Ένωση Αγρινίου

Τρίτη, 01 Αυγούστου 2017 — Κατηγορίες: Ανακοινώσεις

Οµάδα Εργασίας για το ελληνικό γιαούρτι

Ετοιμάζεται να δώσει τη μάχη για την προστασία του ελληνικού γιαουρτιού το ΥΠΑΑΤ.

Έργο της οµάδας είναι ο συντονισµός και η ενηµέρωση των συλλογικών φορέων της παραγωγής του ελληνικού γιαουρτιού, καθώς και των παραγωγών της πρώτης ύλης, προκειµένου να συναποφασιστούν και να προετοιµαστούν οι τεχνικές λεπτοµέρειες ενός φακέλου υποβολής αίτησης για καταχώριση της ονοµασίας «Ελληνικό Γιαούρτι» στο ενωσιακό Μητρώο Προστατευόµενης Ονοµασίας Προέλευσης (Π.Ο.Π.) - Προστατευόµενης Γεωγραφικής Ένδειξης (Π.Γ.Ε.) της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ως Προστατευόµενη Γεωγραφική Ένδειξη (ΠΓΕ).

Στην Οµάδα Εργασίας µπορούν να συµµετέχουν, µετά από πρόσκληση της Προέδρου, ως εµπειρογνώµονες και εκπρόσωποι άλλων υπηρεσιών και φορέων, χωρίς δικαίωµα ψήφου. Η θητεία της Προέδρου και των µελών της οµάδας εργασίας ορίζεται διετής. Η Οµάδα Εργασίας είναι µη αµειβόµενη.

Η Ομάδα Εργασίας αποτελείται από τους:

α) Σοφία Μανανά, υπάλληλο του κλάδου ΠΕ1 Γεωπονικού, µε βαθµό Α΄, προϊστάµενη κατ’ αναπλήρωση του Τµήµατος Προστατευόµενης Ονοµασίας Προέλευσης (Π.Ο.Π.) - Προστατευόµενης Γεωγραφικής Ένδειξης (Π.Γ.Ε.) – Εγγυηµένων Παραδοσιακών Ιδιότυπων Προϊόντων (Ε.Π.Ι.Π.) και άλλων Συστηµάτων Ποιότητας, της ∆ιεύθυνσης Συστηµάτων Ποιότητας, Βιολογικής Παραγωγής και Γεωγραφικών Ενδείξεων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, ως Πρόεδρο, χωρίς αναπληρωτή.

β) Ιωάννα Παππά, υπάλληλο του κλάδου ΠΕ1 Γεωπονικού, µε βαθµό Α΄, προϊστάµενη του Τµήµατος Αξιοποίησης Μεταποίησης και Τυποποίησης Προϊόντων Ζωικής Παραγωγής, της ∆ιεύθυνσης Κτηνοτροφικών Υποδοµών και Μεταποίησης Ζωικών Προϊόντων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, ως τακτικό µέλος, χωρίς αναπληρωτή.

γ) Ιουλία ∆ροσινού, υπάλληλο του κλάδου ΠΕ1 Γεωπονικού, µε βαθµό Α΄, προϊστάµενη του Τµήµατος ∆ιεθνών Σχέσεων, της ∆ιεύθυνσης Αγροτικής Πολιτικής, ∆ιεθνών Σχέσεων και Προώθησης Προϊόντων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, ως τακτικό µέλος, χωρίς αναπληρωτή.

δ) Αντώνιο Ασηµακόπουλο, υπάλληλο κλάδου ΠΕ1 Γεωπονικού, µε βαθµό Α΄, που υπηρετεί στην Ειδική Υπηρεσία Εφαρµογής του Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, ως τακτικό µέλος, χωρίς αναπληρωτή.

