πρέπει προηγουµένως να έχει εφαρµοστεί αγωγή για τα εξωπαράσιτα και εντοµοπροστασία, τηρώντας τους χρόνους αναµονής του κατασκευαστή, η οποία θα αναγράφεται και στο µητρώο φαρµακευτικής αγωγής.

Η µη τήρηση των όρων αυτών έχει σαν συνέπεια την επιβολή των κυρώσεων σύµφωνα µε το άρθρο 20 της υπ. Αριθµ. 258933/5-8-2008 Απόφασης του ΥΠ.Α.Α.Τ. «Σχέδιο αντιµετώπισης έκτακτης ανάγκης για την καταπολέµηση των ασθενειών του Παραρτήµατος Ι του Π.Δ. 138/1995 Α΄ 88 και του Ν. 4235/2014.