ε) Ευαγγελία Καλαµάρα, υπάλληλο του κλάδου ΠΕ1 Γεωπονικού, µε βαθµό Α΄, της ∆ιεύθυνσης ∆ιατροφής Ζώων Ζωοτροφών και Βοσκοτόπων, ως τακτικό µέλος, µε αναπληρωτή αυτής τον Τερτυλλιανό Μήτση, υπάλληλο του ιδίου κλάδου και βαθµού, της ∆ιεύθυνσης Συστηµάτων Καλλιέργειας.

στ) Αναστασία Μακρή, υπάλληλο, κλάδου ΠΕ1 Γεωπονικού, µε βαθµό Α΄, της ∆ιεύθυνσης Συστηµάτων Ποιότητας, Βιολογικής Παραγωγής και Γεωγραφικών Ενδείξεων, που υπηρετεί µε απόσπαση στο γραφείο του Γενικού Γραµµατέα Αγροτικής Πολιτικής και ∆ιαχείρισης Κοινοτικών Πόρων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, ως τακτικό µέλος, χωρίς αναπληρωτή.

ζ) Θεοφάνη Γεωργόπουλο, Καθηγητή Εφαρµογών του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύµατος Θεσσαλίας, που υπηρετεί µε απόσπαση στο γραφείο του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, ως τακτικό µέλος, χωρίς αναπληρωτή.

η) Αριστείδη Στρατάκο, Γεωπόνο, που υπηρετεί µε απόσπαση στο γραφείο του Αναπληρωτή Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, ως τακτικό µέλος, µε αναπληρωτή αυτού τον ∆ιονύσιο Αντωνόπουλο, Χηµικό, σύµβουλο στο ίδιο γραφείο.

θ) Θεοφύλακτο Μασούρα, Αναπληρωτή Καθηγητή, του Εργαστηρίου Γαλακτοκοµίας, του Τµήµατος Επιστήµης Τροφίµων και ∆ιατροφής του Ανθρώπου, της Σχολής Τροφίµων Βιοτεχνολογίας και Ανάπτυξης του Γεωπονικού Πανεπιστηµίου Αθηνών, ως τακτικό µέλος, µε αναπληρώτρια αυτού την Αικατερίνη Μοσχοπούλου, Λέκτορα στο ίδιο Εργαστήριο και Πανεπιστήµιο.

ι) Παναγιώτη Πεβερέτο, Πρόεδρο του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Συνδέσµου Ελληνικής Κτηνοτροφίας, ως τακτικό µέλος, µε αναπληρωτή αυτού τον ∆ηµήτριο Μπουρίκα, εκπρόσωπο του ίδιου Συνδέσµου.

ια) Απόστολο Ρίζο, σύµβουλο του Συλλόγου Τυροπαραγωγών Θεσσαλίας, ως τακτικό µέλος, µε αναπληρωτή αυτού τον Νικόλαο Τάχα, Πρόεδρο του ίδιου Συλλόγου.

ιβ) Ιωάννη Μπαλατσούρα, εκπρόσωπο της Οµοσπονδίας Επαγγελµατοβιοτεχνών Ζαχαροπλαστών Ελλάδος (Ο.Ε.Ζ.Ε.), ως τακτικό µέλος, µε αναπληρωτή αυτού τον Γεώργιο Πελεκάνο, σύµβουλο στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο της ίδιας Οµοσπονδίας.

ιγ) Γεράσιµο Λιόλη, εκπρόσωπο της Πανελλήνιας Ένωσης Κτηνοτρόφων, ως τακτικό µέλος, µε αναπληρωτή αυτού τον Κωνσταντίνο Θεοδωρόπουλο, εκπρόσωπο της ίδιας Ένωσης.

ιδ) Χρήστο Αποστολόπουλο, Πρόεδρο του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Συνδέσµου Ελληνικών Βιοµηχανιών Γαλακτοκοµικών Προϊόντων, ως τακτικό µέλος, µε αναπληρωτή αυτού τον Ιωάννη Βιτάλη, µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του ίδιου Συνδέσµου.